Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 mars 2021 v. 10

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Villa Brevik: Från 30 till 12 bostäder väcker frågor

lördag 3 mars 2018 18:31

KURSÄNDRING. På onsdag den 7 mars hålls ett samrådsmöte om Villa Brevik och byggandet av nya bostäder. Mötet ör öppet för alla och äger rum på plats, på Södra Kungsvägen 254 klockan 18.00. När beslutet om utbyggnad togs i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) i februari reserverade sig bl.a. Suzanne Liljegren (L) med motiveringen att man borde höra fastighetsägarens syn på utbyggnadsförslaget eftersom förutsättningarna ändrats så sent som i november 2017. Från början var önskemålet att få bygga cirka 30 bostäder, nu handlar det om mellan 10 till 12 lägenheter.

Suzanne Liljegren. Arkivbild från Lidingös kommunfullmäktigeSuzanne Liljegren. Arkivbild från Lidingös kommunfullmäktige

Lidingösidan publicerar här utdrag ur Suzanne Liljegrens reservation samt en kommentar från MSN:s ordförande Fredrik Vinstock (M).

"Jag utgår ifrån att fastighetsägaren under hela den tid som gått från det första beslutet i maj 2015 till strax innan jul 2017 förberett sin verksamhet för de förändringar som var förestående, inklusive de ekonomiska villkoren som var förknippade med förändringen. Inom loppet av knappt tre månader, inklusive jul och nyår, har fastighetsägaren ställts inför ett fait à compli där hans planerade verksamhetsförändring omkullkastats" skriver Suzanne Liljegren, och fortsätter:

"Den 28 november 2017 tar majoriteten plötsligt initiativ till en förändring av det tidigare beslutade planuppdraget och planutskottet föreslår kommunstyrelsen att inte tillåta mer än fem - sex villor eller parhus med sammanlagt 10 – 12 bostäder. I mitten av januari fattade KS (kommunstyrelsen) beslutet enligt utskottets förslag och en månad senare fattar MSN beslut om en ny detaljplan i enlighet med KS beslut i januari.

Endast en mening finns som förklaring till denna politiska helomvändning från majoriteten: Exploateringsnivån för området behöver minskas.

Är det fastighetsägaren som begärt att exploateringsnivån ska minskas? Nej. Är det miljö- och stadsbyggnadskontoret eller grannar som drivit att exploateringsnivån ska minska? Nej.

Vilka ekonomiska konsekvenser får det för en företagare som planerat för en verksamhetsförändring utifrån de löften och de beslut som KS tidigare fattat? Vilka signaler skickar det till andra företagare och fastighetsägare på Lidingö att fattade beslut plötsligt kan ändras radikalt och därmed omkullkasta planerad verksamhet? Att förändra förutsättningen på detta vis skulle kunna beskrivas som ´retroaktiv lagstiftning´."

MSN:s ordförande Fredrik Vinstock (M) säger i en skriftlig kommentar:
"Det har skett en viss kursändring i majoritetens byggpolitik, vilket bland annat har uttryckts i Moderaternas nya handlingsprogram där vi säger att det inte är ett självändamål att maximera antalet nybyggda bostäder. Vi vill istället fokusera på kvalitet och att bevara Lidingös unika karaktär. Detta är en klar skiljelinje mellan majoriteten och vissa delar av oppositionen.

Historiskt har planuppdrag från kommunstyrelsen många gånger baserats på fastighetsägarens önskemål, vilket har gjort att planuppdraget blivit en yttre ram för arbetet med detaljplanen. Under arbetets gång har sedan planförslag justerats och minskats, och sedan har den politiska förankringen skett i ett senare skede. Detta är olyckligt från flera aspekter, eftersom det dels kan skapa felaktiga och orealistiska förväntningar på slutresultatet, dels resultera i att det saknas politisk förankring för ett förslag.

I fallet med Villa Brevik har majoriteten bedömt att exploateringen skulle ha blivit för stor om detaljplaneförslaget hade baserats på det ursprungliga planuppdraget. Efter en dialog med fastighetsägaren har planuppdraget justerats, och det föreliggande förslaget till detaljplan är varsamt utformat och passar bättre in i det kulturhistoriskt värdefulla område som Breviks villastad utgör."

Vid MSN:s sammanträde i februari instämde ledamoten Birger Eneroth (S) och ersättaren Malin Olsson (S) i reservationen. I en debattartikel på Lidingösidan den 19 januari med rubriken "Majoriteten slösar med mark och pengar", yrkade även Patrik Sandström (MP), Daniel Larson (S) och Sven Erik Wånell (V) på återremiss av ärendet.

Se även tidigare artiklar om Villa Breviks utbyggnad, 17 mars 2015 och 5 januari 2018.

Dela Villa Brevik: Från 30 till 12 bostäder väcker frågor

Kommentarer

Pia Wieck (LP) 2018-03-05 12:15

Suzanne Liljegren - Enligt nuvarande detaljplan är fastigheten avsedd för verksamhet. När nu fastighetsägaren istället vill utveckla sin fastighet och bygga bostäder på tomten, så är det kommunens rättighet och skyldighet att pröva om en detaljplaneändring kan ske. Det är det som är innebörden i att "kommunen har planmonopol". Det är alltså kommunens uppgift att pröva om och hur det är lämpligt att ändra detaljplanen från verksamhet till bostadsområde och i så fall vilken omfattning. Här kan det knappast vara så att det endast är fastighetsägaren som är den enskilda individen som ska få utforma sitt liv. I så fall skulle vi ju ha ett samhälle där vem som helst kan riva sin villa och smälla upp ett 20-våningshus, utan hänsyn till några andra som bor i omgivningen. Självklart så måste vi politiker ta hänsyn till grannar, till omgivningens karaktär, till infrastruktur m.m. Och jag tror knappast att det är till en nackdel för fastighetsägaren om denne nu får bygga och sälja 6 stycken en/två-familjshus.

Som vanligt så verkar Liberalernas största fråga vara att Lidingö ska växa till varje pris. På varenda liten byggbar plätt ska det byggas, ju fler våningar desto bättre. LP har redan från början sagt att grannarna absolut var emot det första förslaget, men du trodde oss inte. Nu har du det svart på vitt.

Carl-Fredrik Risbecker 2018-03-05 09:20

Susanne Liljegren, jag kan bara konstatera att du inte kan tala för grannarna och säga att vi inte har invändningar när samrådet inte har varit ännu, det är att skarva med sanningen och där borde du backa.

Att du sedan inte alls går i takt med Lidingöborna är kanske något du ska fundera på.

Suzanne Liljegren 2018-03-04 21:32

Svar till Carl-Fredrik Risbecker och Lasse Ahlström: Sedan 2015 när det första planuppdraget togs har vi i miljö- och stadsbyggnadsnämnden fått information om det pågående arbetet med detaljplanen från kontoret. Några protester från grannarna har inte redovisats i den informationen.

Det förslag som ni nu ska ta ställning till i samrådet skiljer sig väsentligt från det ursprungliga förslaget som byggde på fastighetsägarens initiativ till ändrad användning av sin fastighet. I normalfallet hade ni som grannar kunnat ge er syn på det ursprungliga förslaget till detaljplan i samrådsskedet. Nu föregår majoriteten den möjligheten genom att själva ändra detaljplaneuppdraget och därmed detaljplaneförslaget. Vi får därmed aldrig pröva det ursprungliga förslaget som fastighetsägaren tog initiativ till i ett samråd.

Min invändning som ledamot i myndighetsnämnden MSN är att jag inte anser att jag har tillräckligt underlag för att fatta ett informerat beslut i frågan om förslaget till detaljplan. Fastighetsägarens syn saknas i underlaget. Det är inte minst viktigt eftersom fastighetsägaren också är företagare vars verksamhet bedrivs just på fastigheten. Därför begärde jag återremiss av ärendet för komplettering innan beslut fattas i frågan. Det sa majoriteten nej till.

Som liberal värnar jag den enskilde individens rättigheter och möjligheter att i så stor utsträckning som möjligt fritt utforma sitt liv. Genom majoritetens agerande åsidosätts i detta fall fastighetsägarens principiella rätt att bestämma över utformningen av sin fastighet. I en myndighetsnämnd som MSN, där vi fattar beslut som rör den enskilde fastighetsägaren, är det extra viktigt att beslut fattas utifrån den lagstiftning som gäller, är grundade på gedigen information och utgår ifrån likabehandlingsprincipen. Som ledamot är jag skyldig att begära den information som behövs för att kunna fatta ett välgrundat beslut. När jag inte fick det, reserverade jag mig.

Staffan Strömbäck 2018-03-04 21:01

Fredrik Vinstocks svar är ett utmärkt exempel på att den kursändring som vi i moderaterna slog fast för snart ett år sedan, också får avtryck i verkligheten. Jag är, möjligen till skillnad från Suzanne Liljegren (L), övertygad om att Lidingös medborgare förväntar sig att de politiska partierna fattar beslut som går i linje med den politik som vi torgför.
Moderaterna har lyssnat på medborgarnas kritik mot den tidigare förda byggpolitiken, sedan har vi ändrat vår politik och nu fattar våra företrädare de beslut som krävs för att genomföra en mer försiktig byggnadspolitik.

Lasse Ahlström 2018-03-04 17:58

Vi grannar gläds åt att man nu anpassar bebyggelsen efter omgivningen och inte bygger för stort och för mycket.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2018-03-04 12:39

Det är ju inget märkligt alls med att storbyggarpartierma Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är missnöjda med att majoriteten vill minska exploateringen på ön, bl.a. på den gamla Villa Brevik-tomten. Dessa partiers kritik är snarast en kvittens på att majoriteten M, LP och KD gör rätt.

Jag och Lidingöpartiet håller i alla delar med i det uttalande som MSN:s ordförande Fredrik Vinstock (M) gör ovan.

Carl-Fredrik Risbecker 2018-03-04 11:44

Tack och lov har byggpolitiken börjat sansas. Helt befängt att påstå att grannarna inte skulle vara emot exploteringen bara för att initiativet att sansa kommit från majoriteten. Samrådet har ju inte ens varit ännu. Jag är granne och vi skulle aldrig acceptera den ursprungliga exploateringsgraden.

Alla ni som inte tittat på det ursprungliga planförslaget kan själva gå in och titta på vad för storskaliga och monotoma områden L, S och V vill bygga mitt i villaområdet. Skulle inte tro att ni vinner några röster här omkring.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser från Google