Väder Lidingö

Lidingö lördag 4 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Byggnation utgör ett svek mot Lidingös hälsoprofil

onsdag 18 september 2013 11:08

Området Isstacken har stor betydelse för Kottlasjöns naturliga tillrinning med grundvatten alldeles under markytan (och bör enligt konsultföretaget Geosigma icke bebyggas utan tillföras gränsande naturreservat.)

Exploatörens konsultföretag Structor har även uppmärksammat tillrinningsfrågan men anser sig att för sin uppdragsgivare och betalningsansvariges räkning kunna lösa tillrinningen med diverse dammar och nedgrävda trummor, så vitt vi förstår är detta ett fall av mark av vatttning och påverkan av Kottlasjön vatten. Detta är förbjudet och kommer att överklagas till länsstyrelsen.

Structor har även i sin utredning lagt in en brasklapp och säger underförstått “om föreslagna åtgärder misslyckas så är det trots allt bara ett par procent av sjöns totala tillrinning som faller bort” men man har då bara räknat på de avstyckade tomterna på cirka 8 000 kvm.

Den totala tillrinningsytan som bortfaller blir minst 50 000 kvm eller ännu högre. Med tanke på att sjön dokumenterat behöver allt vatten den kan få, så är planerad byggnation ett allvarligt hot.

Staden har felaktigt i egen skrivelse påtalat att hela det aktuella området är täckt av ett tjockt lerlager som skulle bära planerade fastigheter utan pålning. Bägge konsultföretagen har dock konstaterat att lerlagret ovanpå grundvattenmagasinet endast är marginellt. Pålning och omfattande dräneringsåtgärder är alltså ett måste .

För upphävande av strandskydd påstås det att området redan är taget i bruk. De tre villafastigheter som ligger mellan sjön och den sanka ängen är alla byggda på en bergrygg som löper mellan ängen och sjön och det planerade byggnationsområdet. Tomten 781 som är en viktig del av det naturliga tillrinningssystemet ligger bortom bergryggen med direkt anknytning till sjön och omfattas tillfullo av strandskydd.

Man har till länsstyrelsen uppgivit att denna tomt, som aldrig varit bebyggd, är anspråkstagen för byggnation. Detta är helt felaktigt. På tomten finnes endast en provisoriskt uppförd carport, i stort sätt vägglös.

Man har även till länsstyrelsen framfört att planerad byggnation “skulle säkra allmänhetens tillträde till Kottlasjön”. Allmänhetens tillträde till sjön är dock i nuläget 100 procentigt och kan alltså endast försämras av planerad byggnation.

Detta är med all säkerhet mot de flesta* Lidingöbors vilja, politikerna bör alltså tänka om. Det har ju visat sig att man trots oerhört mycket nedlagt kapital och arbetsinsatser beträffande Gåshagaled, tunnel, avfallsanläggningslokalisering samt, sist men icke minst, återkallande av de stora utbyggnadsplanerna som Lidingöborna mottog kallsinnigt, så måste man till slut dra tillbaka oönskade förslag och inse att väljarna inte låter sig köras över hur som helst.

Jag anser att planerad byggnation utgör ett svek mot Lidingös hälsoprofil och löftena om att grönområden inte skall bebyggas. Detta är även ett svek mot alla Lidingöbor och jag anser att det planerade byggnationsförslaget snarast skall förpassas till papperskorgen.

Björn Bergström, medlem av Kottlasjöns vänner

Dela Byggnation utgör ett svek mot Lidingös hälsoprofil

Kommentarer

Joakim E 2013-09-23 11:19

Besinna er politiker! Stoppa denna exploatering som endast gagnar en byggherre som köpt marken på ren spekulation. Inga löften om att marken skall få bebyggas har någonsin funnits. Detta går inte att jämställa med att man köper en tomt I ett redan detaljplanerat område och där det finns ett bygglov – detta är en helt annan sak. Vi talar här om “icke ianspråktagen mark” som en byggherre skall få exploatera för egen ekonomisk vinning – skrämmande om detta förslag vinner gehör i Kommunfullmäktige!

Kottlasjöns Vänner 2013-09-22 22:27

Kottlasjöns Vänner anser att bebyggelsen inkräktar på grönområdet och att tillrinningen till Kottlasjön påverkas.

Hela Kottlasjöns Vänners yttrande finns nu på vår hemsida.

Det gäller även info om planområdet Norra Skärsätra under rubriken
“Rädda Kottla – Stockby”

Jesper 2013-09-22 15:11

Dessa byggnationsplaner är ju helt orimliga! Ska man riskera vår fina Kottlasjö för kortsiktiga privata intressen? Vissa verkar inte förstå att det är sjön som måste skyddas oavsett var folk är bosatta. Jag vill i stället berömma personer som engagerar sig. Min uppmaning till politikerna är att återkalla byggnationsförslaget!

Göran Ljungberg 2013-09-20 10:28

1. Ängen utgör idag en vattenreservoar, som samlar vatten från sluttningarna runtom. Idag silas vatten naturligt genom mark och vegetation och kommer rent ut i Kottlasjön, som behöver allt rent vatten den kan få. Att lösa avvattningen av en bebyggd äng med ett öppet dike och en kulvert skulle betyda att förorenat vatten rinner ut i sjön.

2. Varför har man strandskydd, om man utan vidare kan upphäva det? Allmänheten har redan idag obegränsat tillträde till sjön, så det är inget argument. Betr Björn Bergströms hus, så byggdes detta långt innan det var aktuellt med strandskydd, som tillkom 1950. Man kan inte komma i efterhand och kräva expropriering.

3.Området har en gammaldags karaktär med Kottla Gård i centrum, som skulle förstöras. Detta är ett unikt område,som måste skyddas, vilket ett gällande strandskydd skulle göra.

Att just boende i området engagerat sig beror naturligtvis på, att de känner till situationen och vet vad en byggnation skulle innebära för naturen. De flesta Lidingöbor skulle säkert instämma, om de visste vad som är på gång.

Hans 2013-09-19 16:36

Snacka om att bevaka sitt egenintresse. Björn Bergström bor själv på en sjötomt på andra sidan badplatsen. Han och vissa andra grannar säger sig representera “lidingöborna” men vad det i själva verket handlar om är att de inte vill ha nya grannar.

Självklart måste man klara av dagvattenhantering och tillrinning på tillfredsställande sätt, men att fem privatägda tomter (varav 4 ligger bakom andra, redan bebyggda fastigheter, närmare stranden) inte skulle få bebyggas är orimligt. Varför ska de fastighetsägarna inte få samma rätt som Björn och andra som redan har byggt sina hus.

Om Björn Bergström och hans grannar lyckas stoppa detta borde kommunen i gengäld expropriera strandremsan nedanför hans och hans grannars hus och bygga strandpromenad där. Lika för alla…

Karin 2013-09-19 16:01

Jag blev tvungen att uppdatera mig om Isstacken och läser på stans hemsida “Detalj- och fastighetsplanens syfte är att reglera befintlig och tillkommande bebyggelse inom kvarteret Isstacken. Detaljplanen innebär att strandskyddet avses upphävas inom kvartersmarken. Syftet med detaljplanen är också att säkerställa allmänhetens tillträde till Kottlasjön med tillhörande badplats och strandpromenad. Syftet med fastighets-planen är att indela kvarteret i 13 fastigheter och en marksamfällighet.”

Så hemskt! Låt bli Isstacken! Strandskydd måste gälla för hela Kottlasjöområdet. Kommunpolitiker: besinna er för dessa planer är inte i lidingöbornas intresse men gagnar förstås några byggherrar. Tänk om!

Johan 2013-09-19 14:19

Kottlagårdsområdet – där kv. Isstacken ingår – har en gång tidigare varit uppe för detaljplanering där kommunen ville bebygga ängen i området. Vid detta tillfälle avstyrde Kommunfullmäktige detaljplanearbetet. En stor anledning till detta var den omfattande “miljökonsekvensutredning” som Lidingö stad lät utföra och där det framkom att ängen 1. hade “stort miljövärde” 2. utgjorde en viktig “grön korridor för djurlivets förflyttning mellan öns östra och västra delar 3. var en viktig del för att bevara områdets “kulturhistoria” samt att 4. en bebyggelse kunde få stora negativa konsekvenser för Kottlasjön. Denna gång har Lidingö stad medvetet avstått från en miljökonsekvensutredning. Nuvarande detaljplanearbete är ett rent beställningsjobb……!

Torbjörn Peterson 2013-09-18 13:31

Om försäkran till Länsstyrelsen från Lidingö stad enligt ovan är sanningsenliga (vilket jag utgår från att de är) påminner detta om en maffiarelaterad strategi för att med ohederliga metoder till varje pris uppnå sitt syfte. Att anläggning av privat tomtmark nära stranden av Kottlasjön t. ex. skulle “säkra allmänhetens tillträde till sjön” ter sig tillsammans med övriga floskler så irrelevanta att det närmast påminner om ett draft med önsketänkande som aldrig varit avsett att offentliggöras, men slunkit igenom pga utebliven korrekturläsning. Lidingö stad verkar agera mer som ett privat företag med en egen agenda och mindre i enlighet med ansvar och lyhördhet för öns miljö och invånarnas önskemål.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google