Väder Lidingö

Lidingö fredag 23 juni 2017 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Gerard De Bourbon 22 jun 20:25 om Båt körde upp på land

Debatt: Lidingöbanan genom Centrum från en låg bro är inte realistiskt

torsdag 2 februari 2017 00:01

Om Lidingöbanan i en framtid ska dras vidare till Torsvik och Lidingö C från en låg bro, förutsätter det att en tunnel byggs i Torsviksberget. Det kostar cirka 300 miljoner kronor extra för en tunnel plus en ombyggnad av den just byggda bron. Vem ska betala merkostnaden? En låg bro kommer i praktiken att förhindra en framtida omdragning av Lidingöbanan genom Lidingö C. Det skriver Hans Lefvert i nedanstående debattartikel.

Lidingöbanan genom Lidingö centrum. Illustration: Hans Lefvert, Robert HellesenLidingöbanan genom Lidingö centrum. Illustration: Hans Lefvert, Robert Hellesen

Om majoriteten menar allvar med en omdragning av Lidingöbanan genom Torsvik/Lidingö C, duger det inte med argument som motverkar det man vill uppnå och komma med förslag som inte är genomförbara i praktiken. Kom istället med en lösning till hur vi tillsammans kan få en utveckling på Lidingö, som ger möjligheter till en god utveckling av kommunikationerna och samhället. Det finns flera finansieringsmöjligheter. Detta är vad de flesta Lidingöbor vill ha.

Tänk på att ni beslutar för Lidingöbor i generationer framåt i denna fråga.

Den låga bron förutsätter att Lidingöbanan senare kan dras vidare till Torsvik och Lidingö C, genom att bygga en tunnel i Torsviksberget. Detaljplanen som nyligen togs av kommunfullmäktige, där oppositionspartierna vill avvakta, framhöll just detta att planen var flexibel för både hög och låg bro mot Lidingö och att den inte hindrade Lidingöbanan genom Lidingö C. Frågan är om detta är trovärdigt? Majoriteten agerar som om finansiering av en omdragning av Lidingöbanan genom Lidingö C inte är möjlig. Men att senare dra Lidingöbanan upp till Torsvik, efter att den låga bron byggts, kostar ca 300 Mkr mer för en tunnel och en ombyggnad av den just byggda bron. Vem ska betala merkostnaden? Förutom att omdragningen då inte blir kostnadseffektiv och samhällsekonomiskt lönsam, skjuts projektet upp på obestämd framtid, eftersom infrastrukturen för spårvägen i regionen och på Lidingö byggs ut nu.

Förslaget är inte trovärdigt! En låg bro kommer i praktiken att förhindra en framtida omdragning av Lidingöbanan genom Lidingö C. Torsviks Torg ska göras om till ett torg på en överdäckning av Södra Kungsvägen, som då inte längre blir någon barriär i området. Torsviks Torg kan byggas ut och sammanbinda bostadsområdena på båda sidor. Ett torg kan byggas med både bussar och spårvagn på däcket. Området blir mycket centralt och attraktivt med god tillgänglighet till regionen utan omstigning med den planerade Spårväg City. Lidingöbanan kan avlasta bussarna som redan idag går överfulla. Se bifogad skiss där Lidingöbanan har en hållplats vid Torsviks Torg och där spåren mot Ropsten går utmed bilbrons påfartsramp och svänger in på en hög bro från Lidingö.

Med spåren i en tunnel i Torsviksberget, måste hållplatsen för Torsviks Torg läggas i ett bergrum, eftersom tunneln kommer upp till markytan först vid Thernlunds. En spårvagnshållplats i bergrum riskerar att få en mycket liten användning, eftersom bussarna på ytan är lättare att nå.

Detta är en konsekvens av den låga bron. Hållplatsen i Torsviks Torg kan inte motiveras till en hög kostnad eftersom den är svårtillgänglig och dessutom gör omstigning mellan buss och spårvagn oattraktiv. Detta är en dålig trafiklösning för de som åker kollektivt.

Hans Lefvert
Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Dela Debatt: Lidingöbanan genom Centrum från en låg bro är inte realistiskt

Kommentarer

Hans Lefvert 2017-02-20 16:27

Svar till Daniel Thulin

Återstår att se hur man kan lösa en omdragning av Lidingöbanan på Södra Kungsvägen genom att göra en detaljerad studie. Det blir då möjligt att bedöma hur tunnlar kan utformas och i vilken omfattning fastigheter påverkas.

När det gäller nyttan med en omdragning och hur detta ger nya möjligheter att åka kollektivt och göra Lidingö C till Lidingöbornas naturliga mötesplats, se annan artikel länk http://www.lidingosidan.se/debatt/debatt-lat-lidingobanan-gora-lidingo-c-till-en-naturlig-motesplats-for-alla-lidingobor/

Daniel Thulin 2017-02-14 08:50

Jag kan ju instämma i att det här förslaget är värt att utreda vidare om man bestämmer sig för att dra om banan, och engagemanget är hedersvärt. Det är mer en fråga om nyttan kontra kostnader och trade offs.

Daniel Thulin 2017-02-14 00:27

Svar till Hans.

Det finns en studie från 2006 om breddning av Södra kungsvägen för att kunna dra tågbana ungefär så som du föreslår. Där konstateras att man måste lösa in några fastigheter och göra intrång på andra för att få plats (http://www.lidingo.se/download/18.62adf25a150249c12b3198/1443780955671/Str%C3%A4ckningsstudie+sp%C3%A5r+Liding%C3%B6+(WSP+2006).pdf).

De korta tunnlar du nämner blir i själva verket två rejäla doningar på kanske 100-120 meter vardera, 5 m breda och 5 m höga, där rälsen måste ner åtskilliga meter under vägbanan och sen upp igen.

Torsvik och Centrum har redan idag öns bästa kommunikationer mot Ropsten, bussen tar 3 resp 6 minuter. Samma sträcka med tåg skulle inte ge någon tidsförkortning alls. Däremot skulle en omdragning innebära en försämring för majoriteten av pendlarna på södra ön, som redan idag kan ha uppemot 23-24 minuter till Ropsten, plus 1 km gångväg till tåget och ståplats mellan Ropsten-Aga.
Resenärer från övriga ön slutligen är alltjämt beroende av bussar och kommer inte ha någon nytta av att byta till tåget sista biten över bron.

Visst hade det varit bra med bättre förbindelser södra ön - centrum - norra ön också, men allt det hade man enklast uppnått bara genom att förlänga buss 201 till Brevik eller Käppala. Det funkade häromåret och då fick gymnasieungdomarna direktlinje till Hersby skola också.

Mikael Olofsson 2017-02-13 21:34

Hans Lefvert: Är det någon utom handlarna i centrum som önskar omdragning av L-ö-banan? Det låter vansinnigt dyrt - förutom att 1/4 av befintlig, nyligen upprustad bana blir obsolete och restiden ökas.

Dessutom kan väl de som bor i centrum och Torsvik gå eller cykla till Ropsten i linje med Lidingö's hälsosatsning? :-)

Hans Lefvert 2017-02-13 12:44

Till Anders Wennberg

För att få plats med spåren på Södra Kungsvägen måste denna breddas och disponeras om. En mer ingående studie hur nya spår och gång- och cykelvägar ska få plats utan att påverka biltrafiken kan visa hur man bäst utformar den nya vägen för att minimera påverkan på befintliga fastigheter. D.v.s. svar på din fråga kan man få först när man studerat detta i detalj.

Anders Wennberg 2017-02-12 09:58

Om man skall lägga till ett spår på Södra Kungsvägen, men inte ta bort filer för biltrafiken, vad skall man då ta bort? Cykelvägen eller riva bebyggelse (som Gullvivans blomsterbutik tex)?

Hans Lefvert 2017-02-11 17:41

Till Daniel Thulin

Förslaget till en omdragning av Lidingöbanan innebär att de nya spåren börjar vid hållplats Bodal, som flyttas närmare Baggeby. Spåren går in i en kort tunnel under Södra Kungsvägen för att komma upp i ett spårtråg i mitten av vägen efter korsningen med Mosstorpsvägen. Vägen breddas så att biltrafiken inte påverkas. Spåren går sedan i mitten av vägen för att längre fram gå ner i ett spårtråg och kort tunnel för att gå under Södra Kungsvägens norra vägbana och under Lejonvägen för att komma upp till en ny hållplats vid Stadshuset. Spåren fortsätter sedan intill Södra Kungsvägen, bakom Thernlunds för att komma upp på däcket vid Torsviks Torg, som visas på skissen. Antal hållplatser är samma som nu. Baggeby och Torsviks hållplats utgår och Lidingö C och Torsviks Torg tillkommer.

Som visas på skissen stannar spårvagnen vid Torsviks Torg efter att ha passerat en trafiksignal som prioriterar spårtrafiken. När spårvagnen har passerat trafiksignalen, kan biltrafiken fortsätta. Spårvagnen kan fortsätta mot bron, utan att påverka biltrafiken. Bommar behövs inte, jämför t.ex. med Tvärbanan i Gröndal, Liljeholmen och Hammarby Sjöstad.

Den höga bron som får samma höjd mot Lidingö som bilbron, passerar över påfartsrampen från Norra Kungsvägen till bilbron, där rampen är låg. Detta har visats i tidigare utredningar.

Påverkan på Lidingöbanans restid från södra ön är marginell för resande mot Ropsten. Spårvagnen har mycket kort tid vid hållplats eftersom man kan gå in genom flera dörrar utan att passera förare för betalning.

Det tar något längre tid vid hållplatsen om resenärerna blir fler, men självfallet är detta en konsekvens om man vill att fler ska använda spårvagnen. Eller ska vi fortsätta att köra spårvagnen i skogen utanför samhällets centrum, som ska fördubblas, med en nyligen upprustad tillgänglighetsanpassad spårväg, för att jaga sekunder på väg in till stan.

Lidingöbanan ska inte bara vara en pendlarbana för södra Lidingö när den blir en del av Spårväg City. Då är det avgörande att spårtrafiken på Lidingö kan utvecklas för att nyttja den spårtrafik som kommer till Lidingö. Den naturliga trafiklösningen blir då att Lidingö C blir knutpunkt för all kollektivtrafik så att även busstrafiken kan avlastas.

Daniel Thulin 2017-02-09 19:10

Endera behåller man lidingöbanan som den nödvändiga pendlingsbana den är för den tätbebyggda södra ön, eller så gör man om den till en enerverande rundtursbana.

Naturligtvis förlängs restiden betydligt mer än 30 sekunder, två minuter är mer realistiskt. Att köra de extra 300-350 metrarna må ta 40 sekunder i 30 km/h, men så snabbt kommmer tåget inte köra där. Stadshuset + Torsvik torg är en station mer än idag också, så lägg på ytterligare 1-1,5 minut med tanke på att det säkert kommer bli en del trängsel där. För att hålla nere antalet stationer kan man tvingas slå ihop Baggeby-Bodal istället, hur poppis det nu är.

I skissen ovan är det inritat en plankorsning med rödljus. I verkligheten krävs troligen bommar och ljudsignaler, som i alla andra korsningar längs banan. 5-minuterstrafik innebär bomfällning i en minut varje 2,5 minut, alltså 40% av tiden. Det drabbar både bussar och bilister, liksom alla cyklister och mopeder som nu måste upp i Torsvik för att nå nya bron.

Ska bli intressant att se hur en ny bro från Torsviksklippan ska korsa påfartsrampen från Norra kungsvägen, som ligger precis mitt i vägen. Endera får nya bron dras i en hög båge flera meter över rampen (höjdskräck, någon?), eller en störtdykning under (tänk bergochdalbana). Någonstans måste banan dras under/över Södra kungsvägen också för att hamna på dess norra sida i höjd med stadshuset. Hur och var?

Hans Olofsson 2017-02-09 17:24

Jag glömde att tillägga att om norra banan byggs ut så är ju den upprustad sträckningen från Bodals station till brogenen inte bortkastad

Hans Olofsson 2017-02-09 17:19

Att lyfta fram centrum som träffpunkt hjälper inte merparten av resenärerna som använder Lidingöbanan idag då dom arbetspendlar och vill komma till och från Ropsten så fort, enkelt och smidigt som möjligt. Med norra banan kan säkert många bussar från Ropsten reduceras och trafikera tvärförbindelserna i stället.

Hans Lefvert 2017-02-08 09:33

Till Patrik Björklund

Lidingöbanan kan gå på egen bana separat från biltrafiken på Södra Kungsvägen mellan Bodal och Lidingö C. Vägen breddas och byggs om för att få plats med spårvägen i mitten.
Spårvägen fortsätter sedan efter en hållplats vid Stadshuset utmed och vid sidan av Södra Kungsvägen mot en hållplats vid Torsviks Torg på den planerade överdäckningen, som visas på skissen. Spåren går sedan ut på en hög bro från Lidingö mot Ropsten.
Eftersom denna sträckning inte påverkar biltrafiken på Södra Kungsvägen, inser säkert alla att en omdragning av Lidingöbanan genom Torsvik/Lidingö C är fullt genomförbar.

Patrik Björklund 2017-02-06 20:24

Lidingö banan kan med fördel dras genom Lidingö Centrum utan den måste passera genom Torsviksberget.
Skälet till detta är att om man stänger av två körfält på den redan tungt trafikerade Södra Kungsvägen till förmån för ett tåg, skulle man även kunna stänga två körfält på den höga Lidingöbron.
De flesta Lidingöbor som arbetar, och allra mest de som har yngre barn inser säkert att det är otänkbart att dra Lidingöbanan till centrum.

Hans Lefvert 2017-02-06 12:53

Till Mikael Olofsson

Skrev fel förnamn.

Att Spårväg City kopplas till Lidingöbanan i Ropsten är som Du säger mycket viktigt. Utan Spårväg City blir ju Lidingöbanan, som den är nu, bara en lokalbana från Ropsten till södra Lidingö.
Med Spårväg City/Lidingöbanan får Lidingö en direkt spårförbindelse med regionen med möjlighet till tätare trafik. För att kunna utnyttja detta för att förbättra kommunikationerna på hela Lidingö, måste Lidingöbanan läggas om till en trafikknutpunkt i Lidingö C. Då kan busstrafiken avlastas av Lidingöbanan och Lidingö C få den tillgänglighet till södra Lidingö och regionen, som är nödvändig för att nya centrum ska bli Lidingöbornas naturliga mötesplats.
Att turtätheten på Lidingöbanan måste ökas redan nu är vi helt överens om. Se även Göran Tegnérs artikel om ”Busstrafiken i Lidingö centrum spårar ur”.

Karin Wallgren 2017-02-06 08:57

Bra Mikael Olofsson! Instämmer med vartenda ord i inlägget ; sammankopplingen av Lidingöbanan med spårvagnarna, spårvagnshallarna ska givetvis nyttjas som tänkt, och absolut ökad turtäthet för Lidingöbanan. Undersök också de seriösa förslag som lagts fram gång efter annan om att låta Norra lidingöbanan återuppstå. Tänk på möjligheterna och inte bara hindren.

Mikael Olofsson 2017-02-05 17:11

Hans Lefvert: nu har du nog svarat mig angående fel artikel, för jag har inte kommenterat just den här tidigare.

Hur som helst tycker jag att är viktigare att koppla ihop Lidingöbanan med spårvagnarna som går på fastlandet så att spårvagnsstallarna nyttjas som det var tänkt. För dom byggdes väl knappast för en annan dragning av banan på Lidingö utan för att husera även vagnarna som går i Stockholm C bl a?

Sen vore det ju lämpligt att öka turtätheten till de utlovade var 5:e minut eftersom vagnarna vissa tider minst sagt är knökfulla. Om det inte var lika trångt på vagnarna kanske man till och med skulle kunna locka flera resenärer. I stort sett varenda buss går via Lidingö C redan idag. Däremot kanske man borde fundera över att bygga norra dragningen av Lidingöbanan igen.

Hans Lefvert 2017-02-05 13:04

Till Mikael Olofsson

Tidsförlängningen är 30-40 sekunder för en resa via Lidingö centrum jämfört med nu, vilket måste betraktas som marginellt för flertalet resenärer som ska åka till Ropsten. Eftersom man redan har investerat flera miljarder i Lidingöbanans upprustning och depån i Dalenum, är det nu viktigast att bygga den länk som saknas för att förbinda Lidingö C med spårvägen på södra ön. Skulle man istället dra Lidingöbanan till centrum via Norra Kungsvägen, förlängs restiden från södra ön med ca tre minuter och man får då ingen hållplats vid Torsviks Torg.

Hans Lefvert

Bo Widerström 2017-02-03 20:20

Lidingöbor! Om ni visste med hur ringa vishet Lidingö styrs!

Fri användning av Axel Oxenstiernas uttalande om dåtidens politiker.

Hans Olofsson 2017-02-02 18:11

Jag ser fram emot en kostnadsberäkning av Anders Odéens förslag från i höstas att återbygga norra Lidingöbanan till centrum eller längre. Som han också skriver så finns det mesta av dragningen kvar utan dyr bebyggelse. Att ändra nuvarande sträckning av södra banan med längre restid som följd skulle förta tidsvinsten och smidigheten den nu har. Fördelen med en återbygga av de norra dragningen skulle inte kräva en hög ny bro.

Paul Matell 2017-02-02 07:20

Hans och CLV torgför viktiga argument som kan göra kollektivtrafiken intressantare. Tyvärr saknar politiker verktyg för att belysa förgäveskostnader vid inventeringar i infrastruktur. Kan nya krafter på Riksrevisionen indirekt underlätta för landsting och kommuner att bli bättre på att räkna rätt och ta bättre beslut? Klockan 11 idag presenteras nya oförvitliga riksrevisorer!

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google