Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Nu startar första samrådet för Lidingö centrum

lördag 6 maj 2017 17:51

SAMRÅDET STARTAR. Uppdaterad. 2014 års stora valfråga var hur mycket Lidingö centrum och Torsvik skulle byggas ut. Utbyggnadsplanerna påverkade valresultatet en hel del. Moderaterna ville exploatera ordentligt medan Lidingöpartiet och Centerpartiet bara kunde tänka sig försiktiga utbyggnader. Numera ingår LP i den politiska majoriteten vilket säkert betytt en del när de första planerna för nya Centrum nu går ut på samråd, efter nästan enhälligt beslut beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i torsdags.

Första etappens detalplaneområde är det färgade. Illustration: Lidingö stadFörsta etappens detalplaneområde är det färgade. Illustration: Lidingö stad

Den första etappen som går ut på samråd till lidingöborna omfattar endast kvarteret Oden (som ligger mellan Stockholmsvägen, Friggavägen och Odenvägen) plus Centrumparkeringen. Tanken var att ett större område skulle ingå i den första etappen, se Lidingösidan 16 maj 2016, men efter politisk mangling börjar man med detta centrala kvarter. Omkring 130 bostadsrätter kan byggas, varav 17 är radhus. Byggstart tidigast 2019.

Planprogrammet för Lidingö centrum-Torsvik antogs av kommunfullmäktige i juni år 2014. Ett år senare godkändes en Start-PM och detaljplanen började arbetas fram. Sedan dess har många förhandlingar förts mellan politiker i majoriteten och tjänstemän, förslag har omarbetats och frustrationen har varit stor på många håll även om det utåt verkat lugnt. Att man nu måste begränsa den första etappen till endast ett kvarter i Centrum är bevis på att det är minsta gemensamma nämnare som gäller. Å andra sidan borde nu de största motsättningarna vara avklarade i majoriteten.

Enligt detaljplanen för området kan man bygga nya bostäder på omkring 12 880 m2 BTA (bruttoarea) vilket innebär cirka 130 bostäder med en genomsnittlig bostadstorlek på 76 kvadratmeter BOA (boarea). Detaljplanen möjliggör också att omkring 6 820 m2 kan användas för nya handelsytor.

Lidingö centrum har ett behov av att få en tydligare centrumkärna med ett större utbud av både kommersiell service och bättre kommunikationer. Behovet av centrala och attraktiva mötesplatser är också stort.

(Klicka på bilderna så blir de större) Det nya kvarteret på nuvarande centrumparkeringens plats. Lidingö museum skymtar till höger. Illustration: DinellJohansson(Klicka på bilderna så blir de större) Det nya kvarteret på nuvarande centrumparkeringens plats. Lidingö museum skymtar till höger. Illustration: DinellJohansson Så här ser det ut idag.Så här ser det ut idag. Friggavägen kan komma att se ut ungefär som här. Notera öppningen mellan de två huskropparna. Öppningen leder till en trappa. Illustration: DinellJohanssonFriggavägen kan komma att se ut ungefär som här. Notera öppningen mellan de två huskropparna. Öppningen leder till en trappa. Illustration: DinellJohansson Så här ser det ut idag.Så här ser det ut idag. Det nya kvarteret i genomskärning. Till vänster det nuvarande huset med Coop och Systemet. Här framgår också att garaget ligger i två källarplan. Illustration: DinellJohanssonDet nya kvarteret i genomskärning. Till vänster det nuvarande huset med Coop och Systemet. Här framgår också att garaget ligger i två källarplan. Illustration: DinellJohansson Det nya kvarterets fasad mot Lejonvägen, med trappan som leder till Friggavägen, men också till den innergård som kommer finnas. Illustration: DinellJohanssonDet nya kvarterets fasad mot Lejonvägen, med trappan som leder till Friggavägen, men också till den innergård som kommer finnas. Illustration: DinellJohansson

Den stora förändringen i området blir byggandet av bostads- och affärslokalerna på den plats där nuvarande Centrumparkeringen finns. Här är planen att ett kvarter byggs med en innergård. Höjden på husen fyra-fem våningar. De två understa planen blir affärslokaler med utrymme för både en horisontal och vertikal indelning av lokalytorna. Inlastning sker via lastzon från Lejonvägen. För att inte huset ska bli för kompakt har man delat upp det i två delar. Hustakens höjd har också varierats och de två huskropparna förbinds med en trappa som blir en öppning mot butikerna på Friggavägen, respektive Lejonvägen, liksom en allmän passage och kompletterande entré till bostäderna. Här byggs cirka 60 bostäder med en total BTA-yta av 6 040 m2. Material och färg ska relatera till befintliga byggnader i centrum.

Enligt skisserna placeras det nya husets kortsida mot Stockholmsvägen på en tänkt linje som kan dras från HM-butiken till Lidingö museum. Därför måste den paviljongbyggnad som ligger mitt emot Brasserie Jernet, där Pressbyrån och Blomsteraffären ligger rivas, trots att fastigheten har ett kulturhistoriskt värde.

I områdena A, B och C kommer nya fastigheter att byggas. A är det nya kvarteret. Illustration: DinellJohanssonI områdena A, B och C kommer nya fastigheter att byggas. A är det nya kvarteret. Illustration: DinellJohansson En illustration som visar var infarten till det nya garaget blir. Illustration: DinellJohanssonEn illustration som visar var infarten till det nya garaget blir. Illustration: DinellJohansson

Många lidingöbor har idag en skräck för att köra ner i Centrumparkeringens garage och står hellre och väntar på en ledig plats på gatunivån. Framöver finns inget val för dem som kommer med bil, man måste köra ner under den nya fastigheten där ett modernt garage skapas i två plan. Infart från Lejonvägen.

Det nya huset i hörnet Friggavägen/Odenvägen. Illustration: Strategisk ArkitekturDet nya huset i hörnet Friggavägen/Odenvägen. Illustration: Strategisk Arkitektur Så här ser det ut idag.Så här ser det ut idag.

I hörnet av Friggavägen och Odenvägen ligger en bostadsfastighet, byggd 1952, där Posten tidigare låg och där Handelsbanken nu har sitt kontor i gatuplanet. Av planförslaget framgår att även denna byggnad får rivas, trots kulturhistoriskt värde. Man kan säga att centrummiljön förlorar en byggnad som representerar en årsring av centrums utbyggnad. På platsen byggs istället ett nytt hus och gågatan på Friggavägen får samma höjd (det finns ju några trappsteg nära bankentrén) hela vägen. Därmed kan en mer aktiv entrévåning skapas som gör att korsningen Friggavägen/Odenvägen knyter ihop centrumdelarna i kvarteren Oden och Tor (där t.ex. Firren ligger).

Odenvägens nya bostadshus. Huset längst till höger finns redan och ligger mitt emot Ansgarskyrkan. Illustration: Strategisk ArkitekturOdenvägens nya bostadshus. Huset längst till höger finns redan och ligger mitt emot Ansgarskyrkan. Illustration: Strategisk Arkitektur Så här ser Odenvägen ut idag i riktning mot Friggavägen.Så här ser Odenvägen ut idag i riktning mot Friggavägen.

Längs Odenvägen byggs nya bostadshus. Husen får en tydlig tredelning i fasad med bottenvåning, mellandel och taklandskap vilket ger variation. Bottenvåning med god insyn, mellandel i tegel och lättare material i det varierade taklandskapet. Det blir sammanlagt 47 bostäder med en BTA-yta på 4 700 m2. De 82 parkeringsplatser som idag finns på innergården tas bort.

Innergården i kvarteret Oden, där 17 radhus kommer att byggas. Illustration: DinellJohanssonInnergården i kvarteret Oden, där 17 radhus kommer att byggas. Illustration: DinellJohansson

Innergården i bostadsrättsföreningen kompletteras med gårdsbebyggelse i form av två radhuslängor. Radhusen föreslås vara i två våningar plus en mindre terrassvåning. 17 stycken radhus ska byggas där, med en sammanlagd BTA-yta på 2 140 m2.

Uppdatering av p-platsavsnittet söndag klockan 14.50. Parkeringsplatsernas antal blir ett stort diskussionsämne. Efter att politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i torsdags kväll tog beslutet att låta planerna gå ut på samråd har förvaltningens tjänstemän nu bearbetat samrådshandlingens text vad gäller p-platserna.

De 240 p-platser som finns i nuvarande Centrumparkeringen flyttar ner under den nya byggnaden, i två plan, och utvidgas till cirka 330 platser. De 77 platserna under kvarteret Oden, som disponeras av de boende i kvarteret, finns kvar och sammankopplas med den ombyggda centrumparkeringen.
De 82 p-platser som försvinner från gården i Odenkvarteret försvinner, men sex nya parkeringar för rörelsehindrade och besökare anläggs på gården. Totalt ryms därmed cirka 415 parkeringar inom det aktuella planområdet.

Byggnationerna inom planområdet med både bostäder och handel medför att fler p-platser behövs. Förvaltningen skriver nu att efterfrågan beräknas till 119 för boende och 130 för handel/service, beräknad efter stadens parkeringsnorm (0,7 p-platser per lägenhet, 1,1 p-platser per radhus, 19 p-platser per 1000 m2 bruttoarea lokalyta). Man hänvisar även till att det kommer att byggas en stor parkering under de hus som byggs på Stadshusparkeringen plus parkeringen mitt emot biografen. "Preliminära beräkningar ger att totalt 800-1000 parkeringsplatser behövs i centrumkärnan", skriver man.

Inriktningen är att Lidingö centrum ska få ett mobilt sopsugssystem för avfallet. Ett antal s.k. inkastpunkter byggs för de boende, liksom dockningspunkter för hämtning. Genom detta blir man av med sopkärl utomhus som ibland skapar luktproblem, ökad nedskräpning och risk för ohyra och skadedjur.

Samrådstiden pågår mellan den 8 maj och 22 juni. Alla lidingöbor har då möjlighet att lämna synpunkter så länge samrådet pågår.

Offentliga möten:
11 maj klockan 18 - 20. Samrådsmöte och öppet hus. Stadshusets sessionssal.
Presentationen anordnas av tjänstemän från Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Alla politiker är välkomna att besöka mötet och delta i diskussionerna.
12 maj klockan 15 - 18. Tjänstemän från projektgruppen, som arbetat med detaljplanen är på plats i Lidingö centrum.
18 maj klockan 18 - 20. Samrådsmöte och öppet hus. Stadshusets sessionssal (se 11 maj).
30 maj klockan 09 - 16. Öppet hus i Lidingö stadshus. Representanter från projektgruppen finns på plats vid utställningen i stadshusets reception för att svara på frågor.
3 juni klockan 11 - 15. Representanter från staden på plats i Lidingö centrum under "Kul för barn"-aktiviteten.

En modell av detaljplanen finns utställd i stadshusets reception under samrådstiden.

Efter samrådet sammanställs synpunkterna som kommit in. Förslagen bearbetas av tjänstemännen innan de lämnas över till politikerna. Det reviderade förslaget går sedan ut på granskning då det ånyo finns möjlighet för invånarna att komma med synpunkter. Därefter behandlas det reviderade förslaget, som då blivit en detaljplan, av kommunfullmäktige. Antas förslaget påbörjas arbetet med bygglov. Det är vid bygglovsprocessen som den slutliga gestaltningen tas fram.

Dela Nu startar första samrådet för Lidingö centrum

Kommentarer

Ingela Danielsson 2017-05-09 21:11

Ta det nu lugnt. Inga "gallerior" behövs på Lidingö. Snart är de stora galleriornas tid över, standardaffärer överallt oavsett i vilken stad i vilket land du är börjar bli helt ointressant. Satsa snälla ni lokala/nya förmågor som Baton Rouge, Firren, Gullvillan, Quarti, m.fl. - det är er vi behöver utspridda på ön för ett "gott leverne" :-))

Johan Appelberg 2017-05-09 16:09

Det kommer inte att byggas minsta Friggebod i Centrum om inte markägaren vill. Vem äger då marken i förslaget till detaljplan för Centrumutbyggnaden? Ägarförhållandena redovisas i planbeskrivningen s. 6. (Planbeskrivningen finns på Stadens hemsida.) I sammanfattning gäller att Staden äger gatumarken och parkeringsplatsen utanför Coop. En bostadsrättsförening (här kallad Brf) äger hörnhuset med Konditori Princess och bostäderna, men inte marken, runt innergården. Resten ägs av Kommanditbolaget Lidingö Nya Centrum (här kallad KB). KB äger således marken och byggnaderna under Brf:s bostäder, hela innergården och hörnhuset med Handelsbanken.

Innergården består av gräsytor, planteringar, lekplats och en större förrådsbyggnad samt ett större antal parkeringsplatser för bl.a. Brf:s boende. Planförslaget innebär att två radhuslängor med sammanlagt 17 bostäder – två till tre våningar – byggs på innergården. Parkeringsplatserna och förrådsbyggnaden försvinner och gräsytorna m.m. minskas.

Av planbeskrivningen (s. 58) framgår att innergården är en gemensamhetsanläggning för KB (markägare) och Brf (nyttjare). Den är ett officialservitut som belastar fastigheten Oden 21 (ägs av KB). I planbeskrivningen sägs att denna gemensamhetsanläggning ”behöver omprövas i samband med genomförande av detaljplanen eftersom del av marken planläggs för nya bostäder. I samband med ny förrättning bör även rättigheten till parkering ses över för fastigheterna Oden 22 och Oden 24.” (Oden 22 och Oden 24 är Brf:s fastigheter.)

Jag bor inte i Brf och ska inte här ha synpunkter på framtida diskussioner mellan Brf och KB. Jag ska här inte heller ta upp fråga om hur behovet av parkeringsplatser för de boende – befintliga och nya – bör tillgodoses. Anders Wennberg har redan pekat på detta här på Lidingösidan.

I stället ska jag lyfta en principiell fråga, nämligen Stadens avvägningar mellan befintliga kommuninvånares boende och det ekonomiska intresset. De 17 nya bostäderna på innergården har inte någon nämnvärd betydelse i Lidingös samlade bostadsutveckling. Däremot kommer de ha en ekonomisk betydelse för exploatören/KB. Kommanditbolaget Lidingö Nya Centrum består av en kommanditdelägare Rockspring Lidingö AB och en komplementär Rockspring Lidingö II AB. Styrelserna i dessa två aktiebolag består av samma personer. Det är fråga om en ordförande och två ledamöter. Enligt uppgift är styrelseordföranden bosatt utomlands. Jag vet inte vem som äger aktierna i dessa två aktiebolag. Men jag antar att de tre personerna i styrelserna äger i vart fall en majoritet av aktierna.

Planförslaget innebär att en öppen, ändamålsenlig och uppskattad innergård med parkeringsmöjligheter bebyggs med 17 radhus. Syftet med omprövningen av gemensamhetsanläggningen (innergården) är att möjliggöra att detta byggande. Dessa radhus kommer sannolikt att vara mycket attraktiva. Man kan också anta att markägaren KB av ekonomiska skäl även kommer att driva en sådan bygglinje. En sålunda förändrad innergård kommer att i grunden förändra boendemiljön för de drygt 100 personerna som bor runt innergården. De möjligheter dagens innergård ger för de boende kommer att omintetgöras.

Stadens prioriteringar är uppseendeväckande. För att åstadkomma 17 nya bostäder vill man offra drygt 100 boendes boendemiljö. Denna Stadens inställning bör också vara ett observandum för oss kommuninvånare i liknande situationer på andra ställen. Vi ska inte utgå från att Staden kommer att värna de boende i ett visst område om detta befintliga boende står mot det ekonomiska intresset genom möjligheten att bygga nya bostäder.

Johan Appelberg

Fredrik Vinstock, ledamot kommunfullmäktige (m) 2017-05-09 09:32

Hej Andreas!

Jag tror att du kanske tolkade mitt inlägg lite felaktigt - vad jag redogjorde för var det särskilda yttrande som majoritetspartierna lade i anslutning till beslutet om samråd. Det nämner inget om färre bostäder, vilket du tydligen tolkat in. Huruvida det är ett uselt förslag att utreda om det är bättre behålla Pressbyråbyggnaden än att riva den får väl vara upp till var och en bilda sig en uppfattning om.

Min egen personliga uppfattning är att man skulle kunna behålla den nu föreslagna byggvolymen även om man delar upp den föreslagna byggnaden i två, och behåller den nuvarande Pressbyråbyggnaden. Om byggnaderna görs mindre, så finns inte samma behov av att de ska vara u-formade och ha stora innergårdar, utan istället skulle man kunna disponera delar av de ytorna för bostadsändamål.

Precis som Patrik också skriver, så är det viktigt att den nya bebyggelsen också harmonierar med villastads- och den äldre centrumbebyggelsen (Vasaborgen och Centralpalatset) på andra sidan Lejonvägen, och att vi behåller en känsla småskalighet och öppenhet som kännetecknar området idag.

Patrik Buddgård (C) 2017-05-09 07:14

Hej Andreas, det stämmer att vi vill stötta företagandet på ön, därför tycker vi det är bra att handelsytorna utvecklas i Centrum. Men det som är Lidingö Centrums styrka och gör det unikt jämfört med andra centrum i området är småskalighet och småstadskänsla. Detta vill vi bygga vidare på och förstärka. Därför har vi föreslagit att det ska bli mer luftigheten i förslaget och en tydligare koppling med villastaden. Nu ser vi fram emot att få höra Lidingöbornas synpunkterna i samrådet.

Anders Bergstedt 2017-05-08 16:30

Våra kommunalråd har verkligen fått mycket stryk den senaste tiden och därför var detta verkligen uppmuntrande att läsa. För en lekman ser det ut att vara väldigt välplanerat. Jag hoppas verkligen att inte särintressen sätter käppar i hjulet som beträffande brobygget.

Det gäller ju att Lidingöborna kan få all service utan att åka över bron och svårigheterna i våra bostadsområden går inte att lösa med någon slags decentralisering.

Jag vill verkligen sälla mej till de röster som vill placera vårt badhus på planen norr om brogrenen. Detta utsökta läge får inte fortsätta att vara en skamfläck i många år till. Börja med att bygga infartsparkeringen där !

Andreas Bengtsson 2017-05-08 12:09

Jag hoppas kunna skicka in en kommentar till samrådet Susann.

Spontan reaktion. Wow! Snyggt!
Sedan, varför byggs det inte mer?? detta måste vara en av Lidingös mest attraktiva ytor, så här finns en bra möjlighet för kommunen att få in pengar. Öka antalet våningar. Det går att göra utan att intrycket för ögat blir stort. Finns flera exempel på hur man kan göra det.
Ser att Centern vill minska ännu mer än detta förslag. Jag baxnar. Trodde centern var småföretgarnas vän, men här slår de mot handlarna och de restauranger och närservice som vill etablera sig.
Jag har en dröm flera showroom med lite exklusiva varor eller bilar, kläder etc. Men även ett par bra restauranger som är öppna på bra tider. Detta kommer vara omöjligt med Centerns förslag. Det förslag du vill ha kommentarer på Susann behöver fler bostäder,10-15% fler. Så säkerställs Lidingö centrum långsiktigt. Fredrik vinstock förslag om att minska antalet bostäder ytterligare är lika uselt som Centerns. Vi måste bygga ett större och vackrare centrum för Lidingöborna, ett centrum som är livskraftigt.

Fredrik Vinstock, ledamot kommunfullmäktige (m) 2017-05-08 10:00

Jag instämmer med Susann, att det är viktigt att alla Lidingöbor lämnar sina synpunkter - i stort som smått - på samrådsförslaget. Den här gången är det kanske extra viktigt, eftersom de flesta partierna lämnade särskilda yttranden till förslaget när Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslutade om samrådsförfarandet i förra veckan.

Majoriteten (M, LP, KD) vill t ex att man ska utreda vidare om byggnaden som innehåller Pressbyrån och blomsterhandeln verkligen ska rivas, och om det vore bättre att bryta upp den mycket stora föreslagna byggnaden på coop-parkeringen i två byggnader, med ett gångstråk eller torg emellan istället för den föreslagna lösningen med en trappa tvärs igenom byggnaden.

Lämna därför gärna era kommentarer på samrådshandlingen, men även på de förslag till ändringar som partierna lämnat i sina särskilda yttranden!

Anders Wennberg 2017-05-08 09:39

Bilderna ser ju trevliga ut, speciellt Odenvägen ser ut att kunna få ett lyft. Dock så förstår jag inte riktigt vart varuintaget till butikerna kommer att flyttas eller gömmas på ett bättre sätt.

Parkeringskalkylen får jag dock inte ihop. 240 + 82 parkeringsplatser skall tas bort, totalt 322 stycken. De skall ersättas med 330 nya i garage under Centrum och 6 st handikapp platser. Netto låter det som antal parkeringsplatser ökar med 14 st. Samtidigt ökar ju antal lägenheter med 130 och även butiksyta ökar, i texten räknar de ut att det behövs netto 249 nya parkeringsplatser. Detta skillnad skall lösas genom:

På sidan 44 går att läsa: ”Detta innebär att genomförandet av denna detaljplan dels förutsätter tillfälliga parkeringslösningar samt att parkeringsanläggningen i kommande detaljplan beslutas.”

Tillfälliga lösningar och ett garage under Stadshusparkeringen som planeras först i nästa detaljplan är alltså lösningen. Varför kan man inte redan i denna detaljplan ta med ett tillräckligt stort område och långsiktigt projekt för att inom detaljplanen lösa det parkeringsbehov som uppkommer pga nya lägenheter och butiker? Vad är det för tillfälliga lösningar som planeras? Ett levande centrum behöver tillräckligt med parkeringsmöjligheter, så dessa viktiga frågor behöver vi mer information om för att kunna bedöma planen.

Marianne Alin 2017-05-08 09:39

Det här ser mycket trevligt ut.
Odenvägen blir ett riktigt lyft, fina fasader. Även innergården ovanpå nuvarande butiksytor verkar bli trevligt, men man kanske kan anpassa gestaltningen lite mer till en mer klassisk arkitektur.

På Centrumparkeringen har det blivit en bra lösning med handel i markplan och bostäder ovanpå, och något som ser ut som stadsradhus på innergårdarna. Riktigt trevligt. Gillar trappan emellan innergårdarna där man kan sitta och som kan bli en mötesplats där man på olika nivåer kan sitta och se på uppträdanden. Den trevliga trappan gör också att det skapas en lite mer avskild zon för de boendena på innergårdarna.

Jag ser ett problem och det är om detta är tillräckligt för att kunna hålla kvar handeln i centrum. Vi ser att handlarna och butikerna flyr och bommar igen i de mindre stadsdelarna. Nu måste politikerna se till att detta centrum fungerar för hela ön. Då krävs fler bostäder så att det blir ett underlag för butiker och restauranger och annat som vi Lidingöbor vill ha. Vi har tyvärr fått en ny generation politiker i stadshuset som hela tiden drar ner på bostadsbyggandet, när det skriks efter bostäder för alla oss som ska flytta ifrån villorna och de som vill ha en central bostad utan en trädgård och dessutom har resurser att köpa den. Men om detta blir resultatet efter samrådet är det på tok för lite, fler bostäder behövs. Så ta er samman och få till fler snygga bostäder som dessa eller öka med en eller två våningar. Med den trevliga gestaltning som visas i samrådet, som eventuellt kanske kan anpassas mer till villastadens arkitektur. Ta även inspiration från S:t Eriksområdet i Stockholm (med skillnaden att närservice, kultur och butiker och restauranger byggs in i vår miljö)

Susann Thorngren 2017-05-07 20:29

Nu gäller det att tycka till, inte bara på Lidingösidan eller Facebook! Det här samrådet innebär att alla har rätt att skicka in sina synpunkter, för eller emot, till stadens tjänstemän, som sedan ställer samman alla inkomna synpunkter. Det är de inkomna synpunkterna som sedan kommer att ligga till grund för politikernas beslut för det framtida Lidingö centrum. Läs mer om förslaget och samrådet på stadens hemsida, www.lidingo.se.
Susann Thorngren (M)
Ers Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google