Väder Lidingö

Lidingö torsdag 13 augusti 2020 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Nej till nytt Manhattan på Lidingö

tisdag 15 november 2011 11:51


I det förslag till ny översiktsplan som nu är utställt – och i kortversion distribuerats till alla hushåll på Lidingö – kalkylerar man med inte mindre än 3 000 nya lägenheter i Torsviksområdet. Det innebär ofrånkomligen hårdexploatering med bebyggelse som leder tankarna till Manhattan i New York. Är det så vi vill ha det på Lidingö som redan är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun och den fjärde mest tätbefolkade av de 26 kommunerna i Stockholms län?

Vi har alltså tagit ett stort regionalt ansvar för bostadsbebyggelsen. Ändå byggs nu – i politiskt samförstånd – ytterligare 1 000 bostäder i Dalénum. Låt oss nöja oss med det och därtill i huvudsak med de bostäder som en försiktig utveckling av området Torsvik – Centrum kan leda till. Vi är idag 44 000 invånare på ön. Man räknar i förslaget med att det ska finnas plats för ytterligare 11 000 – 15 000. Det kommer då inte bara att krävas bostäder för alla dessa människor. Det kommer också att krävas stora utrymmeskrävande investeringar i parkeringsplatser, fritidsanläggningar, förskolor, skolor, äldrevård och service i största allmänhet.

Var ska allt detta få rum samtidigt som företagandet på ön ska få ökat utrymme? Jo, man räknar – vid sidan av den överdäckning av infartsdiket i Torsvik som alla stadens politiska partier inkl. Lidingöpartiet tycks vara överens om – med att ta i anspråk naturmark inte bara i det området utan också bl.a. i Gåshaga, Stockby, Bodal och Norra Skärsätra. Ändå sägs i förslaget till ny översiktsplan att ”grönstrukturen ska utvecklas och bevaras”. Viss förtätning kan vara rimlig på olika håll, men också mindre grönområden är viktiga att slå vakt om som lungor i bebyggelsen.

Det finns fortfarande möjligheter att förmå beslutsfattarna i staden att värna vår boendemiljö i stället för att anta en storskalig väg mot år 2030. Alla Lidingöbor som har synpunkter på det aktuella planförslaget kan framföra dessa genom att skriva till stadens miljö-och stadsbyggnadskontor senast den 18 december.

Hans Grundell
Lidingöpartiet

Dela Nej till nytt Manhattan på Lidingö

Kommentarer

helen Quarfot 2011-12-10 08:16

Hej Lidingöbor!

Det är OERHÖRT att ett sådant förslag ska kunna gå igenom därför att kanske inte tillräckligt många Lidingöbor hinner och har lämnat in synpunkter innan den 18 december i år.

Istället ställs krav på Lidingöborna att aktivt söka upp en utställning och därefter med deadline 18 december t lämna in en protest som många kanske inte ens vet hur man formulerar på rätt sätt?

Och hur stor är insynen och uppföljningen därefter för oss Lidingöbor?

Folkomröstning!

Helen Quarfot

Tore 2011-11-22 11:16

Proportionen mellan bostäder och butiker i nya hus regleras i detaljplanen, och i Torsvik kommer tyngden ligga på butiker.

Rektangulära kvarter med lokaler i bottenvåningen, bostäder ovanpå, privata innergårdar och takterrasser, har fungerat ända sedan antiken. 1900-talets bostadsenklaver med otrygga, konstgjorda gräsmattor, och lamellhus med lägenheter en halv trappa upp, är en misslyckad parentes i arkitekturhistorien. Men de kommer förstås finnas kvar så länge fastighetsägarna vill.

Än så länge har kommunen inget konkret förslag för hur Torsvik skulle se ut efter en förtätning, och därför är det svårt att ta ställning, eller ge motförslag. Men det kanske herr Tegnér vill berätta mer om?

Daniel 2011-11-22 10:02

Skillnaden mellan ett förtätat Lidingö och Manhattan är slående. Jag förstår inte varför endera “sidan” bemödar sig med en liknelse.

Som Göran Tegnér skrev ovan så är Manhattan extremt mycket tightare, vilket möjliggör att alla Manhattanbor i teorin skulle kunna bo, arbeta och tillbringa sin fritid inom bekvämt promenadavstånd. Dessutom är gatunätet utformat för stadskvarter redan från start.

Torsvik däremot har helt andra förutsättningar med sitt slingrande vägnät kring redan existerande punkt- och lamellhus med tre våningar. Att klämma in några höghus däremellan skulle inte skapa ett nytt Manhattan, det skulle inte bli innerstadskänsla och det skulle inte skapa det enorma serviceutbud som skulle göra bilen överflödig. Det skulle snarare förbli ett sovområde för folk som pendlar härifrån för att jobba inne i stan eller i kranskommunerna. Man skulle använda bilen på samma sätt som om man bodde i villa tre stationer längre bort. Vi skulle snarare få ett nytt Hammarby Sjöstad, Lilla Essingen eller Liljeholmen.

För att få alla dessa förutsättningar som Manhattan har så skulle det behöva rivas och byggas nytt hela vägen från brofästet och halvvägs in till Kyrkviken. Först då skulle man få stadskänsla, underlag för en rejält utbyggd kollektivtrafik och ett alltäckande serviceutbud.

Jag är inte emot en överdäckning av Torsvik, tvärt om, men jag tror inte att det kommer ge de fantastiska effekter som Yimby tycks tro.

Göran Tegnér, V ordf i Tekniska Nämnden 2011-11-21 23:16

Vilseledande om Manhattan på Lidingö

Lidingöpartisten Hans Grundell (HG)säger ”Nej till nytt Manhattan på Lidingö”. Och det är det nog ingen som vill ha. Vi inom Alliansen avser att först lyssna på Lidingöopinionen innan ett beslut tas om utbyggnadens storlek.

Manhattan har 1,5 miljoner invånare på en yta som bara är dubbelt så stor som Lidingö. Manhattans folkmängd är 35 gånger högre än Lidingös. Manhattans folkmängd är 175 gånger större än Torsviks/Centrums föreslagna expansion.

Proportionerna mellan Manhattan och Lidingös eventuella expansion är haltande. Att jämföra Centrum/Torsviks utbyggnad med Manhattan är den mest vilseledande jämförelse man kanj tänka sig. Hans Grundell bekymrar sig över all den tillkommande kommunala service, som parkeringsplatser, fritidsanläggningar, skolor och annan service som behövs. När det gäller behovet av parkeringsplatser har Lidingö dock något att lära av Manhattan. Den höga exploateringen där har lett till en hög användning av kollektivtrafiken. Tre av fyra äger ingen bil och endast 10 procent av den arbetande befolkningen tar sig till jobbet med bil, en siffra som återfinns på få ställen i den västerländska världen.

Så om vi önskar en hög andel som reser kollektivt, går eller cyklar, då behöver vi bygga tätt. Om vi ska förmå SL att dra Lidingöbanan via Centrum, då behövs en viss förtätning av bebyggelsen där.

Hans Grundell säger: ”Lidingö är redan Sveriges femte mest tättbefolkade kommun”. Ja men samtidigt är Lidingö den tätort bland landets alla 36 tätorter med över 30 000 invånare som har störst andel grönyta, 80 % . Nittiotvå procent av Lidingöborna har tillgång till grönytor som är större än en hektar. När man bygger tätt och kompakt med stadsliknande kvarter, då sparar man grönytor.

Men frågan om hur mycket vi bör förtäta i Torsvik och Centrum är en öppen fråga tills Lidingöborna har sagt sin mening om Översiktsplanen. Så Hans Grundells oro för ett Manhattan på Lidingö är mångfaldigt överdriven.

Tore 2011-11-21 11:50

Den demokratiska processen ska hedras, men det finns också en annan vinkel. Frågan om var vi vill bo, och varför. För de flesta människor är det naturligt att byta bostadsort flera gånger i livet. Och därför bör alla kommuner ha möjlighet till inflyttning.

Arbetslösa ungdomar som växer upp i städer med nedlagda industrier, har sällan annat val än att flytta till en tillväxtregion, ofta Stockholm. Jag har själv hyrt ut rum till gymnasieelever. Men idag är det inte bara tonåringar, utan även vuxna akademiker med examen, som är hänvisade till inneboendemarknaden, i brist på egna bostäder.

Min morbror växte upp på Lidingö, men valde landsbygdslivet, och bosatte sig på ett torp i Bergslagen. Hans mor, min mormor, har bott där periodvis. Så visst finns det folk som flyttar från stan till landet, även om motsatsen är vanligare.

När min farmor blev gammal, köpte hon lägenhet på Lidingö för att kunna bo nära sin enda son. Idag hade bostadsbristen gjort det omöjligt för henne att flytta hit.

Anders 2011-11-21 11:31

Om man på allvar tror att den ytterst modesta bebyggelse som föreslagits på Lidingö går att jämföra med Manhattan(I wish!) så har man nog lite svårt att läsa plankartor…

Tore 2011-11-21 11:22

Jag skulle gärna bo vid Stureplan, om jag hade råd. Men det är just det som är haken. Eftersom efterfrågan på tät, central kvartersstad är mycket större än utbudet, är det bara ett fåtal som har råd att bo där.

Att många vill bo i inre Stockholmsregionen är inte bara något jag tror. Som jag nämnt framgår det tydligt av bostadspriser, köer och migrationsströmmar. Det är huggsexa om bostäder på Lidingö, och därför bör vi ge fler människor möjlighet att bli lidingöbor.

Lidingös serviceutbud är betydligt svagare än andra svenska kommuner som gör anspråk på att kalla sig “stad”. Inget 7-Eleven. Ingen hamburgerkedja. Inget äventyrsbad. Inget kulturhus. Ingen standup-klubb eller annan krogunderhållning. Ingen nattklubb. Ingen seriös bokhandel med mer fokus på litteratur än på presenter/pappersvaror. Bristen kan illustreras av att en dörröppning med fyra-fem butiker kan marknadsföras som “Galleria”.

För att öka utbudet av butiker och kommunala tjänster behöver Lidingö bygga klassisk stad, dvs täta funktionsblandade kvarter med lägenheter, kontor och butiker i samma hus. Eftersom öns befolkning åldras, måste folkmängden öka för att behålla köp- och skattekraft.

Var och en får förstås bo var den vill, och delta i den politiska processen, just som vi gör nu. Men det förefaller märkligt att den som framför allt vill bo glest, väljer att bo i inre delen av en snabbt växande storstadsregion. Varför?

Pelikanen 2011-11-20 23:14

Var vill egentligen herr Kullgren bo? Han tycks drömma om ett framtida “Lidingö-Manhattan”, fullpackat med service och butiker av många slag. Och han tycks tro att väldigt många tycker likadant.
Själv tycker jag Lidingö är jättebra som det är nu. Butiker, kommunikationer och service är helt ok för mig. Dagens Lidingö, med sin unika särart, är ett av Sveriges populäraste platser att bebo, enligt min mening. Men herr Kullgren kanske tycker att vi som har den uppfattningen (och inte vet vårt bästa) hellre borde flytta härifrån om vi inte vill bo på ett framtida “Lidingö-Manhattan” Vad är det för demokrati?

Tore Kullgren 2011-11-20 10:14

Enda sedan de första städerna växte fram för tusentals år sedan, har själva idén med staden varit att hög befolkningstäthet ger en bredare arbets- och servicemarknad än vad som kan åstadkommas på landet.

Det är helt enkelt omöjligt för glesbygden att upprätthålla samma utbud som en storstad.

Bostadspriser, bostadsköer och migrationsströmmar visar tydligt att de allra flesta människor vill bo i tät stad.

En minoritet vill bo på landet eller i småstäder, och de har all möjlighet i världen att göra det. Om man verkligen vill bo på landet, så kanske Lidingö är ett dåligt val? Det finns ju andra kommuner med glesare befolkning och billigare bostäder.

Kerstin Norberg 2011-11-17 09:21

Tore Kullgren utgår som vanligt från sig själv när han säger att de flesta människor vill bo i stadsbebyggelse. Fråga oss som flyttat från stan till Lidingö varför vi gjort detta? Och fråga dem som bor ute i landet, och som vill bo kvar där, vad de tycker. Om inte servicen och arbetstillfällena utanför storstadsområdena skulle försvinna är jag övertygad om att väldigt många skulle stanna kvar i sina hembygder i stället för att flytta till storstäderna.

Tore Kullgren 2011-11-15 20:00

Manhattan är väl känt som en av världens mest populära platser att bo?

De flesta människor vill ju bo i stadsbebyggelse med nära till butiker och kollektivtrafik, inte i förort där man är beroende av bil.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google