Väder Lidingö

Lidingö fredag 10 april 2020 v. 15

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Lidingös styrande majoritet vill ha styrande folkomröstning

tisdag 21 februari 2012 17:35

Centrum-Torsvik: Svaren från lidingöborna om översiktsplanen är ännu inte sammanställda, en remissdebatt planeras i kommunfullmäktige i mars och ett beslut om planen beräknas tas i juni. Men Lidingös styrande politiska majoritet vill redan nu att det ska hållas en folkomröstning någon gång under 2013 om just Centrum-Torsviksområdet. Då ska två alternativ ställs mot varandra och M+FP+KD lovar att följa det förslag som segrar trots att omröstningen endast är rådgivande.

– Utvecklingen av området Centrum-Torsvik är ett mycket stort och unikt beslut som kommer att påverka alla lidingöbor på ett eller annat sätt. För oss är det betydelsefullt att lyssna på vad lidingöborna vill och föra en dialog om framtiden. Därför är det viktigt att ett beslut av denna storlek diskuteras ordentligt. Genom en folkomröstning säkrar vi den demokratiska förankringen i denna stora fråga, säger de tre kommunalråden Paul Lindquist (M), Rune Nordström (FP) och Jessica Nyberg (KD) i ett gemensamt uttalande.

– Planprogrammen pågår parallellt med översiktsplanen. Vi tittar på detaljplaner för både Missionsskolan och Norra Skärsätra, säger Paul Lindquist. Tillvaron stannar inte för att vi arbetar med en ny översiksplan. Det är t.ex. oerhört angeläget för handlarna i centrum att planerna inte avstannar i väntan på beslut om själva översiksplanen.

Under våren kommer en dialog att genomföras med dem som bor och verkar i Centrum-Torsvik innan några konkreta förslag läggs fram.

Tanken är sedan att under hösten presentera olika alternativ för utveckling av området och att bredda dialogen så alla lidingöbor omfattas. Utifrån den dialogen kommer två alternativ att utformas som lidingöborna får ta ställning till i en rådgivande folkomröstning. Beslut om omröstning måste dock fattas av kommunfullmäktige.

– Vi i majoriteten har ännu inte tagit ställning till hur området Centrum-Torsvik ska utformas. Därför vill vi i detta tidiga skede föra en dialog och fortsätta att vara öppna, lyhörda och lyssna på lidingöborna, säger Paul Lindquist, Rune Nordström och Jessica Nyberg.

Kostnaden för en lokal folkomröstning på Lidingö beräknas kosta omkring en miljon kronor.

Dela Lidingös styrande majoritet vill ha styrande folkomröstning

Kommentarer

Tore Kullgren 2012-03-02 15:48

Stadsplanering var en huvudfråga i kommunalvalet 2010, och partierna företrädde olika visioner. På så sätt var kommunalvalet en mer legitim process för stadsplaneringen på ön, än en folkomröstning med enbart två alternativ skulle vara. Här är Yimbys recension av Lidingös partier, inför valet 2010.: http://www.yimby.se/2010/09/yimbys-betyg-pa-partierna_962.html

Planarbetet innehåller många olösta frågor; Lidingöbanan, tunnelbanan, byggnadshöjd, ägandestruktur, utveckling av Ropsten, och så vidare. Debatten har blivit onödigt infekterad, och polariserad mellan ytterligheterna “bygg inget alls” eller “bygg så mycket som möjligt”. En folkomröstning skulle skapa fler problem än den löser. I stället behövs flera seriösa och nyanserade debatter i de olika sakfrågorna.

Elsa S 2012-02-28 22:19

Jag håller helt med signaturen “Tisse”. Folkomrösta om det som är viktigt. Det som oåterkalleligen går förlorat om vi fattar “fel” beslut idag. Många av de beslut som fattas idag på Lidingö rörande natur- och kulturområden går tvärtemot min uppfattning. Jag är moderat. Har alltid röstat moderat. Men nu känner jag mig sviken av de politiker som fått min röst. Den framtid av Lidingö som målas upp är inte en framtid jag vill att mina barn skall få uppleva. Rädda vårt Lidingö från exploatering!

Tisse 2012-02-28 20:05

Hur kan de här tre kommunalråden välja att folkomrösta om Centrum/Torsvik men inte om t ex Norra Skärsätra? Röstningen om Centrum/Torsvik blir ju mestadels att ta ställning till estetiken i två förslag. Kanske kul – men tämligen ointressant när beslutet att bygga redan är taget.

Norra Skärsätra däremot är ett av de få kvarvarande naturområdena som ligger som en grön lunga mellan bebyggda områden. Att eventuellt bygga här kommer att för all framtid “döda” området som naturområde. Runt tretusen lidingöbor har redan skrivit på protestlistor mot exploateringen av Kvarteret Isstacken som är en del av Norra Skärsätra. Trots detta envisas politikerna att fortsätta sina exploateringsplaner. Varför folkomröstar man inte om detta? Varför denna rädsla? Självklart är svaret att man vet att lidingöborna unisont skulle säga nej till exploatering av våra kvarvarande naturområden. Men är det rätt att våra folkvalda politiker agerar tvärt emot folkviljan? Självklart inte! Folkomrösta om det som verkligen är viktigt!!

Lars H Ericsson, Ordförande i Lidingöpartiet 2012-02-26 02:54

Folkomröstningen om Centrum/Torsvik är en halvmesyr!

I förslaget till ny översiktsplan (ÖP) för Lidingö finns “utvecklingsförslag” för inte mindre än 16 olika områden runt hela Lidingö, inte bara Centrum/Torsvik. Varför då låta Lidingöborna rösta om bara Centrum/Torsvik?

Lidingöpartiet har i kommunfullmäktige den 19 december 2011 krävt en folkomröstning om HELA översiktsplanen, inte bara Centrum/Torsvik.

Vår begäran har förvanskats av M, FP och KD till att bara gälla Centrum/Torsvik! Vi förstår att avsikten med detta är att kunna hårdexploatera övriga delar av Lidingö om Lidingöborna säger nej till skyskrapor i Centrum/Torsvik.

Lidingöpartiet kräver att folkomröstningen gäller HELA översiktsplanen, dvs hela Lidingö, inte bara området runt Centrum/Torsvik. Dessutom bör folkomröstningen ha ett mellanförslag som innebär en överdäckning av det fula Torsviksdiket utan att man för den skull bygger ett Manhattan vid Torsviks torg.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google