Väder Lidingö

Lidingö torsdag 22 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Anders Wennberg 22 jun 15:23 om "Fakta om den första detaljplanen i Lidingö centrum"

Debatt: Är det nödvändigt med ett näringsliv på Lidingö?

måndag 12 juni 2017 21:52

Nedanstående artikel har skrivits av Lidingö Näringsliv, samlingsnamn för de sju företagarföreningarna på Lidingö. Artikeln är undertecknad av företrädare för de olika föreningarna.

Många debattinlägg den senaste tiden verkar ifrågasätta att handel och näringsliv egentligen behövs på Lidingö och att det egentligen är det kommersiella intresset som styr utvecklingen på Lidingö mot en centralisering till Centrum på bekostnad av närcentra. Men vad har Lidingös näringsliv egentligen för betydelse för Lidingö?

Bilden är komplex, men i korthet är småföretagarna och deras anställda den grupp som bidrar mest till kommunkassorna i Sverige. På Lidingö står småföretag, dvs. företag med färre än 50 anställda, för 34 % av de kommunala skatteintäkterna.

EN MISSUPPFATTNING?
En vanlig missuppfattning är att näringslivet inte ger något bidrag till hemkommunen. Detta grundar sig troligen på det faktum att aktiebolags vinster beskattas med statlig skatt och att kommunerna inte får någon del av det. Vad man förbiser är att företagandet utgör en viktig del i samhället och inte bara genererar vinster utan också betalar ut löner till anställda, vilka beskattas i kommunerna. Vidare är många av våra mindre företag enskilda firmor eller handelsbolag, och beskattas hos ägarna på samma sätt som hos vanliga löntagare. En rapport ”Välfärdsskaparna 2017” med data på hur kommunalskatteintäkterna fördelar sig mellan olika grupper i samhället har tagits fram av Företagarna. I Sverige är det småföretagarna och deras anställda som bidrar mest till kommunalskatten. Lidingö är här ett typiskt exempel på att de som arbetar i småföretag står för den största andelen av kommunalskatten, nämligen 34% av stadens intäkter. 22% kommer från anställda i större företag, 17% från anställda i offentlig verksamhet, 3% från anställda i övriga organisationer, 16% från pensionärer, 8% från övriga intäktskällor.

LIDINGÖ ÄR EN FÖRETAGARTÄT KOMMUN SOM BIDRAR TILL VÄLFÄRD OCH SAMHÄLLSSERVICE
Vi vill också framhålla att Lidingö är en mycket företagartät kommun med cirka 6 500 företag, en blandning av aktiebolag och enskilda firmor, som ger arbetstillfällen åt drygt 9 000 personer eller cirka 62% av alla arbetstillfällen i staden. Dessutom skapas 4 av 5 nya jobb i småföretagen.

Som statistiken visar är alltså småföretagen avgörande för jobbskapande och för stadens skatteintäkter och därmed för stadens utveckling vad gäller välfärd och samhällsservice. Företagare skapar jobb och tillväxt tack vare sin ambition, drivkraft och innovationsförmåga. Detta blir än tydligare i takt med att hela vår region utvecklas och krav på att nya nätverk för kunskapsutbyte bildas. Här spelar de kunskapsintensiva småföretagen en snabbt växande roll och här har Lidingö ett försteg i förhållande till många andra kommuner p.g.a. medborgarnas relativt sett höga utbildningsnivå.

Handeln och en växande tjänstesektor visar också på att småföretagens betydelse ökar för det serviceutbud man vill utveckla och bibehålla på ön.

NÄRINGSLIVET BEHÖVER POLITISK STABILITET FÖR ATT UTVECKLAS
Det krävs en politisk stabilitet, positiva attityder till företagande och tydliga politiska riktlinjer för näringslivets utveckling på ön. Det ska dessutom vara enkelt att starta och driva företag på ön, korta handläggningstider, service till företag samt en kontinuerlig dialog med företagen på Lidingö.

VARFÖR ETT FUNGERANDE NÄRINGSLIV?
Ett fungerade näringsliv är alltså viktigt för hela Lidingö och kommer att ge fördelar för oss Lidingöbor:
• fler arbetstillfällen på ön och lägre arbetslöshet
• förbättrad service till Lidingöborna
• ökad handel på ön
• förbättrat skatteunderlag
• minskat pendlande från ön
Och vinnarna är:
• kommunen
• handeln
• företagsamheten
• stora och små arbetsgivare
• besöksnäringen
• miljön
• sist men inte minst Lidingöborna genom förbättrad livskvalitet.

LIDINGÖS RELATION TILL OMVÄRLDEN
Hela Stockholmsregionen utvecklas, bostäder och nya företagsområden med attraktiva arbetsplatser växer upp och servicen till medborgarna förbättras. I Stockholms stads planläggning av Norra Djurgårdsstaden finns t.ex. en uttalad vision att man ska skapa 30 000 nya arbetsplatser i området. Att inte följa med i den utvecklingen innebär att man kommer att gå bakåt i jämförelse med närområdena. Lidingö ska inte utvecklas i samma takt som Norra Djurgårdsstaden men väl hänga med i utvecklingen och framför allt inte stå stilla eller backa. Lidingö har också ett ansvar att ta vår del av utvecklingen i en region vars utveckling gynnar oss.

Många politiker verkar missa hur mycket småföretagen betyder för utvecklingen av vår samhällsservice och inte minst för kommunernas skatteintäkter och därmed Lidingöbornas livskvalitet.

Ska vi kunna ge detta bidrag krävs en politisk stabilitet, positiva attityder till företagande och tydliga politiska riktlinjer för näringslivets utveckling på Lidingö plus en samverkan med näringslivet när det gäller viktiga utvecklingsbeslut för Lidingö, som t.ex. frågan om Lidingö Centrum, kommunikationer etc.


Lidingö Näringsliv
Katarina Palmstierna ordförande Företagarna Lidingö
Stefan Källander, Företagarna Lidingö
Ann Nagel, ordförande Destination Lidingö
Christina Phil, ordförande Kvinnor & Företag
Gerre Versteegh, ordförande Handelskammaren Lidingö
Siv Malmgren och Bo Lindholm, Handelskammaren Lidingö
Roland Rothman, ordförande Lidingö Centrumförening
Kennet Nylén, talesperson Lidingö Hantverkarförening
Magnus Cavalli-Björkman, ordförande Nyföretagarcentrum

Dela Debatt: Är det nödvändigt med ett näringsliv på Lidingö?

Kommentarer

Erik Centerlind (Ordförande MUF Lidingö) 2017-06-19 17:08

Tydliga satsningar på närservice och lokaler åt företagare behöver inte i sig betyda samma någon massexploatering som hotar Lidingös karaktär. Viktigast när man bygger i centrum är att handeln får gott om ytor och att medborgarna får säga sitt om gestaltningen. Ifall våningstalet skulle minska I etc etapp 1 är det viktigt att handeln inte blir lidande.

Bättre förutsättningar för företagande behövs ifall fler ungdomar på Lidingö ska kunna få sitt första jobb och ifall fler ska kunna få chansen starta och driva bolag här på ön. Därför skulle jag vilja se att man ser över förutsättningarna att exempelvis bygga kommersiella ytor/kontor i närheten av brofästet vid Islinge hamnväg, där lastbilar tidigare stått parkerade på en frekvent basis. Detta skulle såklart vara i en stil som smälter in i området och anammar småskaligheten. Kanske skulle även en framtida pendlarparkering passa att placera där?

Philip Hallberg (MUF) 2017-06-18 11:19

Ja! Lidingö behöver ett starkt näringsliv, alla gynnas på det!

Pia Wieck (LP) 2017-06-16 12:52

Jag tror att Johan Appelberg har mer rätt än vad han själv anar. När man jämför anställda i småföretag med t.ex. pensionärers intäkter till kommunen så antar jag att man inte tagit hänsyn till utjämningssystemet mellan kommuner. Marginaleffekterna av skatter, avgifter, bidrag fungerar så att en pensionär med årsinkomst på 200.000 jämfört med en förvärvsarbetande med årsinkomst på 750.000, i vissa fall genererar 5 gånger så mycket intäkter till staden.

Det går därför inte heller att argumentera för att vi ska bygga massor av bostäder på Lidingö, för att många ska kunna flytta hit och bidra till skatteintäkterna, så att vi kan sänka skatten. Systemet är komplicerat och det är inte alls säkert att en nyinflyttat person ger klirr i stadskassan. Småföretagande behövs självklart. Men som jag förstått det finns det redan idag många på Lidingö. Och mycket handlar om småföretag som inte har med handel att göra.

Det viktigaste är ändå att ständigt fråga sig varför de som idag bor på Lidingö valt att flytta hit och bo här. Vill man bo på ställen som utvecklas snabbt, med många butiker i gatuplan, i stadsliknande områden, finns det många alternativ. Stockholm, Solna, Sundbyberg, Norra Djurgårdsstan, Hammarby Sjöstad. Varför inte låta Lidingö få vara ett alternativ till dessa områden, så att det finns olika områden att välja mellan. Alla har inte samma önskemål om vad som är den bästa platsen för boende.

Katarina Palmsterina, Ordförande Företagarna Lidingö 2017-06-16 11:02

Johan,

För din information är flertalet av de småföretag som Lidingöbor arbetar på i Stockholm, ägda av Lidingöbor.

Har talat med flera av dem. Många är startade på Lidingö men har varit tvungna att flytta på grund av svårigheten att hitta medarbetare som vill arbeta på Lidingö, på grund av dåliga kommunikationer till och från ön och långa resvägar.

Kommunikationer är ett av de områden som vi inom Lidingö Näringsliv har som fokusområde för att få hit bland annat kompetenta lärare och sjukvårdspersonal men också för att kunna behålla våra växande företag på Lidingö. Lidingöborna, speciellt barnfamiljer, vill i allt större utsträckning arbeta på Lidingö.

Roland rothman 2017-06-15 22:46

Ulrika

Vi kommer nog aldrig tycka lika.
Men en reflektion, i samband med vårt event "Maten i centrum" och även vid eventet "Barnen i centrum" där även modellen över utbyggnaden fanns på plats, fick vi tillfälle att ställa frågan till 280 besökare ( absoluta majoriteten Lidingöbor) 87%var för en utbyggnad, 6% tog inte ställning och 7% ville ej ha en utveckling.
Så tyckte Lidingöbor.

Anders Diedrichs 2017-06-15 18:36

Ulrika Levihns påpekande om att utbyggnaden av Centrum troligen definieras olika i debatten är viktigt. Vi borde nog vara rimligt överens om vad vad som gäller mer specifikt, och då är vi kanske tillbaks till Planprogrammet för Centrum/Torsvik 2013, som ju försökte kvantifiera det som nu delvis debatteras. Där tycker jag att dom politiska partierna borde vara mer tydliga.
Min känsla är för övrigt att det debatteras utifrån två olika ståndpunkter. Den ena är, "Hur mycket mer byggnation och befolkningsökning behövs för att tillfredsställa ett nöjt näringsliv". Den andra är,"Hur mycket vill vi se lidingö expandera, och utifrån det, vad behövs för serviceutbud för att möta efterfrågan, samt var skall det vara".
Dra tåget genom Lidingö Centrum så ökar kundunderlaget naturligt. Att bygga en högbro borde inte vara något problem. Stadens tjänstemän och politiker kan väl göra en studieresa till Alvik inkluderande en stärkande promenad på högbron till Stora Essingen.

Ulrika Levihn 2017-06-15 10:09

Katarina,
Nyckeln ligger i att du och jag definierar "massiva byggnationer" olika. Som det debatterats från näringslivet många gånger, samt även det tjänstemän och vissa politiker argumenterat för, definieras av gemene man som massiva byggnationer.

Men när man vill sälja in dessa planer så döper man det till "utveckling".

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna Lidingö 2017-06-15 08:45

Ulrika,

Låt oss hålla oss till fakta och inget annat! För det första är det politikerna som har jobbat fram Översiktsplanen för Lidingö och ingen annan. Det är deras arbete! I den står det att vi ska utveckla Lidingö Centrum. Det finns olika inställningar till hur stor utbyggnaden ska vara, men massiva byggnationer är inget som vill ha, och så länge jag har varit aktiv i Företagarna Lidingö har ingen talat om det, men ett i Stockholmsregionen unikt SmåstadsCentrum som trevlig mötesplats, där man både kan bo, träffas, äta och kan handla, är det många som önskar!

Ulrika Levihn 2017-06-14 22:03

Roland,
Ytterst få av dessa 6500 företag är beroende av att centrum expanderas. Mitt eget företag "Helgsjö Gård" har adress på Lidingö eftersom jag bor där, men på samma sätt som det är för så många andra så är centrum-frågan irrelevant för företaget.
Sedan kan det också vara så att man har olika hattar i olika sammanhang, det innebär inte att intressena för de olika grupperna man tillhör automatiskt smälter samman. Ofta är det tvärtom.
Något vi vet genom samråd och hur människor röstat i valet är att massiva byggplaner vill Lidingöborna INTE ha. Man kan slå knut på sig själv i försök att motivera byggnationerna, men sanningen kvarstår: Dessa massiva byggplaner som näringslivet står bakom är tvärtemot vad majoriteten av Lidingöborna vill ha. I varje god demokrati bör då invånarnas önskan stå överst.

Johan Appelberg 2017-06-14 18:48

Katarina Palmstierna

När du nu korrigerat bilden om skatteintäkterna kan jag inte låta bli att komma med en pikant detalj. Tydligen arbetar 3.900 Lidingöbor i småföretag på Ön. De bidrar med 14 procent av Stadens samlade skatteintäkter. Det är bra. Vi behöver alla intäkter vi kan få. Samtidigt visar din figur att vi pensionärer – varav jag är en – bidrar med 16 procent.

Roland Rothman 2017-06-14 16:31

Johan Appelberg

De flesta företagen i centrum startades av handlare som låg spridda på Lidingö, själv arbetade jag 15 år i Baggeby.
Problemet för sällanköpshandel är att det endast var kostnader som ökade och intäkterna låg still.
Just för att överleva så drevs frågan om Lidingö C och facit är att det blev en framgång.
Våra närcentra kommer överleva men med dagligvaruhandel och service, typ frisör, kemtvätt, kafé, restaurang och den lokala livsmedelsbutiken. Sällanköpshandel måste däremot ligga tillsammans för att dra kunder åt varandra.
Att Högsätra och Rudboda utvecklas kommer gynna aktuella närcentra.

Ulrika Levin
De flesta företagen på Lidingö driva av just Lidingöbor så att ställa Lidingöbor mot näringsliv fungerar inte, det finns idag ca 6500 lokala småföretag på Lidingö.
Mer korrekt vore att skriva Lidingöbor som vill ha lokal service och Lidingöbor som inte vill ha lokal service.

Allt gott

Katarina Palmstierna, Orförande Företagarna Lidingö 2017-06-14 16:27

Jag vill inte ge mig in i den politiska diskussion och håller mig gärna till fakta och fokus på hur vi kan få näringslivet att utvecklas.

FÖRST FAKTA
Både vår artikel och kommentarer från Daniel Thulin stämmer helt fullt. I analysen utgår Välfärdsskaparna 2017, från antal förvärvsarbetande i olika sektorer, inte från antalet företag så vi kan inte säga något om hur många företag det gäller. På Lidingö bor 21 844 personer som är förvärvsarbetande enligt SCB. 15 298 av dessa är utpendlare, dvs. arbetar i en annan kommun (och 11 234 av dessa jobbar i privata sektorn i en annan kommun). Vad gäller skatteintäkterna från småföretag: 5 871 lidingöbor jobbar i småföretag i en annan kommun och 3 892 i småföretag på Lidingö. Vi skulle alltså kunna säga att 14 procentenheter av 34 procent kommer direkt från småföretag på Lidingö och 20 procentenheter av 34 procent från småföretag i andra kommuner (framförallt Stockholm).

UTVECKLING AV NÄRCENTRA
Det Lidingöbaserade näringslivet som idag servar Lidingöbor och Lidingöföretag ställs inför en helt ny konkurrenssituation när Norra Djurgårdsstaden nu växer fram.
Politiker, staden, företagarna och fastighetsägarna måste tillsammans engagera sig och tänka annorlunda, och detta gäller våra närcentra.

En ökad befolkning är givetvis en faktor som påverkar positivt och enligt översiktsplanen ska Lidingö växa inom redan befintliga områden, såsom Centrum, Näset, Högsätra, Rudboda, för att nämna några.

Jag är sedan en tid tillbaka ute och besöker företag över hela ön och i olika Närcentra för att skaffa mig en kunskap om vilka behov företagen har, vad möjligheterna och problemen är och vilken hjälp de behöver.

Inom ramen för den nya Näringslivspolicyn som antogs den 22 maj, kommer ett antal aktivitetsområden att starta still hösten, där både staden, företagarna och fastighetsägare kommer att arbeta tillsammans och där utvecklingen av närcentra bör bli ett av de prioriterade områdena.
Vi har hittills diskuterat möjligheten att ha olika företagskluster på ön; likt Hälsans hus i Högsätra kan vi ha ett Designkluster runt Carl Malmstensskolan i Larsberg, kanske också ett Idrottskluster i Rudboda, med närhet till Bosön. På detta sätt kan näringslivet spridas över ön och på så sätt bidra till både levande och livskraftiga närcentra.
Detta är bara ett exempel och jag är övertygad om att det finns många bra tankar runt detta och ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion om hur Lidingös näringsliv kan bidra till utvecklingen av Lidingö.

Johan Appelberg 2017-06-14 13:02

Näringslivsrepresentanterna inleder sin debattartikel med följande: "Många debattinlägg den senaste tiden verkar ifrågasätta att handel och näringsliv egentligen behövs på Lidingö och att det egentligen är det kommersiella intresset som styr utvecklingen på Lidingö mot en centralisering till Centrum på bekostnad av närcentra."

Alla som har följt debatten de senaste åren kan enkelt konstatera att man inte alls har ifrågasatt behovet av handel och näringsliv.

Däremot har ifrågasatts att kommersiella intressen ska styra utvecklingen av Lidingö. Det räcker med att se på vem som har utarbetat förslaget till samrådsförlag för Nya centrum. Staden säger själv att det är Vencom.

Lidingöpartiet skrev så här på Lidingösidan den 10 juni: ”Med endast en exploatör, ett riskkapitalbolag vars naturliga vilja är att maximera både bostäder och handel riskeras att kraven på småskalighet och parkering bortprioriteras”. Formellt ägs Centrum av Kommanditbolaget Lidingö Nya Centrum. Men detta bolag ägs av andra som i sin tur ägs av andra i en lång kedja: Kommanditbolaget Lidingö Nya Centrum, Rockspring Lidingö AB, Rockspring Lidingö II AB, Vencom Properties AB och Rockspring Property Investment. Till stor del är det samma personer på de ledande befattningarna i dessa bolag.

Samrådsförslaget och planprogrammet från 2014 innebär sammantaget en dramatisk ökning av handelsytorna i Centrum-Torsvik. Handeln kommer helt att dominera detta område. Handelsförespråkarna har ännu inte lyckats förklarat hur närcentra som Baggeby och Rudboda ska kunna överleva när handelsytorna i Centrum-Torsvik mångdubblas. Titta på utvecklingen – avvecklingen – av servicen i Baggeby och Rudboda sedan nuvarande Lidingö Centrum byggdes för drygt 20 år sedan.

Kärnpunkten är i vilken utsträckning det kommersiella intresset ska styra utvecklingen av Lidingö. Vi är många som är oroade.

För övrigt har Daniel Thulin rätt i fråga om skatteintäkterna. Inte heller i denna del stämmer alltså näringslivets påståenden.

Henrik Åkermark 2017-06-14 12:34

Olyckligt att kommentarerna har utvecklats till typ pajkastning och "kalkylering av tiondels procent" istället för principer och svar på den mycket viktiga grundfrågan:
Behöver vi ett näringsliv på Lidingö?
Svaret är solklart för mig och borde vara det för alla: Ja det behöver vi definitivt!
Den fråga som är svårare är: Hur stimulerar vi och hur lockar vi företag till Lidingö och hur kan de få utrymme att växa?
Jag är övertygad om att det som först måste till är en tydlig förbättring med öppen dialog mellan näringsliv, politiker och förvaltningar ja med alla som är intresserade på ön för att komma närmare svaren på den frågan.
Det räcker långt men inte hela vägen.
Det krävs mer, det krävs konkreta handlingar som bevis på att vi är företagarvänliga här på ön och det duger därför inte bara med "prat".
Vi kan om alla vi vill bidra till den förbättringen.

Ulrika Levihn 2017-06-14 12:25

Det som upprör många och i första hand skapat denna debatt är att Lidingöbornas och näringslivets intressen inte alltid går hand i hand.
När de inte gör det bör Lidingöbornas intresse gå före.

Den irritation många känner beror på att den synen inte delas av vissa politiker, eller de ledande tjänstemännen.
Ytterligare irritation skapas när dessa politiker och tjänstemän skapar tolkningsföreträde och säger att "Lidingöborna behöver", istället för att tala ur skägget och säga att de helt enkelt prioriterar näringslivet över Lidingöborna.

Daniel Thulin 2017-06-14 00:17

Bilden visar inte på något sätt att öns näringsliv skulle stå för en stor del av kommunens skatteintäkter. Den visar att 56 % av den kommunala inkomstskatten kommer från lidingöbor som arbetar i stora eller små företag, här eller någon annanstans. De flesta av dessa företag ligger dock inte på Lidingö utan skatten hamnar här för att vi valt att bo här, ingenting annat.

Däremot är det helt riktigt att en lokal företagare betalar kommunal inkomstskatt precis som alla andra. Och en person som anställs i ett Lidingöföretag betalar också kommunal inkomstskatt, i sin hemkommun.

Roland Rothman 2017-06-13 22:44

Carl Johan har nu läst ditt inlägg, förstår inte!
Jag tycker, du tror, vem vet!!!
Vill du lyckas i dina politiska ambitioner, var tydlig.

Carl-Johan Schiller 2017-06-13 21:55

Roland,

Nej men det är ju så att inte minst ni från näringslivet har pratat om hur viktigt centrum och utbyggnaden är för näringslivet. Att då påstå sig värna företagande samtidigt som man inte vill gå framåt med planerna är för mig en ekvation som inte går ihop. Håller du inte med?

Carl-Johan Schiller (kd)

Anna Grånäs Jakobsson 2017-06-13 19:39

Jättebra artikel. Märkligt bara att vi har ledande politiker som fortfarande talar om vad "staden kan göra för att hjälpa Lidingös småföretagare" som om det var ett särintresse. Då har man ju inte fattat poängen: allt hänger ihop, småföretagen är en väsentlig del av samhället såsom skapare av meningsfull sysselsättning för långt fler än företagaren själv. Och samhällsutveckling - vare sig det handlar om exempelvis handel eller omsorg - skapas till stor del av småföretag för såväl småföretagaren själv som alla andra samhällsmedborgare. Upplever att detta synsätt ständigt låser en riktigt konstruktiva diskussion om det framtida Lidingö.
Anna Grånäs Jakobsson
Företagare och medlem i Företagarna samt Kvinnor &Företag Lidingö, f d ordf.

Roland Rothman 2017-06-13 18:35

Carl-Johan

Nu är du ute efter politiska poänger, inlägget handlar om vikten av ett aktivt lokalt näringsliv.
Som du kan läsa bidrar lokala företagare med en ansenlig summa av kommunens intäkter, men inte bara det, lokala företag säkrar en lokal service.
Att vi nu har ett pågående samråde en liten del av den utveckling som krävs för ett levande Lidingö.
Den som sakta vill se en försämring/stagnation ser ofta till sitt kortsiktiga egenintresse, ingen nämnd ingen glömd.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2017-06-13 18:16

Carl Johan Schiller det har tagit den nuvarande majoriteten nästan 3 år efter valet att ta fram en väldigt begränsad detaljplan trots att det innan valet fanns långt framskridna planer på att utveckla centrum. Vi Liberaler kan ju inte ställa oss bakom ett förslag som vi tycker är undermåligt och det verkar ju inte heller majoriteten göra om man läser Lidingösidan. Det saknas t ex både gestaltningsprogram och parkeringsplatserna är underdimensionerade. Vi Liberaler vill också utöka detaljplaneområdet och bygga ett nytt trygghetsboende för äldre, Tor 2, i första etappen eftersom det sannolikt kommer ta åratal innan nästa detaljplan läggs fram.

Carl-Johan Schiller (KD) 2017-06-13 14:25

Återigen bedriver Amelie Tarschys Ingre och Liberalerna en oärlig politik.

Lidingöborna har sagt nej till Liberalernas massbebyggelse i Centrum och därför har vi i majoriteten lagt fram ett förslag med en betydligt mindre exploatering som nu Lidingöborna kan tycka till om. Tyvärr valde Liberalerna att försöka sinka processen ytterligare genom att rösta nej till att skicka ut förslaget till samråd. Det är knappast en politik som är företagsvänlig.

Carl-Johan Schiller (KD)

Amelie Tarschys Ingre (L) 2017-06-13 11:56

Tack för en mycket bra artikel av Lidingös näringsliv! Ett livskraftigt näringsliv med både små och större företag anser vi Liberaler är väldigt viktigt för Lidingös utveckling och för Lidingöbornas livskvalitet. Att kunna handla lokalt är bra både för miljön, skatteintäkterna och samhällsservicen inte minst för de som inte har bil.

Vi liberaler är framtidsoptimister och vi tror på utveckling och inte stagnation av Lidingö. Vi är tydliga med att handel och näringsliv behövs också på Lidingö. För att ungdomarna ska få en bostad, för att äldre ska kunna flytta till ett enklare och mer centralt boende och för att Lidingö ska kunna få in skatt för att kunna behålla och anställa den bästa personalen i skolor, förskolor och äldreomsorg behöver vi bli fler Lidingöbor.

Därför vill vi Liberaler vill utveckla Lidingö centrum med både fler bostäder och fler parkeringsplatser. Tack Lidingö näringsliv för ert viktiga arbete och vi vill gärna ha en fortsatt dialog.

Pia Wieck (LP) 2017-06-13 00:08

Det är självklart bra att det skapas jobb och småföretagen är oerhört viktiga. Jag önskar verkligen att lagar och regler bättre skulle gynna småföretagarna. Men oavsett vad man anser är bäst för Lidingös invånare (många vill inte att Lidingö ska växa mer) eller för Lidingös näringsliv så är det viktigt med fakta. Det är inte så enkelt att varje krona som tas in som kommunalskatt går till stadens verksamheter. Utjämningsskatten mellan kommuner, den s.k. Robin Hood-skatten gör att staden i vissa fall får behålla mycket lite av pengarna som tas in som skatt. I vissa fall är en frisk pensionär som klarar sig själv rent ut sagt mycket lönsammare för staden än en heltidsarbetande person. Det beror på hur systemet med utjämningsskatten är utformat.
Jag tror också att ett bra samarbete med gemensamma riktlinjer mellan staden och näringslivet gynnar alla, men Lidingöbornas åsikter måste väga tyngst. Att driva på att det ska byggas massor av bostäder på Lidingö för att öka kundunderlaget till handlarnas butiker är inget som skapar förtroende hos Lidingöborna. De flesta har valt att bosätta sig just på Lidingö för att de inte vill bo i tätbebyggda områden där kommersiella intressen styr. Många anser att det redan nu börjar bli trångt. Det är allt oftare köer på vägarna, brist på parkeringsplatser, köer till fritidsverksamheter och båtplatser, brist på gymnasieplatser. Det finns säkert mycket som staden kan göra för att hjälpa Lidingös småföretagare, men att skaffa kunder genom att bygga bostäder känns inte rätt.

Sophia Barthelson 2017-06-12 23:22

Jag håller med dig, Henrik Åkermark. Det är viktigt att vi som ägnar oss åt politik på Lidingö – och kanske i synnerhet vi moderater – ser betydelsen av företagande och gör vad vi kan för att staden ska ha ett gott företagsklimat. Jag kan bli lite beklämd när jag ibland hör politiker på ön, tyvärr även några få i vårt parti, säga att Lidingö helst bara ska vara en "sovstad". Människor som har sitt jobb och sin karriär på andra sidan bron vill komma hem på eftermiddagen till ett stillastående Lidingö. Det vill inte jag. Jag lever i princip hela mitt liv här på ön. Jag har mitt jobb här. Min man driver sitt eget företag här. Våra barn går i skolan här. Vi är beroende av att service finns här på ön. Just därför ser jag med glädje fram emot att Lidingö centrum får växa, utvecklas och bli ännu bättre. Jag är tacksam över alla de småföretagare som ser till att jag kan handla, gå på bio, äta gott och ta del av så mycket annan service utan att behöva lämna Lidingö!

Henrik Åkermark 2017-06-12 22:40

Det är trist att den här artikeln ovan ens behöver skrivas.
Men det finns anledning att läsa och begrunda. Det är nog inte så enkelt att man kan avfärda den som en partsinlaga. Man kan inte heller intresserat konstatera "ingen rök utan eld".
Nej, man måste läsa, begrunda och ta det på största allvar. Det finns här i Lidingö, precis som författarna skriver, en mängd mindre företag som är av utomordentligt stort värde för alla här på ön.
Magdalena Andersson som finansminister tycker hon kan kosta på sig att raljera, men det varken kan eller vill vi.
Min fru och jag har ett litet familjeföretag med 4-5 anställda, dessutom har hon tidigare varit aktiv i Nyföretagarcentrum.
Vi har tyvärr ibland märkt en attityd att ett litet familjeföretag skall man inte ha. Det var långt mer accepterat att finnas i ett större företag som jag tidigare gjorde.
Jag är också aktiv i Moderaterna på ön. Tyvärr, men inte ens bland oss som borde vara de främsta förespråkarna och alltid dra en lans för näringslivet, är det alltid en självklarhet att understryka betydelsen av näringslivet på ön.
I senaste undersökningar har Lidingö dessutom två år i rad fallit i rankingen i näringslivets värdering av kommuner och städer. Det är inte alls och under inga omständigheter OK och det måste åtgärdas.
Och jag tycker att det trots allt finns en mycket stor medvetenhet och vilja till förnyelse och bättring inom vår moderatförening på ön.
Därför är jag inte pessimist utan helt övertygad om att vi kan se framtiden an med tillförsikt.

Henrik Åkermark
Familjeföretagare och medlem i NyaModeraterna

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google