Väder Lidingö

Lidingö söndag 26 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

"Nu vill vi höra vad lidingöborna tycker"

tisdag 12 mars 2013 00:31

Sju politiker på Lidingö som vill höra lidingöbornas uppfattning om de olika framtidsbilder som presenterats för Centrum/Torsviksområdet. Fr.v. Malin Olsson (S), Thomas Bengtsson (MP), Minna Klintz (FP), Paul Lindquist (M), Jessica Nyberg (KD), Kent Ivarsson (C) och Lillebil Stuart (L).

Sju politiker på Lidingö som vill höra lidingöbornas uppfattning om de olika framtidsbilder som presenterats för Centrum/Torsviksområdet. Fr.v. Malin Olsson (S), Thomas Bengtsson (MP), Minna Klintz (FP), Paul Lindquist (M), Jessica Nyberg (KD), Kent Ivarsson (C) och Lillebil Stuart (L).

Den 15 april börjar ett två månader långt s.k. samråd om planerna för det framtida Centrum/Torsviks-området. De fem framtidsbilder som presenterades igår visar hur Lidingö centrum skulle kunna se ut om tjugo år. Lidingös befolkning beräknas då totalt ha ökat med mellan 8 000 och 11 000 invånare. Drygt 2 000 av dem har då redan flyttat in i Dalénumområdet, som står färdigt inom tio år. Entrén till Lidingö inklusive överdäckning, Lidingöbanans eventuella dragning genom centrum och biltrafiken i en tunnel under Torsvik är några intressanta frågor att ta ställning till. I juni 2014 blir det folkomröstning om de två framtidsplaner som lidingöborna prioriterat under samrådet.

Under 2012 hade lidingöborna möjlighet att komma med synpunkter på Lidingös framtida utformning i samband med att Översiktsplanen diskuterades. Många ville ha ett tydligare centrum med bredare utbud av affärer och service, och bättre kommunikationer. Samtidigt ville många att småstadskaraktären skulle bevaras. Utifrån de förslagen har miljö- och stadsbyggnadskontoret, och den politiska majoriteten, tagit fram de olika framtidsbilderna. Lidingösidan beskrev förslagen i en artikel den 28 januari och de nu presenterade framtidsbilderna är rätt identiska med de tidigare.

Den 8 april kommer kommunstyrelsen besluta att samråd ska hållas mellan 15 april och 16 juni. En kortversion av planprogrammet (= framtidsbilderna) skickas ut till alla hushåll runt den 15 april. Fyra öppna dialogmöten ska hållas i stadshuset under samrådstiden. Samtidigt visas en utställning i stadshuset. Möjligheten att lämna synpunkter på stadens hemsida öppnar den 15 april. De politiska partierna kommer att informera om sina uppfattningar under hela samrådstiden.

Efter den 16 juni sammanställs lidingöbornas åsikter. I september 2013 räknar förvaltningen med att skrivit ihop ett samrådsyttrande och under hösten 2013 arbetar man med att ta fram två förslag till folkomröstningen. I december 2013 tas ett preliminärt beslut om folkomröstning och i juni 2014 hålls den. Under andra delen av 2014 och början av 2015 kan planprogrammet godkännas och därefter börjar arbetet med detaljplanerna.

Redan nu kan man ladda ner det 100-sidiga utkastet till planprogrammet från stadens hemsida via denna länk.

Lidingösidan redogör här i korthet för de fem olika framtidsbilderna:

Framtidsbild 1. Här sker minst förändring jämfört med idag. Centrum kommer att utvecklas och cirka 1 300 lägenheter för cirka 2 100 personer byggs. En kort möverdäckning av Södra Kungsvägen vid Torsviks torg görs och delar utmed torget och Stockholmsvägen bebyggs.

Framtidsbild 2. Cirka 2 000 lägenheter byggs för cirka 3 200 personer. En biltunnel byggs (med start i “bildiket”) mellan Torsviks torg och rondellen vid OK-macken på Södra Kungsvägen. Stockholmsvägen får en delvis ny sträckning (vägen flyttas cirka tio meter norrut) och alla husen på “Ternlundssidan” rivs och ersätts med nya, på mellan fyra och sju våningar.

Framtidsbild 3. Som alternativ 2 plus att Lidingöbanan dras genom en tunnel från brofästet till Stockholmsvägen. En underjordisk hållplats vid Torsviks torg och en i gatuplan utanför stadshuset. Lidingöbanan går i mitten på Stockholmsvägen mellan Torsvikssvängen och Stadshuset/Sturevägen och fortsätter sedan till Baggeby.

Framtidsbild 4. Cirka 2 800 lägenheter byggs för cirka 4 500 boende. Entrén till Lidingö däckas över redan från brofästet. Trafiken kommer fram vid OK-rondellen på Södra Kungsvägen. På överdäckningen läggs en ny park, Broparken plus ett antal s.k. profilbyggnader. Stockholmsvägen ändras (se alternativ 2).

Framtidsbild 5. Som alternativ 4 med tillägget att Lidingöbanan går genom tunneln enligt alternativ 3. Den fria yta som uppkommer när Lidingöbanan inte går utefter vattnet (Lilla Värtan) kan istället bli rekreationsområde.

Läs mer på länken ovanför om de olika alternativen.

Lidingösidan återkommer med de politiska partiernas kommentarer och mer information om planprogrammet.

Översiktsbild som visar de två byggetapperna, överdäckningar och tunnlar. Illustration: Lidingö stad.

Översiktsbild som visar de två byggetapperna, överdäckningar och tunnlar. Illustration: Lidingö stad.

Så här kan det se ut en solig dag vid Torsvik enligt alternativ 1. Ett av de höga Kopparhusen syns till vänster. Illustration: Lidingö stad.

Så här kan det se ut en solig dag vid Torsvik enligt alternativ 1. Ett av de höga Kopparhusen syns till vänster. Illustration: Lidingö stad.

Så här kan det se ut en solig dag när Lidingöbanan stannar vid Sturevägen. Stadshuset till vänster, Stockholmsvägen skymtar till höger. Alternativ 3 och 5. Illustration: Lidingö stad.

Så här kan det se ut en solig dag när Lidingöbanan stannar vid Sturevägen. Stadshuset till vänster, Stockholmsvägen skymtar till höger. Alternativ 3 och 5. Illustration: Lidingö stad.

Så här kan det se ut en solig dag i den nya Broparken som byggs på överdäckningen av Södra Kungsvägen. Alternativ 4 och 5. Illustration: Lidingö stad.

Så här kan det se ut en solig dag i den nya Broparken som byggs på överdäckningen av Södra Kungsvägen. Alternativ 4 och 5. Illustration: Lidingö stad.

Så här kan det se ut en solig dag nere på det område där Lidingöbanan tidigare gick, enligt alternativ 5. I bakgrunden Lidingöbron och den hamnpir som är byggd. De röda husen i bakgrunden ligger på Torsvikssvängen. Illustration: Lidingö stad.

Så här kan det se ut en solig dag nere på det område där Lidingöbanan tidigare gick, enligt alternativ 5. I bakgrunden Lidingöbron och den hamnpir som är byggd. De röda husen i bakgrunden ligger på Torsvikssvängen. Illustration: Lidingö stad.

Dela "Nu vill vi höra vad lidingöborna tycker"

Kommentarer

Ola Nilsson 2013-03-15 12:46

Det mest kostnadseffektivaste, miljövänligaste och bästa för Lidingöborna är att bygga ut tunnelbana till Lidingö.

Varför görs inte detta och varför inser man inte att det skulle gynna affärslivet på Lidingö?

Låt bussarna på på ön, men bygg ut tunnelbanan från Ropsten. Vad jag förstår finns redan planerna.

Robert 2013-03-14 13:41

Tackar Paul för klarläggandet vad gäller Lidingöbanan. Viss förvirring kvarstår för min egen del även om Paul gör klart att:

1) Ingen Lidingöbana genom Centrum utan medfinansiering från SL.
2) Förhandlingar med SL tas upp innan folkomröstningen.
3) Till folkomröstningen ska finnas två fullt finansierade förslag m a o de ska inte kosta kosta Lidingös skattebetalare något.

I dagens artikel om Centrum/Torsvik citeras samtidigt Paul:
“Men vi kanske hamnar i den situationen att lidingöborna vill ha banan genom centrum, men att SL säger att man inte kommer genomföra det. Då får vi hantera frågan vid den tidpunkten.”

Hur kan den då tänkas hanteras? Finns det andra alternativa sätt att hantera frågan än att låta alternativen 3 och 5 falla om genomförandet inte ska kosta skattebetalarna något?

Det enda sättet jag kan se framför mig för att i ett sådant läge ändå fullfölja ett alternativ med en av lidingöborna önskad men av SL ofinansierad spårväg är att kommunen själv finansierar denna genom försäljning av kommunala tillgångar. Men det kan man å andra sidan inte kalla för att det “inte kostar” skattebetalarna något.

SL med sin svaga ekonomi lär sannolikt ha betydligt angelägnare investeringar på sin agenda än att dra banan via Centrum och lär få släpas till förhandlingsbordet. Det finns inte mycket tid att vinka på heller. Skulle man mot all förmodan hinna nå en överenskommelse under våren 2014 är det sedan högst osäkert om den överlever ett eventuellt majoritetsskifte i landstinget vid valet i september nästa år. Oppositionen är trots allt långt ifrån sådana spårvägsfantaster som den nuvarande majoriteten.

Slutligen en fundering över varför begreppet “medfinansiering” används så bakvänt. Medfinansiering avser normalt kommunala bidrag till investeringar som har statliga eller regionala huvudmän. I projektet Centrum/Torsvik har man vänt på det hela och talar istället om “medfinansiering” från SL och Trafikverket till kommunen för investeringar som de själva normalt är huvudmän för.

Anders Odéen 2013-03-14 09:36

Tveksamt om planerna överhuvudtaget kommer att gå i lås. Idag meddelar finansborgarrådet Sten Nordin att SL inte får mer pengar till planerade satsningar. Ska bli intressant att se hur det slår. Men här bygger vi snart “Bananskalet”, en gigantisk vagnhall som skal(!) härbergera vagnarna som ska trafikera Stockholm spårvägar och “banan” på Lidingö. Många av dessa vagnar skall alltså gå tomma till och från sitt garage genom centrum! Allt annat än genomtänkt. Det är mänskligt att “halka snett”, och det är inte fel att ändra sig. Leken med skattepengar må vara kul, men vi vill se bättre, klokare och mer ekonomiska alternativ redovisade innan vi står med ytterligare underfinansierade drömmar. Gör om och gör rätt!

Paul Lindquist 2013-03-14 01:58

Kul att se att det redan kommer upp kreativa synpunkter på planprogrammet. Glöm bara inte att skicka in synpunkterna till kommunen så de tas tillvara.

Till Robert vill jag bara förtydliga att en förutsättning för att lidingöbanan ska dras om via Centrum är en medfinansiering från SL eftersom projektet inte klarar att bära hela kostnaden och vi inte avser att låta Lidingös skattebetalare stå för den notan.

Vi kommer dock inte att vänta till efter en folkomröstning med att förhandla med SL, utan tills dess kommer vi att presentera två fullt finansierade förslag.

Däremot vill vi veta vilket gensvar tanken på en omdragning av lidingöbanan får i samrådet. Är det en fråga vi ska driva mot SL eller är den kollektivtrafiklösningen ointressant. Alldeles oavsett finansieringen finns det ju för- och nackdelar med en omdragning. Å ena sidan förlängs restiden till Ropsten med 2-3 minuter, å andra sidan får fler lidingöbor tillgång till banan och de som bor på södra ön en lättare access till Centrum. Handeln och fastighetsvärdena påverkas positivt av en omdragning, å andra sidan kan spåren utgöra en ny barriär i området. Hur väger man dessa och andra aspekter mot varandra? Det är vi intresserade av att få lidingöbornas åsikter om.

peter neal 2013-03-13 16:57

“Många ville ha ett tydligare centrum med bredare utbud av affärer och service, och bättre kommunikationer. Samtidigt ville många att småstadskaraktären skulle bevaras.” Jag tycker att om det blir en tydligare centrum med bredare utbud av affärer och service skulle en känsla av småstad skapas. Just nu finns det just ingen existerande småstadskänsla att bevara.

Lisbeth Ringblom 2013-03-13 12:03

Tack Tore, för det första inlägget om samrådet kring C/T. Jag hoppas det kommer att följas av många fler, både från dig och andra med kloka synpunkter. Folkpartiet kommer noggrant följa debatten och notera alla tankar och idéer.

Lisbeth Ringblom (FP)
v ordf i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Robert 2013-03-13 11:59

Instämmer med Tore att det är ett gediget arbete som kommunens tjänstemän gjort och dessutom presenterat på ett föredömligt sätt.

Kan inte låta bli att oroas något över ekonomin för några av de skissade framtidsbilderna.

Alternativen 3 och 5 där vi förutom en biltunnel för ca 700 mkr har en spårväg genom centrum för 800-900 mkr ser inte ut att kunna finansieras med mindre än att det sker en medfinansiering från SL/Trafikverk. Förhandlingar avses att tas upp efter folkomröstningen då det finns ett vinnande alternativ. Inte det bästa förhandlingsläget med andra ord. Därmed faller dessa alternativ för min del.

Alternativen 2 och 4 med biltunnel för ca 700 mkr tycks klara sig från ett underskott även om Trafikverket inte skulle ta sina kostnader för tunneln.

Om man vill undvika större ekonomiska risker tycks man i praktiken ha att välja mellan alternativ 1, 2 och 4. Av dessa känns alternativ 1 som det minst attraktiva även om det rent ekonomiskt är det minst riskabla. Alternativ 4 ser i mina ögon i dagsläget ut som det attraktivaste förslaget

Tore Kullgren 2013-03-13 11:35

Några förslag enligt ovan:

* Bygg en idrottshall vid Torsviks skola i souterrängläge i någon av sluttningarna mot norr, tillsammans med nya skollokaler. Riv den gamla idrottshallen och barackerna, för att frigöra en idrottsplan.
* Låt några enskilda hus bli högre, uppemot 15 våningar.
* Bevara skogen vid Ordensbacken.
* Omvandla Herserudsvägen till en butiksgata.

Roggan 2013-03-13 11:07

Jag håller med Tore om det gedigna arbetet.
Samtliga alternativ är tilltalande på sina villkor.

Dock är jag tveksam till LÖ-banan.
Jag är för biogasbussar som transportmedel.

Bäst är förstås den nya biltunneln.
Vilket frigör ytor så att staden kan planera för infartsparkering i det övertäckta bildiket.

Sen önskar jag att ungdomarna på Lidingö får möjlighet att studera dessa förslag och återkoppla med kommentarer och förslag.
Borde gå att få till någon form av projektarbete både i högstadie skolor och gymnasium.

Tore Kullgren 2013-03-13 01:40

Kommunens tjänstemän har gjort ett gediget arbete. Ett par tidiga intryck:

* Samtliga framtidsbilder omfattar exploatering av skogsområdet vid Ordensbacken.
* Enligt samtliga framtidsbilder är Torsviks skola oförändrad. Idag är en stor del av området bebyggt av enplansbyggnader, bland annat baracker på en fotbollsplan. Det borde gå att bygga högre för att frigöra rekreationsmark.
* Ingen av framtidsbilderna omfattar förlängning av T-banan till Lidingö Centrum.
* Några intressanta områden som borde ingå i planområdet, är Torsvikskajen och Foresta/Millesgården.
* Torsvikssvängen har idag geometri som en racerbana. Framtidsbilderna visar inga förslag att omvandla Torsvikssvängen till en stadsgata.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google