Väder Lidingö

Lidingö fredag 23 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Gerard De Bourbon 22 jun 20:25 om Båt körde upp på land

Debatt: Äntligen kom samrådsförslaget för Lidingö Centrum

fredag 12 maj 2017 16:16

Det här är en utveckling som handlarna i Centrum önskat i flera år. Även en stor majoritet av centrumbesökarna vill ha utökad service. Lidingö Näringsliv har under lång tid velat skynda på detaljplanen, inte minst med tanke på Norra Djurgårdsstadens framväxt. Vi står därför helt bakom detaljplaneförslaget som nu är ute på samråd. Det skriver sju representanter för Lidingös olika företagarför-eningar som ingår i Lidingö Näringsliv, i nedanstående debattartikel.

Äntligen händer det! I sista minuten kom då äntligen samrådet för Lidingö Centrum!

Handlarna i Centrum har önskat denna utveckling i flera år. Undersök-ningar som gjorts har visat att en stor majoritet av centrumbesökarna vill ha utökad service. Och vi inom Lidingö Näringsliv har under lång tid velat påskynda detaljplanen för Lidingö Centrum. Inte minst viktigt sett i ljuset av Norra Djurgårdsstaden framväxt.

Hela Stockholmsregionen växer i historisk omfattning, bostäder och nya företagsområden med attraktiva arbetsplatser växer upp, servicen till medborgarna förbättras. I denna utveckling innebär Stockholms stads planläggning av Norra Djurgårdsstaden – med en uttalad vision att skapa 30 000 nya arbetsplatser i området – ett helt nytt konkurrensläge för det näringsliv som servar lidingöborna. Arbetet med att förverkliga den visionen pågår nu för fullt – det byggs så det knakar på andra sidan bron. Att inte följa med i den utvecklingen innebär att inte bara näringslivet, utan hela Lidingö kommer att gå bakåt i jämförelse med våra närområden.

Nu har vi chansen att få ett levande centrum där vi lidingöbor handlar och möts
Lidingö Centrum kan nu utvecklas till en levande och konkurrenskraftig stadskärna med en unik arkitektur och miljö. Ett centrum som lever mellan klockan 7-24 med en mångfald av boende, bio, bibliotek, parker, butiker, restauranger och caféer – kort sagt en självklar plats för lidingöbor att bo, mötas och handla på.

Enligt förslaget är det planerat för ett centrum med småstadskaraktär, och det är just det som kommer att göra Lidingö Centrum konkurrenskraftigt.

En kritisk framgångsfaktor är kommunikationen
En kritisk framgångsfaktor för Lidingö Centrums framgång är antalet parkeringsplatser, eftersom de flesta besökarna kan antas bli bilburna. Redan idag är det ont om parkeringsplatser och i samrådet framgår inte med tydlighet att det kommer finnas parkeringsplatser så det räcker, vare sig under byggnadstiden eller därefter. En dialog mellan handlarna i Lidingö Centrum och Lidingö stad är redan på gång för att tillgodose de parkeringsbehov som behövs nu och under byggnadstiden. Det är dock viktigt att redan nu planera för helheten d.v.s. för alla fem utvecklingsfaser för Lidingö Centrum.

Vi står helt bakom detaljplaneförslaget. Om det av någon anledning skulle stoppas upp så kommer det att innebära:
* Att service och handel flyttar från Lidingö till andra sidan bron – för de kan inte överleva med för dålig lönsamhet.
* Att fler arbetsplatser flyttar från ön – även om många lidingöbor faktiskt vill arbeta på ön, speciellt barnfamiljer.
* Ökat pendlande av lidingöbor till Stockholm och andra kranskommuner för att handla och arbeta – mer bilåkande, längre resvägar för att handla och arbeta.
* Sämre kommunikationer och odynamisk kommun som gör det ännu svårare att få rätt kompetens till vård, skola, omsorg, handel och företag som vill växa på Lidingö - områden där vi redan idag har problem.
* Minskat skatteunderlag, en åldrande befolkning och en sovstad som sakta slummar in.

Vi ser dock samrådet för Lidingö Centrum som en efterlängtad start på vidareutvecklingen av handel och service på Lidingö och vi stöttar det fullt ut, om än i betydligt högre hastighet och med ett vassare parkeringsförslag än dagens förslag ger.

Vi rekommenderar alla Lidingöbor att möta både handlarna på ön och Lidingö stad den 3 juni i Lidingö Centrum, för att få veta mer om detaljplanen samt diskutera näringslivets utveckling på ön.

Vi ses!

Lidingö Näringsliv


Katarina Palmstierna, ordförande Företagarna Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv
Ann Nagel, ordförande Destination Lidingö
Christina Phil, ordförande Kvinnor & Företag
Gerre Versteegh, ordförande Handelskammaren Lidingö
Roland Rothman, ordförande Lidingö Centrumförening
Kenneth Nylén, talesperson för Hantverkarna Lidingö
Magnus Cavalli-Björkman, ordförande Nyföretagarcentrum

Dela Debatt: Äntligen kom samrådsförslaget för Lidingö Centrum

Kommentarer

Staffan Anderberg 2017-05-15 14:25

Näringslivet är nöjda med att det finns ett förslag till detaljplan. Enligt min uppfattning har dock något slags fel begåtts, så att förslaget kommit ut innan den politiska majoriteten har lagt sista handen vid det. Det gör att det utskickade förslaget hänger i luften som ett meningslöst utkast i väntan på att Lidingö stad formellt skall ha godkänt det. Stadens ledning har ju efter utskicket kommit på ett antal synpunkter som borde varit inarbetade.
Som jag tidigare påpekat blir därför alla inkomna yttranden helt bortkastade. Någon bör snarast reda ut det här och få ordning på ärendet så att förtroendet för stadens ledning kan återställas.

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna Lidingö 2017-05-14 22:42

Till att börja med vill jag göra klart att det inte är näringslivet som styr arbetet med att utveckla Lidingö Centrum – det är politikerna som fattar besluten. Men inom Lidingö Näringsliv är vi både Lidingöbor, och verksamma inom företag i Lidingö, och därför starkt engagerade för en god framtid för Lidingö. Hur detta görs är, återigen, politikernas ansvar. Därför är det onödigt att försöka misstänkliggöra näringslivet i stället för att diskutera sakfrågorna.

Vi tycker att det är bra att samrådet äntligen startat så att vi kan få igång ett mer levande och livskraftigt näringsliv baserat på Lidingöbornas behov, och vi är glada över att det planeras c:a 7 000 m2 yta för handel och service. Husens utformning och höjder samt antalet bostäder är inte vårt fokus och det finns många som är bättre på detta än vi. Vi är enbart intresserade av att Centrum utvecklas till ett livskraftigt centrum dit Lidingöbor vill komma och handla, mötas och bo, hellre än på andra sidan bron. Genom samrådet kommer det in många förbättringsförslag och det är väl vad ett samråd ska vara till för.

I debatten förkommer också vad som är förstklassig service eller inte, som t.ex. dofter i butikslokaler. Jag håller med om att servicenivån som tillhandahålls i butikerna är en överlevandsfaktor och det är förmodligen så att Lidingö centrum måsta ha högre servicenivå än den växande konkurrensen på andra sidan bron, för att vara konkurrenskraftiga. Den som vill är välkommen på tisdag kl 12.00-14.00 till Jernet på ett Lunchseminarium som hålls av Företagarna Lidingö, för företag på ön, med temat ”Kundservice i Världsklass”, men låt mig veta i förväg.

För övrigt har jag liksom alla andra noterat att det finns olika falanger inom och runt om partierna som inte verkar eniga om hur ett livskraftigt centrum ska se ut, men jag hoppas att samrådsdiskussionerna mynnar ut i en enighet som gör att vi kan gå vidare och börja projekteringen för attraktivt centrum för både Lidingöbor och företagare.

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna Lidingö

Carl-Johan Schiller (kd) 2017-05-13 10:30

Hej Staffan,

Vad tråkigt att du har fått uppfattningen att kd "inte alls är särskilt känt." Det sporrar mig att i ännu högre utstreckning delta i debatten och träffa lidingöbor för att berätta om våra åsikter.

Som jag skrivit tidigare står vi bakom förslaget men vi vill vara tydliga med att lyhördhet mot såväl näringsliv som Lidingöbor är viktigt. Kommer det in bra synpunkter på förslaget kommer vi ta till oss de förslagen. Så bör alla politiker agera tycker jag.

Frågan om process och ledarskap är viktig. Jag har tidigare tagit initiativ till att bjuda in dig för ett möte. Efter dina år i politiken har du säkert många kloka råd och tips till oss som skulle vara till nytta för Lidingö. Tyvärr har du inte velat delta i ett sådant möte vilket jag beklagar. Om du ändrar dig träffas jag dock gärna!

Idag lördag den 13 maj finns kd på plats i Lidingö centrum. Jag hoppas att vi får chansen att prata med många Lidingöbor för att ändra på uppfattningen att vi inte är kända för något.

Carl-Johan Schiller (kd)

Birgitta Olsen 2017-05-13 07:53

Innan näringslivet på Lidingö börjar begära Centrumprojekt så borde de vilja ta mer vara på de lidingöbor som faktiskt vill handla mer i centrum men inte kan. En väldig stor del av Lidingös befolkning tål ens inte parfym pga av astma och allergi. Det finns flera affärer i centrum som luktar parfym pga kemikalieindränkt personal, luktljus och den senaste galenskapen: butiks"parfym". Utöver detta så finns det personal i vissa affärer som inte är trevliga. Bl.a. så blev en ordförande för Astma och allergiförbundet utskälld när hon föreslog en förbättringsåtgärd så butiken skulle få fler kunder. Vid torghandeln så står personalen och röker vid disken och vid butiksgränsen så röken sprids över varorna.

Jag tycker att man ska ta kontakt med Astma och allergiförbundet för att parfymsopa framför sin egen tröskel innan man skyller den framtida gallerian i Djurgårdsstaden som ett hot.

Lisbeth Ringblom 2017-05-12 23:58

Näringslivets frustration är i högsta grad förståelig och delas säkert av de allra flesta lidingöbor. Men, lösningen är inte att anta ett detaljplaneförslag med så stora brister att till och med den politiska majoriteten (M, LP och KD) tar avstånd från sitt eget förslag i väsentliga delar. I förlängningen skulle ett genomförande av förslaget kunna innebära en centrumanläggning med minskad attraktivitet hos konsumenterna. Det skulle slå hårt mot såväl handelsidkarna som deras kunder och innebära att vi får ett än svagare handelutbud än idag, trots att ambitionen väl är den motsatta. Just nu förefaller detaljplaneförslaget sakna tillräckligt politiskt stöd för att kunna genomdrivas utan stora förändringar. Kanske vore det då lämpligt att näringslivet anpassar sig därefter och föreslår konstruktiva förbättringar eller kanske t o m tar ställning för ett omtag omgående? Sannolikt skullle det senare spara både tid och pengar.

Anders Bergstedt 2017-05-12 22:24

Staffan ! Som vanligt är du oerhört sansad och klok. Som befarat kommer blockeringspolitiken på Lidingö att fortsätta. Jag tittade i Lidingö Tidning i dag och det är samma sak där. Alla skall ut med sitt budskap. Det är inte bara revir utan mycket känslor som styr. Samhället har blivit så komplicerat att kompetensen hos medborgare och politiker inte räcker. Vad händer då högkonjunkturen viker ? Vart är vi på väg ?

Anders Wennberg 2017-05-12 22:12

Hej näringslivet,

Visst är det bra att Centrumprojektet kommer igång!

Men är planen som presenteras verkligen den ultimata? Det är brist på parkeringsplatser, det har ni själva påpekat som ett problem. Planen kan säkert förfinas.

Det blir rätt löjligt när ni skriver att Centrum står och faller med de 130 lägenheter som planeras. Om planen minskas eller ändras, så hotar ni med arbetslöshet och Centrums död. Lite mer balans i era inlägg, skulle öka er trovärdighet.

Som ni som säkert förstår, vill de flesta utveckla Centrum på ett bra sätt - men om planen inte blir exakt som föreslaget utan kanske blir lite färre lägenheter (och lite fler parkeringsplatser) så innebär det inte att Centrum dör...

Det är också märkligt att företagarna/Centrum handlarna verkar vara mer positiva till planen än Majoriteten själva, vem är det som tagit fram planen - den politiska majoriteten, eller är det företagarna och Vencom som egentligen styr tjänstemännen?

Staffan Anderberg 2017-05-12 19:41

Jag vill inte agera glädjeförstörare, men kan inte låta bli att mana till återhållsamhet av känslorna för detta ärende. Detaljplanen som föreläggs lidingöborna har redan desavouerats av den politiska majoriteten. Ledningen för Lidingö består som bekant av partierna M, LP och KD. M är vanligtvis känt för att vilja bygga för mycket, LP är känt för motsatsen och KD är inte alls särskilt känt.
Näringslivets inlägg innehåller flera relevanta synpunkter - sett med näringslivets ögon. Men det finns många andra aspekter på hur planen bör utformas. Det är inte näringslivet som skall styra. Det borde vara den politiska majoriteten. Men det finns problem. Den nu presenterade planen tycks inte tillfullo accepteras av ”den politiska majoriteten”, där en ledamot från KD ingår. Men vårt kommunalråd från KD tycks acceptera det. Det lilla partiet (två mandat) i ”majoriteten”, KD är alltså splittrat.
Om de här förvirrade turerna skall ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av vårt fina centrum tycker jag att ledningen för projektet redan har havererat.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google