Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Samrådssvaren om Lidingö centrum, 1

måndag 17 juli 2017 00:01

CIRKA 100 SVAR. För en månad sedan gick samrådstiden ut för alla som ville yttra sig om detaljplanen för utbyggnaden av Lidingö centrums första etapp. Cirka 100 svar kom in och under hösten sammanställs och bemöts yttrandena av miljö- och stadsbyggnadskontoret. Allt resulterar i en samrådsredogörelse som politikerna får ta ställning till. Därefter ställs utbyggnadsförslaget ut igen, för synpunkter. Lidingösidan har läst igenom de synpunkter som lämnades före midsommar och kommer att publicera några av dem under kommande veckor. Genomgående verkar parkeringsfrågan vara mycket viktig för nästan alla som yttrat sig.

Länk till beskrivning av detaljplaneförslaget.

Bostadsrättsföreningen Odengården-Lidingö är som sakägare direkt berörd. Föreningen vill att den planerade transformatorstationen inte placeras i fastigheten Oden 21:1 och att möjligheten att få bygga takkupor på de egna husen finns kvar. Tillfälliga parkeringsplatser behövs för medlemmarna när nya p-anläggningar byggs.

Svar från remissinstanser
Brf Idun 9 på Frejavägen är positiv till centrums utveckling och gillar arkitekterna DinellJohanssons förslag beträffande byggnaderna på Centrumparkeringen. Däremot övertygar inte gestaltningen utmed Odenvägen. Posthuset ska inte rivas, byggnaden har kulturhistoriskt värde som enda kvarvarande hus från 1950-talet. Det nya förslaget på posthustomten blir en "väldigt massiv fasad mot Friggavägen". Föreningen är mycket orolig för hur parkeringsfrågan löses under byggtiden. "Ett tillfälligt parkeringshus på Intersportparkeringen vore förödande".

Centrala Lidingö Villaägarförening, CLV, anser att förslaget kan vara "en god grund för fortsatt bearbetning". Men man frågar varför radhus ska byggas i ett så centralt läge. Grönytor försvinner på gården liksom all parkering för befintliga bostäder, utan att tydligt ersättas. "All parkering ska lösas inom planen", inte i nästa detaljplan. Man föreslår därför att det planerade p-garaget förlängs under Odenvägen mot nordväst (under p-platsen Tor/Firren) och under ny bebyggelse i kvarteret Idun. Huskroppen på Centrumparkeringen har fått en öppning på mitten, men öppningen täpps till i bottenvåningen av trappor. En passage i markplan är däremot väl motiverad. Innan denna detaljplan tas måste nästa etapp presenteras "så att tankarna kring centrums funktioner framkommer tydligt".

Lidingö Centrums Företagarförening vill "som första punkt påpeka brådskan i detta projekt. Vi har väntat 10 år på en nödvändig utveckling av stadskärnan, vi tål inte fler förseningar". Underskottet på p-platser som finns måste lösas redan i etapp 1. Man anser att ett p-garage ska byggas under parkeringen vid Tor/Firren redan i den första etappen, dock senast i etapp 2. Pressbyråhuset och gamla posthuset är dåliga arbetsmiljöer, posthusets planering och bjälklag gör det omöjligt att anpassa till vad moderna arbetsplatser kräver, så riv bägge byggnaderna. Bygghöjderna i förslaget passar väl in i befintlig bebyggelse. Varje våningsplan innebär 50 miljoner i intäkt till staden, de som vill ha lägre "är ovarsamma med stadens finanser". Påståendet att det skulle bli en galleria i det nya huset är "helt felaktigt". De personer som skickar in en "förskriven protest" mot galleria har fått felaktig information. Dessa synpunkter "bör avräknas från inkommande svar". Att ta hänsyn till dessa är ett stort misstag.

Det kommunala Pensionärsrådet vill utöka planområdet till att även omfatta kvarteret Idun, "som med sin närhet till servicehuset Tor är mycket lämpligt för ett boende för äldre". Målet måste vara fler bostäder för äldre, därför måste detta finnas med i den första detaljplaneetappen.

Det kommunala Tillgänglighetsrådets granskningsgrupp säger att eftersom nuvarande centrum svarar upp mot aktuella behov, får man se förslaget som en önskan att öka bostadsbyggandet i centrum och att därmed öka kundunderlaget för handeln. Det nya köpcentrum som planeras i Ropsten blir en konkurrent som kommer attrahera inte minst boende på södra ön, som kan göra inköpen där och sedan ta Lidingöbanan hem utan byte mellan buss och tåg. En analys behöver göras hur e-handelns snabba utveckling kan påverka Lidingö centrum. Det finns en stor risk att affärslokaler kommer stå outhyrda om dimensioneringen inte vägs in. Enligt förslaget blir Friggavägen en "110 meter lång och 11-12 meter bred gata, skuggad av befintliga byggnader. Gatan blir ett vindpinat stråk då vinddämpande byggnader saknas i ändarna. Friggavägen blir inte det attraktiva promenadstråk som eftersträvas, inte ens under sommartid". Bryt istället upp den planerade bebyggelsen i två tydliga U-formade kvartersbildningar där gårdarna öppnas mot Friggavägen. Det framgår inte av detaljplanen om det ska vara bostadsrätter eller hyresrätter eller vilka målgrupper som förväntas bo i husen. Behovet av seniorlägenheter, ett "Tor 2", med närhet till service och handel, behövs. Gång- och cykeltrafik måste separeras, för att undvika olycksrisker. Friggavägen måste bli ett renodlat gångstråk.

Fortsättning följer med fler synpunkter.

Dela Samrådssvaren om Lidingö centrum, 1

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google