Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingömoderaternas synpunkter på plansamrådet rörande Lidingö centrum, etapp 1

tisdag 20 juni 2017 06:38

Lidingömoderaterna har sänt nedanstående text till Lidingösidan. Texten återges utan ändring eller redigering.

För Moderaterna är det viktigt att Lidingö utvecklas på ett sätt som svarar mot de behov och förväntningar som våra väljare och Lidingöborna har. Vi vill också att de som är företagare på Lidingö ska känna att de har stöd från staden och ges goda möjligheter att utveckla sin verksamhet. Lidingö har småskalighet som ett av sina främsta kärnvärden, något som vi vet uppskattas av många och som gör ön till en plats där man gärna vill bo. När vi utformar de nya delarna av Lidingö centrum är det därför viktigt att beakta människors önskan om att Lidingö centrum ska få behålla sin småstadskaraktär, samtidigt som det sker en utveckling som säkerställer att området behåller sin kommersiella attraktionskraft.

Mot denna bakgrund tycker via att förslaget att riva de två byggnader som mest framhäver Lidingö centrums nuvarande småskalighet, huset som rymmer Pressbyrån/blomsteraffären och gamla posthuset (nuvarande Handelsbanken), för att ersätta dessa med femvåningshus är olyckligt. Nuvarande Lidingö centrum har lånat både färg och stil av posthuset och det känns lite historielöst att riva just detta hus. Femvåningshus längs stora delar av Lejonvägen skapar inte heller den avtrappning mot villastaden som borde eftersträvas om man vill anpassa det nya till redan befintlig bebyggelse. Bebyggelsen på Coop-parkeringen ser ut att bli alltför stor och kompakt, bland annat beroende av att man tänkt skapa hus med innergårdar på den lilla yta som finns att tillgå. Något lägre hus skulle skapa en betydligt mjukare övergång mot villabebyggelsen i kvarteret Holmia. Gågatan framför Systembolaget/Coop (Friggavägen) föreslås bli endast 12 meter bred och det nya huset börja redan vid stenmuren utanför Coop. Förslaget ligger därför inte helt i linje med idén om öppna ytor och småskalighet.

Nuvarande hus i Lidingö centrum bygger vidare på formspråket hos fyrtiotalsbebyggelsen högre upp på Stockholmsvägen och är utformad i en traditionellt hållen stil med sadeltak. De skissade nya byggnaderna saknar denna länk till historien och är i stället ritade i någon sorts hybridstil (blandning av olika stilar) och verkar ha utformats mer i syfte att maximera utnyttjandet av byggvolymerna än att åstadkomma en lyckad gestaltning. Det är väsentligt att tillkommande hus får tak som harmonierar med omgivande bebyggelse, antingen i form av sadeltak, som hos övriga byggnader i centrum, eller mera klassiska mansardtak, som taket på exempelvis Vasaborgen. Takmaterialet bör vara tegel för att smälta in med befintlig bebyggelse.

I planförslaget slås fast att det enligt kommunens parkeringsnormer kommer att behövas ytterligare 249 p-platser till följd av den nya bebyggelse som planeras. Dessa p-platser finns inte med i samrådsförslaget, vilket kan tolkas som att man anser att Lidingöborna inte skall åka bil framgent. Moderaterna vill istället underlätta för Lidingöborna att själva välja transportsätt. Att tvinga människor att åka kollektivt eller cykla genom att inte bygga p-platser är fel metod. Man ska därutöver ha i minnet att stadshuset just nu byggs om, med avsikt att fler människor ska arbeta där, vilket också kommer att öka behovet av p-platser i området. Frågan om hur behovet av p-platser får sin lösning har stor betydelse för den totala projektekonomin och borde därför ha blivit ordentligt genomlyst innan förslaget gick ut på samråd.

Moderaterna på Lidingö antog på sin stämma i mars i år ett nytt handlingsprogram, där byggpolitiken fick en ny och mera återhållsam inriktning. Vi har därutöver haft ett medlemsmöte där vi diskuterat planerna för ett utbyggt Lidingö centrum. Mot den bakgrunden är det viktigt för oss att framtida byggprojekt så långt som möjligt anpassas till idéerna bakom det nya handlingsprogrammet, som lägger särskild vikt vid småskalighet och bevarande av Lidingös speciella karaktär.

Daniel Källenfors
Ordförande Moderaterna på Lidingö

Ulf Geijer
Vice ordförande Moderaterna på Lidingö

Dela Lidingömoderaternas synpunkter på plansamrådet rörande Lidingö centrum, etapp 1

Kommentarer

Anders Wennberg 2017-06-21 07:26

Med bara några få dagar kvar på samrådet, så kommer Lidingö Moderaternas styrelse ut med kommentar om vad de tycker om planen. Även om jag kan hålla med om flera av synpunkterna, tex att vi behöver fler parkeringsplatser och att det vore bättre att bygga något litet torg med caféer för allmänheten än innergårdar för de nya lägenheterna, så kommer synpunkterna från Moderaterna allt för sent.

Självklart borde det aldrig ha jobbats fram ett förslag som inte det ledande partiet i majoriteten stod bakom. Det är ingen hemlighet att byggpolitiken är en het fråga inom (M) och att KSO (kommunstyrelsens ordförande) och Styrelsen inte är överens. Det var också en stor fråga på årsmötet. Men varför satte man sig inte ner och kom fram till en kompromiss innan man började att jobba för att ta fram förslaget?

Har KSO drivit detta mot styrelsens och årsmötets vilja? Har tjänstemännen drivit detta mot politikernas direktiv? Eller har politikernas direktiv till tjänstemännen varit otydliga?

Det har lagts mycket pengar på att rita förslag till utveckling av Centrum, som inte haft backning av Moderaternas eller LP:s partistyrelser eller medlemmar. Hur kan det bli sådant slöseri? Jag gissar att även Vencom känner frustration och måste fått falska förhoppningar från kommunalråd och tjänstemän.

Frågan är mycket större än bara denna planen. Vi har sett det med Spårvägshallarna, snabbcykelbanan, timglashållplatsen, borttagna P-platser på Näset, nedläggningen av Gångsätra, försäljningen av Kantarellen, stödet för den jävige tjänstekvinnan osv. Gång på gång driver kommunalråd och tjänstemän frågor som inte har stöd hos medlemmarna i majoritetens partier. Och detta kostar skattebetalarna (och företag som tror på tjänstemännens ord) enorma belopp.

Det är hög tid för KSO att kliva fram i debatten, och att berätta vad som gått fel samt varför det inte skall upprepas. Hon behöver förklara för oss väljare varför vi skall ha fortsatt förtroende för henne. Annars borde (M) att ta fram en ny kandidat som är mogen för KSO-uppgiften.

Bo Widerström 2017-06-21 00:32

Utmärkt att Moderaterna på Lidingö har en ordförande och vice ordförande som vill att medlemmarnas vilja skall beaktas vid utformningen av Lidingö centrum.

Jag anser att förslagen i detta inlägg väl överensstämmer med Moderaternas nya handlingsprogram som antogs på stämman i mars i år.

Jag kommer inte ihåg om KSO Anna R Kihlman var med på stämman men i vart fall var hon i så fall mycket tyst när den nya utbyggnadspolitiken diskuterades.

Det är nu dags att Anna R Kihlman öppet ställer sig bakom medlemmarnas vilja i byggfrågan som så väl formulerats i detta inlägg.

Amma R Kihlman har tillhört byggivrarfallangen inom partiet men det är nu dags att hon anpassa sig till medlemmarnas vilja. Vill inte Anna R K göra det anser jag inte att hon bör sitta kvar som KSO.

Patrik Sandström 2017-06-20 16:37

Det är med förvåning jag läser att Lidingömorderaternas ordförande och vice ordförande har ett annat förslag till utvecklingen av Lidingö centrum än vad de politiskt valda företrädarna för Moderaterna har presenterat.

Gäller de beslut som Moderaterna fattar beslut i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser, eller kommer överens med andra partier? Eller ska besluten överprövas av föreningsstyrelsen och sedan kunna ändras.

Vi har ju sett under våren hur beslut tagits och rivits upp i olika frågor.

Med andra ord. Kan man lita på Moderaternas ord? Och hur ska en kommun kunna styras med dubbelkommando som kanske styr åt olika håll?

Patrik Sandström, Miljöpartiet på Lidingö

Staffan Anderberg 2017-06-20 13:28

Verkligen befriande att se att Lidingömoderaterna nu har formulerat sin ståndpunkt om byggandet kring centrum. Det var efterlängtat. Samrådet som nu är ute för allmänhetens synpunkter är dock förvirrande. Flera inlägg har därför ansett att samrådet bör stoppas och arbetas om.
Ett plansamråd är inte någon slags folkomröstning. Det är viktigt att förstå. Samrådet är en lagstadgad process för att de som är berörda eller anser sig berörda, skall få tillfälle att utrycka sina synpunkter. Beslutfattarna skall således veta vilka invändningar som finns innan beslut fattas. Men beslutfattarna behöver inte rätta sig efter vad allmänheten tycker. Beslutfattarna utgörs av den politiska majoriteten. Det skall också vara beslutsfattarna, som står bakom samrådsförslaget vid utskicket.
Nu har vi en situation där det finns ett samrådsförslag som inte har de ledande partiernas stöd, men som ändå har skickats ut. Vi har dessutom de ledande partiernas syn på hur byggnationen bör utformas kring centrum. Läget är därmed ohållbart. Om jag var aktiv politiker skulle jag verka för att samrådsprocessen avbryts och att krafterna ägnas åt ett nytt förslag, som stöds av den politiska majoriteten.

Patrik A Edgren 2017-06-20 12:33

Väl talat Allan! Men man undrar lite över hur samrådsförslaget för etapp 1 utvecklats och att det kunde läggas fram utan att alls vara politiskt förankrat. Förslaget gillades skarpt av Centrumhandlarna och jag skulle tro att även Vencom gillar det men inte vill ge någon officiell kommentar. Eller...?

Erik Centerlind (Ordförande MUF Lidingö) 2017-06-20 12:27

Hoppas innerligt att den moderata kommunfullmäktigegruppen kommer förhålla sig till detta. Skulle uppstå en konstig situation ifall företrädare för partiet inte skulle förhålla sig till partiets beslutade politik.

Allan Ekström 2017-06-20 10:27

Lidingö har småskalighet som ett av sina främsta kärnvärden, något som vi vet uppskattas av många och som gör ön till en plats där man gärna vill bo.

Denna nyckelmening- värd att läsa ännu en gång - manifesterar, att Moderaterna återvänt till sans och måtta efter en olycklig "Sturm und Drang"-period. Dagens programförklaring förtjänar all uppskattning och uttrycker på ett fint sätt de värden som bevarar vår ös särart och identitet med den livskvalitet som härrör härur.

Vilken befriande Midsommarhälsning!


Allan Ekström
f.d. kommunfullmäktigeordförande

Henrik Åkermark 2017-06-20 08:38

Det är mycket bra att Daniel och Ulf går ut med ett tydligt och välstrukturerat inlägg om Moderaternas beslutade policy och om den aktuella etapp 1- utbyggnaden av Lidingö Centrum.
Förslaget som från nämnden och stadshuset gått ut på samråd och efterföljande avvikande skrivning från en majoritet av nämndens företrädare (!) har gett utrymme inte minst för osäkerhet vad moderaterna egentligen står för.
Bra att understryka vikten av anpassade bostäder, kommersiella ytor och parkeringsplatser i symbios i etapp1 såväl som i den fortsatta utvecklingen av centrum .
Det råder ingen motsättning mellan dessa tre, utan tvärtom, de skapar ett tillgängligt och levande centrum.
Tyvärr har man från stadshuset som vi noterat lyckats eller snarare misslyckats att, färdigställa, tydliggöra och kommunicera förslaget till etapp 1 precis på samma sätt som det gick snett med de glättiga bilderna som skulle sälja in Torsvik-Centrum planen för några år sen.
Vi har t.ex. nu fått höra och läsa: "parkering ordnar vi senare, avståndet mellan nuvarande byggnader och de nya byggnaderna är inte så stort som det ser ut på bilderna".
Och inte minst "gestaltningen är inte klar, men ni får ta ställning till hur byggnaderna ser ut - fast det är ännu inte klart hur de skall se ut". Hur i ... skall man då kunna ta ställning ?
Man har alltså gått ut med ett förslag som är ett icke-förslag.
Jag upprepar det igen. Det är utomordentligt viktigt och bra att Daniel och Ulf gör det väldigt tydligt var moderaterna står.

Christer Mohlin (Centerpartiet) 2017-06-20 06:49

Intressanta sypunkter från Lidingömoderaterna.

Spännande nu när både M, Lp och KD har lagt egna förslag rörande "centrum etapp 1".

Det vore lägligt om de politiker som eventuellt står bakom M/Lp/KD-majoritetens samrådsförslag nu ger sig till känna. För det är väl inte en tjänstemanna- eller fastighetsägareprodukt?

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google