Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

MP och S: Bryt inte mot skollagen

fredag 27 oktober 2017 00:01

En elev har rätt till överklagan om den inte får sin berättigade plats enligt närhetsprincipen, på grund av någon annans placering utifrån syskonförtur. I och med beslutet på senaste mötet i utbildningsnämnden riskerar Lidingö att åter bryta mot närhetsprincipen och skollagen, bara ett år efter att regeln ändrades för att undvika samma problem. Att majoriteten nu ser beslutet som en seger för förnuftet är bara att beklaga, då det förhåller sig precis tvärtom. Det skriver Patrik Sandström (MP) och Jan-Olov Gurinder (S) i denna gemensamma artikel.

Måste vi börja begära bäst före-datum på beslut? På det senaste mötet i Utbildningsnämnden beslutade majoriteten att återinföra syskonförtur som första kriterium vid placering i skolvalet. Därmed riskerar Lidingö återigen att bryta mot närhetsprincipen och skollagen, bara ett år efter att regeln ändrades för att undvika samma problem.

För att följa skollagen flyttades förra året syskonförtur ned till andra plats som kriterium efter närhetsprincipen. Några föräldrar protesterade och fem barn fick inte den skolplacering de skulle fått om syskonförtur varit först. Men syskonförtur är tyvärr svårt. Den får inte gå ut över annat barns rätt till placering enligt närhetsprincipen. Därför måste varje placering bedömas från fall till fall. Med ett absolut första kriterium, som majoriteten nu återinfört, blir det svårare att göra sådana bedömningar.

En elev har nämligen rätt till överklagan om den inte får sin berättigade plats enligt närhetsprincipen på grund av någon annans placering utifrån syskonförtur. Då måste förvaltningen placera båda eleverna vid samma skola, som kanske redan är full. Med det nya beslutat ökar risken för felbedömningar, alltså kan det komma att röra betydligt fler än de fem som inte fick sin önskade placering i år. Dessutom går det inte att veta hur många som berörs varje år, vilket ytterligare bidrar till osäkerhet för skolorna när de ska planera och placera efter skolvalet.

Majoriteten hänvisade till en dom i förvaltningsrätten angående en placering i Sundbyberg. Den domen var dock tydlig i att förutsättningarna var specifika för kommunen och ej överförbara. I domen klargjordes också att närhetsprincipen alltid är prioriterad.

Vi i MP och S anser att majoriteten drar för stora växlar på den domen, vilket även kommunens jurister har uttalat.

Att som lekmän göra dessa juridiska bedömningar är olyckligt. Särskilt som stadens egna jurister och förvaltning har kommit fram till något annat. Vi hade förväntat oss ett beslut baserat på ett genomtänkt underlag som tydliggjorde vad kommunen kan och inte kan göra. Istället fick vi politiska tyckanden och fria tolkningar av juridiska frågor och domar. Och ett beslut som riskerar att drabba såväl elever som skolor, när skolansökan blir mindre rättssäker och dyrare för skolorna.

I vårt gemensamma motförslag vill vi istället att förvaltningen till kommande nämnd utreder frågan. Under vilka förhållanden kan syskonförtur tillämpas i enlighet med lagen och hur det kan göras på ett rättssäkert sätt.

Vi är nämligen inte emot syskonförtur. Däremot ska det inte drabba andra elever genom att gå ut över skollagens huvudprincip som är närhetsprincipen. Att majoriteten nu lyfter fram sitt beslut som en seger för förnuftet är bara att beklaga, då det förhåller sig precis tvärtom.


Patrik Sandström, MP
Jan-Olov Gurinder, S

Dela MP och S: Bryt inte mot skollagen

Kommentarer

Hans Barje 2017-10-27 14:06

Ja, till syskonförtur som första kriterium.

Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat ett fall i denna fråga (Förvaltningsrättens dom 2017-06-16, mål nr 27077-16). Ett överklagade av beslut att införa syskonförtur som urvalskriterium före närhetsprincipen vid val till förskoleklass och årskurs 1 hos Sundbybergs skolor.
I domen anförde Förvaltningsrätten att en kommun också kan ha ett urvalskriterium som är överordnat närhetsprincipen så länge kommunens prioritering inte ger ett resultat som är oförenligt med skollagens krav. Förvaltningsrätten framhöll att Sundbyberg är en väldigt liten kommun geografiskt sett och har en sådan täthet mellan sina skolor som medför att största avstånd mellan två närliggande skolor är mindre än 1 500 meter. Mot den bakgrunden konstaterade Förvaltningsrätten att det inte var visat att kommunens prioritering mellan elever medförde att en annan elevs berättigade krav på placering nära hemmet åsidosätts.

Skollagens krav på elevens rätt till en skola nära hemmet ska ses i ett nationellt perspektiv där de flesta kommuner har betydligt större yta. Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun och Lidingö den femte minsta. Ca 70 procent av Sveriges kommuner har mer än tio gånger så stor yta som Lidingö. I de kommunerna är risken stor att avståndet till en skola kan bli ganska stort. Men Lidingös förutsättningar är snarlika de i Sundbyberg där majoriteten av eleverna har kort avstånd till en skola varför samma resonemang som domstolen förde i fallet Sundbyberg borde föras även för Lidingös del.
En jämförelse kan göras med våra riktlinjer för skolskjuts. Utgångspunkten där är att elever bedöms ha nära till en kommunal skola oavsett var eleven bor.

Med dessa resonemang beslutade nämnden att åter införa syskonförtur som första kriterium.

Hans Barje (M)
Utbilningsnämndens ordförande

Patrik Buddgård (C) 2017-10-27 08:26

Centerpartiet har drivit att syskonförtur ska få så hög prioritering som är möjligt enligt lagen. Vi tycker därför det är bra att syskonförtur återinförs. Syskonförtur har fungerat väl tidigare på Lidingö och vi ser ingen anledning till att det inte skulle fungera igen. Det handlar både om att barnen ska känna sig trygga och gå i samma skola som sina syskon samt att familjernas vardag ska fungera. MP och S avslutar med att de inte är emot syskonförtur, men om man har det system som varit senaste året är det i princip omöjligt att syskonförtur som andra kriterium används eftersom relativ närhet går först.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google