Väder Lidingö

Lidingö söndag 26 maj 2019 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

"Vart tog den Gröna Ön vägen?"

onsdag 17 april 2013 00:37

Brev från Styrgruppen Bevara Torsviksberget den 31 mars 2013 till ledamöterna i Lidingö Kommunstyrelse (+ kopia till stadsbyggnadschef Anna Hadenius) inför styrelsesammanträdet måndagen 8 april 2013 + svar från Paul Lindquist (M) den 1 april 2013 + svarsbrev till Paul Lindquist m.fl. den 16 april 2013.

Lidingö 2013-03-31

Angående Lidingös Planprogram för Centrum/Torsvik (2013-03-11) — 8 höga byggnader på Torsviksberget samt 11 stora byggnader på Torsvikssvängen

“Den nya bebyggelsen längs Norra Kungsvägen och på Torsviksberget gör att befintliga utsiktsplatser försvinner” (planförslaget sid 49)

Vart tog den Gröna Ön vägen?

Förslagen till byggnation på Torsviksberget oacceptabla

Torsvikssvängen och dess grönområde berörs dramatiskt av samtliga fem Planförslag för Centrum/Torsvik som återges på stadens hemsida samt illustreras tydligt i Lidingö Stads framlagda förslag, se särskilt sid 43 och 47.

I Planprogrammet framgår bl a att ett programsamråd med boende och verkande på Lidingö skall pågå 15 april – 16 juni. Fem alternativa framtids-bilder presenteras, tyvärr utan angivande av topografiska förhållanden.

På samtliga framtidsbilder, 1, 2, 3, 4 och 5, beskrivs den föreslagna utbyggnaden av Västerkroken och Torsviksberget på nästan samma sätt, dvs Torsviksberget bebyggs med åtta höga och långa bostadshus och Torsvikssvängen med elva byggnader med 4 – 8 våningsplan. Några alterntiva förslag är inte redovisade.

Det är självfallet omöjligt att acceptera det nu enda presenterade förslaget, där alternativa lösningar saknas.

Den föreslagna utbyggnaden av Torsvik och Torsviksberget kommer att avsevärt förändra intrycket av Lidingös karaktär som en självständig egen stad med en annorlunda mer miljövänlig småstadskaraktär, än den mot Värtan utbyggda huvudstaden med sin blivande “skyline”. Också detta miljöargument gör att det utställda förslagen i dessa delar måste förkastas.

Torsviksberget är en unik rekreationsplats för närboende såväl som för övriga boende i Lidingö och anses i alla enkäter vara en av Lidingös vackraste och mest välbesökta platser. Och dessutom entré till den “Gröna Ön” och en utsiktsplats för Valborgsmässofirande och segeltävlingarna Lidingö Runt m.m.

Även om det kan finnas vissa fördelar med delar av de olika framtidsbilderna, bl.a. över-täckningen av den befintliga infarten, kan vi inte acceptera det nu presenterade förslaget vad gäller hela Torsviksberget, och särskilt den del som förstör grönområdet och helt avskärmar utsikten mot havet, nämligen den omfattande västra bebyggelsen mot havet och de 4 – 8 våningar höga byggnaderna nedanför Torsviksberget utmed Norra Kungsvägen.

Svåra parkeringsproblem
Det nuvarande problemet med brist på P-platser har Planprogrammet inte berört. Redan idag är det mycket svårt att hitta en P-plats på Torsviikssvängen om man anländer en sen eftermiddag. De 18 tilltänkta byggnaderna på och runt Torsvikssvängen skulle kräva långt mer än 1.000 nya P-platser.

Statsmakternas fel – inte kommunernas
Stockholmsområdet lider brist på bostäder. Därom råder det ingen tvekan. Att så är fallet beror på vanstyre från statsmakterna – och inte från de omkringliggande kommunerna. Regeringar och riksdagar har fattat beslut som sammantaget minskat utbudet av bostäder – unikt i hela världen – nämligen hyresreglering, reavinstbeskattning av privatbostäder samt svårigheten att hyra ut bostadsrätter i andra hand.

Enligt vårt förmenande är det därför inte kommunernas skyldighet att tvinga fram nya bostäder, utan istället regeringens ansvar att vidta åtgärder så att befintliga bostäder kommer ut på marknaden och att nya produceras. Det går om befintliga lagstiftning ändras.

Vi motsätter oss därför det föreliggande förslaget till Lidingös drastiska förtätning med drygt 10.000 innevånare. De 44.434 personer som bor där idag borde räcka, plus de som dagligen färdas dit för arbete eller studier.

Vi motsätter oss den omfattande förtätningen av Lidingö samt kommer med all kraft att motarbeta att Torsviksberget förvandlas från ett attraktivt rekreations- och grönområde till en plats med gigantiska bostadshus och parkeringsplatser, som omöjligtvis kan smälta in i den befintliga miljön.

Med det sagda protesterar vi mot de föreslagna planerna i sin helhet och hemställer

att Kommunstyrelsen beslutar att Lidingös Planprogram för hela Torsvikssvängen exkluderas, och att Planprogrammet genomarbetas ytterligare och kompletteras med alternativa lösningar för Torsviksberget innan en samrådsperiod blir aktuell.

Med vänlig hälsning,
Styrgruppen Bevara Torsviksberget
/Björn Tarras-Wahlberg m.fl.
Torsvikssvängen 28
181 34 Lidingö
BTW@worldtaxpayers.org

***********************************

Paul Lindquist skrev 2013-04-01 21:06:
Björn!
Tack för ditt mail. Vi delar nog alla uppfattningen att Lidingö ska bevaras som en grön ö.
Alla samrådsförslag för Centrum-Torsvik baseras på översiktsplanens tydliga inriktning att förtäta i redan bebyggda områden med bra kollektivtrafik just för att kunna undvika framtida exploatering av våra grönområden. Värt att notera är också att i flera av samrådsförslagen ökar mängden grönyta i området.

Vi har inte för avsikt att revidera samrådsförslagen i förväg. Men under samrådet är vi naturligtvis mycket intresserade av att ta del av kloka synpunkter och konstruktiva förslag som gör att Centrum-Torsvik utvecklingen kan bli ännu bättre. Jag vill därför uppmana dig och andra intresserade lidingöbor att delta i samrådet och kom gärna på de dialogmöten som hålls under våren.

Med vänlig hälsning

Paul Lindquist
Kommunstyrelsens ordförande
Lidingö stad
Tel: +46 730 79 30 50

**********************************

Lidingö 2013-04-16

Till: Kommunalrådet Paul Lindquist samt Kommunstyrelsens ledamöter.
Kopia: Stadsbyggnadschef Anna Hadenius & Mark- och exploateringschef Bengt Rehn, m.fl.
Från: Styrgruppen Bevara Torsviksberget

Bäste Paul Lindqvist, Ärade Ledamöter av Kommunstyrelsen
Yttrande över förslaget till Planprogram för Centrum/Torsvik:

Lidingös entrébild med Torsviksbergets natur och skönhet måste bevaras – sätt stopp för alla planer på nya byggnader på och nedanför Torsviksberget och Torsvikssvängen.

Först vill vi tacka Paul Lindqvist för besväret att besvara vår skrivelse under sin ledighet. Det var vänligt. Tack för det!

Vi är förvånade och bestörta över att Kommunstyrelsen med partierna M, Fp och Kd lägger fram ett så revolutionerande förslag som skapar en sådan ovilja, och även avsky, hos många av era väljare och kommuninnevånare.

Den föreslagna planen för förtätning av Torsviksområdet skulle utplåna bilden av Lidingö som den gröna Hälsans Ö, vartill kommer de mycket långtgående negativa konsekvenserna för boende och besökande på Torsviksområdet:

1. Entrébilden av Lidingö som en självständig annorlunda miljövänlig grön ö med småstadskaraktär skulle förstöras.
2. Nyproduktion av 8 höga hus på Torviksberget samt 11 höghus på Torsvikssvängen eliminerar nästan all natur. Byggnader och tillfartsvägar kräver stora utrymmen.
Mest provocerande är den jättelika byggnaden mitt uppe på Torsviksberget som finns med på samtliga framtidsbiler.
3. Den omfattande byggplanen för Torsviksplatån skulle göra hela området till en gigantisk byggplats under 10-15 år.
4. De 19 föreslagna höghusen på och runt Torsvikssvängen innebär desssutom en betydande kapitalförlust för ägarna till befintliga fastigheter och bostäder på grund av sämre livskvalitet i allmänhet, blockerad sjöutsikt samt trängsel.
5. Nyinflyttning av drygt 10.000 personer medför självfallet en avsevärd miljöförstöring i form av mer trafik, buller, avgaser samt längre restider.
6. Sist men inte minst är risken för höjda kommunalskatter uppenbar, vilket också fram-hålles som en riskfaktor i Planen.

Beträffande Torsvikssvängen måste påpekas att området redan förtätats genom inflytt-ning av yngre familjer. Resultatet har blivit stor brist på P-platser. Den som anländer sent på eftermiddagen med bil har redan idag stora svårigheter att hitta en P-plats.

Om konsekvensen av ökad biltrafik framhåller SWECOs Miljökonsekvensrapport:
”Trafiken på Södra Kungsvägen och Lidingöbron kommer att öka i samtliga fram-tidsbilder. Broparken kommer att utsättas för bullerstörning trots åtgärder som över-täckning och tunnelförläggning. Det kan komma att påverka den rekreativa kvaliteten negativt.” (sid 1).

En eventuell, men minskad förtätning, borde istället riktas mot Lidingö Centrum och till eftersatta områden med tynande service, exempelvis Näset, vars butiker skulle behöva ett större kundunderlag.

Om man beslutar sig för att förtäta Lidingö borde mark finnas att tillgå på andra håll, där mindre känsliga och billigare markområden borde kunna ersätta den föreslagna bygg-planen för Torsvik.

Den snabba och korta kommunikationen till Stockholms innerstad har gjort vår ö särskilt attraktiv. Men denna fördel kommer att försämras när infartsparkeringen på Ropsten försvinner. En nyinflyttning av 1000-tals personer skulle göra saken ännu värre.

Slutsatsen är sålunda att Lidingö borde vårda och behålla sin unika miljömässiga särart som småstad i skärgpården och bevara entrébilden som utgörs av Torsviksberget och dess gröna omgivningar.

Detta känsliga och viktiga förstahandsintryck när man närmar sig vår ö är omistlig för hela Lidingö och måste lämnas oförändrad till glädje för Lidingöbor idag och för all framtid.

Om Kommunstyrelsen stöder Paul Lindquists rader ovan, att Lidingö skall uppfattas och bevaras som och Grön Ö, måste ni rädda och undanta hela Torsviksberget.

Låt oss avslutningsvis stödja oss på SWECOs Miljökonsekvensrapport som varnar för ”risken för negativa konsekvenser då förändringarna kring brofästet försvagar upplevelsen av skärgårdslandskap och riskerar påverka upplevelsen av angränsande
och näraliggande kulturhistoriska värdefulla miljöer såsom Torsviksberget, kvarter Värmland och Foresta/Millesgården” (sid 3).

För Styrgruppen Bevara Torsviksberget:
Björn Tarras-Wahlberg
BTW@worldtaxpayers.org
Torsvikssvängen 28, 181 34 Lidingö
070-325 00 11

Kjell Lindgren, m.fl.
Kjell.Lindgren@projektekonomi.se
Torsvikssvängen 38, 181 34 Lidingö
0708-660 150

Dela "Vart tog den Gröna Ön vägen?"

Kommentarer

Johannes 2013-04-19 11:28

Hur kommer det sig att Tarras-Wahlberg är emot att kommunen bygger på sin mark när han själv vill bygga ett nytt hus på sin egen fastighet i Torsvik? Egennyttan talar uppenbarligen sitt tydliga språk.

Sen undrar jag hur denne skattelobbyist resonerar när han å ena sidan välkomnar en överdäckning av Torsviksdiket men samtidigt säger nej till de exploateringsintäkter som nya hus i Torsvik ger (och dekt krävs inga djupare ekonomikunskaper för att inse att byggrätterna närmast vattnet är de mest värdefulla). Om inte investeringen kan finasieras av byggrätter, ja då belastas skattebetalarna. Vill verkligen Tarras-Wahlberg detta, han som har stått på barrikaderna för sänkta skatter?

Sen kan jag inte låta bli att påminna om att Torsvikssvängen som nu (med rätta) omhundals av de flesta när det var nybyggt var hårt kritiserat och kallades för “Lidingös Manhattan”.

Vad detta illustrerar är att människor ofta är rädda för förändrinar, men att det som görs bra sen blir uppskattat. Så det som är viktigt är att vi fokuserar på att de nya husen som byggs har en bra arkitektonisk utformning och att de passar in i miljön. Men att bara gnälla och säga nej till all utveckling är inte särskilt konstruktivt.

Tore Kullgren 2013-04-17 16:19

Tarras-Wahlbergs brev innehåller så många tankevurpor att man inte riktigt vet var man ska börja.

Lidingö har aldrig varit någon “självständig egen stad”; sedan de första planerna 1913 har ön varit en bostadsförort beroende av Stockholms innerstad, och kommer i stort förbli det. Förtätning i Torsvik-Centrum är ett sätt att skapa en större servicesektor på ön, och på så sätt göra ön något mer självständig.

När Tarras-Wahlberg beskriver en gles stad med låga byggnader som “miljövänlig”, sprider han en vanlig men farlig myt. Sveriges största enskilda miljöbov är biltrafiken. Stockholms arbetsmarknad kommer fortsätta växa, och då behövs bostäder i den inre regionen, däribland Lidingö centrum. Alternativet är att anlägga nya ytteraförorter mot Nynäshamn, Norrtälje, Enköping, och då blir problemen med trängsel, buller och avgaser inte bara lokala, utan ett problem för hela regionen. Utsläpp av växthusgaser har dessutom global effekt, i vilket fall.

I den mån exploatering av mark är ett miljöproblem, så är det mer yteffektivt att bygga höga hus i Torsvik, än att bygga motsvarande antal bostäder i enplansvillor i något naturområde, med all ny infrastruktur som behövs.

Frågan är också hur Tarras-Wahlberg vill lösa den skriande bostadsbristen i Stockholm. Om det kommunala självstyret nu är så viktigt, så blir det befängt att lidingöbor skulle försöka styra någon annan kommuns fysiska planering?

Per 2013-04-17 14:52

Björn Tarras-Wahlberg!

Du kan inte mena allvar?
I ditt brev till kommunalråden tar du i så du spricker när du använder alla förstärkningsord för att svartmåla hela den positiva utvecklingen i Centrum-Torsvik.

OM du läser materialet så står det att dessa fem framtidsbilder är förslag på olika grader av utveckling. Inget av just dessa förslag behöver bli verklighet. Men i din enögda iver tar du till maxalternativ och förstorar upp.

Det förvånar mig mycket att du tycker att nuvarande gråa, fula och dånande betongdiket i Torsvik är tillfredställande. Du skriver att om entrén till Lidingö skulle förbättras enligt förslagen skulle bl a: “ Entrébilden av Lidingö som en självständig annorlunda miljövänlig grön ö med småstadskaraktär skulle förstöras.”

Nej Björn, entrén till Lidingö är ful. Det är grå betong som möter en på väg till Lidingö, inte lummig och välskött skog. Torsviksdiket är ett fult sår. De flesta avskyr det och vill göra något åt det. Förslagen handlar om att ta bort bilar, buller och avgaser och skapa gröna stråk och parker, cykel- och vägar samt få bättre kollektivtrafik. Är du emot det? Föredrar du ett bullrigt betongdike framför nästan bullerfria parker och rekreationsområden? Eller har du inte läst förslagen?

Kom med konstruktiva förslag i stället. Det här är bara negativt och unket gnäll.

Om du är orolig för skattesänkningar borde du som ordförande i Skattebetalarnas förening lägga kraft på att bekämpa Robin Hood-skatten som pungslår Lidingös skattebetalare med över 500 miljoner kronor brutto. Varje år. Det är pengar som skulle kunnat användas bättre på Lidingö för investeringar eller till skattesänkningar för vanligt folk.
Och värre ska det bli. Det nya förslaget ökar Lidingös börda med ytterligare 70 miljoner om jag minns rätt. Det är skandalöst.
Detta är pengar som till exempel går till andra kommuners nya och dyra simanläggningar.

Även jag ska tycka till om samrådet. Men jag skulle uppmana dig att sluta med gnället. Se i stället helheten i alla förbättringarna som ökar Lidingös attraktivitet.
/Pelle

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google