Väder Lidingö

Lidingö tisdag 25 juni 2019 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

G.U. Verbeek 4 maj 19:15 om Nära naturen på Millesgården i sommar

Debatt: Brobeslut för de kommande 100 åren - blir det rätt?

fredag 16 september 2016 00:01

"Den framtida kollektivtrafiken på Lidingö är beroende av fyra byggstenar som avgör om Lidingö ska lyckas växla om till ett mer miljö- och klimatanpassat samhälle i takt med de ansträngningar som görs på nationell och regional nivå" skriver Hans Lefvert och Robert Hellesen i nedanstående debattartikel.

Vi läser på Lidingösidan att det nu endast är en månad till att kommunen tar beslut om den nya bron över Värtan. Bron tänker man sig fortfarande som en lågbro och dessutom, om inte Landstinget ändrar sig, att det blir en bro med endast ett spår för lidingöbanan.

Detta är ett häpnadsväckande besked. Nyligen, i juli, läste vi att alla partier är ense om att spårvägen bör gå via Lidingö Centrum och vi läser också att man är helt klar över att det är dubbelspår som krävs för den framtida kollektiva trafiken. Ändå är man nu beredd att, mot bättre vetande, fatta detta beslut som har räckvidd för de närmaste hundra åren. Byggs bron med ett spår går det inte att lägga till ett i efterhand utan att bygga ännu en bro.

Byggs en lågbro kan man inte ansluta trafik från centrum i efterhand, åtminstone har detta ännu inte visats. Gör vi fel nu blir det alla lidingöbor som får betala priset i framtiden. Det minsta som kan begäras av våra politiker är att visa hur man ser på alternativen och redovisa dessa på ett tydligt sätt för alla. Vi kan inte låta detta unika tillfälle försvinna därför att kostnaden hamnar i fel budget.

Ett alternativ med dragning av lidingöbanan via centrum där en station läggs nära stadshuset och en station på ett nytt torg i Torsvik togs fram för tre år sedan. Dessa skisser vill vi visa återigen då de är lika aktuella nu.

Den framtida kollektivtrafiken på Lidingö är beroende av fyra byggstenar som avgör om Lidingö ska lyckas växla om till ett mer miljö- och klimatanpassat samhälle i takt med de ansträngningar som görs på nationell och regional nivå. Ytterst handlar det om att göra kollektivtrafiken mer attraktiv genom bättre tillgänglighet och komfort, som leder till att fler använder kollektivtrafiken för arbetsresor och på fritiden. Alla som använder kollektivtrafiken vet att den redan idag är överbelastad i Lidingö C under högtrafik morgon och kväll.

Lidingö Stad har en ambitiös trafikstrategi, där målet 2030 (om mindre är 15 år!) är att 80% av Lidingöbornas arbetsresor ska göras till fots, med cykel/moped eller med kollektivtrafiken. Enligt en resvaneundersökning gjord 2013 uppgick motsvarande arbetsresor till ca 34 %. Det är lätt att inse att en satsning enbart på cykeltrafiken inte kommer att göra detta möjligt, utan en ordentlig satsning på kollektivtrafiken är nödvändig.

För att utveckla kollektivtrafiken på Lidingö och använda redan gjorda investeringar i Lidingöbanan och spårvägsdepån i Dalénum, är det nödvändigt att satsa på fyra viktiga byggstenar, som tillsammans utgör förutsättningarna för en utbyggd attraktiv kollektivtrafik.

1. Utveckling av Lidingö C med trafiknod
Lidingö C står inför en omfattande utbyggnad av handelsytor och bostäder, som gör Lidingö C till en central plats för de flesta Lidingöbor. Detta kräver bättre tillgänglighet för hela Lidingö, även den södra delen av ön, och en koppling till den regionala spårtrafiken i Ropsten med en lokal trafiknod för bussar och Lidingöbanan i Lidingö C.


2. Lidingöbanan
Lidingöbanan som nu är upprustad med delvis dubbelspår för ökad kapacitet och ny depå för både Lidingöbanan och en framtida Spårväg City, trafikerar inte Lidingö C. En naturlig koppling till Lidingös centrum som byggs ut saknas. Flertalet resor på Lidingöbanan är arbetsresor/pendlarresor. Det är alltså avgörande att en omläggning av Lidingöbanan via Lidingö C inte förlänger restiden för pendlare mot Stockholm. Det bästa alternativet för att få en kort resväg är att Lidingöbanan landar högt mot Torsvik. Med Lidingöbanan på en högbro mot Torsvik och sedan vidare mot Lidingö C parallellt med Södra Kungsvägen och vidare mot Baggeby/Bodal i mitten av Södra Kungsvägen innebär att resvägen förlängs med ca 350m eller restiden med 24 sek, vilket är marginellt. Spåren går på egen bana och blandas inte med biltrafiken. Två hållplatser, en på den planerade korta överdäckningen vid Torsviks Torg och en vid Stadshuset mellan Sturevägen och Södra Kungsvägen.

Lidingöbanan har upprustats till ny standard med nya spår, stationer och dubbelspår. För att fullt kunna utnyttja gjorda investeringar och möta ett framtida ökat kollektivtrafikbehov måste turtätheten kunna utökas och därmed kapaciteten i trafiksystemet. Dubbelspår på Lilla Lidingöbron är nödvändigt för att klara kapaciteten och undvika trafikstörningar vid högtrafik och underhåll.

3. Lilla Lidingöbron
Utformningen av Lilla Lidingöbron styr möjligheten att lägga om Lidingöbanan till att gå via Torsvik och Lidingö C istället för nuvarande sträckning efter Baggeby hållplats och utmed stranden och på nuvarande lågbro. Lidingöbanan kan genom en högbro mot Torsvik ges den kortaste resvägen och en kostnadseffektiv och bekväm trafiklösning, då man inte behöver bygga om infarten till Lidingö i området med Lidingös tätaste trafik och undviker dyra lösningar såsom tunnlar och hållplats i Torsvik i berg.

4. Ny bytesstation i Ropsten
Nuvarande obekväma omstigning mellan bussar och Lidingöbanan till T-bana måste byggas om för bättre tillgänglighet och komfort när området vid Ropsten nu ska utvecklas med en ny bytesstation och nya bostäder, arbetsplatser och kommersiella verksamheter. Omstigningen ska vara väderskyddad med korta gångavstånd och omstigning mellan Lidingöbanan och T-bana bör göras på samma plattform.

Hans Lefvert och Robert Hellesen

Dela Debatt: Brobeslut för de kommande 100 åren - blir det rätt?

Kommentarer

Anders Stensmo 2016-10-27 20:46

Har inte den här synpunkten från Landstingets trafikförvaltning någon betydelse?

”Trafikförvaltningen har i ett yttrande över samrådsunderlag gällande tillstånd för vattenverksamhet för byggande av Lilla Lidingöbron och rivning av Gamla Lidingöbron den 4 december 2014 framfört att det krävs 8,5 m segelfri höjd för att kunna etablera vintertrafik med isgående fartyg under bron."

Bo Widerström 2016-09-25 21:04

Jag instämmer helt i detta kloka inlägg. När man bygger anläggningar som har en lång livslängd son u detta fall ca 125 år är det självklart att bron måste byggas på ett så framåtsyftande och flexibelt sätt så att den kan användas för en utökad trafik och en omläggning via Lidingö C. Att bygga den nya bron i samma låga läge och enkelspårig som för 100 år sedan skulle vara mycket ogenomtänkt. Bron skulle då stå som ett monument över kortsiktiga politiker som kommer att förorsaka lidingöborna stor ekonomisk skada och störningar när bron längre fram måste byggas om.Det första stora misstaget lidingöpolitikerna gjorde var när de 1985,för ett mindre belopp, tog över det ekonomiska ansvaret och driften av hela den gamla bron. I och med detta misstag måste nu lidimgös skattebetalare betala den nya bron.Snälla politiker gör nu inte ett misstag till utan tänk långsiktigt.

Hans Lefvert och Robert Hellesen 2016-09-23 09:49

Det är de bestående resultaten av politiken som bedöms i efterhand av kommande generationer. Lilla Lidingöbron ska leva i 120 år! Hur kan någon våga besluta om brons utformning utan att analysera alla alternativ? Utan att ta hänsyn till den framtida utvecklingen? Landstinget vill inte medverka till ett extra spår på den nya bron (inte ännu i alla fall). I en tidigare studie 2012, ville inte Landstinget medverka till en finansiering av Lidingöbanan genom Centrum/Torsvik.

En nödvändig förbättring av kollektivtrafiken på Lidingö genom utveckling av Lidingöbanan stryps dels av orimliga kostnader för att dra om Lidingöbanan från en låg bro upp mot Torsvik/Centrum och av enkelspår på bron. Slutsatsen är att Landstinget motverkar sig själva, när den stora investeringen i depån i Dalenum, upprustning av Lidingöbanan och total ombyggnad av Ropsten inte fullt kan utnyttjas för Lidingös samhällsutveckling.

Lidingöbor som pendlar på södra ön får en upprustad pendlarförbindelse med Stockholm. Kostnaden för denna förbättring är skyhög och kan naturligtvis inte enskilt motiveras samhällsekonomiskt. När det dessutom kan vara så att Spårväg City inte kommer att byggas överhuvudtaget, är misslyckandet desto större. Landstingets huvudansvar är att investerade skattemedel ska användas så att de gör mesta möjliga nytta.

Lidingö Stad har genom sin envisa inställning att alla kostnader för infrastruktur för kollektivtrafik ska tas av Landstinget, kommit på kollisionskurs. Alla vet ju att investeringar i kollektivtrafiken numera samfinansieras med kommunerna.

Aktuella exempel är T-banan till Nacka och hela upplägget med Sverigeförhandlingen. Lidingös nuvarande inställning är kontraproduktiv och kommer att leda till att Lidingös invånare framöver måste leva med regionens sämsta kollektivtrafik, just när vi behöver den som mest, när biltrafiken ska minskas i framtiden. Man kan inte annat än beklaga att denna situation har uppstått. Det visar brist på initiativ och vilja att förbättra samhället, just den uppgift som skattebetalarna förväntar sig att de förtroendevalda har som fokus.

Nu måste stridsyxorna grävas ner, initiativ tas av både Landstinget och Lidingö Stad för att lösa situationen på ett konstruktivt sätt där den framtida kollektivtrafiken på Lidingö är i fokus och inte den egna budgeten som måste komma i andra hand. Detta borde vara alla politikers självklara inställning om de vill förbättra samhället.

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna Lidingö/talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-09-21 19:32

Liksom Petter Hedberg, undrar vi i Lidingö Näringsliv också var Lidingöpartiet egentligen står i brofrågan!

Petter Hedberg, ledamot i Tekniska nämnden för Centerpartiet 2016-09-20 22:37

Lars, jag förstår faktiskt ingenting nu.

Om det är som du som ordförande för Lidingöpartiet säger att ni arbetar för en bro med 8.5 meters segelfri höjd, med möjlighet för dragning av Lidingöbanan till Torsvik så blir det mycket konstigt när ni inatt på Miljö och Stadsbyggnadsnämnden godkännt detaljplanen och röstat emot återremiss.

Så här står det i den detaljpan ni röstat för.

”Parallellt med Lidingö stads planarbete genomför Stockholms stad planändring mellan kommungränsen och Ropsten för att upphäva bestämmelse om segelfri höjd i enlighet med meddelad dom i mark- och miljödomstolen och för att medge den nya bron.”

” Bron ska utformas med en plan och låg profil vilket gynnar framkomligheten
och säkerheten. Detta krav medför också att entreprenören inte kan bygga en för
tjock och skymmande bro om en segelfri höjd på 5,6 meter ska klaras.”

”Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv (fritidsbåtar och sjötrafik) blir små och positiva eftersom att ökningen med 0,4 meter säkerställer den segelfria höjden under brons hela livstid jämfört med nuläget. Konsekvenser för boendemiljön blir lite positiv
eftersom den nya bron bidrar till mindre buller.”

”Sjötrafiken bedöms påverkas mer negativt än fritidsbåtar eftersom den nya bron begränsar möjligheten till framtida utveckling av sjötrafiken under Lidingöbroarna. Den nya bron får stor positiv konsekvens med avseende på trafiksäkerhet och trygghet för alla som går eller reser över bron.”

Det är knappast ärligt mot Lidingöborna att säga att ni stenhårt arbetar för 8.6 meter segelfri höjd, och skylla på att det är staden som vägrat lyssna, när ni samtidigt i nämnden nu godkänt detaljplanen för precis den bro du sa ni inte ville ha.

Anders Ulfvarson 2016-09-19 06:28

Jag tar tillbaka det jag inledde med i min kommentar och byter "svagsint" mot "smart". Den politiska majoriteten hindrar effektivt framtida ökad bostadsbebyggelse som kräver avsevärt bättre kollektivtrafik.

Petter Hedberg, ledamot i Tekniska nämnden för Centerpartiet 2016-09-18 19:19

Lars H Ericsson: Det är absolut viktigt att det inte görs felaktiga beslut som t.ex. den fullskaliga utbyggnaden av spårvagnshallarna där Centerpartiet påpekade felet med den stora utbyggnaden av depån och föreslog en etappvis utbyggnad i miljö och stadsbyggnadsnämnden i november 2012, samt i Kommunfullmäktige när beslutet togs i januari 2013 då Centerpartiet ville ha ett tydliggörande i avtalet om vad som gäller vid förseningar (vilket redan är fallet) eller om projektet inte blir av (vilket ser ut att bli fallet). Självklart har Centerpartiet intresse av att inte nya dyra misstag begås.

Det jag reagerar på är att det framstår på nedanstående citat som att du klagar på att staden inte lyssnar på landstinget, samtidigt som det inte borde spela någon roll om majoriteten är tydlig med vad de vill.

"Lidingöpartiet kommer stenhårt att verka för att nya Lilla Lidingöbron ska ha två spår och som minst ha 8,5 meters spegelfri höjd. Den höjden krävs nämligen för att ge möjlighet för isgående tillgänglighetsanpassade (handikappanpassade) pendelbåtar att passera under bron. Det har Landstinget förklarat för staden för över ett år sedan, men staden har hittills ignorerat det, vilket vi vill ändra på."

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-09-18 13:06

Petter Hedberg:
Jag skyller inte på tjänstemännen! Hur läser du in det? Tvärtom tycker jag deras initiativ att fråga SL igen hur bron bör se ut är utmärkt. Hela majoriteten står bakom det beslutet. Vi har nu ett utmärkt tillfälle att tänka till igen så vi inte bygger fel bro och sitter med den i 120 år. Det vore väldigt olyckligt. Jag antar att ni i Centern håller med om det!

Lars Hedberg:
Jag ser gärna norra ön inkorporerad i ett spårvägsnät på ön, precis som Anders Odéen säger, men man får ta en sak i taget. Om vi bygger en dubbelspårig bro har vi alla möjligheter för framtiden. Blir det dessutom möjligt för isgående pendelbåtar att gå under nya Lilla bron, ännu bättre och ännu mer framtidsinriktat.

Hur kan du se det som ett tvång om södra öns invånare får direktkontakt med Lidingö centrum utan byte genom att Lidingöbanan dras via centrum? Det förstår jag inte. Man läser nästan dagligen i tidningar och här på Lidingösidan att tvärförbindelserna inom ön är dåliga. Nu kan vi råda bot på det.

Petter Hedberg, ledamot i Tekniska nämnden för Centerpartiet 2016-09-17 17:42

Hej Lars. Det låter mycket bra det du skriver att Lidingöpartiet kommer arbeta för en bro med segelfri höjd så att man inte omöjliggör för framtida båttrafik.
Jag har dock en fråga.

Du skriver att ni arbetat med det, men det har varit omöjligt att få gehör från staden.

Det får mig att fundera....vem är det som kör egentligen?

Ni är majoriteten, och ni kan bestämma över stadens tjänstemän att bron skall ha segelfri höjd. Lidingöborna måste kunna förvänta sig att politikerna i viktiga frågor tar initiativ efter det de vill, och inte bara accepterar förvaltningarnas förslag när de anser att förvaltningarnas förslag är fel.

Hans Lefvert och Robert Hellesen 2016-09-17 15:48

Lidingö Stads förslag till låg bro, som är i det närmaste horisontell, grundas på att gynna cyklister från norra Lidingö (Islinge, Näset och Rudboda etc) på bekostnad av samhällsutvecklingen i övrigt. En fortsatt satsning på dessa cyklister är den föreslagna expresscykelvägen utmed Norra Kungsvägen.

Lidingö C, kollektivtrafiken och båttrafiken missgynnas. Prioriteringen är häpnadsväckande och fullständigt obegriplig.

Det är fullt möjligt att med gällande regler för cyklister bygga en bro som lutar 2% och landar högt på Lidingösidan om Stockholm Stad vill ha en låg bro vid Ropsten. Som jämförelse lutar t.ex. Västerbron 3%, där många fler cyklister passerar.

Vi kräver att Lidingö Stad förklarar hur de tänker när det gäller bron, kollektivtrafiken och Lidingö Cs överlevnad. Detta är avgörande frågor för Lidingöborna

Anders Odéen 2016-09-17 14:58

Eftersom hela paketet med förslag om spårvagn, T-bana eller bussar och det märkliga att man bygger tågstallar för hur mycket skattemiljoner som helst utan att brofrågan är löst är inget annat än pinsamt och amatörmässigt hanterat. Men om det ska till en ny bro, se då till att återupprätta spårvägslinje 20 via centrum till Kyrkviken. Då slipper vi debatten om T-bana och vi får, utan större ingrepp i naturen, (plats finns nästan överallt efter den gamla dragningen), en effektiv kollektivtrafik som kommer att funka. Risken är väl att förslaget är för enklelt och för billigt...

Jan-Erik Nowacki 2016-09-17 12:34

Jag tycker att man ska bygga nya-”Lilla Lidingöbron” med minst 12 m segelfri höjd mitt på och med två spår. Den bör även byggas så att man inte utesluter tunnelbana på den i framtiden.

Bron kommer att stå i 100 – 150 år och sjötrafik anges ofta som ett framtida transportsätt. Det vore därför dumt att ”spika igen” sundet. Cykeltrafiken över en bro som görs 6 m högre på mitten, fördröjs inte alls så mycket som påståtts. Det blir på sin höjd 5-10 sekunders fördröjning per passage. Stigningarna mot Torsvik/Baggeby är som jämförelse mycket mer hämmande för cykeltrafiken.

Stockholm med omnejd växer med 1,5 - 2% per år – och lidingö-attityden ”släpp inte en djävel över bron” kommer inte att hålla. 2% per år innebär en fördubbling av befolkningen på 35 år. Trafiktrycket även på Lidingöbanan kommer att öka. En enkelspårig bro kommer nog att jämföras med politikerna. Till och med Gamla lidingöbron hade 1925, två spår. Skall vi nu 100 år senare nöja oss med ett?

Den här förhandlingsomgången blir det ingen tunnelbana. ”Sverigeförhandlarnas” krav på 8000 nya lägenheter inom någon km från tunnelbanestationen är orimliga. Men anta att trafiktrycket långsamt ökar och biltrafiken tvingas minska. Är det inte då sannolikt att tunnelbanetankarna kommer åter? Man kan även köra tunnelbana och spårvagn på samma spår. Det görs t ex på en kortare sträcka i Alvik. Kanske vill tunnelbanan också i framtiden utnyttja de nya jättelika hallarna vid AGA?

Marginalkostnaden för två spår och 12 m segelhöjd under bron är ingenting mot vad ett felbeslut kan komma att kosta i framtiden. Detta borde gå att motivera t o m för Landstinget/SL.

En annan fråga är hur länge den nuvarande Gamla Lidingöbron egentligen håller. Provbelastning av gamla Lidingöbron har gjorts tidigare. Man belastar då bron t ex med 1,3 eller dubbla den kraft som spårvagnen maximalt ger upphov till vid sin färd. Håller då bron kan man köra ett år till – rasar den får man vara glad att den gjorde det då – och inte med ett fullastat tåg. Det är troligen mycket säkrare provlasta bron än att försöka räkna ut hur bra alla rostiga plåtar håller. Om bron är säker och håller ett tag till får vi rådrum att tänka. Det är obegripligt att detta inte gjorts.

Trodde tänkte och tyckte
Jan-Erik

Lars Hedberg 2016-09-17 09:08

Lars H Ericsson: Och du vill alltså påstå att norra Lidingö (Sticklinge, Rudboda, Näset med mera) alltså har koppling till Centrum? Och att enbart Södra sidan alltså skall tvingas in (för det är det du nämligen nu driver - tvinga in Södra delen till Centrum såsom om de vore viktigare än Norra delen).

(Modererad av Lidingösidan)

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2016-09-17 00:28

Lidingöpartiet kommer stenhårt att verka för att nya Lilla Lidingöbron ska ha två spår och som minst ha 8,5 meters spegelfri höjd. Den höjden krävs nämligen för att ge möjlighet för isgående tillgänglighetsanpassade (handikappanpassade) pendelbåtar att passera under bron. Det har Landstinget förklarat för staden för över ett år sedan, men staden har hittills ignorerat det, vilket vi vill ändra på.

Vi tycker, precis som Företagarföreningen på ön, att Lidingöbanan ska dras om via Lidingö centrum. Det skulle betyda oerhört mycket för öns inre liv och knyta Ihop södra ön med Lidingö centrum. Idag är södra Lidingö, med närmare hälften av öns 46.000 invånare, i princip avklippt från Lidingö centrum i kollektivtrafikhänseende Det är inte rimligt att det ska förbli så i ytterligare 120 år!

Katarina Palmstierna, Ordförande i Företagarna Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-09-16 23:35

För ett konkurrenskraftigt näringsliv, skolor och omsorg på Lidingö är det viktigt att kunna rekrytera arbetskraft från fastlandet. Goda kommunikationer, med få byten, är avgörande för detta. Tunnelbana till Lidingö centrum hade ur detta perspektiv varit den bästa lösningen och vi beklagar att den inte blev av på grund av Sverigeförhandlingarnas orimliga krav. Nu återstår att hantera detta behov med hjälp av spårväg, bussar och båttrafik inom den närmaste 20-årsperioden, och det kommer vi att med full kraft arbeta för tillsammans med våra politiker och stadens tjänstemän.

Vad gäller kraven på brolösningen måste vi se den på längre sikt - 100 år. Långsiktigt hållbara lösningar måste planeras för redan nu, som inte förhindrar utveckling av något alternativt transportsätt. Den nya bron måste klara vidareutveckling av sjötrafik och spårvägstrafik som klarar att möta framtida kapacitetshöjningar på grund av t.ex. Spårväg City med dess trafik till spårvägshallarna - vilket innebär dubbla spår. Andra krav är möjlighet att dra Lidingöbanan via Lidingö Centrum som då blir en trafiknod och ger alla Lidingöbor enklare tillgång till Lidingö Centrum som ju staden planerar att utveckla.

Om Lidingö centrum inte blir trafiknod, kommer det att bli mer beroende av biltrafik, på tvärs med de trafikpolitiska målen. Ett annat krav på bron är att den inte långsiktigt utesluter möjligheten till tunnelbana. Vi kommer nu att ta en dialog med våra politiker för att diskutera ovan krav på den nya bron.

Anders Ulfvarson 2016-09-16 14:25

En lågbro enligt planförslaget är en svagsint idé. Hans Lefvert och Robert Hellesen kommer här med ett intelligent inlägg, som den politiska majoriteten haft god tid på sig att smälta och beakta. Det är tre år sedan förslaget visades i sina huvuddrag. Själv har jag föreslagit en stålbro i två plan, en för järnväg och framtida tunnelbana på övre planet med gång- och cykelbana på det lägre planet. Hur kan processen fortsätta, som om inga kloka tankar har yttrats?

paul matell 2016-09-16 13:46

En mycket intressant vinkling av risker med nuvarande broprojektering. Initierad, framåtsyftande och balanserad. Frågan är om landstings- och kommunpolitiker kan ensas?
Det kan vara idé att belysa spårvägsnyttan, t.ex. i Östlig förbindelse som är utredd av Trafikförvaltningen och levererad till Sverigeförhandlingen i måndags. Spårväg kostar ca 1/3 av motsvarande sträckning för T-bana. Bussar är även det ett tveksamt alternativ av flera orsaker. Tag del av flera rapporter på www.sverigeforhandlingen.se

Rolf Eriksson 2016-09-16 13:40

Två självklara påpekanden:
Självklart är detta förslag i enlighet med vad man kan kalla sunt förnuft. Självklart bör Lidingöbanan gå via centrum, självklart bör en tvåspårig högbro byggas. Spårvägen inkräktar inte särdeles mycket på Centrum, investeringarna i banan o Dalénum kommer till maximal samhällsekonomisk nytta. Ett för Lidingö välbalanserat o klokt förslag.
Ännu mer självklart är:
Så klart att detta förslag aldrig kommer att genomföras. Självklart att decennier av kommunalpolitik där det genomgående temat är att bevara Lidingö "grönt" för de som nu bor där. Allt som kan innebära ökad inflyttning, ökad bostadsbebyggelse, särskilt usch för hyresrätter, högbroar med dubbelspår där kreti o pleti i ökad omfattning kan ta sig till ÖN - är förstås otänkbart. Glöm samhällsekonomisk effektivitet o "sunt förnuft". Bland de ledande partierna på Lidingö är det i majoritetens självklara intresse att applådera o rösta ja till enkelspårig lågbro o därmed sätta p för alla spårvagnar via centrum. För 100 år framåt tror man sig ha säkrat den insulära karaktären på Lidingö. Visst blir det så!

Lars Hedberg 2016-09-16 12:40

Hans och Robert måste fullständigt ha missat att nuvarande "gamla" Lidingöbron, som är en LÅG bro, en gång i tiden klarade av att ha två linjer för spårvagn, en som idag till Gåshaga och en till - just det - Lidingö Centrum via Islingeviken och slut i Kyrkviken.

Således kan man dra slutsatsen att en lågbro inte bara stödjer allt som krävs för framtiden (förutom seglingsfri höjd då - men Lidingö är inte direkt eller indirekt beroende av att kunna segla under dessa broar lite grovt förenklat) utan också blir billigare.

Vad högbroförespråkarna verkar lite missa är att när man drar in en högbro på det sättet som man skissar på så måste Norra Kungsvägens anslutning till "nya" Lidingöbron faktiskt tas bort pga för liten säker höjd mellan järnvägsbron och bilbron. Alternativt måste man höja denna högbro markant mera än vad som planerats i skisserna och sedan sänka den till rätt nivå vid anslutning till Lidingö. Jag antar att det är tekniskt möjligt men alltså, det kommer se direkt fult ut i mina ögon - en lösning ligger helt enkelt inte i en högbro.

Såvida man inte avser bygga tunnelbana till Lidingö - men om man avser använda högbron till tunnelbanebro i ett senare läge (vilket alla högbroförespråkare anser) så blir både avfarten OCH påfarten till Norra Kungsvägen drabbad.

Det är helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart med en hög bro.

Om man däremot ser dragningen av södra (och nuvarande) spårväg som ett absolut måste via centrum, vilket indirekt verkar påstås, så måste man lägga Lidingöbanan i mitten av nuvarande Södra Kungsvägen, från Bodal Station - Mosstorp - Herserud - Stadshuset - nedre plan vid Torsviksplatån ("Trafikplats Herserud?") och sedan mitten på "nya" Lidingöbron. Om man sedan anlägger enkelspår eller dubbelspår på befintlig bro (för antagligen blir det bara plats för ett tåg på Ropstenssidan eftersom det är helt klart brist på plats för dubbla spår och stationer med denna lösning) är en akademisk fråga. Men bevisligen så slipper man bygga en bro - man får segelfri höjd, det blir massivt billigare (trots att omdragningen från Bodal till Mosstorp kommer kräva en REJÄL ombyggnad av Södra Kungsvägen med broar och tunnlar med mera).

Jag ser extrema kostnader på båden högbro och dragning av spårvägen till Stadshuset. Hur jag än räknar, kan jag inte se poängen med det - faktiskt.

Om någon däremot ser det som en möjlighet att dubbla antalet linjer, bygga en lågbro som just nu planerat (och som historien visar har det fungerat med en separat dragning via Centrum), och väcker liv i gamla norra linjen via Islingeviken (perfekt infartsparkering - jämför med framgången med parkeringen vid Bodal Station som egentligen tydligen behöver vara 3 ggr större än idag) och slutar antingen vid Kyrkviken (inte intressant förutom när det är Lidingöloppet?) och slut uppe i Rudboda - Södergarnsvägen elelr något. Nu det vore kreativt, det stödjer platser där många bor och där man antagligen kan få volym på trafikanter när man tar bort bussarna.

Ja jag ska inte säga för givet att något är billigare eller dyrare, jag är en glad amatör i detta sammanhanget. Men om man använder de tal som anges vid lägen som detta så inser man att ett separat spår till Centrum enligt gamla norra linjen, faktiskt är massivt billigare. Jag tror att jag kommer nästan hela vägen till Rudboda, som kostnaden för att dra om den Södra linjen via en högbro drar i merkostnad - och då helt plötsligt täcker dessa två linjer in betydligt mera än vad som någonsin kan täckas in av den omdragna södra linjen.

Med reservation för fel osv ;-)

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google