Väder Lidingö

Lidingö måndag 8 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Villa Söderås uppmanas återställa marken

tisdag 16 september 2014 00:01

Villa Söderås döljs numera av att marken höjts upp med jordmassor och att man planterat tujor framför huvudbyggnaden. Den avskalade marken i förgrunden tillhör Lidingö stad.

Villa Söderås döljs numera av att marken höjts upp med jordmassor och att man planterat tujor framför huvudbyggnaden. Den avskalade marken i förgrunden tillhör Lidingö stad.

Om inte ägarna till Villa Söderås, på norra Lidingö, återställer marken inom tre månader får bolaget betala 350 000 i skadestånd. Till det kommer en s.k. byggsanktionsavgift på 22 200 kronor. Många lidingöbor som passerat byggnaden under de senaste fyra månaderna har undrat vad som pågår. Marken framför huvudbyggnaden har höjts upp med hjälp av jordmassor och därefter, som för att hindra insyn, har en tät häck av tujor planterats.

Lidingösidan har skrivit ett antal artiklar om den yttre förändring som Villa Söderås genomgått under de senaste 1,5 åren, se länk.

Nu har ordföranden i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anna Rheyneuclaudes Kihlman, M, undertecknat ett skarp brev till Villa Söderås 1 AB och förklarat stadens uppfattning för ägaren: Återställ marken som den var tidigare, annars får ni betala ett vite på 350 000 kronor. Ni har tre månader på er.

Ägarens styrelserepresentant, Tommy Lindström, skrev redan i juli ett brev till Lidingö stad och förklarade att bolagets avsikt var “att förfina och återställa fastigheten i det skick den hade 1912 respektive 1976”. På det svarar nu miljö- och stadsbyggnadsnämnden att man “anser inte att den utformning som marken hade för hundra år sedan är relevant” för att ge marklov i efterhand. Villa Söderås startade sina markarbeten i tron att det inte krävdes något marklov för den utfyllnad av området som påbörjades i juni.

Enligt plan- och bygglagen krävs tillstånd för att ändra höjdläget på en tomt som omfattas av en detaljplan. “Markförändringarna skadar upplevelsevärdena vad gäller bl.a. riksintresset Stockholms inlopp”, skriver nämnden i sitt brev och tillägger att “med de utförda vallarna är nu byggnaden till stor del dold från insyn”.

Nämnden tog i juli fram en karta som visar höjdskillnaderna mellan år 2012 och 2014 och ger nu fastighetsägaren tre månader på sig att återställa marken till 2012 års nivå. Annars blir det 350 000 i böter.

En karta som Villa Söderås 1 AB bifogade sitt brev till staden i juli månad. Det gulmarkerade området visar var markjusteringarna har gjorts.

En karta som Villa Söderås 1 AB bifogade sitt brev till staden i juli månad. Det gulmarkerade området visar var markjusteringarna har gjorts.

Dela Villa Söderås uppmanas återställa marken

Kommentarer

Anders Bergstedt 2014-09-24 17:45

Tack Paul för att du gav oss lite mer information. Den visar att hela upplägget är kriminellt. Det enda namn som finns är alltså Tommy Lindström. Det finns anledning att bäva för vad man planerar på Söderås.

Jag har under flera år matat dej med information som visar att nästan ingenting av polisverksamheten här fungerar som alla önskar. Först nu då det är för sent inser också du att den är en katastrof.

Paul Lindquist 2014-09-23 20:10

Vitet på 350 000 kronor som utfärdats av miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillsammans med kravet på att återställa marken gäller den olovliga markhöjningen som fastighetsägaren har genomfört på sin egen mark. I detta fall har kommunen agerat utifrån sin myndighetsroll.

När det gäller de olovligen fällda träden på stadens mark kvarstår vårt krav på skadestånd på 2,7 mkr. Händelsen är polisanmäld men har trots att det gått över 1,5 år ännu inte lett till åtal. Från stadens sida är vi mycket missnöjda med polisens och åklagarens oförmåga att få fallet till domstol.

Av praktiska skäl brukar skadestånd i sammanhang som dessa hanteras i samband med brottmålet, men då den frågan ser ut att dra ut på tiden kommer vi att överväga att driva det som ett civilmål istället.

Ägare till Villa Söderås är Villa Söderås 1 AB. Enda styrelseledamot och formell representant för bolaget är Tommy Lindström, fd rikskriminalchef. Bolaget ägs i sin tur av Nordisk Fastighetsfinansiering AB och koncernmoder är Nordisk Fastighetsmanagement AB.

Anna Stenson 2014-09-22 11:57

Jag tycker det är fel på alla sätt och vis, men måste stötta Anna R-K i hennes svar. Det går lagligen inte att ingripa på annat sätt än vad Anna skriver. Det är Plan och Bygg-lagen som måste ändras och bli mer tydlig. Nästan alla ärenden överklagas och där ser vi tydligt bristerna då de som överklagar (tex Irans ambassad) vinner i högre instanser.

Dock kan vi förhindra sånt här innan det händer genom att ha detaljplaner som reglerar vad man får och inte får göra. Genom att detaljplanerna är gamla, områdesbestämmelserna är luddiga eller att detaljplaner saknas helt så ger vi fritt spelrum för såna här saker att hända. Om det inte strider mot detaljplanen som är gammal eller inte finns så är det lagmässigt nästan omöjligt att stoppa markförändringar och trädfällningar. Tyvärr är ändringar i detaljplaner och att göra nya detaljplaner ett arbete som tar mycket tid och resurser och generella bestämmelser istället kan vara en väg att gå för att undvika sånt här.

Karin Wallgren 2014-09-20 12:20

Spekulaltionerna fortsätter. Om det bakom Villa Söderås nu finns ett “bolag” som fastighetsägare så kan väl inte det ge immunitet. Diplomatisk immunitet ges väl bara till ambassader. Desto bättre så följer de allra flesta utländska beskickningar i landet gällande bestämmelser, om de är måna om sitt anseende vill säga. Men det mystiska bolaget kan ju mycket väl vara svenskt. Korten på bordet tack!

Och Villa Söderås som skulle bli en “pärla” på Lidingö!

Anders Bergstedt 2014-09-20 08:43

Anna ! Jag vill att du svarar på mina och andras frågor.
Upplägget beträffande Söderås liknar ju väldigt mycket Irans ambassad. Har ni inte lärt er något och vässat verktygen ? Tycker ni att det är meningsfullt med vitesföreläggande då man inte betalt de tidigare 2,7 miljonerna? Ni måste kunna svara på vem som gömmer sig bakom bolaget och är den verklige ägaren och vad avsikten är med den totala omvandlingen.

Patrik Björklund 2014-09-18 06:18

Det som har hänt på Villa Söderås är tragiskt!
Lidingö Stad har inte agerat felaktigt eller långsamt enl min mening.
Byggnadsnämnden kan inte agera i förväg, när en fastighetsägare sätter igång ett projekt.
Exempelvis skulle ju allén kunna ersättas med lika träd om de t.ex. var sjuka (Nu hade en normal ägare anmält detta till Staden innan man skred till verket).
Tyvärr måste staden vänta och se vilka galenskaper ägarna sätter igång innan se kan utmäta straff.
Vad jag förstår gällande marken, skall fastighetsägaren utöver böter återställa marken, om ägaren vägrar kan Staden göra detta på markägarens bekostnad. Betalar inte markägaren blir det en ny tvist osv. Detta tar rättsligt ganska lång tid, vilket är både bra och dåligt ur rättssynpunkt.

Patrik Björklund

Anna Stenson 2014-09-17 18:08

Jag driver fortfarande frågan om att kunna gå in och anpassa gällande äldre detaljplaner till dagens lagstiftning och möjligheten att kunna gå in och skydda träd. Ett generellt skydd för träd överstigande en viss diameter eller samlade på ett speciellt sätt såsom alle tex skulle också kunna vara en möjlighet. Som det är nu kan tomtägare till vilken privat tomt som helst fälla i stort sett alla träd på sin tomt utan att det är brottsligt eller att kommunen kan ingripa. Då ägarna till villa Ekbacken satte igång en stormig kväll att fälla träd på tomten larmade en rådig lidingöbo och i nämnden gick sedan partierna på den linje vi länge drivit och skrev in skyddsbestämmelser på flera av de kvarvarande tallarna i den nya detaljplanen för villa Ekbacken. Givetvis ska vitesbeloppet sättas så högt att det blir kännbart och inte bara ett sätt för markägaren att köpa havsutsikt. Det handlar inte bara om enskilda ägarnas rätt till att göra vad de vill på sin tomt utan det handlar om framtiden och vad vi vill ska finnas kvar till våra barn och barnbarn.

Ulrika Sandell 2014-09-17 16:53

Det är mycket relevanta frågor som både Karin och Anders ställer, jag önskar också svar på dessa från miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Anders Bergstedt 2014-09-17 08:18

Anna ! Hur är det möjligt att Kommunen inte agerade redan då man började avverka trädallén ? Ingen visste vem som var ägare och vad som var avsikten. Sedan har man kunnat utföra dessa jättearbeten utan att Kommunens folk varit på plats. Vad som är den slutliga avsikten visste och vet uppenbarligen ingen.

Naturligtvis skulle Kommunen haft sina deckare och daglig bevakning av utvecklingen. Ägaren av Söderås har med hjälp av Lindström kunnat agera vid sidan av lagen medan Kommunen har suttit vid skrivbordet och läst lagstiftningen ! Inser ni inte att det skapar en parodisk situation ?

I detta läge borde ni för att värna om medborgarna och Lidingö våga agera kraftfullt och praktiskt och t.o.m. riskera att få svara för detta inför domstol. Den risken tar uppenbarligen ägaren till Söderås.

Det finns några frågor, Anna, som ni måste ge oss medborgare svar på:
1/Vem äger Söderås ?
2/Vad är avsikten med denna totala omvandling ?

Karin Wallgren 2014-09-17 08:06

Det torde vara självklart att Villa Söderås ålägges att återställa de olovligt utförda markarbetena. Men det framgår inte tydligt om bötesbeloppet på 350.000 huvudsakligen avser de på sistone tillkomna höga jordvallarna. Har den ursprungliga summan på ca 2.700.000 som Lidingö stad gjorde anspråk på erlagts? Det blev ju en polisanmälan (överklagan?) och vad ledde utredningen till? Det är väl inte så att bötessumman bantats ned med över 2 miljoner?

Skulle Villa Söderås få problem med att återställa marken och om detta drar ut för mycket på tiden kan väl fastigheten tvångsförvaltas och Lidingö stad åtar sig då att återställa marken men debiterar fastighetsägaren, det anonyma bolaget ifråga.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman 2014-09-16 17:25

Patrik, anders, Anders och Christina.
Nämnden har fattat ett beslut som betyder att ägaren ska betala 350.000 kr i vite och utöver det återställa de markarbeten som olovligt är utförda. Det handlar alltså inte om att de får betala och behålla jordvallarna.
Beslutet gäller från när det har vunnit laga kraft, det vill säga när beslut är mottaget och när ev överklaganden är avgjorda.
Allt detta regleras i Plan- och bygglagen och nämnden som myndighet kan inte göra annat än att hålla sig till den lagstiftning som finns. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är totalt enig i besluten rörande detta ärende och har utöver handläggare och bygglovchef haft intern som extern juridisk kompetens att se över tjänsteskrivelsen innan nämnden fattade beslut, och som förtsättningsvis följer ärendet framöver.
Vad gäller att plantera stora tujor på sin egen mark i tomtgräns så regleras inte detta i Plan- och Bygglagen så det kan vi inte ha några åsikter om. Däremot har vi åsikter om att de innan de planterade tujorna höjde marken olovligt.
Med vänlig hälsning
Anna Rheyneuclaudes Kihlman

Kjell Borking 2014-09-16 16:52

En liten detalj men nog så viktig: “jordvallarna” inte är hopfösta av jord utan är uppbyggda av tonvis med sprängsten. Det är inte någon enkel operation att återställa och där räcker 350 000 kronor inte långt. Om det är så att ägarna kan komma undan med att betala “böter” på detta belopp är det mycket anmärkningsvärt, beloppet torde inte avskräcka någon.

Är det så att på Lidingö kan man göra som man vill om man är beredd att betala en liten slant i böter? Det bådar inte gott för framtiden. Det verkar nu som att vi får leva både med fängelsebyggnaderna vid Irans ambassad och försvarsanläggningen ”Söderåsfortetet”. Trist.
För Elfviks Vänner

Charlotta Nilson 2014-09-16 15:26

Toppen Lidingö! – Hur tänkte ni nu?
350 000 kr är ju INGENTING för att få en insynsskyddad tomt!!!
Det här blir ju prejudicerande :)

Patrik A Edgren 2014-09-16 12:14

Hoppas verkligen inte Söderås blir ett nytt “Irans ambassadad” utan att Lidingö stad kan nå en för oss Lidingöbor positiv uppgörelse i båda fallen. Hur är det med juristresurserna inom staden?

Anders Bergstedt 2014-09-16 07:54

Detta är som en dålig saga. Hur kan denna parodi få fortsätta utan att Lidingö Kommun verkar kunna åstadkomma någonting ? Vi vet inte ens vem som äger Söderås och som skickar fram deckaren och avskedade Rikskriminalchefen Tommy Lindström istället. Han vet hur en slipsten skall dras.

Ägaren skakar nog lätt fram 350.000 och köper sig fri så nu är det hög tid att Kommunen visar musklerna och efter tre månader åker dit med grävskopor och lastbilar och återställer. Annars kommer hela cirkusen att fortsätta med överklaganden. Tiggarnas olagliga bosättningar går det bra för myndigheterna att ge sig på men inte detta. Man bara häpnar över myndigheternas handfallenhet !

Anders Jensson 2014-09-16 07:26

Intressant “prissättning” 350000 nu mot ett par miljoner för att fälla alla träd.
Om de inte tar bort jorden och betalar de 350 000 känns det rätt billigt för Villa Söderåsen AB att få det de vill. Eller fanns det i brevet från kommunen några ytterligare reprinander om de inte återställer ?

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google