Väder Lidingö

Lidingö fredag 28 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

"Gör en seriös utredning om Torsvikskajens användning"

fredag 18 januari 2013 00:30

- Jag råder Lidingö stad att inte fatta något beslut om någon verksamhet vid Torsvikskajen innan nya Lidingöbron är klar.
Så skriver lidingöbon Bo Widerström i ett öppet brev till kommunalrådet Paul Lindquist (M).
Torsvikskajen, eller Islingekajen som Lidingösidan använder som beteckning på strandområdet väster om Gamla Lidingöbron, är aktuell sedan Göran Flodin med företaget Akvarievärlden GF AB ansökt om att få bygga ett akvarium på området, se Lidingösidan 17 januari.

Bo Widerström skriver i sitt brev att “seriösa utredningar (måste) genomföras om vad som skulle vara det bästa utnyttjandet av Torsvikskajens extremt välbelägna och stora mark-och vattenområde. Lämpligen bör då parallella uppdrag ges till några arkitektkontor för att få fram bra förslag”.

Widerström fortsätter: “Ett sådant enormt värdefullt område kan man inte, om man är seriös, bara spontant säga ja till olika företagare som hör av sig till Paul Lindquist och vill etablera sig på området.”

På detta har Paul Lindquist i ett öppet svarsbrev skrivit: Jag har svarat på en fråga från en journalist om min inställning i ärendet, men det är inte jag som fattar beslutet själv. Planansökan kommer att beslutas av kommunstyrelsen den 4 februari efter beredning i planberedningen och av miljö- och stadsbyggnadskontoret samt mark- och exploateringskontoret.

Widerström citerar också Lidingö stads Miljö- och stadsbyggnadskontor som beskrivit området så här: “Läget intill vattnet har ett högt representativt värde då det är mycket centralt beläget på ön, alldeles intill Lidingös entré. Hela området utgör ett blickfång från vattnet, från bergshöjden ovanför, från Lidingöbron och från gång- och cykelbron”.

Att Bo Widerström inte vill att Lidingö stad ska fatta något beslut om Islingekajen innan den nyaste Lidingöbron är klar (omkring 2020) beror på att han anser att staden kan kommer att “göra mångmiljonbesparingar om (staden) till kommande entreprenörer, för både renoveringen av gamla Lidingöbron och vid byggandet av den nya bron, upplåter detta enormt välbelägna stora mark- och vattenområde vid Torsvikskajen som etablerings- och upplagsytor under båda dessa projekts byggtider. Om det istället före brobygget byggs t.ex. ett akvarium kommer brobygget att bli mycket dyrare p.g.a. avsaknaden av en bra närbelägen etablerings- och upplagsyta. Dessutom kan t.ex. ett intilliggande akvarium komma att störas av de omfattande brobyggnadsarbetena med bl.a. stora mängder pålningsarbeten.”

Dela "Gör en seriös utredning om Torsvikskajens användning"

Kommentarer

Bo Widerström 2015-05-04 17:06

LIDINGÖ STAD TILLÅTER AKVARIEFÖRETAGAREN ATT ARBETA VIDARE TROTS ATT TIDIGARE AVTAL MED FÖRETAGAREN, TILL ALLA DELAR, UPPHÖRT ATT GÄLLA!

Lidingö stad erbjöd 2013 en företagare i akvariebranschen att utan konkurrens få ett tomträttsavtal (arrendeavtal) på ett av Lidingö stads
mest exklusiva och välbelägna mark- och vattenområden vid Torsvikskajen för att bygga ett gigantiskt akvarium. I akvariet skulle också ingå en stor restaurant och pub samt eventverksamhet. Huvudbyggnaden skulle få minst 1000 kvm BYA och en byggnadshöjd på upp till 4 våningar. Anläggningen skulle enligt företagaren få ca 170.000 besökare /år.

Företagaren skulle endast behöva betala ca 20.000 kr/månad för att i all framtid få använda detta stora och enormt attraktiva mark- och vattenområde på ca 15.000 kvm (ca 5.000 kvm mark- och ca 10.000 kvm vattenområde). Att månadskostnaden är så extremt låg beror på att Lidingö stad anser att området endast är värt 7,5 mkr! Med en normal avgäldsränta på 3,25% blir då årshyran endast ca 240.000 kr.

Vid plansamråd inkom ca 200 protester mot anläggningen. Även Länsstyrelsen framförde anmärkningar mot projektet. Enligt tidningsartikel 2014 05 20 är också Lidingö stad kritiska mot byggnaden.

Trots att tidigare markanvisningsavtal mellan Lidingö stad och företagaren, till alla delar, upphörde att gälla 2015 02 04 fortsätter Lidingö stad att låta akvarieföretagaren arbeta vidare med sina planer.

Det är nu verkligen dags att Lidingö stad, i enlighet med gällande avtal, avbryter sina nu pågående avtalsslösa kontakter med företagaren.

Lidingö stad måste utföra en seriös utredning över vad hela det attraktiva och enormt värdefulla område vid Torsvikskajen lämpligast kan användas till för Lidingöbornas bästa.

Lidingö stad måste nu visa att de sätter Lidingöbornas bästa före en företagare som vill tjäna pengar på en stor kommersiell verksamhet som bygger på att han, till stort underpris, får arrendera detta exklusiva område.

Dessutom behövs det under lång tid ett stort och lättillgängligt etablerings- och upplagsområde vid vattnet för byggandet av nya Lidingöbron och rivningen av gamla bron. De etableringsområden som nu redovisats för brobygget vid Islinge är för små och svårtillgängliga. Lidingö stad skulle spara tiotals miljoner om brobygget får disponera hela Torsvikskajen under byggtiden.

Bosse 2013-02-02 17:18

Varför tycker inte Paul Lindquist att det skall göras en seriös utredning om vad hela Torsvikskajens 32000 kvm stora mark- och vattenområde bäst kan användas till för Lidingöbornas bästa?

Lidingö stads Stadsbyggnadskontor har själva beskrivit detta unika område området på följande sätt

“Läget intill vattnet har ett högt representativt värde då det är mycket centralt beläget på ön, alldeles intill Lidingös entré. Hela området utgör ett blickfång från vattnet, från bergshöjden ovanför, från Lidingöbron och från gång- och cykelbron”.

Den största delen av området vill nu PL slumpa bort till en överoptimistisk akvarieföretagare. Dessutom förstörs då möjligheterna att använda den resterande delen av området genom att en samlad utredning av hela området inte tagits fram.

Det är mycket märkligt att Paul Lindquist drivit igenom detta ärende, för att passa denna nya företagare, direkt efter PL:s fiasko med båtförsäljaren, med sådan enorm skyndsamhet. Vad är orsaken till paniken? Att handla professionellt och fatta genomtänkta beslut tycker tydligen PL inte är viktigt.

1. Förslag till markanvisningsavtal skrevs 2012 12 13.
2. Start PM var klart 2012 12 18.
3. PL vill nu att beslut i kommunstyrelsen skall fattas den 4 februari 2013.

Paul Lindquist, som Lidingöbo kräver jag att du denna gång ”tänker efter före” och gör seriösa utredningar som omfattande hela området och inte bara spontant säga ja till denna nya företagare.

Bosse 2013-01-21 14:47

Jag vill komplettera Lidingösidans ovanstående artikel om mitt öppna brev till Paul Lindquist med följande inlägg.

Paul Lindquist kämpade under fyra år, 2008 – 2012, för att hela mark- och vattenområdet vid Torsvikskajen skulle säljas till en försäljare, av stora motorbåtar, som hade en mycket dålig ekonomisk ställning. Paul Lindquist erbjöd spontant denna båtförsäljare att få köpa hela området. Paul Lindquist ville, enligt mailkonversation, sälja hela området för endast 13,9 mkr d.v.s. till ca. halva värderingspriset trots att värderingspriset bevisligen var fel (mycket för lågt). Hela mark- och vattenområdet som PL ville sälja var enligt den planbeskrivning dat. 2010 09 27 (finns på nätet), som togs fram för båtförsäljaren, 32000 kvm stort och därav är 11000 kvm markområde och 21000 kvm vattenområde. Lidingö stad har troligen lagt ner ca. 1 mkr på att ändra detaljplanen för att passa Paul Lindquists båtförsäljare (Lidingö stad vägrar att redovisa sina totalt nedlagda kostnader). Genom tjänstemännens oförmåga att skriva ett enkelt avtal som garanterade staden ersättning för sina nedlagda kostnader om båtförsäljare inte höll sina utfästelser till Lidingö stad har staden troligen nu förlorat ca 90 % av sina nedlagda kostnader. Tack vare mina tidigare brev och mail till Paul Lindquist och ansvariga tjänstemän tvingades Paul Lindquist att 2012 dra sig ur denna försäljning av hela Torsvikskajen till båtförsäljaren vilket PL hade kämpat för att få genomfört i fyra år. Varför PL så länge arbetade hårt för att ensidigt gynna denna båtförsäljare, med dålig ekonomi och som i praktiken var bulvan för ett fastighetsbolag med ägare i Holland är ofattbart. Paul Lindquist har vägrat att svara på alla mina frågor, ang. denna uppseendeväckande ”affär”. Frågorna finns på Lidingösidan i andra artiklar.

Lidingö stad har nu plötsligt tagit fram ett ”Start PM dat. 2012 12 18” i vilket staden med Paul Lindquist i spetsen föreslår att en ytterligare ny ändrad detaljplan på ett 17000 kvm stort mark- och vattenområde (därav 7000 kvm mark) nu skall tas fram för att passa en ny företagare nu i akvariebranschen som vill bygga ett akvarium som företagaren påstår kommer att kosta 65 mkr.

Enligt en värdering av området dat. 2012 11 13 som Lidingö stad har beställt anges det aktuella markområdets yta till endast 3500 kvm och därtill tillkommer vattenområde. Däremot enligt ”Start PM dat. 2012 12 18 anges hela mark- och vattenområdet till 17000 kvm och därav 7000 kvm markområde och enligt den översiktsritning dat. 2012 09 08 som företagaren redovisat till staden skall hela det 17000 kvm stora mark- och vattenområdet utnyttjas för kommersiell verksamget med byggnader, parkeringar samt bryggor och aktiviteter i vattenområdet. Det är förvånande att värderingen som skall ligga till grund för arrendeavgiften endast baseras på 3500 kvm markyta d.v.s. endast halva markytan som företagaren skall utnyttja/arrendera. Värderingsmannen säger dessutom felaktigt att det 10000 kvm stora vattenområdet inte skall åsättas något värde trots att hela detta vattenområde planeras att utnyttjas för den kommersiella verksamheten vid akvariet. Vid annan kommersiell verksamhet i arrenderat vattenområde debiterar Lidingö stad ett arrende. Värderingsmannens påstående att markvärdet, med en byggrätt på 3000 kvm BTA endast skulle vara 1500 kr/kvm och då dessutom inkludera 10000 kvm vattenområde måste vara ett felaktigt marknadspris. Enligt företagaren skall akvariet få 175000 besökare/år samt också innehålla en restaurant med 20 anställda måste då innebära att marknadsvärdet är mycket högre än 1500kr/kvm. Detta markpris skulle innebära att hela det 17000 kvm stora området med ett så enormt attraktivt läge endast skulle vara värt 10,5 mkr vilket naturligtvis måste vara fel.

Företagaren säger att akvarieanläggningen kommer att kosta 65 mkr. Det är mycket ovanligt att inte stora komplicerade projekt drabbas av stora fördyringar under tiden projektet genomförs. Jag förmodar att i detta fall inte ens finns några seriösa kalkyler utan det handlar förmodligen endast om gissningar av en entusiastisk företagare. Att akvariet i stället kan komma att kosta minst 90 mkr inkl räntekostnader och byggherrekostnader är mycket troligt. Jag har frågat Paul Lindquist om Lidingö stad har fått några kalkyler och affärsplan för hela detta projekt omfattande både investeringskostnad och drift av anläggningen. Paul Lindquist svarade då att jag måste vända mig till företagaren för att få dessa. Bevisligen har således inte Paul Lindquist haft något intresse att kräva sådana viktiga handlingar innan man skriver avtal med företaget och igen startar ett nytt dyrt och ogenomtänkt planarbete bara några månader efter fiaskot med Paul Lindquists båtförsäljare.

Företaget Akvarievärden GF AB har de senaste fyra åren gjort en total förlust (efter finansnetto) på 2275 tkr trots att omsättningen endast har varit totalt 313 tkr. Paul Lindquist har till mig intygat att Lidingö stad kommer att debitera akvarieföretaget stadens plankostnader. Läser man däremot ”ansökan om planbesked” dat. 2012 09 07 framgår inte klart att staden har rätt till ersättning om planprocessen p.g.a. beslut av någon av parterna avbryts. Dessutom anges i markanvisningsavtal dat. 2012 12 13 ”I det fall projektet skulle avbrytas till följd av beslut under detaljplaneprocessen ger detta inte rätt till ersättning… Detta betyder att Paul Lindquist åter igen kan ha gjort ett felaktigt uttalande eftersom han också felaktigt påstod att staden skulle få betalt för sina plankostnader av båtförsäljaren i det tidigare fiaskot vid Torsvikskajen. Troligen fick staden endast betalt för ca. 10% av sina nedlagda kostnader av båtförsäljaren.

Självklart måste Lidingö stad förstå att planen för hela Torsvikskajen måste utredas på ett normalt och professionellt sätt så att hela det 32000 kvm stora mark- och vattenområdet blir utnyttjat på bästa sätt för Lidingöborna. Nu skriver man istället plötsligt ett avtal med en ny överoptimistisk företagare om en del av området som dessutom ligger över infarten till det resterande inre området vid Torsvikskajen.

Som jag skrivit i mitt brev till Paul Lindquist skulle staden spara mångmiljonbelopp, och undvika störningar, genom att kunna upplåta denna för brobygget så extremt välbelägna och därmed värdefulla område som etablerings- och upplagsområde för det stora brobygget. Planområdet som redovisades 2010 09 27 omfattade hela Torsvikskajen och dess gräns i söder ligga troligen endast ca. 50 m från den kommande nya bron och brobygget kan därför med lätthet nås från en sådan etableringsyta med pontoner till de olika brostöden vilket skulle vara mycket kostnadsbesparande för brobygget och därmed också för Lidingö stad. Pålningsarbetena för den nya bron kommer att bli extremt omfattande och störande då den intilliggande gamla bron pålades med totalt 5600 m pålar med längder upp till 60 m. Om Lidingö stad avstår från någon byggnation vid Torsvikskajen innan nya bron är färdigställd skulle staden förutom mångmiljonbesparingarna också få tid att på ett seriöst sätt utreda vad hela området vid Torsvikskajen bäst skulle kunna användas till. Självklart är det också en stor fördel att planerna för den planerade nybyggnation i Torsviksområdet då också hinner att klarna innan något beslut om Torsvikskajen tas.

Karin 2013-01-19 14:02

Det är önskvärt att Lidingö inte fattar några beslut nu i denna fråga. Så bråttom är det inte. Skynda långsamt. Prioritera bro och bana.

Käppala-cyklisten 2013-01-19 09:22

Mycket vettiga synpunkter från Bo Widerström.

Det lär behövas stora ytor vid det kommande brobygget. Att innan dess upplåta mark till en privat entreprenör vore rätt korkat. När brobygget är klart kan man säkert använda marken på ett sätt som gynnar kommunens invånare.

Ingrid 2013-01-18 16:49

Alldeles utmärkt idé att något händer på en sådan exponerad och solig plats. Härligt att få besöka ett spännande akvariemuseum. Lidingö behöver fler attraktioner med fokus på naturen!
Såsom cykelpendlare ser jag fram emot att sitta en stund i kvällssolen på ett mysigt akvarie-café.
Håller tummarna för att projektet blir av!

Bo 2 2013-01-18 12:03

Detta omtyckta friområde måste få vara kvar som det är idag!

Lidingös styrande politiker har helt tappat kontakten med folket!

Vi måste ta denna och helst alla frågor till folkomröstning nu!

Stadens maniska bebyggande av all fri mark de kan komma åt måste stoppas!!

Det kan inte vara medborgarnas vilja, utan jag misstänker att staden lovat stora byggprojekt till byggbolag etc, och när nu inte tunneln blev av måste de snabbt hitta nya projekt att föda gamarna med.

Det känns som att det är något fuffens med denna hybris och bygghets från stadens sida!

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google