Väder Lidingö

Lidingö torsdag 13 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Bussdepån i Stockby ger allvarliga miljökonsekvenser

fredag 10 februari 2012 07:00

Folkpartiets vice ordförande i tekniska nämnden, Göran Tegnér, försöker vilseleda Lidingöborna genom att påstå att ”Bussdepån i Stockby är bra för miljön”. Att varje buss skulle spara en resa på 500 meter ger en felaktig bild (LT 27/1). Vi som engagerat oss hårt i frågan och tagit del av underlaget i ärendet är av en helt annan uppfattning.

Göran Tegnér nämner inte övriga tillfartsvägar, bussförarnas dagliga resor med personbilar till och från bussdepån och ökande transporter av farligt gods. Den tunga trafiken kommer att ledas in genom villaområden på minst 4 smala tillfartsvägar (Vasavägen, Kottlavägen, Banérförarvägen och Läroverksvägen) förbi sammanlagt 11 skolor och förskolor samt ridskola fram till Stockbyvägen. Detta kan ge förödande konsekvenser för våra barn och ungdomar.
Planerade bullerskärmar ger estetiskt negativa effekter.

Vi saknar mätningar av det faktiska bullret vid tillfartsvägarna och mängden skadliga luftburna partiklar. Riktvärden och villkor för buller bör räknas om för att få fram den sammantagna effekten från Bussdepån och ÅVC.

En seriös miljökonsekvensbeskrivning måste innehålla en ny trafikmätning/bullerutredning baserad på 2012 års nivåer med hänsynstagande till trafikflödet från ÅVC och övriga verksamheter inom Stockby industriområde fram till år 2030. Den planerade befolkningsökningen bör också beaktas. Vi tror också att boende i Norra Djurgårdsstaden och på Gärdet och Östermalm kan komma att utnyttja ÅVC på Lidingö, vilket kommer att öka trafikflödet ytterligare.

Bussdepån är klassad som miljöfarlig verksamhet. Området angränsar till naturreservatet. Tvätthallar, motorbränsleanläggning och mellanlagring av farligt avfall medför stor risk för spridning av miljögifter framförallt till Stockbysjön. Belysningen nattetid kan påverka djurlivet.
Vi saknar aktuella provtagningar av vattenkvalitén i sjöarna. Vi saknar utredning om hur bullerföroreningar (även lågfrekvent) och artificiellt ljus kommer att påverka djurlivet.

SL:s planerade hantering av verksamhetens dagvatten måste stoppas.
Stockbydammarna är inte dimensionerade för att ta emot och rena dagvattnet från Bussdepån. Stadens årliga provtagningar (senast 2010) visar att miljöskadliga ämnen redan läckt ut i Stockbysjön. Dagvatten från två nya miljöfarliga verksamheter riskerar att förorena Lidingös enda badsjöar och störa det känsliga ekologiska sjösystemet för all framtid!

För Nätverket “Stoppa Bussdepån i Stockby” Anne Sannefors-Öhrman, Ordf. Föreningen Trasthagen

• Hersby Backe Villaägarförening 1
• Hersby Backe Villaägarförening 2
• Hersby Backe Villaägarförening 3
• Föreningen Trasthagen
• Naturskyddsföreningen, Lidingö
• Lidingö Ornitologiska förening
• Kottlasjöns Vänner
• Lidingö Ryttarförening
• Albatross Montessoriskola
• Lidingö Hundungdom
Föreningarna representerar idag sammanlagt 3 588 medlemmar

Dela Bussdepån i Stockby ger allvarliga miljökonsekvenser

Kommentarer

Göran Tegnér 2012-02-15 00:17

Avståndet mellan Aga och korsningen Vasavägen/Läroverksvägen är 2 km.
Avståndet mellan Stockby och korsningen Vasavägen/Läroverksvägen är 1.5 km. Jag har själv mätt upp avståndet genom att provköra sträckorna. Detta leder till att bussdepån i Stockby ligger 0,5 km närmare norra och centrala Lidingö, där bussarna går. Busstrafiken minskar då med 23 000 km per år, vilket är bättre för miljön. Detta går inte att snacka bort.

Att bussarna ska behöva köra på Banérförarvägen har jag inte fått någon uppgift om. Att Kottlavägen och Vasavägen skulle vara en smal tillfartsväg stämmer väl inte heller. Det går ju buss redan idag på dessa vägar.

Att bussförarna kommer att åka bil till jobbet må så vara. Men detta betyder ju inte att det blir ett nettotillskott av biltrafik, eftersom de verksamheter som nu tvingas flytta ifrån Stockbyområdet redan idag genererar biltrafik. Det blir en logisk kullerbytta att räkna brutto.

Att 1,5 % mer trafik i form av 126 miljövänliga och tysta biogasbuss rörelser per dag (dvs en buss var 9:e minut) skulle ge ”förödande” konsekvenser förefaller vara ett besynnerligt påstående, samtidigt som man förtiger det 65 gånger större problemet med 8 200 bilar per dag på Vasavägen. Biltrafiken som dessutom beräknas växa med 20 % på 22 år utmed Vasavägen (om ingenting görs).

Men det räcker ju att enbart 1,5 % eller ca 190 bilister (motsvarande ca 125 bilar) börjar åka med 201:ans buss, som idag har över 10.600 påstigande per dag, för att trafikökningen (netto) ska utebli. Detta borde inte vara ett ouppnåeligt mål.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google