Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Samrådssvaren om Lidingö centrum, 2

torsdag 20 juli 2017 00:01

I måndags, den 17 juli, publicerade Lidingösidan ett antal synpunkter på det detaljplaneförslag som staden presenterat gällande Lidingö centrums första etapp. Här kommer nu flera synpunkter, denna gång enbart från remissinstanser på ön. Presentationen fortsätter nästa vecka. Under hösten kommer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att sammanställa alla synpunkter till en samrådsredogörelse som politikerna får ta ställning till.

Ytterligare synpunkter från remissinstanser:
Utbildningsnämnden säger att förvaltningens verksamheter påverkas genom att fler barn och ungdomar kommer flytta in i området. Ingenting nämns i förslaget om behovet av förskolor inom Centrum-Torsviksområdet, som enligt planprogrammet kan bebyggas med 900-1000 nya bostäder. Planering för nya förskolor inom området måste starta snarast, i den första etappen.

Centerpartiet anser att de föreslagna byggvolymerna minskas (tre våningar istället för fyra och fem) och att möjlighet ska finnas att lätt ta sig mellan husen, alltså inte den föreslagna trappan. Illustrationerna i samrådet är missvisande, som t.ex. för Friggavägen som visar på en 20 meter bred gata men som enligt förslaget ska bli 12 meter. Hörnen på husen måste skäras av för att skapa luftighet. Pressbyråhuset ska vara kvar.

Coop betonar att den parkeringslösning som skapas ska ha "god tillgänglighet, säkerhet och öppen och inbjudande lösning för kunderna" eftersom de konkurrerande dagligvarubutikerna på ön redan har rationella markparkeringar. Coop ser inte att ett utbyggt Centrum kan klara av ytterligare en dagligvaruaktör. Möjligtvis om upptagningsområdet delas med bl.a. Torsvik. Därför bör fokus läggas på att utveckla Torsvik i samband med Centrum. Man ser risker med tillgängligheten under byggtiden för såväl kunder som varuleveranser.

John Mattson Fastighets AB är positiva till förslaget och betonar att det i Norra Djurgårdsstaden planeras för 600 000 kvadratmeter kommersiell yta. "Det enda handelsslag som är någorlunda i balans med efterfrågan på Lidingö är livsmedelshandeln" medan övrig handel är underdimensionerad. Det kan vara en fördel att inte bygga alltför låga hus i Lidingös allra mest centrala delar. "Varierande våningshöjder på mellan 3 och 5 våningar torde passa in i miljön och göra projektet ekonomiskt genomförbart".

Liberalerna noterar att planprogrammet för Centrum-Torsvik nu är indelat i tre huvudetapper och att för varje etapp planeras ett antal detaljplaner. Denna nu presenterade detaljplan sägs utgöra en av fem detaljplaner. "Innan den är antagen och vunnit laga kraft kommer det i stort sett ha gått en hel mandatperiod på fyra år". Med den hastigheten kommer det ta 60 år innan området är färdigplanerat. Har Lidingö Centrum en chans att överleva med denna takt? Större planområden behövs. Utöka till åtminstone kvarteret Idun. Bygg ett trygghetsboende för äldre, "Tor 2" i första etappen. Antalet planerade parkeringsplatser är cirka 23 procent, eller 95 stycken, för få vilket är "totalt oacceptabelt". "Efter tre års detaljplanearbete kan inte ens p-normen upprätthållas i planen".

Lidingö Hembygdsförening har inget emot att Centrumparkeringen bebyggs. "I huvudsak kan också föreslagen höjd på bebyggelsen accepteras". Man vill ha kvar kioskbyggnaden eftersom "den utgör en inte oviktig del av Lidingö centrums nuvarande gestaltning". Den föreslagna trappan mellan de två husen vill man inte ha. Inte heller vill man att det f.d. posthuset rivs. Istället bör man hitta en lösning så att den "olyckliga höjdförskjutningen framför byggnaden" får en mer tilltalande utformning. Det är viktigt för Lidingö museum att Lejonvägen får en god utformning och att ett säkert övergångsställe skapas mot museets entré.

Fortsättning följer med fler synpunkter.

Dela Samrådssvaren om Lidingö centrum, 2

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google