Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 augusti 2022 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Gustaf Fredriksson 2 jul 22:37 om Debatt: Öppenhet gör Sverige attraktivt

Debatt: Förbättra Kottlasjöns vatten

tisdag 9 maj 2017 00:01

Förra året drabbades Kottlasjön av en extremt stor algblomning. Vattenytor täcktes av gröna alger och staden varnade för att bada i den gröna sörjan. Teknik- och fastighetsförvaltningen vill förhindra en liknande algblomning 2017. På onsdag den 10 maj har nämnden sammanträde och då kommer den politiska majoriteten fatta beslut om upphandling av en entreprenör för genomförande av rening av sjön. Det skriver Christer Åkerhielm (M), Hans Grundell (LP) och Harald Strömfelt (KD) i nedanstående debattartikel.

Efter ett flertal omfattande utredningar föreslår majoriteten åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Kottlasjön. Fosforn i sjön binds upp, så kallad flockning, så att algerna inte blommar ut i samma utsträckning som de gjort de senaste åren. Metoden är beprövad och har använts i andra liknande sjöar, till exempel sjöarna Trekanten, Flaten, Långsjön i Älvsjö och Långsjön i Nacka, och gett gott resultat.

Inom ramen för ett arbete med att ta fram en Blåplan för Lidingös sjöar, vattendrag och stränder har staden låtit genomföra en omfattande utredning rörande Kottlasjön. Under 2016 inträffade en kraftig algblomning i Kottlasjön som många lidingöbor upplevde som negativ. Algblomningen har blivit mer omfattande på senare år och fått negativa konsekvenser för såväl bad- och friluftsliv som växt- och djurliv i sjön.

För att förbättra vattenkvaliteten och höja upplevelsen av Kottlasjön som en attraktiv badplats så vill majoriteten efter omsorgsfulla resonemang om för- och nackdelar gå vidare med ett förslag om så kallad flockning. Åtgärden innebär att fosforn i sjön binds upp så att algerna inte blommar ut i samma utsträckning som de senaste åren.

Vi har tidigare haft otillräckliga kunskaper för att säkert veta vad som skulle kunna göras åt problemen, men utredningen har lett fram till att flockning skulle kunna fungera i Kottlasjön. Metoden är beprövad och har använts med framgång i andra liknande sjöar, till exempel sjöarna Trekanten, Flaten, Långsjön i Älvsjö och Långsjön i Nacka, och gett gott resultat. I de sjöar där metoden använts har insatsen lett till klarare vatten, vilket i sin tur lett till att solljus kunnat tränga ner djupare i sjön. Detta kommer förmodligen att leda till en ökad växtlighet i sjön, vilket innebär att staden behöver fortsätta med insatser för att avverka undervattensvegetation, framför allt vid badplatserna.

Metoden är dock ingen mirakelåtgärd utan är förenad med både för- och nackdelar. För Kottlasjön förväntar man sig att flockningen kan leda till:
- Klarare vatten
- Minskad mängd växtplankton till exempel giftiga blågröna alger
- Minskad mängd fosfor i vattnet
- Minskad risk för syrebrist i bottenvattnet
- Mer undervattensvegetation
- Rikare djurliv, mer gädda och abborre
- Ökad undervattensvegetation

Majoritetspartierna (M, LP och KD) föreslår nu, med stöd av vad expertutredningen kommit fram till, stadens teknik- och fastighetsnämnd att fatta beslut om upphandling av en entreprenör för genomförande av rening av sjön med hjälp av flockningsmetoden. Förhoppningen är att arbetet ska kunna inledas under juli innevarande år.

Christer Åkerhielm (M) ordförande i teknik- och fastighetsnämnden
Hans Grundell (LP) vice i teknik- och fastighetsnämnden
Harald Strömfelt (KD) ledamot i teknik- och fastighetsnämnden

Dela Debatt: Förbättra Kottlasjöns vatten

Kommentarer

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-09 18:32

Majoriteten samt Teknik- och Fastighetsförvaltningen framlägger nu – äntligen - ett förslag om att upphandla och restaurera Kottlasjön. Detta är bra och vi liberaler tillstyrker detta beslut.

Vi kan dock inte underlåta att påminna om detta ärende har förhalats, fördröjts och senarelagts ett antal år helt i onödan. Redan i oktober 2015 yrkade vi liberaler på att reningen borde sättas igång under år 2016 och medel då borde ha anslagits. Detta avvisades då av majoriteten, som hänvisade till att Blåplanen då strax skulle vara klar. Vilket den inte blev. Den blev kraftigt försenad den också. Och Kottlasjöns rening har aldrig stört någon blåplan.

En godare portion lyhördhet från oppositionens berättigade krav hade varit - och är ständigt - klädsamt. I all välmening! Då hade Kottlasjön inför denna sommar redan varit ren och klar.

Hans Grundell 2017-05-09 11:29

Det har varit långt ifrån självklart vilken metod som är den ur flera aspekter lämpligaste för att komma tillrätta med dagens problem i Kottlasjön. Också inom Centerpartiets led har man kunnat notera en stor osäkerhet på den punkten. Olika sjöar kan ha väldigt olika förutsättningar, även inom det förhållandevis begränsade Stockholmsområdet. Att utan en sådan omfattande utredning som majoriteten låtit utföra ge sig in på en viss metod skulle sålunda vara att chansa. För oss i majoriteten är Kottlasjön för viktig för ett sådant beteende. Nu har vi fått ett välgrundat expertutlåtande och är nu beredda att inför teknik- och fastighetsnämnden lägga fram ett förslag om restaurering med den flockningsmetod som rekommenderas. I det fortsatta arbetet ingår att analysera sjöns tillflöden, för att om möjligt förhindra att problemen på sikt återkommer efter det att en restaurering genomförts.

Hans Grundell (LP)
Vice ordförande i tekniska nämnden

Paul matell 2017-05-09 11:23

Naturen (avrinning till Kottla- och Östersjön) tar emot gödande ämnen från avlopp (fosfor och kväveföreningar) som inte har tillräcklig rening. Även jordbruk, djurhållning och förbränning medför gödande utsläpp. Det långsiktigt bästa är att välja en saneringsmetod som återställer balansen i recipienten. Pilotutrustning/metod finns bl.a på KTH. Tag ett klokt beslut genom att ta fram en korrekt UB ( Uppdragsbeskrivning) och FU (Förfrågningsunderlag) denna gång! Ett ännu klokare beslut är att titta uppströms och även eliminera utsläppskällor. Naturen har en kapacitiv förmåga att reparera skador inom vetenskapligt fastställda gränser.

Patrik Buddgård (C) 2017-05-09 07:03

Äntligen! Detta har Centerpartiet arbetat för i åratal men M har stoppat våra förslag. Att M nu vänt i frågan och majoriteten äntligen agerar för bättre vattenkvalitet är på tiden. Härligt! Det är viktigt att staden också arbetar med att förbättra flödena till sjön och ser till så dagvattendammarna underhålls för att problem med för mycket fosfor inte ska återkomma heller på längre sikt.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google