Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Många intresserade att samråda om Dalénum

måndag 21 januari 2008 00:00

Samråd om Dalénum Många hade kommit till samrådsmötet om Dalénum.

I torsdags hölls samrådsmöte om den nya stadsdelen Dalénum, som ska byggas på AGA-området. Ett 80-tal intresserade kom, vilket säkert överraskade stadens representanter som satt i panelen.

Samråd om Dalénum Många hade kommit till samrådsmötet om Dalénum.

I torsdags hölls samrådsmöte om den nya stadsdelen Dalénum, som ska byggas på AGA-området. Ett 80-tal intresserade kom, vilket säkert överraskade stadens representanter som satt i panelen.

På det nya området kommer cirka 1000 bostäder att byggas, 25 procent hyresrätter, resten bostadsrätter. Ägare till marken är JM, som har byggrätt för omkring 900 bostäder, Lidingö stad som får bygga cirka 100 bostäder och Fortum som har sitt värmekraftverk kvar i området.

Lidingös stadsarkitekt Nancy Mattsson presenterade planerna. Tanken är att man lätt ska kunna orientera sig i området, något bredare vägar leder ner mot vattnet, gränder som går parallellt med vattnet. Fyra arkitektkontor har arbetat med utformningen: SWECO FFNS, Nyréns, HMXW och Urban Design. Det har gjorts en miljöutredning (MKB), en riskanalys, utredningar om föroreningar, buller, värmeverket, kulturhistoria, infart/trafik, vatten/avlopp och luft.

Ett antal nyckelbegrepp har varit ledord vid planeringen, som god bebyggd miljö för alla, bevarande av kulturmiljön, tillgänglighet och variation, kollektivtrafik m.fl.

Byggstart under 2009
Under maj och juni i år ordnas en utställning där man bl.a. tagit hänsyn till de uppfattningar som kommer fram under samrådsperioden (som pågår till den 25 januari). Byggstart planeras till första halvåret 2009. Men i stort sett överklagas alla planer på Lidingö så man får räkna med förskjutning. Regeringen prioriterar å andra sidan överklaganden när det gäller större områden, så det kanske bara blir ett halvårs förskjutning.

Bonus på byggytan
Byggytan för bostäderna blir 100.000 kvm bruttoarea. Om man bygger en gemensamhetsanläggning på taket av något hus kommer denna yta inte att räknas med i den fastställda ytan. Den blir en ren bonus. Idén kommer från Finland där många hus har gemensam bastu högst upp. Denna yta får aldrig privatiseras.

Det kommer att bli ett litet centrum, med vårdmöjligheter, affärer och service. Småindustrier ska finnas i området, liksom skola och förskola. Värmeverket, som Forum äger, blir kvar i området. Anläggningen är reservanläggning ifall leveranserna av fjärrvärme till Lidingö inte fungerar. Värmeverket drivs med olja.

Husen ska längst ned ha en 1,7 meter hög vattentät konstruktion med tanke på de översvämningsrisker som finns. Garagen byggs inte så djupt ned som i vanliga fall och insynen till de boende i bottenvåningen försvinner därmed nästan helt. Parkeringsnormen för en 3-rumslägenhet på 100 kvm är 1,4 bilar. Man räknar med att vartannat hushåll har två bilar.

Sjövillan, restaurangen vid vattnet, blir kvar. Den får inte rivas. Man kommer istället att göra en tillbyggnad för öka byggnadens användningsmöjlighet.

Infarten ordnas före byggstart
Infart till området kommer troligen att ske vid AGA station och man planerar en rondell mellan det gula tornet, det s.k. Optikhuset och stationsbyggnaden. Bommar för Lidingöbanan sätts upp. Tunnel för gångtrafikanter och cyklister byggs under Södra Kungsvägen i höjd med nuvarande trafikljuset vid stationen. På så sätt flyter trafiken bättre, sa Nancy Mattsson. Ett klart besked gav hon: Den nya infarten ska ordnas före byggstart.

Många frågor
Därefter blev det frågor. Lars-Göran Andersson från Skärsätra villaägareförening ville se det nya området integrerat i hela Skärsätra. Det blir 10-15 procent fler invånare i området och frekvensen på Lidingöbanans trafik måste förstärkas.

Jan Nilsson, som bor granne med det blivande området, sa att man i miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som lämnats, inte tagit hänsyn till dem som bor i anslutning till området. De som bor norr om Södra Kungsvägen drabbas av ökat buller och ökade avgaser. Värmeverkets eldningsolja har 0,3 % svavel i sig och när verket körs för fullt kommer 1,5 ton svavel ut, i timmen. Han tyckte inte att MKB:n uppfyller kraven. Tidsplanen för byggnationen är orealistisk och vattennivåfrågan är inte heller löst.

På det svarade Nancy Mattsson att det är ovanligt att MKB:n lämnas så tidigt. Därför kan nya omständigheter tillkomma. MKB:n i antagandeskedet kanske ser helt annorlunda ut. Nu har vi bara hanterat det vi fått tillstånd till för värmeverket. Vad gäller ökat buller så kommer in- och utfart att ligga vid stationen vilket inte ökar bullernivån öster om utfarterna.

Bevara Optiktornet
Marianne Råberg från Hembygdsföreningen påpekade att Optiktornet vittnar om AGA:s verksamhet i berget bakom tornet och att det måste bevaras. (I tornet hängdes ubåtsperiskop upp. Sedan gjordes mätningar mot olika kontrollplatser i terrängen bl.a. vid Ekbacken i Larsberg). Hon ville inte heller ha de föreslagna utbyggnaderna vid Sjövillan och Larsbergs Brostuga.

Nancy Mattsson förklarade att Sjövillan bevaras bättre som offentlig byggnad med en utbyggnad. Samma sak gäller Brostugan. I en utbyggnad kan man t.ex. ha caféverksamhet.

Utforma höghuset som en fyr
Anders Odéen, ordförande för Lidingö Köpmannaförening, ville att det 18-våningshus som planeras på stadens mark vid vattnet, skulle utformas som en fyr eftersom AGA tillverkade just fyrar – ett runt hus, vitt och med ett rött band. ”Nacka hann före Lidingö att sätta upp en Millesstaty på ett frekventerat ställe. Nu finns ´Gud Fader på himmelsbågen´ vid Nacka Strand. Vi får inte låta någon annan kommun hinna bygga ett ”fyrhus” före oss.”

Thomas Bengtsson, ordförande för Hyresgästföreningen Lidingö, sa att i framtiden kommer bensinen vara så dyr att man kan räkna med färre bilar. Det betyder att kollektivtrafiken blir ännu viktigare. Han tog också upp frågan om en gångbro från Bergsätra.

På det svarade Nancy Mattsson att man försökt koppla samman de stigar som redan finns i Bergsätra med Dalénum, men att det skulle behöva byggas alldeles för stora rampsystem, så man har avstått.

Magnus Brandel, f.d. oppositionsråd (s), påpekade att det i handlingarna saknas beskrivning av vad som händer under utbyggnadstiden.

Annika Grimlund, kommunfullmäktigeledamot för (s), ville att man skulle flytta det tänkta småindustriområdet för att istället kunde bygga fler hyresrätter. Paul Lindquist (m) sa att det är stor efterfrågan på industrimark på Lidingö och att området närmast SL:s vagnhall inte kan bebyggas med bostäder.

Efter två timmar avslutades mötet. Fortsättning följer.

Dela Många intresserade att samråda om Dalénum

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google