Väder Lidingö

Lidingö måndag 1 juni 2020 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Torsviksberget inte med i nytt planprogram

torsdag 28 november 2013 00:01

Det nya programområdet är betydligt mindre än tidigare. I stort sett hela Torsviksberget ligger utanför området, liksom entrén till Lidingö. Illustration: Lidingö stad

Det nya programområdet är betydligt mindre än tidigare. I stort sett hela Torsviksberget ligger utanför området, liksom entrén till Lidingö. Illustration: Lidingö stad

Vid onsdagens sammanträde med Lidingö kommunstyrelses arbetsutskott redovisade den politiska majoriteten, M+FP+KD, vilken inriktning den vill ha för utvecklingen av Centrum/Torsvik. Bebyggelsen på Torsviksberget finns inte med i inriktningsbeslutet. Istället vill man däcka över diket vid Torsviks torg och utveckla Centrum, inklusive stadshusparkeringen, med främst handel och bostäder. Socialdemokraterna stöder förslaget medan Centerpartiet, Lidingöpartiet och Miljöpartiet kommer att lämna egna förslag.

På måndag den 2 december tar kommunstyrelsen beslut om ett s.k. inriktningsbeslut och ger därmed miljö- och stadsbyggnadsförvaltning i uppdrag att ta fram ett planförslag för Centrum/Torsviks-området. Planförslaget kommer att beslutas om i juni 2014. Tidigast under våren 2015 väntas det bli samråd om den första detaljplanen, som fokuserar på utveckling av handeln i Lidingö centrum.

Förslaget på inriktningsbeslut visar att själva planområdet minskat jämfört med tidigare. Nu vill majoriteten inte ha med Torsviksberget, Flaggberget, Ordensbacken och längs Norra Kungsvägen. Inte heller vill man ha en bergtunnel, en större överdäckning vid Torsvik eller en flyttning av Lejonvägen. Antalet bostäder som ska byggas ligger nu vid omkring 800.

Den politiska majoritetens inriktningsbeslut kommer att innehålla följande:
• Ett utvecklat centrum, inklusive stadshusparkeringen, med främst handel och bostäder
• Bebyggelse på nuvarande centrumparkering
• Bevarat Stadshuset
• Stockholmsvägen kvar i befintligt läge med viss förtätning längs vägen
• Bullerdämpande åtgärder längs Södra Kungsvägen
• Kort överdäckning vid Torsviks torg (om det är möjligt skulle även en något längre överdäckning kunna genomföras)
• Förbättrat gång- och cykelnät
• Exploatering vid Sturevägen, Siggebovägen och bakom Vasaborgen
• Exploatering östra sidan om Lejonvägen ska vara mer uppbruten än i samrådshandlingen
• Fastigheten Torselden, mellan Stockholmsvägen och Torsplan, utvecklas

Dela Torsviksberget inte med i nytt planprogram

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google