Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

"Omöjliggör inte Lidingöbanan genom centrum"

måndag 23 juni 2014 20:03

På senaste sammanträdet i kommunfullmäktige beslutades om planprogrammet för Centrum/Torsvik med tillhörande hållbarhetsdokument. Majoriten sade sig vara positiva till Lidingöbanan genom centrum och vill möjliggöra för en framtida dragning. Vad som hindrar att projektet genomförs är att finansiering inte finns på plats. SL/Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken på Lidingö, men har hittills inte medverkat till finansiering. Lidingö stad har inte tagit nödvändiga initiativ för att få igång en dialog med Landstinget.

Planering av en ny spårbro för Lidingöbanan och en ny gång- och cykelbana tll Ropsten pågår för fullt. Den viktigaste frågan för Lidingö är om bron ska bli hög eller låg på Lidingösidan. Med en låg bro lika den befintliga, ansluts spårbron till befintlig bana utmed stranden och skogen fram till Baggeby. Gång- och cykeltrafiken till Centrum/Torsvik har fortsatt en brant backe framför sig.

Med en hög bro leds Lidingöbanan och gång- och cykeltrafiken fram till Torsvik utan lutningar och ett spårvagnstorg kan byggas på den planerade överdäckningen vid Torsvik. Denna lösning är kostnadseffektiv och ger bästa funktion för spår- och biltrafiken och huvudstråket för gång- och cykeltrafiken.

Göran Tegnér har i debatten framhållit andra trafiklösningar. Nya trafiksystem, spårtaxiskyttel eller busskyttel mellan Baggeby/Bodal och centrum är inte en bra kollektivtrafiklösning. Byte krävs för flertalet passagerare vilket förlänger den upplevda restiden. Det är nu tid att inse att Lidingö kommer att få ett nytt modernt trafiksystem, Lidingöbanan, med hög kapacitet, hög turtäthet och korta restider. Gör detta tillgängligt för så många Lidingöbor som möjligt och gör det till en grundbult i utvecklingen av Centrum/Torsvik och vår väg mot ett hållbarare samhälle.

Lidingö stad har tagit fram ett särskilt program för hållbarhet, som ska styra utvecklingen av Centrum/Torsvik. För hållbara kommunikationer är Lidingöbanan genom centrum en förutsättning. Det är förvånande att planprogrammet inte tar upp de farhågor om framtida trängsel i kollektivtrafiken i centrum, som Göran Tegnér framhållit. Det är just en sådan trängsel- och kösituation som gör kollektivtrafiken oattraktiv, som man måste undvika för att fler ska använda kollektivtrafiken i framtiden.

Spårvägen genom centrum finns inte med i de nya planerna, utan nämns endast i en mening under trafik om reservat för framtida spårtrafik. Ett genomarbetat förslag för sträckning och genomförbarhet med motsvarande reservat finns inte inritat och därför kan kommande detaljplaner inte anpassas till en framtida spårväg genom centrum. Det är stor risk att möjligheterna att senare dra spårvägen genom centrum snart är bortspelade för gott.

Centrumplaneringen saknar koppling till den pågående planeringen av ny spårbro, en fråga som är avgörande för både spårtrafiken och gång- och cykeltrafiken. Om Lidingö stad menar allvar när det gäller möjlighet för framtida Lidingöbana och hållbara kommunikationer, så krävs ett större engagemang i dessa frågor. Planprogrammet med formuleringen att spårtrafik genom centrum inte ska omöjliggöras och hållbarhetsdokumentet med hållbara kommunikationer riskerar att bli tomma ord eller en papperstiger. Den nya bron kan visa sig vara otidsenlig redan när den invigs.

Hans Lefvert, Robert Hellesen

Dela "Omöjliggör inte Lidingöbanan genom centrum"

Kommentarer

Lars Hedberg 2014-07-02 17:22

Hans Lefvert:

Så du menar att du satsar allt på ett kort som du inte ens idag vet om hur det skall lösas, och förväntar dig att SL/Landstinget skall acceptera det och därmed betala bron?

Det skulle inte jag räkna med.

SL har ju själva dragit fram spårvagnen genom den nya stadsdelen på ett sätt som inte alls främjar snabb transport – så allt prat om minuter hit eller dit är totalt ointressant. Hade det varit avgörande så hade snabbspårvägen gått på Lidingövägen förbi Kungliga Tennishallen, Stadion och direkt till Stureplan, sedan Kungsgatan vidare mot Kungsholmen – och som alla vet så går den absolut inte alls så… Alltså är frågan om 3 minuter ointressant, välj bro i stil med nuvarande eller ingen spårväg över huvudet taget. Pure and simple.

Hans Lefvert 2014-06-30 12:53

Lars Hedberg:

Vårt förslag med hög bro på lidingösidan är flexibelt beroende på om det blir en hög eller låg bro vid Ropsten. Hur spårbron ska ansluta till Ropsten är inte fastställt. Just nu utreds en låg bro i höjd med gatunivån.

För att få segelfri höjd under den nya spårbron, måste denna över vattnet höjas till 11.5 m. Vid låg bro även på Lidingösidan kommer gång-och cykeltrafiken från Ropsten att mötas av två långa stigningar för att nå huvudstråket mot Lidingö centrum.

Lars Hedberg 2014-06-29 17:09

Hans Lefvert:

OM du bygger den högbron som du nämner så kommer du missa alla tunnelbaneresenärer, de kommer tvingas gå en halv km (japp, det blir långt, de kommer tvingas gå från dagens perrong, ned under dagens bro till andra sidan Lidingöbron och en bit till innan de kommer till en perrong som ligger plant (du kan bygga en perrong i lutning rent tekniskt men jag vill se SL gå med på det) = 500 meter är enkelt räknat – det tar en person som går 5km/h (vilket är mycket snabbt) ca 6 minuter, men faster Agda kommer tvingas ge upp och ringa taxi för de 18 minuter hon kräver kommer hon inte orka med) innan de kommer fram till en spårvagn som.

Det verkar som din drömlösning således enbart gagnar de som vill åka på sightseeing – vad har du då vunnit med dina 24 sekunders förlängs åktid?

Hans Lefvert 2014-06-26 11:16

 Lars Hedberg

Spårväg City ska gå genom Norra Djurgårdsstaden, som just håller på att byggas med 10000 bostäder och 30000 arbetsplatser. Från Ropsten till Stureplan har vi redan T-bana.

Vårt förslag med högbro fram till Torsvik innebär att spårvägen går i ytläge över bilbrons ramper fram till Torsvikstorg.

En hög bro är marginellt dyrare än en låg bro, det är grundläggningen och själva bron som kostar mest.

Förlängd restid är huvudorsaken till att SL/Landstinget inte vill medverka  med finansiering.  Restiden har stor påverkan på samhällekonomiska kalkyler.

Förslaget med högbro genom Torsvik/centrum innebär att restiden ökar med endast 24 sek, vilket är marginellt.

Göran Tegner

Varför ska Lidingö Stad acceptera en sämre trafiklösning när man har investerat så mycket i Lidingöbanan. Det finns en lösning på finansieringen om bara den politiska viljan finns att ta initiativ. Det viktigaste just nu är att ta fram ett genomarbetat förslag på Lidingöbanan genom centrum så att inte pågående spårbroplaner och kommande detaljplaner omintetgör möjlighet att senare bygga det bästa alternativet för Lidingöborna.

Lars Hedberg 2014-06-26 10:25

Om man är rädd att förlora 3 minuter per ressträcka, dvs 30 minuter på en vecka, då borde man i över huvudet taget inte bo på Lidingö, eftersom det garanterar att man förlorar minst 30 minuter per ressträcka – alltså totalt runt 5 timmar per vecka i förlust enbart för att man valt att bo på Lidingö.

Så valet är, återigen, enkelt: Flytta från Lidingö om du är så stressad att du inte kan saka 6 minuter (tur och retur) för dina arbetsresor.

Göran Tegnér 2014-06-26 00:09

Svar till Hans Lefvert och Robert Hellesen

Hans Lefvert och Robert Hellesen skriver: ”Göran Tegnér har i debatten framhållit andra trafiklösningar. Nya trafiksystem, spårtaxiskyttel eller busskyttel mellan Baggeby/Bodal och centrum är inte en bra kollektivtrafiklösning. Byte krävs för flertalet passagerare vilket förlänger den upplevda restiden”.

Hans Lefvert och Robert Hellesen har både rätt och fel betr. ovan citerat påstående.

Byten är – allt annat lika – aldrig bra. Kollektivtrafikens mest effektiva konkurrenter – cykel och bil – kännetecknas av: inga byten, inga tidtabeller och inga fasta linjer. Så jag kan – å ena sidan – hålla med om det inte är någon bra trafiklösning.

Å andra sidan: den bästa trafiklösningen med Lidingöbanan via Centrum är tyvärr inte tillgänglig inom överblickbar tid, av kända skäl: Landstingets totala ointresse av finansieringen av densamma. Trots att det är landstinget som är huvudman för länets kollektivtrafik.

Och då – anser jag – bör man leta efter ett näst bästa alternativ. Ett sådant näst bästa alternativ skulle kunna vara en spårtaxiskyttel eller busskyttel mellan Baggeby/Bodal och Centrum för att ge en hyggligt bra koppling mellan Södra Lidingö och Lidingö Centrum.

Varför då? Jo, därför att även om ett extra byte då inte går att undvika, så blir bytestiden med spårtaxi i praktiken noll minuter (eller i sämsta fall upp till en minut i högtrafiktid), eftersom spårtaxivagnen väntar på dig i stället för tvärtom.

Idealiskt med ett byte över plattform behöver då inte upplevas som mer besvärligt än att byta mellan en expresshiss och en lokalhiss i en skyskrapa. Det upplevda motståndet mot ett byte kan skilja sig med faktorn tio mellan ett bekvämt och tidsmässigt kort byte och ett längre byte med långa gångavstånd och långa väntetider (t ex som vid T-Centralen mellan tunnelbana och tåg).

Även en automatbuss skyttel av den typ som rullat i Holland sedan ca tio år, kan ges en mycket hög turtäthet eftersom driftkostnaderna då blir låga utan förare.

Det finns ett EU-projekt som heter CityMobil2, inom vars ram man nu testar sådana självstyrande minibussar i flera städer i Europa. Lidingö – tillsammans med SL – skulle kunna bli en sådan pilotstad i teknologisk framkant och kunna vara med om att testa och vidareutveckla en sådan automatisk buss-skyttel mellan Baggeby/Bodal och Lidingö Centrum.

Förslaget bör utredas parallellt med en spårtaxiskyttel.

På sikt kan båda dessa alternativ vidareutvecklas runt hela Centrum och Torsvik och vidare mot Ropsten och eventuellt mot Norra Lidingö. Då kommer även trängseln i Lidingö Centrum att kunna reduceras avsevärt.

Ett yttäckande spårtaxinät minskar behovet av biltrafik med ca 25 % i det berörda området, visar flera trafikprognoser och förstudier som jag medverkat i.

Även dessa båda alternativa system bör finansieras av landstinget, men de kan sannolikt göras betydligt billigare än ett spårvägsprojekt runt Centrum.

Henry Duhs 2014-06-26 00:01

Återigen, glöm alla tankar på att dra Lidingöbanan via centrum. Det är en för dyr lösning och betjänar för få lidingöbor. Planera istället för att få tunnelbana till Lidingö, ju förr desto bättre.

Låt Lidingöbanan stanna vid Brogrenen nu när denna kostsamma upprustning tyvärr redan är påbörjad. Bygg en tunnelbanebro istället. Från Brogrenen kan passagerarna nå den västliga delen av perrongen på Lidingö på samma sätt som de boende i Hjorthagen når perrongen i Ropsten, med rullband. Någon framtida hopkoppling med spårväg city får vi nog ske i stjärnorna efter höstens val.

Idag fungerar bussförbindelsen utmärkt till Lidingö från Ropsten. Dock vore det underbart att slippa omstigningen och väntetiderna i Ropsten.

I Lidingö centrum kommer det inte behövas någon bussuppställning som i dagens Ropsten. I stället kan lidingöbussarna endast passera Lidingös tunnelbanestation när de är ute på sina linjer. Bussarna behöver alltså inte stå och vänta i Ropsten som idag.

Det vore så mycket trevligare om påstigning till tunnelbanan kunde ske i Torsvik och Lidingö centrum. Det skulle avsevärt även gynna handeln i Lidingö centrum.

Mikael Olofsson 2014-06-25 23:11

Om det tar 3 minuter längre tid att åka via centrum innebär det att det blir 30 minuter extra per vecka för en pendlare. Nej tack!

Vill man till centrum tar man i stort sett vilken buss som helst från Ropsten. Funkar ypperligt. Förstör inte Lidingöbanan genom att dra den via centrum.

Lars Hedberg 2014-06-25 13:11

3 Minuter längre körtid – det är ingenting. Det tar lätt tre minuter längre på alla sträckor när SLs signalsystem strular. Så det är verkligen inte något argument att titta på.

Ekonomin är argumentet.

Det är noterbart billigare att nyttja redan använd spårsträcka. Och som sagt, kostnaden för att ta fram den brom är en droppe i havet jämfört med alla andra extremt dyra alternativ. Någonstans måste man välja: Svindyrt och någon minut snabbare, eller kostnadseffektivt och framförallt KORT byggtid.

I grund och botten är det bara att välja mellan nuvarande sträcka eller via Islinge Hamnväg/Norra Kungsvägen/Lejonvögen. Alternativ med att spränga tunnlar och allt annat går ALDRIG att räkna hem samhällsekonomiskt helt enkelt. Och räknar vi miljöpåverkan, då är det verkligen inte aktuellt med högbro, sprängningar osv. Nej välj det är vettigt.

Oh and by the way, om 3 minuter verkligen betyder så mycket – varför kommer inte snabbspårvägen gå via Lidingövägen ned till Stureplan (såsom den en gång i tiden gjorde!)? Då snackar vi tidsvinst, men nu skall den ju ut och åka via Djurgårdsstaden och hej å hå…

Anders Stensmo 2014-06-24 17:02

I ett inlägg här på Lidingösidan för några månader sedan kastade jag fram en idé om att skilja på spårbron och G/C-bron.
Spårbron skulle då gå i höjd med vägbron men omedelbart väster om denna
G/C-bron skulle läggas öster om vägbron men i höjd med denna.
Min bedömning är att kostnaderna borde bli lägre om broarna delades upp eftersom G/C-bron kräver avsevärt lägre dimensionering än spårbron.
Om G/C-bron förläggs samman med spårbron blir trafikanterna utsatta för såväl avsevärt buller som väderutsatta.
Om G/C-bron förläggs separat kan den läggas något lägre än vägbron (Dock inte lägre än underkanten på vägbron) och dessutom kunna väderskyddas.
Frågan är om tekniker och politiker kan svälja en lösning som strider mot NOT INVENTED HERE.

Hans Lefvert 2014-06-24 16:15

Att dra Lidingöbanan genom centrum via Norra Kungsvägen och Lejonvägen underöktes av SL/Landstinget redan 2007. Denna sträckning ger längre restider med ca 3 min för flertalet passagerare, vilket är huvudorsaken till att detta alternativ övergavs

Anders Odéen 2014-06-24 10:35

Exakt Lars Hedberg! Precis vad jag också försökt få folk att förstå. Egentligen skulle man säkert kunna dra Tunnelbanan direkt till Lidingö Centrum på detta sätt… Men det är nog för enkelt, för billigt och för bra för centrumhandeln!

Lars Hedberg 2014-06-24 09:54

Och vad är det för fel på en lågbro, sedan spårväg via Islinge hamnväg, Norra Kungsvägen och Lejonvägen? Klassisk lösning då den bygger på sträckor som tidigare haft just spårvägstrafik – det är som gjort för att bara lägga dit spåren, inte ens någon sprängning krävs – allt gjorde ju i början på 1900-talet!

Nej det blir inte via Torsviksplattån – men rätt gjort får ni allt ni begär: En billig bro med låga kostnader för anslutningar. En station vid brofästet på Lidingösidan och ni har en enkel anslutning för gående, t.ex. via en inomhusrulltrappa. Detta blir effektivare och billigare än alla andra lösningar ni försöker er på. Men den är antagligen för enkel för att vinna intresse.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google