Väder Lidingö

Lidingö fredag 22 oktober 2021 v. 42

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Ambitionen när det gäller samhällsutveckling är obefintlig

tisdag 20 januari 2015 20:36

Lidingös redovisning av samrådet för Lilla Lidingöbron är inte öppen för alla att läsa.

Samrådsredogörelsen har lagts in på Lidingö Stads hemsida som informerar att alla synpunkter som kommit in under samrådet finns redovisade. Detta är inte fallet när det gäller våra synpunkter, vilket vi tycker är vilseledande och olyckligt när det gäller fullständig information om Lidingö Stads förslag till ny bro för spårtrafiken och gång och cykeltrafiken. Se länk.

En ny spårbro kan inte behandlas som en enskild fråga utan den är en del av ett större sammanhang, där framtida kollektivtrafik och förutsättningar för en mindre andel biltrafik för arbetsresor är i fokus. Det är just detta som ska leda till de förändringar i resmönster som i framtiden (redan om 15 år) är förväntade i Lidingö Stads prognoser och visioner för miljö och hållbarhet. För att möjliggöra denna utveckling krävs att kollektivtrafiken görs attraktiv och att gång och cykeltrafiken gynnas med fler och bättre cykelbanor.

Att då föreslå en bro, som lik den befintliga som byggdes för 100 år sedan är anpassad för en tågtrafik som försörjer endast södra Lidingö (den norra grenen gick ju förut via Lidingö Centrum) och som är en fast lågbro med begränsad segelfri höjd, visar att ambitionen när det gäller samhällsutveckling är obefintlig, liksom förståelsen av sambandet mellan bra kollektivtrafik och ändrade resvanor.

Lidingö Stads broförslag har fokuserat på bra förutsättningar för gång- och cykeltrafiken vilket är bra, men det bästa förslaget även för gång- och cykeltrafiken är en högbro mot Lidingö. Med en högbro följer även att huvudstråket för gång- och cykeltrafiken går via Lidingö centrum som ska utvecklas och även att Lidingöbanan, som snart blir en mycket attraktivt tillskott till kollektivtrafiken med stor kapacitet, kan bli tillgänglig även i Torsvik/Lidingö centrum och kopplas till kollektivtrafikens nav.

Att förvänta sig att Landstinget ska medverka med finansiering till en tunnelbana till Lidingö Centrum när de just lagt ner ca 1 miljard på upprustning av Lidingöbanan är en utopi. Dessutom är Bogesundslandet sedan 2013 naturreservat, vilket lägger en hämsko över bebyggelseutveckling norr om Lidingö, vilket skulle kunna vara en målpunkt för en ny T-bana. Landstinget borde däremot vara intresserade att deras investering i Spårväg City och Lidingöbanan blir framtidsinriktad och inte hamnar i en återvändsgränd. Detta är möjligt om Lidingöbanan dras om via Lidingö Centrum i samband med att en högbro byggs mot Lidingö. Det är inte för sent för Landstinget och Lidingö Stad att samarbeta i denna för Lidingö så viktiga fråga.

Hela vårt samrådssvar finns att läsa nedan.
Samråd för ny spårbro, Lilla Lidingöbron
Lidingö stad har tagit fram ett förslag till ny spårbro över Värtan mellan Ropsten och Lidingö.
Följande är våra synpunkter som vi vill ska beaktas i fortsatt planering av spårbron.

Förutsättningar
Anledningen till att Lidingö Stads förslag till ny spårbro ser ut som det gör, är att den viktigaste förutsättningen har varit att brofästet på Lidingösidan ska ansluta till spåret i den nuvarande sträckningen från Baggeby utmed stranden fram till bron. På detta sätt har det naturliga och bästa alternativet för en ny spårbro omöjliggjorts. Spårbron måste vara lågbro på Lidingösidan och för att få minsta möjliga lutningar för GCM-trafiken på själva bron forsätter lågbron till Ropsten. Att Stockholm Stad fortfarande utreder om spårbron vid Ropsten ska vara låg eller hög, har Lidingö Stad inte tagit hänsyn till. Inget genomarbetat förslag finns för det fall bron hamnar i ett högt läge. Att Mark och

Miljdomstolens tidigare krav på segelfri höjd inte hörsammats av Lidingö Stad förklaras genom hänvisning till det tillfälliga tillstånd som domstolen beviljat för att invänta en ny spårbro istället för att reparera den trasiga klaff som öppnar den gamla bron. Eftersom den föreslagna bron kommer att starkt begränsa båtrafiken under de närmaste 100 åren och dessutom tvinga all båttrafik under en låg öppning på Lidingösidan, påverkar detta samhällsutvecklingen, i synnerhet som en ny hamn planeras inom Norra Djurgårdsstaden. Dessutom gäller riksintresse för sjöfarten för området vid Brofästet vid Ropsten. Med Lidingö Stads förslag kommer sjöfarten genom att tvingas ta vägen norr om Lidingö, en omväg i synnerhet för de som har södra skärgården som mål. Sjötrafiken som har målpunkter vid den nya hamnen och brofästet vid Ropsten kommer att få längre resväg.

En öppningsbar bro är inte förenlig med spårvägstrafik med hög turtäthet och kapacitet.
Den föreslagna brolösningen visar en fri höjd på 2 m. Vid en konstruktion som med räcke är ca 4.5 m hög och över 700 m lång finns stor risk att intrycket kommer bli att bron vilar på vattnet. Det innebär också att en passagerare som råkar stå upp i en passerande mindre båt förmodligen slår huvudet i om de passerar någon annanstans än vid det slimmade konstruktionsfacket närmast Torsvik. Högsta högvattennivå är för närvarande 117 cm. Då återstår 83 cm frigång. År 2100 kan motsvarande nivå vara 175 cm enligt SMHIs prognos. Frigången blir då 25 cm. Lidingö Stad spelar med mycket små marginaler.

Tillgänglighet för GCM-trafik
Om Spårväg City ansluter på hög nivå=plattformsnivå för T-banan, måste GCM-banan vid Ropsten ansluta till spårbron via en separat lutande ramp/bro. När GCM-trafiken nått denna nivå är det oförenligt med uppställda krav på god tillgänglighet att spårbron ansluts på en låg nivå på Lidingösidan. Två lutningar på bron (upp och ner) och sedan en brant backe för att nå huvudstråken mot Lidingö Centrum och Baggeby är oacceptabelt.

Om segelfri höjd som för bilbron krävs är det gynnsammast för cyklister och gående mm att fortsätta på den högre nivån fram till Torsvik på samma sätt.

En lågbroanslutning till Lidingö innebär att nuvarande stråk utmed stranden och Norra Kungsvägen bibehålls. Huvudstråket för GCM-trafiken genom Torsvik och Lidingö Centrum, som ska utvecklas, blir lika otillgänglig som idag med den branta backen mot Torsvik. Detta trots att man nu bygger en ny bro för framtiden.

Vid hög anslutning mot Ropsten slipper GCM-trafiken en lutning på bron och den branta backen mot Torsvik alternativt stigningen upp mot Baggeby. För merparten är det betydligt gynnsammare för GC-trafiken med en acceptabel lutning, säg 2% på bron eller på ramp vid Ropsten, än den betydligt brantare stigning som gäller dag upp mot Torsvik och mot Baggeby. Genom att optimera lutningar på spårbron har de samlade förhållandena för merparten av GCM-trafiken på deras resa till arbetet mm helt negligerats.

Lidingöbanans trafikuppgift
Lidingöbanans trafikuppgift som pendlarbana för boende på södra Lidingö, som nu planeras, är alldeles för begränsad för att kunna accepteras som långsiktig lösning. Spårvägen går inte genom samhällets centrum och nav för kollektivtrafiken, vilket begränsar både tillgängligheten och samhällsutvecklingen. Dessutom utnyttjas inte den moderna spårvägens erkända attraktivitet och kapacitet för att öka andelen kollektivresor och avlasta busstrafiken vid trafiktoppar. En analys av hur busstrafiken belastas vid Lidingö Centrum,om Lidingös målbild för arbetsresor och hållbara transporter 2030 (10 år efter att spårbron är byggd) tilllämpas, har gjorts av Göran Tegnér åt Lidingö Stad. Analysen visar att antalet bussar genom Lidingö Centrum då inte har framkomlighet, vilket kommer att ge köer och trängsel, s.k. konvojkörning. Med andra ord en mycket oattraktiv kollektivtrafik som direkt kommer att motverka uppställda mål.

Det är viktigt att förstå, att nu när en ny spårbro är beslutad, något som inte fanns med i överenskommelsen med Landstinget gällande upprustningen av Lidingöbanan, så blir investeringen mer långsiktig. Kravet på trafiksystemet blir mer långtgående när det gäller utbyggbarhet och framtida användning i kollektivtrafiken. Lidingöbanans trafikuppgift måste nu utökas för att klara Lidingös långsiktiga behov. Om inte detta görs nu i samband med utbyggnad av Spårväg City och Lidingöbanan försummas möjligheten till en hållbar trafikförsörjning av hela Lidingö. Lidingöbanan reduceras till en pendlarbana för södra Lidingö istället för en viktig del av den långsiktiga trafikförsörjningen och samhällsutvecklingen av Norra Djurgårdstaden och hela Lidingö.

5 min trafik på enkelspår på en 700 m lång bro och utmed stranden fram till Baggeby Gård ytterligare 1800 m kommer att vara mycket störningskänslig och påverka möjligheten att hålla tidtabell och kapacitetet i högtrafik. Detta innebär att Lidingöbanan inte kommer att kunna anpassas till ett utökat trafikbehov i framtiden. Om trafikbehovet ökar genom en omdragning av Lidingöbanan genom Lidingö Centrum är dubbelspår på bron en nödvändighet.

Om Lidingöbanan läggs om via Torsvik/Lidingö Centrum med dubbelspår och den nya spårbron förses med dubbelspår, erhålls en robust infrastruktur som för lång tid kan upprätthålla en tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik på Lidingö som tillsammans med busstrafiken i Lidingö Centrum klarar framtida krav som kommer att ställas på hållbara transporter.

Flexibilitet inför framtiden
Lidingö Stads förslag till ny spårbro saknar helt framtidsinriktning. Efter 100 år rivs en gammal bro som nu förseslås bli återuppbyggd men utan öppningsmöjlighet för båttrafiken. Nya förutsättningar för trafiken med hållbara transporter och miljöhänsyn som lovordas i Lidingö Stads egna styrande dokument har inte satt några avtryck. Trots att det nu gäller en långsiktig investering i tung infrastruktur på 1.5 till 2 miljarder. Den mest avgörande förutsättningen för en långsiktigt hållbart projekt har försummats. Lidingöbanans omdragning genom Lidingö Centrum/Torsvik finns inte med i den totala upprustning till en modern spårväg som nu genomförs. Detta innebär att en naturlig koppling till en hög anslutning av spårbron vid Lidingö inte har utretts, trots att det för samhällsutvecklingen och även för merparten av GCM-trafiken är den förmånligaste lösningen. Att senarelägga en omdragning av Lidingöbanan via centrum är inte kostnadseffektivt och riskerar att bli ogenomförbart eftersom ingen planering för detta finns i det pågående planering inför utbyggnad av Lidingö Centrum/Torsvik. För att denna planering ska bli framtidsinriktad utgör spårvägen den viktigaste förutsättningen.

För att summera
Lidingö Stad riskerar att tvingas bygga en bro med hög puckel om inte domstolen instämmer i den optimistiska förhoppningen att det går att stänga för sjöfarten.

Med en hög bro kan cykeltrafiken enkelt ledas från både södra och norra ön via Torsvik nästan horisontellt mot Ropsten. Med en högbro blir möjligheterna större att bygga en estetiskt tilltalande bro som inte släpar magen i vattnet. Vi menar att Lidingö Stad gör ett stort misstag som inte planerar för en hög bro som ansluter direkt till Torsvik och centrum och en spårväg med dubbelspår hela vägen från Baggeby via Torsvik. Detta oavsett om det blir en hög eller låg anslutning vid Ropsten. Bygg en framtidsinriktad infrastruktur som vi kan vara stolta över.

Hans Lefvert, Robert Hellesen

Dela Debatt: Ambitionen när det gäller samhällsutveckling är obefintlig

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google