Väder Lidingö

Lidingö söndag 13 juni 2021 v. 23

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Långsiktighet och modernitet ska prägla översiktsplanen

torsdag 15 december 2011 10:25

Vänsterpartiet ser förslaget till översiktsplan som ett genombrott för en modern syn på Lidingö. Särskild uppmärksamhet riktas mot Torsvik-centrumområdet. Äntligen läks såret Södra huvudleden som delar Lidingö i två delar. Att dra Lidingöbanan genom centrum skapar underlag för butiker och kulturella mötesplatser, och kan bli attraktiv även för de som bor på andra sidan bron. Bebyggelsen måste ske på höjden och i form av energisnåla hus.

Översiktsplanen anger att det idag finns 18 platser för kultur- och fritidsaktiviteter på Lidingö. Visserligen är detta bra, men inte tillräckligt. Lidingö är en växande stad som vill locka till sig besökare från Stockholm. I centrumområdet måste finnas ytor för olika kulturaktiviteter och platser för ungdomar.

Flertalet av Lidingös stadsdelar har potential att förtätas. Planen redovisar några möjligheter. Det är dock viktigt att inte förbise den förtätning som inte gäller Torsvik-Centrumområdet eller sammanlänkningen av Dalénum/Larsberg/Högsätra. Rudboda är en stadsdel som nästan helt domineras av bostadsrätter och ägandehus. Särskilt i östra Rudboda finns möjligheter till förtätning som inte lyfts fram i översiktsplanen. Här kan flerbostadshus ge ett bra komplement till befintlig bebyggelse. Näset har också i decennier pekats ut som en stadsdel där kompletteringsbebyggelse med fördel kan ske.

Vänsterpartiet var kritisk mot den låga exploateringen av Gåshaga, och välkomnar förslaget att bättre integrera Gåshaga med Käppala. Vi har tidigare också pekat på möjligheten att utnyttja marken nära Högberga hållplats. Norr om Högberga station finns ett område som ligger nära kollektivtrafiken och är outnyttjat. Där vill vi att man bygger nya bostäder.

I planen framhålls att det bör vara blandade upplåtelseformer i alla stadsdelar. Vi läser nöjt att man i översiktsplanen gett (v) rätt i att ett område berikas av att människor i olika åldrar och med olika ursprung och inkomst kan bo där. Utvecklingen har gått åt fel motsatt håll på Lidingö. Det finns i Lidingö alltför få hyreslägenheter. Detta medför att många som jobbar i kommunen inte kan bo här vilket innebär ett rekryteringsproblem för såväl kommunen som de företag som verkar här. I direktiven till översiktsplanen pekade (v) på att andelen hyreslägenheter minskat i Lidingö. Detta minskar valfriheten och ökar segregation.

I planen redovisas en utbyggd kollektivtrafik, gångvägar, promenadstråk och säkra cykelvägar. Tyvärr redovisas också prognoser som visar att biltrafiken kommer att öka i kommunen. Det krävs krafttag för att motverka denna utveckling. En bra åtgärd är att minska framkomligheten för bilar till förmån för trygga gatumiljöer och kollektivtrafik.

För att underlätta för personer med funktionsnedsättningar och äldre att leva självständigt krävs såväl tillgängliga bostäder som en tillgänglig utemiljö. I översiktsplanen talas bara behov av senior- och trygghetsbostäder, men en majoritet även bland de äldre vill inte bo ålderssegregerat.

Sven-Erik Wånell, Vänsterpartiet Lidingös kommunpolitiska grupp
Jonas Lundgren, Vänsterpartiet Lidingös kommunpolitiska grupp
Ida Luther Näsholm, Ordförande för Vänsterpartiet Lidingö

Dela Långsiktighet och modernitet ska prägla översiktsplanen

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google