Väder Lidingö

Lidingö söndag 18 augusti 2019 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Jacob Truedson Demitz 11 jul 21:05 om Marianne Bernadottes modekreationer visas. Kronprinsessan invigde

Käppalas fosforåtervinning ger certifikat

torsdag 21 augusti 2008 22:21

Käppalaverket I dessa underjordiska bassänger i Käppalaverket på Lidingö renas avloppsvattnet från bl.a. fosfor. Käppalaverkets effektiva metoder har nu resulterat i att man blivit certifierade av Svenskt Vatten.

Den här veckan pågår Världsvattenveckan i Stockholm och man diskuterar hur våra städers avloppshantering kan bli miljömässigt hållbara. En viktig del av diskussionen handlar om hur det knappa näringsämnet fosfor i avloppsvattnet kan återföras till åkermarken.

Den här veckan pågår Världsvattenveckan i Stockholm och man diskuterar hur våra städers avloppshantering kan bli miljömässigt hållbara. En viktig del av diskussionen handlar om hur det knappa näringsämnet fosfor i avloppsvattnet kan återföras till åkermarken.

Käppalaverket I dessa underjordiska bassänger i Käppalaverket på Lidingö renas avloppsvattnet från bl.a. fosfor. Käppalaverkets effektiva metoder har nu resulterat i att man blivit certifierade av Svenskt Vatten.

Organisationen “Svenskt Vatten” har tagit fram ett certifieringssystem för svenska reningsverk och de första fem reningsverken har nu i sommar klarat kraven för att få sina certifikat.

Ett av dessa är Käppalaverket på södra Lidingö. Övriga fyra är Ellinge reningsverk i Eslöv, Rosenholms reningsverk i Katrineholm, Slottshagens reningsverk i Norrköping och Västerås – slam från Tomta Gård.

Under år 2006 tog t.ex. Käppalaverket emot 0,9 ton fosfor per dygn. Efter att järnsulfat blandats i vattnet klumpar fosforn ihop sig och sjunker till botten som slam.

Fosfor behövs överallt där vi vill kunna odla vår mat. Den fosfor som i dag tillförs jordbruksmarken via handelsgödsel är dock en ändlig resurs.

Enligt bedömningar kan räkna med att globalt ha tillgång till denna resurs i ytterligare 100-200 år. Den framtida tillgången är även osäker på grund av att fosforbrytningen i världen är begränsad till ett fåtal geografiska områden.

Priserna på fosfor har de senaste åren rusat i höjden och ökat med mer än 400 procent, vilket gjort det än svårare för många utvecklingsländer att klara sin matproduktion. Av resurs- och rättviseskäl kan det aldrig vara riktigt att i konkurrens med resurssvaga utvecklingsländer importera denna knappa tillgång av fosfor, när svenska reningsverk dels är världsbäst på att avskilja återanvändbar fosfor ur avloppsvattnet och dels har möjlighet att återföra denna fosfor till åkermark.

Vid all rening av avloppsvatten uppstår avloppsslam, och varje år
produceras enbart i de svenska reningsverken cirka 1 miljon ton
avloppsslam med hög fosforhalt. Slammet innehåller 1000-tals ton av mycket viktiga resurser i form av fosfor och andra näringsämnen, men också små mängder för miljön giftiga eller oönskade ämnen.

Återvinning är också en direkt förutsättning för att landet ska kunna uppnå Riksdagens antagna miljömål om att 60 procent av fosforn i avlopp ska återvinnas som växtnäring till 2015, varav hälften ska återföras till jordbruksmark.

Källa: Svenskt Vatten

Dela Käppalas fosforåtervinning ger certifikat

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google