Väder Lidingö

Lidingö torsdag 20 februari 2020 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Öppet brev till Björn Tarras-Wahlberg

onsdag 16 oktober 2013 21:10

Jag respekterar dig och är imponerad av ditt engagemang, men också besviken att du då och då tar till övertoner eller direkta osanningar. Nu menar jag inte när du beskyllt oss Moderater för det ena och det andra, det kan vi leva med, utan när du för fram data som du vill ska vara fakta.

Det är inte bra att exempelvis höra dig säga att den omdiskuterade tunneln skulle kosta 1,4 miljarder. Den beräkning/utredning som staden gjort visar på att den skulle kosta cirka 800 miljoner, varför använder du inte de fakta som finns?

På mötet den 14 oktober påstod du att bygget av nya bron kunde göras 30 miljoner billigare om inte akvariet byggdes. Samtidigt som stadens anställda meddelar, att den avlastningsyta som du menar akvariet tar i anspråk, den finns i tillräcklig omfattning kvar i markområdet närmare brofästet. Dvs dina uppgifter stämmer inte – bron kostar inte mer p.g.a. akvariet.

När du tar upp hur stort och skrämmande akvariet är så anger du 22 meter. Men observera att detta är högsta punkten utförd i glas samt att de 22 metrarna utgår från vattenytans medelvattenstånd. Det bör du ange, för det påverkar hur vi uppfattar de 22 metrarna i höjd.

Detta var några exempel på data som inte riktigt stämmer men som lätt kan vilseledda åhörare. Detta förhållande gör att din trovärdighet ifrågasätts.

Kess Simmasgård
Ordförande för Moderaterna på Lidingö

Dela Öppet brev till Björn Tarras-Wahlberg

Kommentarer

Bo 2013-10-20 17:53

Kent Einar Simmasgård. Vad som gör att din trovärdighet ifrågasätts är att du på ett stormöte mest uttryckte att du inte tycker om att ni moderater blir anklagade för vanstyre eller att väljare motsätter sig era byggprojekt.

Du tror väl att väljare bara ska tiga och lyda pampar och politruker som er som mest ser till andra intressen än sina väljares.

Byggvansinnet i Stockholmsområdet drivs av rovgiriga byggbolag med stöd av er moderater på riksnivå, men ni är här valda av Lidingös väljare och de är dem ni ska företräda.

Det kommer ni förstå nästa valdag.

Bosse 2013-10-18 12:06

Anders: I stället för att du oroar dig för att den angivna besparingspotentialen ca 30 mkr kan vara för hög eller för låg borde du oroa dig över vilka tjänstemän vi har som tror att det endast behövs en ”avlastningsyta” för entreprenören när två så stora projekt som brobygget och brorivningen skall genomföras under kanske fyra års tid. Att vi dessutom har en ordförande i det största partiet på Lidingö som också tycks tro att det bara behövs en ”avlastnngsyta” oroar mig mycket och borde även få dig att tänka efter.

Anders 2013-10-18 06:47

“Bosse” tack för ditt klargörande. Då kan vi alltså konstatera att det du angivit som fakta är baserat på dina personliga antaganden och spekulationer. Låt vara baserat på professionella erfarenheter, men likafullt gissningar. Det är inte fakta som har verklig användbarhet innan någon faktiskt har gjort en projektering av det framtida bygget, förhandlat mdd Båda kommunerna och satt ett pris.
Det gör att dina estimat för besparingar mycket väl kan vara både lägre och högre. Att då häva ur sig ett fast belopp som om det vore fastställt är bara fånigt. Svaret vet varken du eller våra folkvalda. Deras uppdrag som vi alla har givit dem är att ta fram fakta för att sedan fatta kloka beslut. Jag har förtroende för deras förmåga och om du eller andra inte har det så är det valår 2014.

Bosse 2013-10-17 23:12

Anders: Jag grundar mina synpunkter på mina erfarenheter som projektledare på beställarsidan för infrastrukturprojekt i flermiljardersklassen och innan dess från chefsjobb på stora entreprenadföretag.

Lidingö stad slöt 1982 ett för staden mycket ofördelaktigt avtal med SL och tog över det fulla ägaransvaret för Lidingöbron mot att Lidingö stad fick en liten ersättning. Det är helt klart Lidingö stad som skall stå för samtliga kostnader för att bygga en ny bro och riva den gamla bron samt tillhandahålla etablerings- och upplagsytor till broentreprenören.

Att Stockholms stad skulle tillhandahålla dessa stora ytor i Ropsten för brobygget anser jag vara uteslutet. Det kan i detta sammanhang nämnas att på informationsmöte i Ansgarskyrkan 2012 05 10 utlovade Lidingö stad i inbjudan besked om “hur infartsparkeringen i Ropsten skall lösas”. På mötet deltog bl.a. borgarrådet Eva Hamilton och Paul Lindquist. Eva Hamilton deklarerade då bestämt att marken i Ropsten är för värdefull för att användas för parkeringsplatser till lidingöborna utan lidingöbornas parkeringsbehov får Lidingö stad lösa på Lidingö. Paul Lindquist teg i princip på mötet och hade inget att sätta emot Eva Hamiltons besked till lidingöborna. http://www.lidingo.se/toppmeny/byggabomiljo/nyheterforbyggabomijo/moteomnorradjurgardsstaden.5.7217ee1613720206d501e1.html

Anders 2013-10-17 13:27

Bosse: Vänligen ange vilka källor du tar alla dina fakta ifrån.
Du är flitig med att kasta in siffror i många kommentarer på den här webbplatsen, och det kan kanske vara intressant, men vi andra måste få en möjlighet att verifiera dina uppgifter.
Utifrån ditt senaste inlägg om brobygget verkar du vara väl insatt i den byggplanen, men jag tvivlar ändå på hur vederhäftiga alla dina siffror är.
Vad gäller brobygget så är det ju också så att bron förbinder Lidingö med “fastlandet” och i och med den pågående byggnationen på Stockholmssidan har en mycket stor logistikdepå etablerats i Ropsten. Den, och övrig mark vid den kajen, kommer säkert att kunna användas när det är dags att för bron.
Fortsätt utveckla Lidingö och var inte så inskränkta!
Se inte problem, se möjligheter!!!

Bosse 2013-10-17 12:53

Kess
Du säger att ”stadens anställda meddelar att den AVLASTNINGSYTA som behövs för brobygget finns i tillräcklig omfattning på markområdet innanför akvariet närmare brofästet.”

Den som gett dig dessa uppgifter kan inte ha någon kunskap om vilka stora ytor som krävs, under de ca tre år detta mycket stora brobygge kommer att pågå samt den efterföljande tiden när gamla bron skall rivas. Det handlar naturligtvis inte bara om en ”avlastningsyta” som du påstår.

En mycket stor yta krävs nämligen för följande under byggtiden och tiden för rivningen av den gamla bron.

1. Etableringsytor för drygt 100 tjänstemän och arbetare omfattande kontor, manskapsbodar, förläggningbodar, husvagnar, verkstad, bränsletankar och förråd. Personal för stora komplicerade brobyggen kommer till största delen från andra orter och bor därför på arbetsplatsen.
2. Bilparkering för de anställda och besökare.
3. Stora upplagsytor för material.
4. Uppställningsytor för maskiner.
5. Provisorisk kajanläggning med intilliggande upplags- och lastningsytor.
6. Breda vägar inom området där stora tunga och långa trailerfordon med material kan vända inom området och lossas.
7. Bra och trafiksäker infart till området med rimlig lutning och stor kurvradie vid utfarten till allmän väg. Den kvarvarande ytan innanför akvariet kan endast nås med infart genom akvarieområdet ihop med besökarna till akvariet vilket måste anses vara helt uteslutet m.h.t. störningar och stor risk för allvarliga trafikolyckor. Andra alternativet är att bygga en ny mycket brant infart nedför det höga vägslänten vilken då kommer att bli mycket svår att köra i och dessutom trafikfarlig att använda för de stora transporterna till brobygget.

Sammanfattningsvis är den kvarvarande ytan innanför akvariet för liten för brobyggets behov och dessutom omöjlig att nå på ett acceptabelt sätt. Dessutom skulle akvariet störas av den bullrande verksamheten intill. De stora transporterna till brobygget skulle dessutom blandas med de 175000 besökarna till akvariet/år på Islinge hamnväg med stora risker för allvarliga trafikolyckor och störningar.

Brobygget kommer dessutom att störa akvariet genom buller och vibrationer speciellt från den mycket omfattande pålningen för bron. Det skall nämligen pålas med ca 5500 m grova pålar med längder upp till ca 60 m. Man kan tänka sig att akvariet kommer att ställa ekonomiska krav om de störs. Alternativt kan akvariet medföra att det ställs restriktioner på pålningsarbetena som kommer att medföra en fördyrad pålning.

Att det sammantaget skulle kunna göras besparingar på totalt ca 30 mkr om brobygget och rivningsarbetena får disponera hela Torsvikskajen samt slippa ett intilliggande akvarium är realistiskt.

Fredrik 2013-10-17 12:05

Paul M

Självklart kan det finnas fel och brister i kalkyler, men de är gjorda efter bästa förmåga och objektiva så till vida att de representerar den kunskap man har för tillfället. Detta till skillnad från tendentiösa påståenden som medvetet förvränger fakta.

Ja, det finns ett annat Akvarium på Djurgården. Det startades av Göran Flodin som nu vill bygga ett ännu bättre akvarium på Lidingö. Han vet uppenbarligen hur man gör och det borgar för att det kommer att bli en helt fantastisk turistattraktion. Dessutom riskerar han sina egna pengar så vem är du att ifrågasätta potentialen?

Dessutom med ditt resonemang, varför ska vi satsa på vetenskap, konst och musik? Det finns ju hur stort utbud som helst i Stockholm…

Johan 2013-10-17 10:41

paul m är du expert på att bedöma om det finns tillräckligt eller för få offentliga akvarier i Stockholm?

Oavsett vad som byggs på denna fina mark så kommer det vara ett stort motstånd av de finansiella krafterna på berget.

Anders 2013-10-17 09:13

Tack Kess för att du försöker för in debatten på en mer faktabaserad nivå!
Den domedagsretorik som används av många av de bakåtstävare som gör sin stämma hörd kan ju annars (gud förbjude) skapa en opinion baserad på deras egenfabricerade gissningar, antaganden och rena lögner. Jag och säkert många med mig vill ha en rejäl utbyggnad och uppgradering av Lidingös entré och Centrum. (Observera att jag inte çförutsätter att ALLA på ön tycker som jag, vilket annars är flitigt missbrukat på den här webbplatsen)
Jag vill ha ett bredare utbud av varor och tjänster att handla på ön och jag vill att mina barn ska kunna bo kvar på ön om de vill och då behövs fler bostäder. Den naturliga platsen för expansion är nära bron.
P.s var kan man köpa årskort till akvariet?

Johan 2013-10-17 08:52

Björn representerar “rädda Lidingö”, min fråga är om det verkligen är Lidingö man försöker rädda? Jag påstår att man inte har objektiv syn i detta – man agerar utifrån sitt eget personliga ekonomiska intresse och tar Lidingö som gisslan. Man agerar utifrån sin personliga ekonomiska portfölj. Låt oss inte dras med i dessa osanningar. Jag kommer rösta på det parti som är för alla förslag som Rädda Lidingö är emot. Döp om Rädda Lidingö till “rädda vår personliga finansiella portfölj”.

Lidingö tjänstemän visa mod och låt er inte påverkas av dessa skrikhalsar med grumligt intresse!

paul m 2013-10-17 08:15

Vem säger att stadens beräkningar skulle vara mer objektiva än någon annans? Projekterande konsulter har inte alltid full koll på bergets inneboende egenskaper. Successivkalkylprognoser har begränsningar och utdata blir aldrig bättre än de indata och riskvärderingar som analysen förutsätter.

För övrigt tycker jag att signaturen “Bosse” har en del poänger när han beskriver stadens hantering av vår värdefullaste resurs “markområde med extremt bra läge”. Läs gärna artikeln om samrådet för akvatiska. Några kilometer från ön finns redan stora fina akvarier. Den senaste invigdes för några veckor sedan vid Frescati. Däremot saknas allaktivitetshus för vetenskap konst och musik. Satsa på det i stället för en tunnel som gynnar några få.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google