Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

L: Tre frågor fortfarande obesvarade om nya bron

fredag 10 november 2017 06:33

På måndag den 13 november beslutar kommunstyrelsen på Lidingö att genomföra upphandlingen av den nya bron mellan Lidingö och Stockholm. Den 27 oktober ställde Liberalerna på Lidingö tre frågor till stadens förvaltning inför beslutet. Ännu har inget svar kommit på frågorna påpekar de fem liberalerna Amelie Tarschys Ingre, Nancy Mattson, Mattias Reinholdson, Suzanne Liljegren och Göran Tegnér i denna artikel.

Den 27 oktober ställde vi liberaler dessa tre frågor till stadens förvaltning:

1) Hur säkerställer och garanterar Lidingö stad att Lidingöbornas tillgänglighet, vid omstigning till såväl buss som tunnelbana, och restider inte försämras jämfört med nuvarande brolösning?

2) Hur säkerställer och garanterar Lidingö stad att såväl beställarorganisationen som projektledningen har adekvat kompetens och tillräcklig erfarenhet av komplexa infrastrukturprojekt inom områdena projektledning, projektering, genomförande samt drift och trafikering, med mindre än bildande av en gemensam beställare- och projektorganisation mellan Lidingö stad och Landstingets trafikförvaltning?

3) Hur säkerställer och garanterar Lidingö stad att ett utbyggt Lidingö centrum kan dra faktisk kollektivtrafiknytta av den aktuella och omfattande investeringen i en ny bro med anledning av att SLL genom trafiknämnden meddelat att Lidingö står utan nya satsningar på busstrafik?

På måndag den 13 november ska kommunstyrelsen fatta beslut om Lilla Lidingöbron. Innan ett beslut kan fattas är det viktigt att alla frågetecken rätas ut!

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd, ledamot i kommunstyrelsen
Nancy Mattson (L), föreningsordförande för Liberalerna på Lidingö
Mattias Reinholdson (L), ledamot i kommunfullmäktige
Suzanne Liljegren (L), ledamot i kommunfullmäktige
Göran Tegnér (L), ersättare i kommunfullmäktige

Dela L: Tre frågor fortfarande obesvarade om nya bron

Kommentarer

Hans Lefvert 2017-11-12 12:21

Kommentar till Jan Werner och Stina Karlemyr

Fråga nr 3
I Lidingö Stads avtal med landstinget är det ett krav att ”Lilla Lidingöbron inte omöjliggör en omdragning av Lidingöbanan till Lidingö centrum”. Detta innebär att möjligheterna inte får begränsas genom fysiska hinder, men också att Lidingöbanan kan dras om via centrum från den låga bron på ett realistiskt och kostnadseffektivt sätt, så att projektet kan genomföras.
För SLL är detta mycket viktigt eftersom ”upprustningen av Lidingöbanan är en del av den satsning som görs för att säkerställa en helhetslösning för kollektivtrafiken i den aktuella delen av länet”. Något som också är inskrivet i avtalen med Landstinget och Stockholm Stad.

Det är Lidingö Stad som är ansvariga för att Lidingöbanan genom centrum ska kunna förverkligas!

Teknik- och Fastighetsförvaltningen (TF) har haft minst 3 år på sig att redovisa hur detta krav kan säkerställas. De skisser som nu finns på stadens hemsida har inte visats tidigare. Ingen redovisning har gjorts av konsekvenser av förslagen för genomförande och kostnader av denna följdinvestering.
Spårdragningen på ytan är inte realistiskt p.g.a. stora intrång på bebyggelse (villor vid stranden och seniorboendet på berget) och den viktiga infarten till Lidingö. Tunnelalternativet blir orimligt dyrt och därmed omöjligt för Lidingö Stad att genomföra eftersom kostnaderna vida överskrider vad som är samhällsekonomiskt möjligt.

Visa nu Lidingöborna hur Teknik-och Fastighetsförvaltningen har tänkt lösa SLLs krav i avtalet eller ska vi tvingas konstatera att TF ännu en gång har vilselett Lidingöborna och även politikerna, genom att inte ta fram nödvändigt underlag för belysning av denna komplexa fråga.
Majoriteten har nu möjlighet att klockan fem i tolv ta över kommandot över TF så att gediget underlag tas fram inför investeringsbeslutet.
Enligt avtalet med Stockholm Stad behöver beslut fattas senast i maj 2018! Då kan besked om Spårväg City och även planeringsförutsättningarna i Ropsten finnas på plats som nödvändiga underlag för Lidingö Stads beslut.

Hans Lefvert
Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening(CLV)

Rickard Karlsson (KD) 2017-11-11 07:02

Anders,

anledningen till att namnet ”Lilla Lidingöbron” valts är att ”Nya Lidingöbron” redan är upptaget; det är nämligen det officiella namnet på vår motorvägsbro för biltrafik. För att undvika varje risk till sammanblandning i juridiska och tekniska sammanhang behöver den nya tåg-, gång- och cykelbron ha ett annat namn.

Vänliga hälsningar,
Rickard

Anders Odéen 2017-11-10 22:57

Bästa Jan och Stina, sluta använda det larviga oseriösa begreppet "Lilla" när det handlar om ett stort projekt och en helt "Ny" Lidingöbro. Den som ska rivas är över nitto år gammal och den stora bron är 46 år gammal. Låt oss slippa förlöjligande namn på denna stora, dyra satsning... Så från och med nu - "Nya Lidingöbron"... Ska vi säga så,

Stina Karlemyr, Jan Werner 2017-11-10 20:32

Vi har idag svarat direkt till er i Liberalerna, men vill förstås också delge våra svar på era frågor här.

1. Den nya bron avgör inte hur den slutliga utformningen i Ropsten blir, men den är en förutsättning för en förändring av området. Då Ropsten är en del av Stockholm stad, ansvarar Stockholm för planering och planläggning. SL bevakar att kollektivtrafik, stationer, bussdepå och resenärernas behov tillgodoses. Lidingö stad bevakar naturligtvis också dessa frågor i de samarbetsforum som finns.

I dag är omstigningen från spårvagn till tunnelbana snabb i Ropsten. Stationsbyggnad med mera är ändå ett slags permanentade provisorier i en tråkig och sliten miljö. Den upprustning som planeras kommer att innebära en förbättring av miljön. De skisser på ny station som visats innebär en mycket liten (cirka 50 meter) ökning av gångavståndet mot vad som gäller idag.


2. I budget för projektet finns avsatta medel för bygg- och projektledning, tekniska specialister, jurister och andra tjänster. I alla större infrastrukturprojekt som pågår, är byggherren beroende av konsulter i olika roller. Både hos Trafikverket, Stockholms stad och hos SL är huvuddelen av projektorganisationerna upphandlade på konsultmarknaden.

Stockholms stad har många projekt, men de allra flesta kranskommuner har enstaka projekt som är mycket stora, ofta centrumombyggnader. Projektet Lilla Lidingöbron har idag avtal med ett antal konsulter som gör att man får kontinuitet, men det kommer också behövas ytterligare resurser. Det finns sådan expertis att köpa och stort intresse för denna typ av projekt i branschen.

Man får inte glömma att kompetens också finns inom Lidingö stads egen organisation vad gäller till exempel upphandling, trafik, arkitektur och kommunikation. Den här typen av projekt kan också innebära en kompetensutveckling och attraktionskraft internt.

I avtalen med Stockholm stad och Landstingets trafikförvaltning ingår både rättigheter och skyldigheter för samtliga parter. För att följa upp dessa, kommer egna forum med representanter från parterna att upprättas. Trafikförvaltningen bidrar med sina egna experter och konsulter vad gäller spårtrafik. Lidingö stad är byggherre och har huvudansvaret för bro-entreprenaden. Det är bra att tydliga spelregler nu finns på plats i och med avtalet med Trafikförvaltningen.

3. Lilla Lidingöbron omöjliggör inte en omdragning av Lidingöbanan till Lidingö centrum.

Vänliga hälsningar

Jan Werner och Stina Karlemyr
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google