Väder Lidingö

Lidingö söndag 9 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: Övergångsställe kan kosta miljoner

torsdag 3 mars 2016 15:17

Tekniska förvaltningen planerar att anlägga en upphöjd fotgängarpassage på Södra Kungsvägen så de boende i Bergsätra lättare kan ta sig till Skärsätra Hamnväg. Göran Tegnér (L), som sitter i tekniska nämnden, har räknat ut att den samhällsekonomiska kostnaden är cirka 4 miljoner kronor. Dessutom löper "fotgängare som korsar gatan på övergångsställe större risk än fotgängare som korsar i andra punkter". Förslaget är orimligt menar Tegnér i nedanstående debattartikel.

Här planerar tekniska kontoret att lägga det upphöjda övergångsstället. I bakgrunden Skärsätra Hamnväg. Här låg tidigare ett obevakat övergångsställe men det är sedan några år borttaget.Här planerar tekniska kontoret att lägga det upphöjda övergångsstället. I bakgrunden Skärsätra Hamnväg. Här låg tidigare ett obevakat övergångsställe men det är sedan några år borttaget.

På Södra Kungsvägen, mellan Sveavägen - Skärsätra Hamnväg, planeras en övergångspassage som är upphöjd på en sträcka av cirka 3 meter, för att medge en säkrare fotgängarpassage över trafikleden och över Lidingöbanan, än dagens obevakade och delvis igenstängda övergångsställe. Idag gäller 50 km/timme på vägsträckan. Lidingös tekniska förvaltning talar om att sänka farten till 40 km/tim och SL kräver 30 km/tim.

Frågan är om åtgärden är klok och förnuftig – eller inte. Argumentet för att införa övergångstället är trafiksäkerheten. Men trafiksäkerheten blir tvärtom lägre med övergångsställen! Trafikforskaren Lars Ekman visade i en uppseendeväckande rapport från år 1997 att fotgängare som korsar gatan på ett övergångsställe löper ungefär dubbelt så stor risk att skadas i en trafikolycka som de som korsar gatan på andra platser. Det inkluderade både signalreglerade och obevakade övergångsställen.

Detta verifieras även i en WSP rapport från år 2008 som sammanfattar det hela så här:
”Fotgängare som korsar gatan på övergångsställe löper större risk än fotgängare som korsar i andra punkter. Den troligaste förklaringen är att övergångsstället invaggar fotgängarna i falsk trygghet: fotgängarna känner sig säkra på att bilisterna ska lämna företräde i högre grad än vad de faktiskt gör”.

Övergångsstället är dessutom en nackdel för framkomligheten:
Bilarna måste sakta ned till ca 20 km/tim för att klara en sådan upphöjning. Fördröjningen kan uppskattas 15 sekunder vilket låter försumbart. Men, med 13.600 fordon per dygn och med 1,7 personer per bil blir det 23.120 personer som dagligen drabbas av förseningen. Detta blir över 35.000 timmar per år.

Restiden har ett samhällsekonomiskt värde av 114 kr per timme. Restidsförlusten får då ett värde av 4 Mkr per år.
Om övergångsstället däremot inte byggs då behöver fotgängarna - liksom idag - gå runt och utnyttja övergångsstället vid spårvägsövergången i Skärsätra. Ett räkneexempel på en sträcka mellan Sveavägen 7 och Skärsätra Hamnväg 6 ger då en omväg på hela 750 meter, vilket är en olägenhet, eftersom den sträckan tar ca 9 minuter att tillryggalägga.

Värdet av att slippa gå är också 114 kr per timme, vilket då ger en samhällsekonomisk gångtidskostnad på ca 17 kr per fotgängare. Om vi nu dividerar värdet av den dagliga restidsförlusten (i kronor) för bilisterna (11.000 kr per dag) med restidskostnaden för fotgängarna av omvägen (17 kr) erhåller vi 643, säg avrundat 650.

Alltså: om det är fler än 650 dagliga fotgängarpassager, då är övergångspassagen samhällsekonomsikt motiverad, annars inte.

Hela Bergsätra hade 430 invånare år 2011 och Sveavägen 290, totalt 720 invånare. Varje invånare gör i genomsnitt 2,81 resor per dag och det är 17 % som går - enligt stadens egen resvaneundersökning. Detta ger ca 345 dagliga fotgängarförflyttningar. Redan denna siffra är ungefär hälften så stor som krävs för att motivera övergångspassagen.

Rimligtvis kan man anta att en fjärdedel rör sig söderut (ett av fyra väderstreck). Det blir då 86 dagliga fotgängarförflyttningar över vägen, d.v.s. bara 13 % av vad som krävs!

Räknat på 86 dagliga passager, 9 min gångtid och 114 kr/tim blir det samhällsekonomiska värdet av att gå runt 0,5 Mkr per år, d.v.s. bara en åttondel av restidsförlusten för bilisterna, som var värd 4 Mkr per år. Räknat på 18 timmar blir det en fotgängarpassage var 12,5:e minut.

Att då stoppa upp vägtrafiken hela dygnet mot denna bakgrund framstår som ytterst ineffektivt. Ja rent av orimligt! Både ur trafiksäkerhetssynpunkt och ur framkomlighetssynpunkt.

Göran Tegnér (L), ledamot av tekniska nämnden

Exempel på förhöjt övergångsställe. Här på VärdshusvägenExempel på förhöjt övergångsställe. Här på Värdshusvägen

Markeringen på kartan nedan visar var övergångsstället skulle ligga.

Dela Debatt: Övergångsställe kan kosta miljoner

Kommentarer

Anders Jensson 2016-05-01 23:35

Hoppas verkligen att detta horribla förslag inte går igenom. Görans analys borde ju vara nog för att vem som helst ska se att det inte bör genomföras.
Dock läste jag i Lidingö Tidning att beslut redan är taget. Hoppas att det inte stämmer.

Anders Wigert 2016-05-01 20:17

Vilka planer finns för övergångstället? Förslaget är en gångpassage utan signaler och där bilisten har företräde. En uppbyggnad på 3 till 6 meter skall bromsa hastigheten. På en sträcka av 220 meter är det tänkt 30 till 40 km /t och en begränsning över uppbyggnaden blir ca 20 km /t.
Övergången är inte tilgänglighetsanpassad vilket innebär att barnvagnar och rörelsehindrade är utestängda!!
Varje dygn passerar 13000 fordon med en sänkning av hastigheten ökar körtiden med ca 12 sek det blir 45 timmar/dygn i mer körtid! Hur många har överklagat beslutet att stänga? Frågat tekniska nämden, inget svar.
Skydda våra innevånare öppna inte övergången.
Anders Wigert.

Amelie Tarschys Ingre 2016-04-05 23:05

Bra Göran!! Att ytterligare hindra trafikflödet på en av våra huvudleder och dessutom skapa en trafikfarlig övergång för gångtrafikanter låter inte som en win-win utan en loose-loose.

Göran Tegnér 2016-04-05 15:10

Svar till Lars H Ericsson

Jo, Lars, detta ned att fotgängarrisken vid och bortanför övergångsställen, det har trafikforskarna hållit resa på och särskiljt på. De har studerat sannolikheten att råka ut för olyckor i procent av antalet som uppehåller på respektive plats.

En gångviadukt vore mycket bättre; och bra om Hans Grundell tar upp detta. Vi är vana att samarbeta konstruktivt i Tekniska nämnden. Att förorsaka SL onödiga kostnader är inte heller något självändamål. De flesta boende runt Skärsätra hamnväg vill inte heller ha denna gångpassage.

Göran Tegnér (L); Tekn. Nämnden

Ulrika Levihn 2016-04-02 00:39

Varför? Ska det byggas för oss boende, fastän vi inte ens vill ha detta? Jag har inte hört en enda granne som vill ha denna lösning, vem bygger ni den för överhuvudtaget? Säkerheten i förra lösningen var helt bedrövlig, nu har jag inte sett den nuvarande lösningen dock.

Det finns inga "ärende-skäl" att gå över här, det är promenadskäl (t.ex. till Kappsta, eller från andra hållet till Kottlasjön) som är anledningen att vi går där. Men är man ute och promenerar kanske man likaväl kan gå runt, framförallt om det ändå är säkrare?

Det känns som det blivit en fix idé att det ska göras, eller var kommer idén ifrån? Inte att boende eller andra skickat in detta önskemål gissar jag?

Eva Wachtmeister 2016-04-01 11:40

Övergången var livsfarlig när den var öppen och vi, som bor på Södra sidan av järnvägsspåret, var väldigt glada när den stängdes. Även för en vuxen var det svårt att hålla koll på bilarna som kom från två olika ritningar och körde väldigt fort på den sträckan. Samtidigt skulle man akta sig för tågen som kunde komma från två olika håll i relativt hög hastighet - avstånden mellan Skärsätra och Aga stationerna är väldigt kort - tåget kör sträckan på ca en minut. Vi har två barn som promenerar och cyklar på Lidingö och jag var livrädd varje gång de skulle gå över tågspåret och Södra Kungsvägen. Dessutom möts man av en trappa på norra sidan av Södra Kungsvägen vilket innebär att cykeln måste bäras upp för trappan!

Vi anser att det finns även ett behov av att vidta åtgärder gällande trafikbuller och luftkvalitet i området kring Södra Kungsvägen som är huvudleden på södra ön. Dels finns det bostäder i området och det löper en gång- och cykelväg längs båda sidorna av Södra Kungsvägen. Det är väldigt bra att dessa stråk finns men fler skulle säkert cykla och promenera området var tystare och luftkvalitet bättre!

Eva Wachtmeister

Sara Sommerfeld 2016-03-21 20:21

Hej!

Vi bor i närheten av denna plats och är vettskrämda inför tanken att denna farliga övergång skulle öppnas. Det är av yttersta vikt att TRAFIKSÄKERHETEN prioriteras! Södra Kungsvägen är högt trafikerad här, och många i detta barntäta område vittnar om livsfaran med den gamla övergången.
Är det verkligen möjligt att en gångväg som önskas till fördel för ett fåtal friluftspromenader, utan större allmännytta, kan prioriteras framför trafik-säkerhet..? Att det skulle bekostas med dyra skattemedel och dessutom drabba en så stor mängd av Lidingös befolkning genom att biltrafikflödet stoppas upp, känns helt orealistiskt.

Det finns säkra närliggande passager ett par hundra meter bort åt båda riktningar. En nyhet är dessutom att JM har beslutat att bygga en gångtunnel under Södra Kungsvägen, precis intill Skärsätra Hamnväg, (vid Dalénum/AGA). Ett betydligt trafiksäkrare alternativ!
Vi har personligen vädjat till både SL och Lidingö kommun, tekniska nämnden, om att avslå förslaget på ytterligare en övergång vid Skärsätra Hamnväg.( mailadresser: sparvagcity@sl.se
kundtjanst.teknik@lidingo.se )
Det är NU som detta orimliga ärende kan stoppas och vi hoppas att dessa instanser tar sitt ansvar. Innan olyckan är framme.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-03-07 00:14

Göran!

Att folk råkar illa ut just på övergångsställen kan ju också handla om att det är just på övergångsställen som många fotgängare korsar en väg, har du funderat på det?

Sen är det faktiskt så, mig veterligt, att experterna på vår tekniska förvaltning inte vill bygga ett regelrätt övergångsställe på platsen utan bara en gångpassage över vägen - utan vita streck och utan status som övergångsställe - det vill säga en korsning där bilisterna inte har några speciella skyldigheter gentemot fotgängarna. Personligen ogillar jag den typen av korsningar eftersom det ofta uppstår förvirring om vilka regler som gäller på sådana platser. Särskilt illa blir sådana gångpassager om de ersätter ett normalt övergångsställe, vilket skulle vara fallet här. Extra märkligt blir det också just här eftersom korsningen över spåret får borde bommar och signaler medan korsningen över vägen blir väldigt primitiv.

Med dina samhällsekonomiska kalkyler ser det ju faktiskt ut som att vi heller borde bygga en enkel prefabricerad gångviadukt över både väg och spårväg. Då slipper SL bygga en bomanläggning för ett par miljoner, staden slipper bygga en upphöjd korsning och bilisterna slipper ett trafikhinder, om nu korsningen skulle upplevas så. Sen är det ju så att trafiksäkerheten alltid vinner på en planskild korsning. Tekniska kontoret borde alltså utreda det alternativet också. Jag ska be vår representant Hans Grundell, tillika vice ordförande i tekniska nämnden, att initiera den frågan. Fler och fler lär ju röra sig i området nu när Dalénum byggs ut.

Mikael Olofsson 2016-03-05 19:31

Dåså, fixa tunnel vid AGA så att man kan ta bort det trafikljuset och gångbro istället för ovan nämnda övergångsställe vid Skärsätra Hamnväg.

Alex Bergström 2016-03-05 05:49

Förstår inte problematiken, det har ju funnits ett övergångsställe där i decennier
Och samma regler gäller på det som på alla andra övergångsställen
Likaså med spårövergången

Kalle Lidmalm 2016-03-04 21:55

Obegripligt hur man ens kan fundera över att bygga detta och samtidigt sinka ner trafiken. Vilka ärenden har folk ner till Skärsätra Hamnväg som motiverar detta bygge?

Ingen behöver detta för att t.ex ta sig till kollektivtrafik, eller till arbeten/skola etc.
Det är väl mest motionärer som kommer använda detta för att komma ner till Kappsta och då tappar man 750 meters extra kaloriförbränning genom att slippa gå hela vägen upp till tågövergången.

Finns det inte bättre saker att lägga skattepengar på?

Om Tekniska Förvaltningens budgetpengar bränner i fickan så förläng hellre gångtunneln under järnvägen vid AGA-stationen så att den går hela vägen under Södra Kungsvägen så kan man ta bort övergångsstället vid det gula tornet, där det också slentrianmässigt trycks för rött trots att bilarna inte ens är nära, och när barn ska över så skulle en gångtunnel vara säkrare.

Philip Bengtsson 2016-03-04 01:06

Tyvärr ett förslag i fel riktning. Södra kungsvägen behöver inte fler hastighetssänkande åtgärder. Finns det inget intresse av att separera genomfartstrafiken på Södra kungsvägen från all annan trafik? Är tunnelalternativet fortfarande aktuellt?

Jens Svedin 2016-03-03 22:26

Det var ett av Lidingös absolut farligaste övergångsställen. Passerade där ofta när det var tillgängligt, och det var incidenter i stort sett varje gång bilar var i närheten. Några tillfällen rent livsfarliga. Trafikljus eller låt det förbli avstängt.

Kimmo Mäkelä 2016-03-03 19:51

Tåget då, ska den få 30 km/tim där och fartgupp? Hur tänkte ni nu? Jag åker och har åkt där i ca 20 års tid även när gamla övergångsstället fanns. Gör som det var då, jag tyckte det fungerade bra. Lämnade alltid företräde för dom som ville över.
Den lilla tid det tog kostade mig ingenting.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google