Väder Lidingö

Lidingö lördag 4 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Lidingö 2012: Oförändrad skatt, sänkt musikskoleavgift och höjd grundskolepeng

onsdag 26 oktober 2011 15:55

Budget-för-2012-021.jpg
Tre glada kommunalråd som lovar oförändrad skatt: Rune Nordström (fp), Paul Lindquist (m) och Jessica Nyberg (kd).

Lidingö stads ekonomi är fortfarande stark trots ekonomisk oro i omvärlden. Soliditeten är hög och skuldsättningen låg, en önskedröm för varje kommunalpolitiker. Därför får alla nämnder ett generellt påslag med två procent i nästa års budget enligt det förslag som Lidingös politiska majoritet presenterade i dag. Skatten blir oförändrad, 18,62 kronor, och musikskoleavgiften sänks med 200 kronor per termin.

Budget-för-2012-021.jpg
Tre glada kommunalråd som lovar oförändrad skatt: Rune Nordström (fp), Paul Lindquist (m) och Jessica Nyberg (kd).

Lidingö stads ekonomi är fortfarande stark trots ekonomisk oro i omvärlden. Soliditeten är hög och skuldsättningen låg, en önskedröm för varje kommunalpolitiker. Därför får alla nämnder ett generellt påslag med två procent i nästa års budget enligt det förslag som Lidingös politiska majoritet presenterade i dag. Skatten blir oförändrad, 18,62 kronor, och musikskoleavgiften sänks med 200 kronor per termin.

Det generella påslaget med två procent motsvarar omkring 45 miljoner kronors ökning. Utöver detta tillförs 45 miljoner kronor för att ta hand om ett ökat antal grundskoleelever, för ökade omsorgsbehov inom äldre- och handikappomsorgen och till olika förstärkningar av budgeten inom övriga verksamheter.

Resultatet för 2012 beräknas bli ett plus på 24,5 miljoner kronor efter att alla nämnders budgetförslag tillstyrkts i sin helhet. Däremot räknar staden med minusresultat för åren 2013 (minus 11 miljoner) och 2014 (minus 7 miljoner). Investeringarna för 2012 uppgår till 407 miljoner kronor och den finansieringen sker till stor del med egna medel.

Den politiska majoriteten (m+fp+kd) vill genomföra investeringar inom ramen för det nyligen antagna miljöprogrammet.
– För mig är miljöarbetet prioriterat de närmaste åren liksom satsningar på våra grönområden, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (m). Energieffektiviseringar, landskapsvård och flera strandnära cykel- och promenadvägar är viktiga framtidssatsningar för Lidingö.

När det gäller skolan sker också satsningar.
– Vi sänker avgifterna för musikskolan med 200 kronor per elev och termin, till 1500 kronor. Det underlättar för många barnfamiljer, säger Rune Nordström (fp), kommunalråd och utbildningsnämndens ordförande under Minna Klintz barnledighet. Vår satsning på en ny skola i Rudboda är viktig för att möta kommande behov och ett ökat antal elever på norra ön. Dessutom höjs påslaget till grundskolan med tre procent, jämfört med det generella på två procent.

Under nästa år räknar utbildningsförvaltningen med att elevantalet på ön ökar med 200 elever. Skolan i Rudboda kommer, när den står färdig om drygt två år, ha 450 elever.

Inom äldre- och handikappnämndens område införs ett s.k. förbehållsbelopp för dem som har ett boende enligt LSS (Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade). Många har låga pensioner.
– Alla får nu behålla minst 5 500 kronor när hyran är betald. På Lidingö gäller det ett 100-tal personer. Dessutom får hemtjänsten på ön ett rejält tillskott vilket blir ett lyft för kvaliteten inom äldreomsorgen, säger Jessica Nyberg (kd), kommunalråd och ordförande för äldre- och handikappnämnden.

Anslaget till hemtjänsten anpassas till den högre nivå som gäller i Stockholm. Utöver det höjs nattpenningen med generella 2 procent.

Under nästa år tillkommer också ett helt nytt gruppboende, Björnen, på Oskarsvägen. Dessutom blir två omsorgsboenden i privat regi, vid Rudboda och Dalénum, klara under 2013.

Majoritetens förslag till budget presenteras för kommunstyrelsen ikväll den 26 oktober. Lidingö stads budget i sin helhet tas av kommunfullmäktige den 28 och 29 november.

Dela Lidingö 2012: Oförändrad skatt, sänkt musikskoleavgift och höjd grundskolepeng

Kommentarer

Jonas Lundgren (v) 2011-10-27 18:26

I ärlighetens namn undrar jag varför det är “tre glada kommunalråd”? Deras budget har vissa styrkor, exempelvis den sänkta avgiften i musikskolan, uppjusteringarna av nämndernas budgetar med 2 % (3 vardera för Utbildnings- och äldre och handikappnämnderna) och höjd grundskolepeng. Däremot är det finansiella läget relativt bekymrande. Det här är faktiskt den märkligaste budgeten jag sett under mina år (som trots min ålder är ett gäng). Utjämningskommitténs utlåtande från maj i år är ett hårt slag mot vår kommun. Detta kunde lösts genom att långsiktigt och stegvis uppjustera skattesatsen för att vare sig gå back under 2013-14 eller behöva slå till med en skattesmäll när utjämningskommitténs direktiv implementeras 2013.

Min teori: M+FP+KD är seriösa med sin politiska gärning men livrädda. De vill inte dra på sig mer negativa reaktioner och folkligt motstånd mot sin politik efter valförlusten 2010 när man backade rejält, mandatskillnaden mellan blocken är i dagsläget bara 3 mandat. Ett förslag om uppjusterad skattesats hade varit det seriösa alternativet. Men eftersom man inte alltid vinner popularitet genom att ta ansvar satsar man helt enkelt pengar man inte har och hoppas att budgetarna för det två kommande åren ska lösa sig på något sätt.

Jag är medveten om problematiken kring att förorda en uppjusterad kommunal skattesats, utgångsläget för oss i kommunen som faktiskt anser att det kan vara nödvändigt att använda skatter som styrmedel för kommunens ekonomi är inte det bästa på Lidingö. Men låt mig klargöra en sak; varken jag eller vänsterpartiet förordar skattehöjningar för att vi tycker det är roligt, det finns inget egenvärde i det. Däremot; i år beräknas ett stort överskott som Lidingösidan rapporterar om idag, 90 miljoner om jag inte minns fel. Vid överskott har man fört en ansvarsfull politik, låt vara att man i detta också, som jag uppfattar det, räknar in mark som sålts under året. När kommunen går back innebär det att man levt över sina tillgångar. Detta är alltså vad kommunalråden står och ser glada över på Jan Sjöbergs bild.
Till sist ett citat från Gustaf Frödings “Pyttans AB och CD-lära (eller Antibarbarus)”: “O; Ostron ätas helst av så´na, vilka leva på att låna.”

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google