Väder Lidingö

Lidingö onsdag 26 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Budgetdebatten i Lidingös kommunfullmäktige: Investeringar och oro för framtiden

tisdag 25 november 2008 00:49

Budgetdebatt-1 Lidingös kommunfullmäktige samlar sig inför årets budgetdebatt.

Medan snön föll i stora flak utanför Lidingös stadshus startade igår årets budgetdebatt. Den politiska majoriteten, m+fp, hade sedan tidigare föreslagit en oförändrad skatt för 2009 och ingen väntade sig några avvikelserfrån den föreslagna budgeten på drygt 2 miljarder kronor. Därför blev många säkert lite överraskade när m+fp instämde i socialdemokraternas förslag att 500 000 kronor extra skulle anslås för att minska arbetsbelastningen på miljö- och stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Medan snön föll i stora flak utanför Lidingös stadshus startade igår årets budgetdebatt. Den politiska majoriteten, m+fp, hade sedan tidigare föreslagit en oförändrad skatt för 2009 och ingen väntade sig några avvikelserfrån den föreslagna budgeten på drygt 2 miljarder kronor. Därför blev många säkert lite överraskade när m+fp instämde i socialdemokraternas förslag att 500 000 kronor extra skulle anslås för att minska arbetsbelastningen på miljö- och stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Budgetdebatt-1 Lidingös kommunfullmäktige samlar sig inför årets budgetdebatt.

Kommunalrådet Paul Lindquist (m) tog i sitt första anförande upp den finansiella krisen i världen som bl.a. leder till högre arbetslöshet. På Lidingö ligger den nu på låga 1,2 procent, enligt siffror från september. Men en ökad arbetslöshet i landet kommer även att slå mot Lidingö. Om t.ex. Volvo i Göteborg går dåligt betyder det lägre skatteintäkter för landet. Därmed får Lidingö betala mer till hela skatteutjämningssystemet.

Budgetdebatt-2 Paul Lindquist.

Majoriteten m+fp vill att 50 extra miljoner kronor anslås till skola och äldre- och handikappförvaltningarna. Nya äldreboenden ska byggas, kundval införas i skolan, vissa förskolor bli skolor, t.ex. Bo, Torsvik och Ljungbacken. Futuraskolan och Rudboda skola ska byggas ut. Lidingöbroarna tar stora resurser, särskilt om vi får ett avtal med SL om trafiken på gamla bron. Trafiksäkerhetsåtgärder ska genomföras på ön.

Men, bistrare tider väntar framöver, sa Paul Lindquist och vände sig till de ledamöter som också sitter i kommunala nämnder: Ställ in er på minskat ekonomiskt utrymme under kommande år!

Varken kristdemokraternas krav på skattesänkning eller s+mp+v-oppositionens krav på skattehöjningar fick några pluspoäng av Lindquist. När han kom till situationen på miljö- och stadsbyggnadskontoret, där personell förstärkning behövs för att klara alla ärenden, fick ändå s-förslaget att avsätta en halv miljon extra för personalförstärkning godkänt. Kontoret har nu 66 planärenden liggande och man räknar med att klara av 10-15 ärenden per år.

Budgetdebatt-3 Mårten Dahlberg.

Mårten Dahlberg (s), Lidingös oppositionsråd, var naturligtvis glad för stödet från m+fp. Men sedan kom han med kravet att man redan nästa år måste starta planarbetet med överbyggnaden av Torsviksdiket. Det måste finnas hyresbostäder på ön så att unga människor kan bo kvar.

Dahlberg talade om samarbete som s+mp+v inlett på ön. Det är ett samarbete som tar sikte på ett framtida styrande av Lidingö, som då ska bli ett mänskligt Lidingö.

Han nämnde företaget Attendo Care, vars aktier f.ö. denna kväll inte noterades särskilt högt bland politikerna. Attendo Care, som har olika uppdrag på Lidingö, kallas nu för Attendo Scare, enligt Dahlberg.

Han hoppades på en samsyn för begreppet “Lidingö – Fair trade city”, alltså en stad som tar ansvar för de produkter som köps in och används i den egna verksamheten.

Budgetdebatt-4 Minna Klintz.

Minna Klintz (fp), vice ordförande i kommunstyrelsen, hade den lite otacksamma uppgiften att beskriva det gemsamma programmet från m+fp ännu en gång, efter Lindquist. Men hon meddelade att 233 miljoner ska satsas på investeringar i skolor
för Lidingö räknar med att 1000 nya platser behövs i skolverksamheten till år 2017.

Hemtjänstens valfrihetsverksamhet fortsätter och kvinnojouren får medel till sitt arbete även under 2009. Park- och gatubelysningen förstärks med 6 miljoner, klotterborttagningen fortsätter och lekplatser på ön rustas upp för 4,5 miljoner kronor.

Budgetdebatt-5 Inger Damberg.

Inger Damberg (L) sa att det blivit svårare för de partier som inte har insyn i hela budgetprocessen att ta del av arbetet.

Lidingöpartiet vill att Lidingö ska vara en omtyckt, trygg och säker plats att bo på, med fin natur, rent vatten och bra skolor.

Ön exploateras allt svårare av m+fp+s. Det kommer att innebära ökat köande, inte bara på bron utan även till skolor, när alltfler bostäder byggs. Damberg noterade att de föreslagna investeringarna på över 700 miljoner under tre år är mycket
stora. Ungefär en halv miljard kronor behöver lånas upp. Staden får vara försiktig, med tanke på finanskrisen.

Budgetdebatt-6 Kent Ivarsson.

Kent Ivarsson, c, frågade “var står Lidingö ekonomiskt om ett år och om två år”. Kommer vi behöva ta till skattehöjningar? Många lever fortfarande med direkta erfarenheter av 1990-talets kris. Hur har vi förberett oss under högkonjunkturen?

Han kom sedan in på de vårdbiträden som arbetade hos Attendo Care. “Heder åt de unga som stigit fram och visat på brister i vården”.

Centerpartiet vill ha kravmärkt mat i skolorna och i äldreomsorgen från nästa höst. Och man vill klimatanpassa stadens verksamhet.

Budgetdebatt-7 Carl Arne Schmidt.

Carl Arne Schmidt (kd) instämde i den föreslagna budgeten, men sa samtidigt att kd är “back seat drivers” i förhållande till den styrande koalitionen.

Han tog upp det egna skattesänkningskravet och sa att “lidingöborna är övertaxerade”. Kd har prutat på investeringarna men säger att det trots detta finns utrymme i lågkonjunkturen att investera. Kd vill att vägar ska rustas, att
parkavdelningen får investeringsmedel och att flera satsningar görs.

Budgetdebatt-8 Jan Fjellander.

Jan Fjellander (mp), som just före mötet lämnat in miljöpartiets budgetförslag, talade även han om samarbetet mellan s+mp+v. Kanske kan det finnas frågor som även c och L kan enas om tillsammans med “de tre”?

Två saker var viktiga att ta upp, sa han. “Hur ska demokratiarbetet bedrivas i en kommun?” och “Ekologi och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv”. Varför involveras inte medborgarna i olika diskussioner? Hade man gjort det skulle frågorna om Vallen, ÅVC i Stockby och Elfviks ridskola kunnat hanteras. Det behövs f.ö. frågestunder för allmänheten i fullmäktige och öppna nämndsammanträden. Frågan
om ungdomsfullmäktige måste prövas.

Budgetdebatt-9 Birgitta Ehlin.

Birgitta Ehlin (v) sa att hon fick nypa sig själv i armen när hon förstod att m+fp ville gå med på extra pengar till miljö- och stadsbyggnad. v föreslår skattehöjning på 20 öre för nästa år och höjningar även 2010 och 2011.

Hon ville stärka ungdomarnas egna initiativ och ge föreningsliv, Sagateatern, Elverket m.fl. ökat stöd. Även Stadshusets entréhall vill hon, tillsammans med (s) omforma till ett medborgarkontor.

Efter denna genomgång startade den allmänna debatten. Minna Klintz tyckte att “en bra majoritet förtjänar en bra opposition” vilket väl sammanfattade den följande timmens debatt.

Mårten Dahlberg kom in på budgetprocessen. Även han kände sig lite utanför. “Budgetprocessen sker inom förvaltningen fram till augusti, sedan är det ganska färdiga förslag som presenteras. Den demokratiska processen blir inte bra”, sa han.

Flera av talarna varnade för finanskrisens verkningar. Kent Ivarsson sa att skatteintäkterna kunde minska snabbt och Inger Damberg återkom till den stora upplåning som planeras. “Det är äventyrligt”, sa hon.

Carl Arne Schmidt, som menade att det finns utrymme för en skattesänkning sa att “lidingöborna inte ska tjänstgöra som bank”. Han ville också att man kanske inte skulle återbesätta alla de tjänster som blir lediga när 350 personer inom tre år går i pension från sina arbeten i Lidingö stad.

Debatten fortsätter under tisdagen, liksom Lidingösidans rapportering.

Dela Budgetdebatten i Lidingös kommunfullmäktige: Investeringar och oro för framtiden

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google