Väder Lidingö

Lidingö måndag 8 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Trädlöst på Villa Söderås

torsdag 23 januari 2014 16:34

Här fälls en stor björk som stod nära entrén. Huset i bakgrunden är Villa Söderås.

Här fälls en stor björk som stod nära entrén. Huset i bakgrunden är Villa Söderås.

Ute vid Villa Söderås på norra Lidingö hördes idag ett envist surrande av motorsågar och i luften låg doften av sågspån. Och vid 13-tiden var Villa Söderås helt befriat från alla träd som stod på fastighetens mark. Omkring 60 träd togs ned av fem effektiva trädfällare, inhyrda av den nye (?) ägaren till fastigheten. Efter uppsågning och borttransport kommer husen på fastigheten att stå helt öppet, mitt på kalhygget.

De träd som togs bort var björkar, några ekar, lönnar, almar och askar och många var betydligt över 100 år. De enda som sparades var två lindar som tillhör den allé som höggs ned i februari 2013. Den ena linden står på stadens mark, den andra på Villa Söderås.

Lidingösidan följer förändringen av Villa Söderås. Ännu vill ingen tala om vem som är ny (?) ägare.

Tidigare artiklar på Lidingösidan:
20 februari 2013.
11 april 2013.
26 december 2013.
10 januari 2014.
20 januari 2014.

Fem trädfällare arbetade med sina motorsågar på tomten.

Fem trädfällare arbetade med sina motorsågar på tomten.

Trädlöst på Villa SöderåsTvå ensamma lindar (en rest efter den allé som sågades ned i februari 2013) är allt som finns förutom de tujor som planterats under 2013. Den vänstra linden står på stadens mark.

Två ensamma lindar (en rest efter den allé som sågades ned i februari 2013) är allt som finns förutom de tujor som planterats under 2013. Den vänstra linden står på stadens mark.

Dela Trädlöst på Villa Söderås

Kommentarer

Frank Lange 2014-04-19 17:56

Det borde vara licens på att äga/förvalta tomter som denna!
Nobba all verksamhet som ev. kommer att planeras/finnas där!

Anki 2014-01-27 13:07

2011-12-05 inledde Lidingö Stad ett start-pm avseende Söderåsen 1&2s detaljplanereglering. Bland annat skulle man utreda:

1. “Under planarbetet återstår en rad frågor och alternativa lösningar att bearbeta och utreda vidare.

 a.Utreda Villa Söderås kulturhistoriska värde och eventuellt reglera med varsamhetsbestämmelser

 b. Utreda sportstugans kulturhistoriska värde

 c. Ekologiska värden inom planområdet

 d. Strandskydd

 e. Utbyggnad inom respektive fastigheter

 f. Fastighetsrättsliga frågor”
(ovanstående hämtat direkt ur start-pm)

Den 3 juni 2013 beslutade Kommunstyrelsen att avsluta planuppdraget. Se nedan för ordalydelse från protokollet.

“Ändring av planuppdrag för Söderåsen 1 och 2 i Rudboda

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att detaljplaneuppdraget enbart omfattar Söderåsen 2 och del av Lidingö 6:105.”

Med facit i hand kan man ställa sig frågan om någon trädfällning hade skett om inte kommunen avbrutit planuppdraget för Söderåsen 1 dvs Villa Söderåsen. Sannolikt hade en inventering enligt start-pm lett till att byggnad och mark på något sätt skyddats i plan.

Varför avbröts planuppdraget?? Varför lät man inte genomföra planerad ekologisk undersökning?

Örjan 2014-01-27 12:18

Snälla ni, sluta att gnälla på våra folkvalda och kommunens tjänstemän och ta reda på fakta istället!!
Det går enkelt och snabbt att följa de olika processerna på kommunens hemsida där alla ärenden och protokoll finns sökbara. När det exempelvis gäller frågan om Iranska ambassadens svartbygge så driver kommunen ett ärende om rivning ( ärende: MSN/2011:208)
De har dock stött på patrull hos länsstyrelsen som upphävt rivningsbeslutet. Dock har Lidingö kommun återigen beslutat att överklaga Länsstyrelsens beslut, se protokoll från Miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 2013-12-11.
När det gäller Söderås så är det självklart jättetragiskt, men kommunen har inte prövningsrätt i fastighetsöverlåtelser av det här slaget. Som framgår av stadsjuristens uttalande på kommunens hemsida driver kommunen frågan.

Karin 2014-01-27 09:03

Eftersom en total tystnad om de nya ägarförhållandena och överlåtelsen hittills har fått råda är det inte så konstigt att det nu spekuleras och gissas lite hej vilt. Därvidlag får de gamla och nya ägarna skylla sig själva: de har inte lagt alla korten på bordet. Ok det är kanske inte aktuellt med en ambassad som ägare just nu men vad är det som hindrar en sådan överlåtelse innan årets slut – med den här takten menar jag. Fortfarande får vi lidingöbor leva med de sorgliga förhållandena vid iranska ambassaden på Elfviksvägen i färskt minne trots att det gått rätt många år sedan den överlåtelsen.

Som sagt med allt hysch hysch så gissar gemene man. En person jag talade menade att “… det kan bli bra”. Ja med en sådan här usel start kan väl inte mycket bli sämre. Samme lidingöbo påpekade också att de har målat och gjort renoveringar invändigt på Villa Söderås. So what, säger jag. Att låta Villa Söderås förfalla invändigt vore ren och skär kapitalförstöring. En annan lidingöbo menade att på den egna tomten får man göra vad man vill. Med inställning som från exemplen ovan kan jag bara stödja sign Anna-Klara J m fl som efterlyser nya och striktare bestämmelser.

Visserligen var det de forna ägarna som satte igång trädfällningen på Villa Söderås av bland annat allén men man kan ju inte låta bli att fundera över om det var helt i deras eget intresse för allmänheten vet ju inte när tanken på en ev kommande försäljning först uppstod.

Richard 2014-01-27 00:26

Bosse!

Varför skulle det inte kunna vara en ambassad där? Det är ju inte en ambassad som huggit ner stadens träd eller den skyddade allén, utan det gjordes ju när anläggningen var en konferensanläggning.

Anna-Klara!

Vilken grund har du för ditt påstående? Moderaterna på Lidingö har väl aldrig låtit människor göra vad de vill på sina tomter. Tvärtom har man nog tuffare detaljplaner på Lidingö än i de flesta andra kommuner.

Men om folk begår brott är det polisen som måste utreda och domstolar döma. Kommunen polisanmäler alltid olovlig trädfällning, så också denna gång.

Däremot är det orimligt att ha en bevarandepolicy för alla gamla träd. Dels är de tiotusentals, dels behöver även äldre träd gallras ut för att vidmakthålla en levande skog. Dock finns det träd som är skyddade och de får man givetvis inte hugga ner.

Bosse 2014-01-26 18:45

Som jag skrev i mitt inlägg den 11/1 borde Lidingö stad självklart, efter läxan med Irans ambassad, ha kompletterat ev. oklara planer för stora attraktiva fastigheter i känslig miljö så att det klarläggs att inga ambassadsanläggningar eller liknande verksamhet får etableras på dessa fastigheter.

Men Lidingö stad tycks inte ha lärt sig något av Irans ”fängelseanläggning" intill ett naturskyddsområde.

http://lidingosidan.se/ekonomi/8390/nu-har-villa-soederas-tagit-ned-skylten-pa-riktigt

Karin 2014-01-26 13:15

Det låter bra att kommunen ska sätta ned foten och förklara för markägare vad som gäller. Men allt faller väl platt om en ambassad skulle förvärva en egendom av lika stort värde som Villa Söderås. En ambassad kan ju åberopa diplomatisk immunitet och så behöver de inte anstränga sig för att förstå lagarna här – om de inte vill.

Anna-Klara J 2014-01-26 11:08

Det hela handlar om hur viktigt kommunen anser det vara att bevara natur- och kulturmiljöer. Kommunen kan utan tvekan “flexa lite muskler” bara man vill. Som det är idag så bejakar moderaternas exploateringspolitik civil olydnad enligt devisen “gör vad du vill på din egna mark – vi ställer oss bakom”. Hade man istället haft en tydlig bevarandesyn hade det sett annorlunda ut. Följande hade då kunnat appliceras:

1. Alla kommuninnevånare skulle veta att kommunen hade en tydlig policy för bevarandet av natur- och kulturmiljöer

2. Alla viktiga natur- och kulturmiljöer är kartlagda och offentliggjorda

3. En bevarandepolicy för “äldre träd” finns oavsett om de står på privat eller kommunal mark

4. Tydlig information ges till berörda privata ägare samt träd byggnader skyddas i detaljplan eller med marklov

5. Nolltolerans mot olovlig trädfällning av “skyddade träd” införes

6. Samtliga ärenden polisanmäles

7. Samtliga ärenden offentliggörs på kommunens hemsida

8. mm

Det handlar bara om inställning till våra värdefulla natur- och kulturmiljöer. Idag är det alldeles för lätt att ta lagen i egna händer då kommunens respons är tandlös. Men med en annan inställning skulle detta gå att förändra. Det måste göra ont att våldföra sig på öns naturresurser……..!

Richard 2014-01-26 00:28

Hur naiv får man vara? Tror ni verkligen att ett kommunalt förbud mot trädfällning på den egna tomten skulle hjälpa. Man högg ju olagligen ner träd på kommunens mark och skövlade allén utan tillstånd från länsstyrelsen. Varför skulle man då respektera ett förbud mot övrig trädfällning?

Och varför hela tiden anklaga kommunen och politikerna. Det är enskilda personer som har begått ett brott. Kommunen har polisanmält det, men polisen har fortfarande inte gjort färdigt utredningen trots att det gått 10 månader. Vad mer kan kommunen göra?

Ingrid Anér 2014-01-24 14:12

Händelsen på Villa Söderåsen tycker jag leder till några slutsatser:

1. Lidingö kommun måste vara mer proaktiv när det gäller skyddet av värdefulla miljöer. När saker och ting väl inträffar är det försent att agera.

2. I en riktig inventering av öns natur- och kulturarv borde Villa Söderåsen ingått och en väsentlig del av det äldre trädbeståndet skyddats av marklov eller i detaljplan. Här måste allmänintresset gå före exploatörernas egenintresse.

3. Man bör inte ha rätt att göra vad man vill på sin egen tomt. Egenintresse och allmänintresse måste gå hand i hand. På Lidingö och hos moderaterna har det tippat över till att exploatering av privat mark går före allt annat. Min familj har bott i flera år i Schweiz och England – två ställen som hyllar den privata ägande- och förfoganderätten. Samtidigt går man, i båda dessa lander, från “kommunens” sida in och gör en tydlig allmän plan avseende natur- och kulturmiljöers bevarande. Detta kan gälla färgsättning, träd, ängsområden mm. Detta inskränker i viss mån den egna bestämmanderätten men det bevarar en miljö för allmänheten. Det skulle behoves mer av denna typ av inriktning på Lidingö innan våra miljöer helt förvanskats.

Per 2014-01-24 09:34

Bra att staden och politikerna agerar.
http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/aktuellt/arkivstadpolitik/forsaljningskaparoropaelfvik.5.6b7895a21439cbea2a96c6.html
Vill man göra något i stället för att klaga kan man ju börja med att kartlägga nuvarande ägare och styrelseledamöter. Och sedan kontakta dem och fråga varför de skövlar området. Vilka som anställt dem som skövlar? Enligt de uppgifter som finns i Bolagsverket är det Johan Lundberg finansklippare bosatt i Schweiz, Jonny Capor koncernchef på det etiska Coop i Lidingö centrum och i Torsvik samt Tommy Lindström fd rikskriminalchef och som dyker upp många märkliga sammanhang.

Karin S 2014-01-24 07:46

Villa Söderås är inte vilken byggnad som helst. Så är inte heller Elfvikslandet. Om kommunen hade haft lite framförhållning och värnat natur- och kulturvärden skulle man kunnat belägga delar av trädbeståndet med marklov – dvs ägaren får inte ta ner träden utan lov från kommunen. Detta är inte ovanligt när det gäller äldre trädbestånd eller när man som i det här fallet riskerar att “förvanska” hela området.

I det här fallet skrämmer det mig att kommunen – allmänintresset – helt saknar möjlighet att påverka!

Rudboda 2014-01-24 07:12

Om området inte är detaljplanerat – eller K-märkt – finns inga hinder att fälla träd på sin egen tomt. Däremot kan kommunen ha allmänna rekommendationer om att bevara exempelvis ek, ädellövträd och tall. Om det finns en detaljplan anges där vad som gäller. Exempelvis kan man behöva ”marklov för trädfällning”. Detta söks hos kommunen som då väger allmänna intressen mot enskilda.

Så det är inte alls säkert att man får fälla träd hur man vill på sin egen tomt, tror även att det aktuella området är detaljplanerat, så det är bara titta vad som gäller.

Karin 2014-01-24 00:11

Förutom träd som fällts på kommunens mark ner mot vattnet så har även träd i alllén huggits ned. Och för det senare krävdes länsstyrelsens godkännande. Det ena övertrampet efter det andra. Och att så urskillningslöst fälla träd på egna marken ursäktar inte förfarandet rent estetiskt. Ingen respekt för Villa Söderås historia där utemiljön med de vackra träden har utgjort ett självklart inslag.

Bosse 2014-01-23 22:49

Det kan inte vara någon överraskning för Lidingö stad att stora attraktiva egendomar kan köpas för att göras om till ambassader på Lidingö. Skräckexemplet är Irans ambassad vid det känsliga naturskyddsområdet i västra Yttringe som Lidingö godkänt att det gjorts om till ambassad.

Ta en utflykt till Irans ambassad och studera det nu skrämmande fula fängelseliknande området med ca 3 meter högt stängsel och galler runt det 20.000 kvm stora området. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har dessutom gett bygglov till en extremt stor och groteska vaktbyggnaden vid Elfviksvägen.

Det kanske blir en liknande “fängelseanläggning” vid Villa Söderås om en ambassad är den nya ägaren?

Trots att Irans ambassad tidigare genomfört omfattande svartbyggen som de vägrar att riva har Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ordförande Anna R Kihlman efter svartbyggena beviljat bygglov för den extremt stora och fula vaktbyggnaden vid Elfviksvägen. Andra Lidingöpolitiker i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ville inte att Iran skulle få bygglov för vaktbyggnaden men Anna R Kihlman körde över dessa politiker och beviljade bygglov.

Anders 2014-01-23 22:38

Jag håller helt med dig Bo.
Ni går på som om våra folkvalda vore brottslingar.
Söderås har bytt ägare. Från ett privat företag till X. Kommunen har ingenting att göra med den transaktionen. De har inte “hembud” på all mark. JA det var fel av förra ägaren att fälla kommunens träd. Men nu har avverkning skett på privat mark. Ännu har, så vitt känt, inte några bygglovspliktiga byggnationer startat. Som Bo säger, vänta och se!

Liselotte 2014-01-23 22:35

Hur sorgligt det än är, så är det en trädfällning som pågår på en privatägd tomt. Detta kan varken politiker eller kommunala tjänstemän göra något åt. Vi är alla fria att hantera våra privata ägodelar precis som vi behagar. Att det sedan råkar vara okänsliga ägare i detta fall är bara att beklaga. Tids nog får vi veta vem eller vilka som köpt Villa Söderås.
Processen kring de olovligt fällda träden som stod på kommunens mark ännu inte klar och där får staden förhoppningsvis kompensation, även om en sådan aldrig kan ersätta de träd som fälldes.

Eva Karlsson 2014-01-23 22:01

Men snälla Bo…….hur kan man resonera som du? Först har någon tagit ner alla träd som stod i vägen för utsikten…..trots att de stod på kommunens mark. Sedan fäller man alla kvarvarande träd (drygt 60 stycken) varav flera är över 100 år gamla. Kvar lämnar man ett kalhygge med ett hus på. Att inte reagera på detta känns helt främmande och avtrubbat.

Förväntar mig att här på Lidingösidan snarast få kommentarer från ansvariga tjänstemän och politiker om vad som pågår på Villa Söderåsen. Är ni inblandade i den här senaste trädfällningen? Har ni blivit konsulterade?

Bo på Ludingö 2014-01-23 21:40

Tycker att det är fasligt tramsigt att vuxna människor som oss tänker så mycket och bryr sig om sådant här. Kan man inte bara avvakta för att se hur framtiden ser ut!!? Får man inte göra som man vill på sin egna tomt längre? Nej i vissa fall inte, men att inskränkta Lidingö bor som vi skall bli förargade över förnyelser som sker på annans mark och plats är nästan genant! Vänta och se vad som sker, i detta fall har inget olagligt skett vad jag är medveten om. Är väl även endast spekulationer på att det skall bli en ambassad? Vi vet inget om framtiden så varför förvärra och lägga energi på något som ingen bekräftat!? Skärp er, beröm eller håll tyst innan man vet något helt i hållet. /Bo

Anna Gustin 2014-01-23 20:47

Alla som är uppretade av allt elände som kommer sig av politiska medvetna beslut – ta ifrån dem makten i sept 2014. Välj att rösta direktdemokratiskt så att vi själva kan få börja lägga förslag som alla som vill kan vara med och diskutera – och sen rösta om. Det har gått 92 år sen vi fick Allmän rösträtt. Nu är det dags för en ny rösträttsreform – där vi får rösträtt MELLAN valen.

Arne 2014-01-23 18:37

Uppmaning till Lidingö stad: Blockera infarten till Söderås omedelbart med lastbilar, betongsuggor etc. Eftersom det uppenbarligen är vettvillingar som tagit över, kan man inte avvakta och se vad som händer.
Och vi lidingöbor: Vi bildar kedja och ser till att de inte kan få bort hindren. Eftersom de spärrar in sig, får väl vi låsa ute dem!

Kjell Borking 2014-01-23 18:09

Motorsågsmassakern bara fortsätter och ingen tycks kunna stoppa den och vi vet inte ens vem som ligger bakom.
Möjligen kan kooperativa förbundets presstjänst kunna hjälpa oss, det är ju ingen tvekan om att dess ordförande på något sätt är inblandad i affären.Hjälp oss gärna genom att kontakta KF, är du medlem gör din röst hörd!

Anna 2014-01-23 17:34

Paul, det vore väll synd om det är det här du ska bli ihågkommen för. Väldigt synd med tanke på allt bra du har gjort!

Camilla 2014-01-23 17:31

Verkligen skandal!! Vad blir härnäst??? Mur runtom eller??? Det som var ett så fint ställe med god mat o trevlig atmosfär. Usch:(

Jossan 2014-01-23 17:13

Skandal! Rovdriften på Lidingös natur- och kulturmiljöer bara fortsätter. Politiker – sätt ned foten! Låt inte exploatörer härja fritt!

Tomtefar 2014-01-23 16:52

Om vi haft politiker med lite “ryggrad” så hade man säkert kunnat sätta stopp för detta. Nu går väl staden miste om bötesbeloppet på 2,7 miljoner också. Ska det så svårt att hitta någon ansvarig för skövlingen av en viktig del lidingönatur? Sätt fart och gör något nu Paul & Co…

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google