Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Folkpartiet: Konsten att ta samrådet på allvar

onsdag 25 juni 2014 09:48

Kampanjorganisationen Rädda Lidingö är mest rädda för verkligheten.

Vi inom den utvidgade majoriteten (FP, M, KD och S) har lyssnat på alla slags medborgare, inte enbart på dem som yttrat sig i samrådet utan även på dem som deltagit vid olika möten och de som deltagit via villaägareföreningar, skrivit insändare m fl. Vi har sammanvägt alla dessa former av medborgardialoger. Vi tog själva aldrig ställning till någon av de fem framtidsbilderna. Därefter har vi nedbantat det allra högsta utbyggnadsalternativet från 2.800 lägenheter till 900 – 1000 lägenheter, dvs med hela 66 %. Det är en kraftig nedbantning.

Vi inom Folkpartiet har tagit hänsyn till samrådets majoritet som ville ha ett nedbantat förslag. Det är precis det som vi har gjort. Även MP stödde också förslaget i kommunfullmäktige den 16 juni i år.

Vi räknade dock inte ”pinnar”. Nu försöker dock Rädda Lidingö räkna pinnar på sitt sätt. Dvs bara de negativa svaren. Det är en egendomlig och ensidig matematik. Så låt oss räkna mera neutralt och objektivt och ta alla som yttrat sig på stort allvar. Då framträder en helt annan bild, baserad på Lidingö stads Programsamrådsredogörelse, daterad den 16 maj 2014:

1) En fjärdedel (26 % av de 1.698 som yttrat sig) har yttrat sig positivt om de fem framtidsbilderna (435 stycken).

2) Av dessa ville 227 stycken – hela 60 % – att man byggde ut enligt framtidsbild 4 eller 5, dvs med 2.800 lägenheter. 75 stycken (17 %) ville att man byggde 2.000 lägenheter (alternativen 2 och 3) och ungefär lika många, 76 stycken (17 %) villa bygga enligt framtidsbild 1, 1.300 lägenheter. Om man viktar ihop dessa svar på de fem framtidsbilderna blir det viktade medelantalet lägenheter 2.033 lägenheter.

3) 949 stycken (56 %) ville ha ett nedbantat förslag. Men vad betyder nedbantat förslag? Det vet ingen. Men det är tillåtet att gissa och göra en uppskattning. Betyder det:
a. 1.000 lägenheter?
b. 800 lägenheter?
c. 600 lägenheter?
d. 400 lägenheter?
Låt oss här nedan räkna på alla dessa fyra alternativ som en känslighetsanalys.

4) 314 stycken (18 %) avstyrkte alla förslag. Detta antal är således något lägre än antalet som var positiva (19 %) till någon av dem fem framtidsbilderna. Detta är nu helt bortglömt!

5) 584 stycken ansågs ej ha yttrat sig. Se även punkt 7 nedan!

6) Om man nu viktar de 18 % som avstyrkt (och antar att de vill ha 0 nya lägenheter), med de 26 % som ville ha någon av de fem framtidsbilderna (med i medeltal 2.033 lägenheter), med de 56 % som ville ha ett nedbantat förslag (och där vi gissar på allt mellan 400 och 1.000 lägenheter) då får vi ett intervall på 740 – 1.080 lägenheter. Medelvärdet av detta intervall blir ca 910 lägenheter, dvs i det närmaste exakt det som den utvidgade majoriteten har föreslagit!

7) En bedömning av de 110 exemplen på svar som finns återgivna på Lidingösidan den 18 juni visar att 102 yttranden (inklusive protestlistan med 87 namn som ville ha bort bostäder utmed Sturevägen) kan tolkas som att de ville ha ett bantat förslag och 8 stycken ville stoppa all utbyggnad. Vi har inte tagit ställning till dessa uppgifter. Men, om vi nu – som ett räkneexempel – skulle inkludera alla dessa 110 stycken svar, då ändras proportionerna marginellt så att:

a. 322 avstyrker (18 %)
b. 435 positiva till de fem framtidsbilderna (24 %)
c. 1.051 vill ha nedbantat förslag 58 %)

En sammanvägning med samma antaganden om vad ”nedbantat” innebär (dvs en variation mellan 400 och 1.000 lägenheter) ger då ett nytt intervall på 722 till 1.071 lägenheter, och med ett medelvärde på ca 900 lägenheter. Antalet lägenheter hamnar fortfarande på den föreslagna nivån som beslutet handlar om. Vi inom Folkpartiet har verkligen lyssnat på medborgarna. Och vi har tagit hänsyn till samrådets majoritet som ville ha ett nedbantat förslag. Det är precis det som vi har gjort. Även med hänsyn till det hundratalet omklassificerade svar, som Rädda Lidingö gör en stor grej av. Rädda Lidingö bedriver en storm i ett vattenglas och slår in öppna dörrar.

Torsten Engevik, FP, kommunalråd, ordf i Utbildningsnämnden
Mattias Reinholdson, FP, gruppledare och v ordf i Kommunfullmäktige
Helena Bargholtz, FP, landstingsledanot, Stockholms läns landsting
Amelie Tarschys Ingre, FP, ordf i Socialnämnden
Göran Tegnér, FP, v ordf i Tekniska nämnden
Anders Ulfvarson, FP, Professor emeritus CTH

Dela Folkpartiet: Konsten att ta samrådet på allvar

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-06-27 22:25

Göran,

Den dagen FP gör och säger samma sak så lovar jag att tro på er. I detta fall, låt någon oberoende gå igenom Samrådssvarens sammanställning – om ni gör det så lovar jag att tro på att ni tagit samrådet på allvar.

Anders

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-06-27 12:31

Svar till Fabian Levihn

Tack för ditt inlägg och Din berättigade fråga. Jag är inte mannen att helt fullständigt besvara din fråga. Jag rekommenderar dig att ställa frågan till stadsbyggnadsdirektören Anna Hadenius, förvaltningschef för Miljö- och stadsbyggnadskontoret, och fr.o.m. den 1 juli stadsdirektör.

Jag har kunskap om vissa delar om vad som har gjorts. Förutom 4,5 års utdragen planeringsprocess med en omfattande samrådsprocess inkluderande flera versioner av planprogrammet har ett stort antal djuplodande konsultutredningar tagits fram, bl.a. om bergtunneln, en handelsutredning, en trafikutredning innefattande flera delutredningar med trafikprognoser och om parkering, bara för att nämna ett axplock. På Lidingös stads hemsida hittar du över ett tjugotal bakgrundsutredningar om du klickar dig fem enligt följande:

Bygga, bo och miljö
I högerspalten: Hitta direkt: Centrum/Torsvik
Centrum/Torsvik
I rubrikraden: Bakgrundsmaterial

Jag hoppas att detta besvarat din första fråga.
På din andra fråga om ”hur det blivit så fel” ber jag att få hänvisa till folkpartiets inlägg på denna plats på Lidingösidan.

Jag är också övertygad om att rad doktorsavhandlingar också skulle kunna göra en stor nytta i stadsbyggnadsprocessen. Jag kan dock glädja dig med att när det gäller trafikprognoser (ett område som jag själv är lite insatt i) så vilar dessa på en lång rad doktorsavhandlingar, bl.a. flera från just KTH. Teorin bakom den trafikprognosmodell som jag och mina kollegor på dåvarande Transek AB var med om utveckla för de svenska trafikverken omkring år 2000 baserades på Daniel McFaddens banbrytande forskning vid mitten av 1970-talet. Han fick ”Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne” år 2000. Så indirekt kan man hävda att en del av Planprogrammets bakgrundsmaterial vilar på solida forskningsresultat i form av doktorsavhandlingar.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-06-27 11:54

Svar till Anders och Ulrika

Oavsett vad vi i folkpartiet skriver så vill ni inte tro på våra ord och vårt ärliga och hederliga uppsåt. Ni båda har redan bestämt er för att klamra er fast vid en viss tro. Det går inte att argumentera mot tro, varför vidare diskussion om detta tyvärr blir meningslös.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-06-27 11:50

Göran,

jag har på flera olika sätt uttryckt att vi alla har olika åsikter och jag har aldrig förnekat eller ifrågasatt de siffror i samrådet som visar att det finns de som är positiva till framtidsbild 1-5. Jag har även skrivit att de flesta vill utveckla centrum, men att ordet utveckla betyder olika saker. Även jag vill utveckla centrum, på ett sätt som jag tror är mer hållbart än det du förespråkar, på ett sätt som jag tror gynnar både handlarna och Lidingöborna i längden. Jag är för utveckling, jag är även civilekonom och förstår marknadsutveckling – men jag tror att det finns lösningar som gynnar flera och som samtidigt tar hänsyn till de som bor i området idag.

Jag har endast hävdat att resultatet av fokusgruppsintervjuerna etc.visade att de flesta var negativa till en exploatering, t.ex. en dialog där endast 9% önskade mer bebyggelse. Det innebär att 91% inte vill ha någon ny bebyggelse alls och det tolkar jag som att de flesta inte vill ha någon exploatering. Åter igen Göran, blanda inte ihop samrådets 5 framtidsförslag med de undersökningar som gjordes innan.

Hur baserar du din siffra på att majoriteten bantat planerna med 66%? Hur kan ni ha bantat något när ni aldrig haft något utgångsförslag som ni sagt ja till, eller någon utgångsplan som ni förespråkat? Anna R.K. sa ju klart och tydligt i KoF att ni ALDRIG sagt ja till någon framtidsbild, aldrig haft planer på ett visst antal nybyggda bostäder tidigare, utan att detta förslag med 1000 nya bostäder och fördubblade handelsytor är det första och enda förslag/planer ni i majoriteten presenterat som ert.

Utgår du från framtidsbild 5 eller 1 eller något annat? Vilket område räknar du in? Området vi pratar om nu är ju mycket mindre till ytan än det område som samrådet innefattade. Hur räknar du när det gäller de tre punkthusen på Torsvikssvängen som inte längre räknas in i planområdet – men ska byggas ändå? Statistik är inte intressant om det inte används på rätt sätt och i rätt syfte.

Du frågar med hur många procent Lidingöpartiet vill banta utbyggnadsplanerna? Vad vill du ha som utgångspunkt? Framtidsbild 1 eller 5 eller majoritetens planer nu? Är det intressant att få en procentsiffra? Det var över ett år sedan som Lidingöpartiet presenterade sitt mycket utförliga förslag och sen dess har vi stått fast vid det. Jag tror att vårt förslag ligger mycket nära den utveckling som Lidingöborna i området kan acceptera – och det behövdes inga 35 miljoner för att komma fram till det förslaget.

Anders Wennberg 2014-06-26 23:17

Göran,

Du har precis skrivit en lång artikel med lång artikel med en massa siffror från samrådet. Hela basen till artikeln är en lek med siffror från samrådet, antagandet om hur många lägenheter olika grupper vill ha. Sammanställningen av samrådet är basen till din argumentation.

Man behöver inte lägga många minuters bläddrande i pärmen bland gruppen “ej yttrat sig” för att se att sammantällningen är vinklad och att man aktivt (eller pga slarv) försökt diskvalificera negativa svar som “ej yttrat sig”. Kanske är fusk ett för hårt ord, men tydligt vinklat och kreativ bokföring har det varit.

Just denna sammanställning är den som du baserar din artikel på. Så varför skall jag tro att du läst svaren och lyssnat på medborgarna? Varför skall jag tro att Folkpartiet står för att lyssna på medborgarna och att Folkpartiet vill ha ett ärligt och korrekt sammanställt samråd?

Anders

Anders Wennberg 2014-06-26 23:07

Ja Torsten Engevik,

Det stämmer att det fanns positiva bland de som klassats som “ej yttrat sig”. Jag har bläddrat 45 minuter i pärmarna och jag hittade 1 positiv, men hann se fler än 50 tydligt negativa under dessa 45 minuter. En liten indikation på hur förhållandet mellan positiva och negativa i kategorin “ej yttrat sig”. Den positiva jag såg gillade bäst förslag 5.

Anders

Ulrika Sandell 2014-06-26 19:39

Göran,
Från att detta uppdagades har ni inte gjort något annat än att försöka släta över – så ja, det är tydligt att det inte spelar någon roll för er att detta inte gått riktigt till alls.
Vad gäller fiffel så köper jag inte att det här är ett misstag. Misstag rättar man till – man gör inte ytterligare felsortering igen. Det är inte trovärdigt att någon skulle vara så inkompetent, därav är det min fasta övertygelse att det rör sig om fiffel.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-06-26 15:37

Svar till Anders Wennbergs inlägg den 26 juni

Anders, i din iver blandar du ihop det mesta i en enda röra.

Att vi politiker ”har lyssnat och läst in oss” är ju en sak. Och hur pass noggrant våra politiker har läst in sig i materialet har du inte susning om, så det blir bara fel med dina förmodanden om detta.

Hur tjänstemännen sedan har klassificerat samrådsprocessen är en annan sida, och som jag och Torsten Engevik tidigare har försökt förklara så har vi politiker aldrig varit helt beroende av enda kanal för informationsinhämtning av medborgarnas åsikter. Du vore bra om du själv lyssnar och läser vad vi säger och skriver. Tjänstemännen har bett om ursäkt för den beramade felklassificeringen och jag kan också beklaga att fel har begåtts, bland annat mot herrn i LT med flera.

Din slutsats att alla siffror blir opålitliga är en aning förhastad.
Om du läser innantill så visade vi folkpartister i vår artikel att även när vi korrigerar för den felaktiga klassificeringen, så rubbas inte det intervall för den planerade bebyggelsen som planprogrammet syftar till, 900 – 1.000 lägenheter.

Fabian Levihn 2014-06-26 15:28

En reflektion som doktorand på KTH: För 35 miljoner kronor hade ni kunnat få upp till 6 doktorsavhandlingar.

Jag får inte ihop vad det är ni gjort och hur det blivit så fel, när det tillåtits kosta så mycket…

Torsten Engevik 2014-06-26 13:29

Till Anders Wennberg:

Det är mycket bra och glädjande att Anders Wennberg nu tillstår att det fanns positiva samrådssvar och att den utvidgade majoriteten har lyssnat på samrådet. Många andra – inte minst Rädda Lidingö – har ju påstått motsatsen.
Självklart förutsätter Folkpartiet – liksom alla andra seriösa partier – att beslutsunderlag som presenteras av våra tjänstemän är korrekta och inte vinklade. De tjänstemän som ansvarat för programsamrådsredogörelsen har också sagt att ett antal svar inte har blivit bortsorterade men felklassificerade.
Detta har dock aldrig varit något syfte – eller ens funnits som en tanke i någons huvud – varken från politiskt håll eller från tjänstemannahåll att vinkla eller mörka några svar. Ett sådant konspiratoriskt påstående faller på sin egen orimlighet, när alla svaren finns lagrade i pärmar med offentlig insyn. Vem skulle vara så dum att utsätta sig för att vinkla det hela, när vem som helst kan genomskåda det hela?
Vi politiker stirrar inte enbart ned i pappershögarna från ett enda håll inför ett strategiskt beslut. Vi har mun och två öron som alla andra medborgare. Vi lyssnar och talar med folk. Våra ledande politiker har själva varit med på samtliga möten och dessutom gått igenom alla pärmarna och läst varje ord och varje sida om vad varje medborgare och förening har skrivit och tyckt i Centrumfrågan. Vi bildade oss en mycket tydlig bild av hur åsikterna fördelade sig och att en majoritet ville ha en nedbantad utveckling i Centrum/Torsvik långt innan tjänstemännen hade hunnit göra sin sammanställning. Så att tro att vi skulle ha blivit ”vilseledda” av ett antal felklassificeringar är en myt.
Men rätt ska rätt, det kan vi vara överens om.

Torsten Engevik
kommunalråd (FP)

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-06-26 13:09

Svar till Pia Signell

Jag uppskattar att du själv eftersträvar saklighet, ärlighet och tydlighet. Bra!

Men kan du då förklara att du i allt du hittills har skrivit inte med ett enda ord har medgivit att det finns många svar som varit positiva till att utveckla centrum och att opinionen – som den har kommit till uttryck via olika kanaler – är splittrad och mångfacetterad.

Det är fortfarande fel att hävda att en övervägande del inte vill någon exploatering alls. När det gäller yttrandena om de fem framtidsbilderna är det 61 % som antingen ville ha ett nedbantat förslag (42 %) och 19 % som var positiva till de fem framtidsbilderna (summa 61 %). De som avstyrkte de fem framtidsbilderna var 14 % och de som inte hade yttrat sig om just dessa var 26 %, summa 39 %.

Och det var 65 % av de som yttrat sig om Centrum som var positiva till en utveckling, och av dessa var det i sin tur bara 25 % som föredrog småskalighet.

Ska det vara så svårt att erkänna fakta, och sedan föra en saklig diskussion kring verkligheten som den är?

Jag vill återigen upprepa att den utvidgade majoriteten har bantat de mest expansiva planerna med hela 66 %. Med hur många procent vill Lidingöpartiet banta utbyggnadsplanerna?

Jag har faktiskt INTE – trots att du vill pådyvla mig för att vara ”absurd” – påstått att dessa samrådssiffror skulle bevisa att man ville ha exakt en fördubblad handelsyta. Så precisa var inte frågeställningarna. Så denna din kritik faller platt till marken.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-06-26 09:12

Göran,

Det är absurd att dra slutsatsen från dessa siffror om att en majoritet vill ha fördubblade handelsytor i centrum. Till antalet som vill bevara centrum småskaligt måste du ju lägga till alla de som säger “gör inget alls” eller “bevara hela Torsvik”, även om de inte i sitt yttrande skrivit just ordet centrum. Vill ni verkligen förstå vad Lidingöborna säger eller försöker ni övertyga er själva om att den utveckling ni förespråkar är önskvärd?

Jag ställer ibland frågan till folk vad de menar med att utveckla centrum – ibland får jag till svar att “det skulle vara trevligt med lite fler blommor”. Men som man frågar får man svar. Att vilja utveckla centrum kan betyda allt från fler planteringar till ett stort inomhuscentrum. Därför går det inte utifrån dessa siffror dra slutsatser om vad Lidingöborna eller ens Torsviksborna vill i just den dåligt ställda frågan. Om du verkligen vill veta vad folk tycker – sätt dig istället själv och bläddra igenom pärmarna med yttrandena. Jag personligen blev ganska berörd när jag läste all upprördhet och oro över det som kommer att hända. Det är beklämmande att läsa handskrivna brev från äldre som ursäktar sig för att deras handstil är skakig, där de utrycker sorgsenhet och oro över den utveckling som är på gång eller över att de ska behöva bo bredvid en byggarbetsplats den sista tiden av sina liv. OCH då bläddrade jag bara igenom pärmarna över de som “inte yttrat sig om de fem framtidsbilderna” – vilket alla vet vid det här laget att inte ens det stämde. Vad står då inte i de yttranden där människor klart och tydligt uttryckt en negativ åsikt om de fem förslagen.

Nej jag har inte fel när jag skriver att övervägande del inte ville ha någon exploatering alls. Som du ser syftar jag här på de undersökningar som gjordes innan samrådet – bl.a. en dialog som visade att endast 9% önskade mer bebyggelse. Trots indikationer i dessa undersökningar som föregick samrådet, valde man att gå ut med fem framtidsbilder som alla innebar en kraftig exploatering. Man struntade alltså i den information man samlat in. Jag anser inte att kommunen har lyssnat på invånarna då och inte heller nu i tillräcklig utsträckning. Och jag anser att det finns en risk för att kommunen försökt frisera siffrorna för att den sanna bilden av hur folk egentligen vill utveckla Lidingö ligger allt för långt ifrån det ni vill.

Du kan försöka hitta sakfel i det jag skriver, men du kommer inte att göra det. Jag är precis så saklig, ärlig och tydlig som jag önskar att kommunen och majoriteten också ska vara.

Anders Wennberg 2014-06-26 06:50

Göran,

Du skriver att “ni har lyssnat och läst in oss på allas svar”

Om så vore fallet, varför klassades vårt yttrande från BRF Stureplatån som “ej yttrat sig om de fem framtidsbilderna” vär vi i första punkten skrev att vi tyckte samtliga fem förslag är för omfattande? Eller herrn som intervjuades i LT i fredags som redan i rubriken tog avstånd från alla fem förslagen? Eller alla människors citat som Rädda Lidingö publicerade?

Ni kan omöjligen läst svaren annat än väldigt slarvigt om ni haft ambitionen att sammanställa svaren ärligt och korrekt.

Därmed blir också alla andra siffror du visar opålitliga.

Göran, gör om sammanställningen av samrådet och gör rätt.

Anders

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-06-25 23:45

Svar till Pia Signell:

Du försöker mångordigt prata bort hårda fakta med antalet svar som visar hur pass nyanserat och mångsidigt Lidingös medborgare har uttryckt sina åsikter om Centrum/Torsvik. Jag kan ge dig ett ytterligare exempel på uppgifter om samrådet, som visar att attityden till utbyggnaden av Centrum inte alls är så negativ som Rädda Lidingö falskeligen låtit påskina. Detta exempel visar vad de medborgare som yttrade sig om Centrum ansåg om utbyggnaden av Centrum:

1) Två av tre som yttrat sig om Lidingö Centrum ville att Centrum skulle utvecklas (521 av 815, dvs 65 %).

2) Av dessa 521 var det en majoritet (75 % eller 391 st) som ville att Centrum skulle utvecklas för att bland annat kunna göra ärenden utan att behöva lämna ön.

3) En minoritet av dessa 521 (35 % eller 130 st) ville utveckla Centrum småskaligt.

4) En tredjedel (35 % eller 294 st) av alla 815 som yttrat sig om Centrum ville bevara Centrum som det är.

Detta med småskaligheten hade således ingen majoritet i samrådet om just Centrum, men vi inom den utvidgade majoriteten har ändå gått in för detta i vår överordnade strategi genom att banta utbyggnadsplanerna med 66 %.

Vi folkpartister har inget problem med att öppet stå för en utbyggnad som innebär fördubblade handelsytor och 900 – 1.000 bostäder i Centrum. Om några andra politiker har svårt att stå för detta, får det stå för dem.

Om Du har synpunkter på presentationsmaterialets karaktär, är det nog bäst att Du framför dessa synpunkter till tjänstemännen på Miljö och Stadsbyggnadskontoret. Men du har helt fel när du skriver att ”övervägande personer hade gett kommentarer om att de inte ville att området skulle exploateras”. Det var ingalunda en majoritet som ansåg att området inte skulle exploateras alls. Det var 18 %. Det är ingen övervägande majoritet. Det är du som vinklar verkligheten i en för dig passande riktning.

Visst, jag håller med dig om att oppositionens uppgift är att granska majoriteten. Men även oppositionen bör kunna kosta på sig att göra detta ärligt och tydligt, och inte ensidigt och vinklat, så som Rädda Lidingö nu har gjort hela våren 2014, eller hur?

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-06-25 23:41

Svar till Ulrika Sandell

Ulrika: Du vantolkar dubbelt: Vi har aldrig sagt att ett enda yttrande eller flera oavsett hur många de är inte spelar någon roll. Tvärtom: i vårt första långa stycke utvecklade vi i detalj hur vi har lyssnat och läst in oss på allas svar, alldeles oavsett hur remissammanställningen har gjorts. Ingen i kommunen har fifflat. Du lägger ord i vår mun som vi aldrig har yttrat. Detta är en ohederlig debatt teknik, som vi betackar oss för.

Ulrika Sandell 2014-06-25 20:09

Bra att ni redogör er ståndpunkt att det inte spelar någon roll för er med fiffel i kommunen.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-06-25 12:59

Göran & Co

Du/Ni anklagar Rädda Lidingö för att “räkna pinnar” och själv försöker ni omvandla folks yttranden i ord till antal lägenheter. Jag har läst många av yttrandena och jag även läst kommentarerna som framkom i fokusgruppsundersökningar mm.

De allra flesta har på ett eller annat sätt uttryckt en oro inför utvecklingen; om helheten, om enstaka områden, i form av kraftutryckt som “djävlar!!!” eller på annat sätt. Även om de är positiva till en kvalitativ utveckling av centrum och till överdäckningen vid Torsviks torg, så vill de inte ha den ökade mängden befolkning i C/T som 1000 bostäder innebär, med ökad trafik och mindre grönytor som följd. Ni kan inte fråga människor om de vill utveckla centrum och från ett “Ja” dra slutsatsen att de vill ha fler boende i området eller att de vill ha fördubblade handelsytor.

Vi har alla olika åsikter om vad som är bäst för Lidingö men vad jag önskar främst är att kommunikationen från kommunen eller majoriteten till medborgarna ska vara öppen, ärlig och tydlig. När jag hör representanter för Moderaterna stå i Centrum och berätta för personer att de vill ha några till restauranger och några till butiker i centrum protesterar jag, eftersom jag inte anser att det är ärlig kommunikation. Som Moderat, Folkpartist, Kristdemokrat eller Socialdemokrat bör ni säga att ni står för en utbyggnad som innebär fördubblade handelsytor och 900-1000 bostäder – inget annat, eftersom varenda av er röstade för detta i Kommunfullmäktige. För är det inte så att varje kommunfullmäktigeledamot har en röst, eller? Om det nu skulle råda en oenighet inom era partier, så är det troligtvis en spegling av den grupp Lidingöbor som ni alla folkvalda kommunfullmäktigeledamöter representerar. Detta borde då speglats i Kommunfullmäktige annars är det åter igen ett exempel på att demokratin inte fungerar.

I presentationsmaterialet från kommunen om C/T fanns pratbubblor med vad folk hade tyckt i fokusgruppsintervjuerna mm., men bara med positiva kommentarer till utvecklingen, trots att övervägande personer hade gett kommentarer om att de inte ville att området skulle exploateras. Varför hela tiden vinkla de resultat som kommer fram?

Och om man nu gör ett samråd där man redovisar procentsatser så ska det vara rätt redovisat. Självklart finns det tolerans för några fel, men att minst 200 yttranden klart och tydligt är felklassificerade är inte okay. Personligen anser jag att kanske runt 400 är felsorterade, men det är en tolkningsfråga. Att sen som Paul L inte lyssna och backa utan direkt, utan att först undersöka hur det ligger till, gå ut och anklaga Rädda Lidingö för att ljuga och oppositionspartierna för att bedriva processfascism – det är osmakligt och helt ofattbara yttranden från ett kommunalråd.

Ni skriver att “hela” 227 yttrat sig positivt om förslag 4 eller 5. De är i samma storleksordningen som de 200 felklassade negativa yttranden som du anser att vi gör en storm i ett vattenglas av. Ni skriver att totalt 435 yttrat sig positivt om någon av framtidsbilderna. Det är ungefär lika många som jag personligen anser yttrade sig negativt men blev klassade som “har ej yttrat sig om framtidsbilderna”.

Detta är inte en storm i ett vattenglas, det är bara några exempel på där kommunen med majoriteten i spetsen glider allt längre ifrån tanken om att en kommun ska styras av dess invånare via folkvalda representanter och för att citera Lars H Ericsson (LP): “Oppositionens uppgift är att granska majoriteten. Det är det grundläggande i det demokratiska systemet” . De grundläggande byggstenarna för detta är en öppen, ärlig och tydlig kommunikation från alla som är involverade i denna förhoppningvis demokratiska process.

Anders Wennberg 2014-06-25 10:36

Bäste Folkpartister,

De som studerat svaren från samrådet, inser att sammanställningen av samrådet ej har skett med utgångspunkt av att vilja redovisa en ärlig bild, utan med utgångspunkten att vilja visa en friserad bild som förskönar svaren. Det har gjorts stickprov efter att Kommunen presenterad sitt PM där 26 svar omklassades från ”ej yttrat sig” till ”yttrat sig”, och detta stickprov visar att det finns massor av svar som fortfarande är fel (vad jag förstått så kommer siffran 110 kommer från detta stickprov, det är inte en komplett lista).

Det viktiga är dock inte om det är 110 eller 175 pers som är felbokade, eller någon annan siffra för den delen. Poängen är att många negativa (och även några få positiva) har klassats som ”ej yttrat sig” trots att de tydligt yttrat sig, även efter Kommunens PM som försökte hävda att de rätt ut frågan. Helt klart försöker man att visa en vinklad bild, inte en ärlig bild av hur samrådet gått till, och det PM som presenterades för KF var bara lite försiktig skrap på ytan och knappast en ambition att reda ut frågan.

Ja, samrådet är bara rådgivande och ja det fanns de som var positiva och ja det presenterade förslaget är nedbantat (på så sätt kan man säga att ni lyssnat på samrådet), men trots det tycker jag inte det är acceptabelt att frisera resultatet från ett sådant samråd, än mindre att Kommunen kommer ut med ett sådant missledande PM som de gjorde inför KF mötet! Punkt slut!

Anser FP att det är oviktigt om kommunen sammanställer ett sådant samråd korrekt och presenterar korrekt beslutsunderlag till Kommunfullmäktige? Skrämmande i sådant fall.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google