Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Centrum etapp 1: 300 lägenheter planeras

torsdag 11 juni 2015 06:08

Nästa vecka beslutar Lidingös kommunstyrelses planutskott om en start-PM för den första etappen av Lidingö centrums utbyggnad. 250-300 lägenheter planeras på Stadshusparkeringen och Coop-parkeringen. Jämfört med planprogrammet för Centrum/Torsvik, som antogs för ett år sedan, har planuppdraget nu minskats. Fastigheterna bakom Vasaborgen byggs inte, inte heller fastigheterna bakom restaurang Jernet. Handel och service beräknas öka med 7 000 m2 yta utöver de 12 000 m2 som finns idag. Byggrätterna på cirka 30 000-40 000 m2 (bruttoarea) som byggföretagen betalar för, går till delfinansiering av överdäckningen vid Torsviks torg, som ingår i en senare etapp.

Orienteringskarta med planområdets läge markerat. Exakt gräns för planområdet avgörs under planarbetet. Illustration: Lidingö stadOrienteringskarta med planområdets läge markerat. Exakt gräns för planområdet avgörs under planarbetet. Illustration: Lidingö stad

"Planens syfte är att stärka Lidingö centrums roll som knutpunkt för lidingöborna, vilket innebär att mer handel och service, kultur, arbetsplatser, fler mötesplatser och bostäder byggs. Stadsmiljön ska vara varierad,
småskalig och anpassad till områdets topografi liksom till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen ska ha en hög arkitektonisk kvalité", skriver miljö- och stadsbyggnadskontoret. Andelen hyresrätter för hela Centrum/Torsviksområdet är satt till minst 15 procent. Hur många hyresrätter som byggs i denna första etapp måste utredas.

Ett gestaltningsprogram håller nu på att tas fram för hela området Centrum/Torsvik. Det beräknas kunna antas under 2015.

"Gestaltningen av Lidingö centrum är av stor vikt för att skapa ett livskraftigt centrum med trevliga boendemiljöer. Inom detaljplanerabetet är det betydelsefullt att tillsammans med fastighetsägare och aktuella byggherrar arbeta vidare med krav på gestaltning", säger de tre majoritetspartierna M+LP+KD i ett gemensamt uttalande. "Invid stadshuset och norr om Lejonvägen finns kulturmiljöer som bedöms ha mycket högt kulturhistoriskt värde, men inom området finns även andra byggnader som har höga värden, främst centrumbebyggelsen. Möjligheten att införa så kallade varsamhetsbestämmelser för dessa byggnader ska undersökas i den fortsatta planprocessen".

Planområdets exakta gräns fastställs under själva detaljplaneprocessen. Förmodligen delas planområdet upp i flera detaljplaner. Det finns frågor som är viktiga vid gränsdragningen. En är frågan om eventuell utbyggnad av befintligt äldreboende eller nytt boende för äldre, ”Tor 2”.

Idag finns cirka 450 parkeringsplatser för service och handel inom planområdet. En stor del av parkeringsplatserna bebyggs enligt planförslaget, vilket innebär att större delen av bilparkeringen inom området placeras under mark. Frågor om ägande och drift av parkeringsanläggningarna i Centrum och antalet
pendlarparkeringsplatser, med anledningen av kommande förändringar i Ropsten, måste studeras, skriver miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Dela Centrum etapp 1: 300 lägenheter planeras

Kommentarer

Anders Wennberg 2015-06-17 16:46

Tack Anna för förtydligandena,

Det låter som om i princip är det huset bakom Wasaborgen och nedanför Jernet som är borta, men i övrigt samma plan som tidigare. Innebär det tex. att planen fortfarande är att flytta Lejonvägen och kanske bygga om Hästskojarparken?

Ett nytt samråd? Här kan man verkligen fråga dig Anna Hadenius vad du lärt dig av hanteringen av förra samrådet. Det initiala fusket med sammanställningen av samrådet var illa, men frågan är om inte hanteringen efteråt var ännu värre – att presentera en justering av resultatet i KF och fortfarande mygla med sammanställningen var verkligen fräckt. Hur skall Stadsbyggnadskontoret återuppbygga trovärdigheten att genomföra och sammanställa ett samråd igen? Vad har ni lärt er?

Anna Hadenius, stadsdirektör Lidingö 2015-06-17 10:09

Planuppdraget för den första etappen av Centrum innehåller några justeringar jämfört med det planprogram som antogs i kommunfullmäktige i juni 2014. Majoriteten har i sitt pressmeddelande uttalat att fastigheterna bakom Vasaborgen respektive Jernet inte längre är aktuella, vilket förstås minskar bebyggelsen inom området. I planuppdraget är inte det exakta området för detaljplanen fastslaget, utan är illustrerad med en oval. Det är först i arbetet med detaljplanen som exakt gräns kommer att bestämmas. Exempelvis kan delar längs Lejonvägen inkluderas i den första detaljplanen. Det går därför inte att säga hur många bostäder som ska byggas i den första etappen. Svaret får vi först under detaljplanearbetet. Nästa milstolpe blir om cirka ett år då Lidingöborna får ge sina synpunkter i ett samråd.

Anders Wennberg 2015-06-15 14:58

Min fråga till politikerna kvarstår. Utifall att svar uteblir, så riktar jag den även till högsta ansvarige tjänsteman Anna Hadenius:

"Jämfört med planprogrammet från juni 2014, är detta en minskning av den planerade byggnationen inom området (fas 1) och i sådant fall med hur mycket"?

Anders Wennberg 2015-06-12 15:54

Hej,

Bra att björkdungen bakom Wasaborgen sparas, men ännu bättre att den lilla trevliga parken nedanför Jernet / Pressbyrån blir kvar. Det gläder oss att vi får behålla den gröna plätten i anslutning till Centrum.

Stadshusparkeringen vill alla bygga på, det är ju en ganska död och trist yta idag som kan användas bättre. Hoppas bara att man tänkt till att parkeringsplatserna räcker till för nya Centrum...

Lite mer orolig är jag för planerna att bygga på Systembolagsparkeringen. Visst är det också en "död yta", men jag tror att den ändå det behövs en snabbparkering för att driva trafik till butikerna istället för ett djupt parkeringsgarage. Det finns också risk att kunderna hittar andra butiker under byggtidens störningar.

Men läser man dokumentet så dyker en uppenbara fråga upp. De skriver 250-300 lägenheter eller 30 000 - 40 000 m2 BTA inom detaljplaneetappen. Men sedan står det att området detaljområdets exakta gräns inte är bestämt än. Dessutom är det ett nytt område som inte exakt stämmer med områdena i planprogrammet. Min fråga till ansvariga politiker och tjänstemän blir:

"Jämfört med Planprogrammet från i juni 2014, är detta en minskning av den planerade byggnationen och i sådant fall med hur mycket"?

Allan Ekström 2015-06-12 13:22

Ett fyrfaldigt leve för Björn Tarras-Wahlbergs Rädda Lidingö i dess framgångsrika kamp för sans och måtta vid bebyggelsen av vår ö.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google