Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Simhallens placering klar. Skatten sänks med 15 öre

torsdag 26 oktober 2017 00:01

MAJORITETENS BUDGETFÖRSLAG. Lidingös politiska majoritet, M+LP+KD, föreslår att skatten nästa år sänks med 15 öre, till 18,49 kronor. Dessutom vill man, efter mycket utredande, att den nya simhallen läggs vid Dalénum, med möjlig invigning 2021. 55 miljoner kronor extra går till skolan och omsorgen, så lärarlönerna kan höjas och omsorgen få extra förstärkning. Fler socialsekreterare med inriktning ”fältassistenter” ska anställas för att arbeta preventivt med unga och unga vuxna i riskzonen. Stadens insatser inom området arbetsmarknadsfrågor ska stärkas, utvecklas och samordnas över förvaltningsgränserna. Antalet platser i Musikskolan ökas med 200 stycken samtidigt som avgiften höjs till 1200 kronor. Stadsbibliotekets öppettider förlängs på såväl vardagar som helger för att främja läsandet. Majoriteten värnar dessutom de många eldsjälarnas och ideella krafternas engagemang så att Lidingö har ett mycket aktivt och levande kulturliv. Någon finansiellt tillskott till detta finns dock inte nämnt i det gemensamma uttalandet.

Sammandrag av majoritetens budgetförslag för 2018:
Majoritetens budget för 2018 innehåller extra satsningar på skolan och omsorgen. Lärarlönerna höjs, omsorgen för äldre och funktionsnedsatta får ytterligare resurser och socialtjänsten får nya förstärkningar. De vidtagna effektiviseringsåtgärderna börjar få avsedd effekt genom mindre administration och byråkrati vilket lett till att resurser frigjorts för att förbättra kvaliteten i skolan och den sociala omsorgen. "Staden har bra resultat, låg skuldsättning och goda skatteintäkter" skriver majoriteten i sitt gemensamma pressmeddelande.

Majoritetens mål är att alla elever ska gå ut grundskolan med minst godkänt i alla ämnen, alla äldre ska erbjudas en värdig omsorg som möter individens behov. Lidingö ska vara en plats där man kan leva ett tryggt och gott liv med naturen och vattnet inpå knuten.

I budgeten för 2018 tillför majoriteten ytterligare över 55 miljoner kronor till skolan och omsorgen för att möjliggöra förstärkningar av kvaliteten i verksamheterna.

De s.k. pengbeloppen höjs med 2,4 procent för grundskolan och 2,8 procent för förskolan. För gymnasieskolan höjs pengbeloppen till den av gymnasieregionen fastställda uppräkningen på 1,9 procent.

Majoriteten höjer också pengbeloppen för särskilda boenden med 2,1 procent, för hemtjänst och servicehus med 2,5 procent och för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri med 1,5 procent.

En förstärkning görs med 2 miljoner kronor till förebyggande insatser genom fler socialsekreterare med inriktning ”fältassistenter” som ska arbeta preventivt med unga och unga vuxna i riskzonen.

Förstärkning görs även inom området arbetsmarknadsfrågor för nyanlända och andra lidingöbor långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden, en satsning för att undvika social utsatthet och utanförskap.

Lidingö har ett mycket aktivt och levande kulturliv. Många eldsjälar och ideella krafter gör ett fantastiskt arbete för att skapa en kulturell scen som uppskattas av många lidingöbor. Majoriteten värnar detta engagemang.

Majoriteten tillför resurser (800 000 kronor) för att öka antalet platser i Musikskolan med 200 stycken. För att stärka bibliotekets viktiga arbete vill man öka stadsbibliotekets öppettider, på såväl vardagar som helger. Satsningen (400 000 kronor) är i första hand riktat till barnfamiljer och förskoleklasser.

Kommunstyrelsen har tidigare avsatt investeringsmedel för att bygga en ny simhall. Efter att ha studerat olika platser för simhallen har majoriteten kommit fram till att den mest lämpliga lokaliseringen är i Dalénum. Platsen är central på ön, kollektivtrafikförsörjningen är mycket god, det finns en existerande detaljplan som tillåter byggandet av en simhall, platsen kan användas på ett flexibelt sätt och störningarna för omgivningen är små. Majoriteten kommer ge kommunstyrelsen i uppdrag att be stadsledningskontoret starta projektet. Möjlig invigning år 2021.

Från mandatperiodens början har majoriteten resursförstärkt skolan och den sociala omsorgen med över 220 miljoner kronor. Tack vare de positiva effekter som det påbörjade effektiviseringsarbetet inneburit med "ökade skatteintäkter och riktade statliga bidrag behöver staden inte använda lika mycket av skattebetalarnas pengar som tidigare. Därför har majoriteten sett att det för 2018 finns utrymme för en sänkning av kommunalskatten. Majoriteten föreslår därför en skattesänkning av kommunalskatten med 15 öre. Därmed skulle Lidingö stads kommunalskatt uppgå till 18,49 kronor. Den samlade kommunalskatten kommer därmed att uppgå till 30,57 kronor, vid en oförändrad landstingsskatt".

Budgetförslaget behandlas av kommunstyrelsen den 13 november och beslutas av kommunfullmäktig vid budgetsammanträdet den 27 (och kanske även den 28) november.

Dela Simhallens placering klar. Skatten sänks med 15 öre

Kommentarer

Bosse Jarwander 2017-10-29 17:22

I stället för att sänka skatten med 15 öre, skulle det vara bättre att lägga pengarna på kulturen, att inte höja avgiften till musikskolan samt att stödja Hembygdsföreningen så att de får en lägre hyra (idag 500.000 kr/år) för Villa Fornboda samt ge Föreningsrådet ett hyresbidrag för Föreningsgården. Lidingö är så gott som den enda kommunen i Sverige som inte förser kommunens föreningar med en Föreningsgård.

Helena Lundberg 2017-10-27 08:33

Jag undrar lite på samma tema som ovanstående skribent. Dessutom undrar jag lite över hur majoriteten värnar om öns kulturliv men skjuter inte till några ytterligare pengar, hur går det till?

Paul Lindquist 2017-10-26 09:59

Det är en stark budget som kommunstyrelsens ordförande, Anna Rheyneclaudes Kihlman (M) presenterar tillsammans med KD och LP. Med ordning och reda i kommunens finanser finns utrymme för såväl satsningar som skattesänkningar.

Michael ten Siethoff 2017-10-26 07:52

För en lekman som jag låter det konstigt att "ökade skatteintäkter" och "statliga bidrag" kan vara en effekt av ett "effektiviseringsarbete"?
Lika svårt är det att förstå att dessa "ökade skatteinäkter" skulle medföra att staden inte behöver "använda lika mycket av skattebetalarnas pengar som tidigare". Skulle utgifterna alltså ha minskat genom de ökade intäkterna?

En sista kommentar i en samband med aktuell fråga:
Om skatten hade sänkts med 10 öre istället för 15, hade vi kunnat hjälpa de 400 flyktingar, som nu rycks upp från sin påbörjade integration med skola och sociala kontakter. Det är verkligen något Majoriteten har att fundera över!

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google