Väder Lidingö

Lidingö tisdag 5 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

"Samrådsförslaget Nya Centrum bör dras tillbaka och omarbetas"

måndag 12 juni 2017 00:01

Samrådsförslaget har sådana brister och visar en sådan bristande förståelse för nuvarande och framtida boende att det bör återkallas. Förslaget till detaljplan bör omarbetas och därefter skickas ut på ett nytt och denna gång politiskt förankrat samråd. Det skriver lidingöbon Johan Appelberg.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-04 att skicka ut förslaget till detaljplan för Nya Centrum på samråd. Till beslutet lämnade den politiska majoriteten (Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna) ett särskilt yttrande. Yttrandet avviker på flera punkter från samrådsförslaget. Detta har redan påtalats här på Lidingösidan. Den 10 juni redovisade Lidingöpartiet på Lidingösidan sin syn. Också LP:s syn avviker från samrådsförslaget. Tidigare har även M och KD kommenterat samrådsförslaget.

I en politiskt styrd organisation, som en kommun, ska tjänstemännen löpande stämma av med den politiska ledningen när ett förslag utarbetas. Tjänstemännen ska se till att politikernas synpunkter inarbetas i förslaget. Så har inte skett. Majoritetens yttrande har inte bifogats det utskickade samrådsförslaget. Inte heller hänvisas till yttrandet i planbeskrivningen. Gäller det utskickade samrådet? Eller majoritetens yttrande? Eller LP:s yttrande?

Plan- och bygglagen föreskriver hur en detaljplan ska utarbetas och vad den ska innehålla. I planbeskrivningen ska redovisas konsekvenserna för fastighetsägarna och andra berörda av föreslagna fastighetsrättsliga åtgärder. Så har inte skett. Ett exempel: Enligt samrådsförslaget ska innergården mellan Odenvägen, Stockholmsvägen och centrumparkeringen bebyggas med 17 radhus. Detta påverkar i hög grad de boende runt gården. Trots att lagen kräver en konsekvensredovisning finns ingen sådan i samrådshandlingarna.

Parkeringsplatserna i samrådsförslaget är underdimensionerade, vilket redan kommenterats på Lidingösidan. I planbeskrivningen sägs bl.a. att för att kunna genomföra denna detaljplan krävs att en parkeringsanläggning i en kommande detaljplan beslutas. Detta är anmärkningsvärt. En detaljplan kan inte göras beroende av att en framtida detaljplan ska innehålla vissa element. Är två planer beroende av varandra måste de behandlas samtidigt.

Till detta kommer att den politiska majoriteten i sitt yttrande understryker att exploatören måste se till att behovet av p-platser tillgodoses redan i denna etapp. Vad gäller?

Det kommersiella intresset har haft ett avgörande inflytande över utformningen av samrådsförslaget. I Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2017-05-04 sägs att förslaget har utarbetats i nära samarbete med Vencom som är den befintliga centrumägaren. När jag frågade Miljö- och stadsbyggnadskontoret om ägarförhållandena svarades bl.a. att ”Vencom är den aktör som tar fram förslag på ny bebyggelse för Lidingö C i denna detaljplaneetapp”. Tydligare kan det inte sägas: Det är det kommersiella intresset som ska styra utvecklingen av centrala Lidingö. Människorna som bor här är av underordnad betydelse. Vill vi ha det så?

Vencom är fastighetsägare till innergården i kvarteret Oden. Genom servitut är bestämt att gården ska utgöra ett gemensamt område för de boende runt gården. På denna innergård vill Staden låta Vencom bygga 17 radhus, som ska ha varsin egen täppa. Man kan anta att dessa radhus kommer att vara mycket attraktiva. Radhus med egen täppa mitt i Lidingö centrum, lugnt och stilla, nära till allt! Man kan också anta att Vencom kommer att kunna sälja dessa radhus med en mycket god förtjänst. Att miljön för de som redan bor där spolieras spelar ingen roll.

Staden ser hellre att Vencom får göra en rejäl vinst än man värnar miljön för de redan boende.

Handelsytorna i centrum kommer att mångdubblas om detaljplanen beslutas och planprogrammet fullföljs. Samrådsförslaget innebär att det kommer att byggas handelslokaler i två plan på den nuvarande centrumparkeringen. Utmed Odenvägen ska handelslokaler byggas. I fortsatta etapper kommer handelslokaler byggas på p-platsen mellan polishuset och stadshuset samt utmed Stockholmsvägen och senare i Torsvik.

Understödd av Vencom vill Staden förvandla Lidingö Centrum till ett köptempel.

När handeln koncentreras till Centrum kommer handeln i Lidingös ”regionala centrum” som Baggeby och Rudboda att slås ut. Servicen där kommer att försvinna. Hur ska det gå för den som inte har bil och kan köra till Centrum?

Staden har ett ansvar för att hela Lidingö ska leva. Handeln kan inte koncentreras till Centrum. Utbyggnaden av handelsytor i centrumområdet måste därför begränsas betydligt.

Samrådet pågår till och med den 22 juni. Därefter ska Staden överväga inkomna synpunkter och planprocessen fortsätter. Man skulle kunna hävda att det räcker att Staden rättar felen och bristerna i den fortsatta planprocessen. Men detta är en felsyn. Det liggande samrådsförslaget är i stora delar meningslöst eftersom den politiska majoriteten har en annan uppfattning än den som redovisas i förslaget. Staden har också vägrat att följa plan- och bygglagen i fråga om en redovisning av konsekvenser. Invånarna har därför inte givits möjlighet att lämna sina synpunkter på ett korrekt underlag.

Samrådsförslaget har sådana brister och visar en sådan bristande förståelse för nuvarande och framtida boende att det bör återkallas. Förslaget till detaljplan bör omarbetas och därefter skickas ut på ett nytt och denna gång politiskt förankrat samråd.

Johan Appelberg

Dela "Samrådsförslaget Nya Centrum bör dras tillbaka och omarbetas"

Kommentarer

Jan Weissenrieder 2017-06-20 11:32

Jag har aldrig haft särskilt svårt att förstå lidingöpolitikens vindlingar tidigare. Men nu har jag det. Frågan är om det beror på att jag blivit 80+ eller om det beror på att den politiska majoriteten inte fungerar.
Av själviska skäl väljer jag det senare. Och då är det allvarligt för Lidingös utveckling. Riktigt illa. Den politiska majoriteten behöver byggas om kanske mer än Lidingö Centrum. Och Lidingö kan inte vänta till nästa val.

Carola Hellström 2017-06-12 21:59

Varför gör dom så här? rösta bort dom i nästa val!!!
Måste finnas bättre!!??Detta är nog för uppdrag granskning!!!

mvh LISA!!

Anders Odéen 2017-06-12 14:39

Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas:
"För många kockar – desto sämre soppa".
Det är sorgligt att stadsledningens representanter prioriterar sina egna intressen istället för Lidingös och lidingöbornas. Istället för genomtänkta handlingsplaner och kloka framtidsutsikter har det de senaste åren enbart resulterat i förvirrade förslag och tokiga, kostsamma genomföranden. Använd lite (eller varför inte mycket) sunt förnuft och låt tjänstemän och konsulter börja med att ta del av vad vi som bor på Lidingö vill och önskar. Det måste vara vettigare att lyssna på hur människor som är bekanta med lokala infrastrukturer vill forma framtiden, än att gå på krystade lösningar från personer (i och utanför stadshuset) som inte ens bor här eller ännu mindre hittar på ön. Verkligheten är betydligt mer informativ än kartan. Troligtvis säger lidingöborna ifrån vid valet 2018... Hoppas kan man ju alltid!

Staffan Anderberg 2017-06-12 11:15

I ett inlägg 2017-05-12 hävdade jag att samrådsförslaget borde dras tillbaka. Inte för att det innehåller för mycket eller för litet byggande utan av formella skäl. När staden skickar ut ett planförslag för samråd skall naturligtvis en politisk majoritet stå bakom det. I det här fallet har den politiska majoriteten i olika inlägg uttryckt avvikande synpunkter.
Det utskickade förslaget är uppenbarligen ett tjänstemannaförslag som inte stöds helt av den politiska majoriteten. Skall allmänheten då yttra sig över majoritetens olika inlägg eller tjänstemannaförslaget?
Hela ärendet avslöjar att läget i stadshuset är skrämmande rörigt. Jag säger därför på nytt, dra tillbaka förslaget med hänvisning till att det är ett olycksfall i arbetet och återkom efter en seriös behandling med ett nytt, som majoriteten står bakom.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google