Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Det behövs både mod och ansvar för att utveckla Lidingö

fredag 11 mars 2016 21:19

"Vi i Lidingö Näringsliv vill i detta läge framföra vår samlade ståndpunkt och ber er politier att ha mod och ta ansvar för att utveckla Lidingö till Stockholms närmaste levande och unika småstad. Vilka val ni som politiker gör nu blir avgörande för Lidingö under en lång tid framöver". Det skriver sex företrädare för näringslivet på Lidingö i denna gemensama debattartikel.

Till Lidingös politiker

Stockholms närmaste småstad eller sovstad: Lidingös framtid avgörs nu.
Den starkt tilltagande bostadsbristen i Stockholmsområdet, möjligheten att delta i Sverigeförhandlingarna samt nya utvecklingsplaner för Ropsten, skapar helt nya förutsättningar för Lidingö, jämfört med de vallöften som gavs i valet 2014. Vilka val ni som politiker gör nu blir avgörande för Lidingö under en lång tid framöver.

Lidingö Näringslivs syn på utvecklingen av Lidingö
Vi i Lidingö Näringsliv vill i detta läge framföra vår samlade ståndpunkt och ber er politier att ha mod och ta ansvar för att utveckla Lidingö till Stockholms närmaste levande och unika småstad.
• Ja, för tunnelbana till Lidingö Centrum.
• Ja, för Lidingöbanan till Lidingö Centrum och länkning till tunnelbana.
• Ja, för byggande av 5.600 - 5.900 nya bostäder under förutsättning att det sker genom förtätning i redan bebyggda områden.
• Ja, till utveckling av Lidingö centrum till en levande stadskärna med unik småstadskänsla för både näringsliv och boende.
• Ja, till centrum som modern och smart kommunikationsnod.
• ”Hold” på bro beslut tills vi vet mer
• Allt under förutsättning av en rimlig finansieringslösning.

Ropsten finns inte för oss i en framtid - en helt ny stadsdel växer
Lidingös kommunikationsnod Ropsten har försämrats radikalt sista året. Trängselskatt har införts och vi måste betala för att hämta och lämna vid tunnelbanan. Trots påtryckningar gör Stockholm stad/regeringen inget åt saken. Parkeringsplatserna för oss Lidingöbor och busshållplatserna för Lidingöbussar kommer att ersättas med 2000 lägenheter om Stockholms stad får som de vill.

Stockholms stad ger oss tydliga signaler om att ta hand om vår egen kommunikation och i Sverigeförhandlingarnas bud till Lidingö ligger en förlängning av tunnelbanan till Lidingö Centrum.
I budet från Sverigeförhandlingarna finns inte alternativet Lidingöbanan till Ropsten och framtiden för Spårväg city är oviss.

Se utbyggnadsplaner och bilder på hemsidan för Stockholm stad, Norra Djurgårdsstaden.

Ja, tunnelbana till Lidingö
Vi förordar tunnelbana till Lidingö Centrum därför att kortare restider och mindre antal byten för många vidgar både arbetsmarknaden för Lidingöbor och ökar attraktionskraften att arbeta på Lidingö samt för företag att etablera sig här. Med Lidingö Centrum som kommunikationsnod utvecklas handel och service främst i stadskärnan men ökar också möjligheterna att rekrytera personal till våra skolor, äldrevård, etc. och förstärker därmed de ekonomiska förutsättningarna för den kommunala servicen.

Med tunnelbana gör vi också Lidingö attraktivt för den yngre generationen och stödjer besöksnäringens utveckling på kursgårdar, idrottsanläggningar och andra turistattraktioner.

Frågan om bus och kriminalitet vid ändstationer har debatterats vid ett antal tillfällen och på Lidingö är det en ”ickefråga”, då det har med socio-demografiska faktorer att göra, och hur man bygger smarta och säkra tunnelbaneuppgång kan vi påverka själva.

Lidingöbanan till centrum, kopplas ihop med tunnelbanan
Självklart ska Lidingöbanan vara kvar, speciellt efter de stora investeringar som nyligen genomförts. Investeringar som redan är gjorda i spårvägshallar kan, om Spårväg City inte genomförs, användas för t.ex. bussuppställning eller för småskalig industri, där det finns en stor efterfrågan på lokaler.

Vare sig det blir tunnelbana eller ej, bör Lidingötåget dras om till Centrum för att göra centrum till en knutpunkt för kommunikation.

Tunnelbanans restidsnytta är väsentligt större än Lidingöbanan och samtidigt råder stor osäkerhet runt Spårväg Citys framtid, som inte fanns med i Sverigeförhandlingarna för Stockholms stad. Stockholms landsting måste ta beslut om Spårväg City innan en bro kan byggas, för att inte skapa merkostnader. Alternativet Lidingöbanan via centrum och koppling till Spårväg City är alternativ två för Lidingö Näringsliv.

5900 nya bostäder i utvalda områden bra för närcentra
Sverigeförhandlingarna kräver 5900 nya bostäder fram till 2035 – endast 300 mer än staden planerat för. Lidingö stad hade tidigare planerat för 4200-5600 bostäder.

Planen är att förtäta redan befintlig bebyggelse och inte ta i anspråk grönområden. Detta ställer vi oss helt bakom då det kan hjälpa till att få våra närcentra att överleva och utvecklas från dagens tynande tillvaro. För oss är det dock viktigt hur man planerar och bygger för att bevara Lidingös småstadskaraktär. Nya bostäder i olika typer av boendeformer behövs för ny arbetskraft, för att få våra ungdomar att stanna på ön samt för nyanländas boende.
Se detaljerad karta se Lidingö Stad Sverigeförhandlingen: Dokument & Bilagor: Bostäder per område.


Centrum som en levande stadskärna
Lidingö centrum planeras med en bostadsförtätning 1000-1600 nya bostäder fram till 2035 och med en kommersiell yta på ytterligare 7.000-10.000 kvm.

I samverkan med tunnelbana och Lidingöbanan ges goda möjligheter att utveckla centrum till Lidingös småstadskärna. Här ser vi att boende, besökare och företagare samlas. Det finns mötesplatser, unika butiker, kedjor typ Åhléns och Clas Ohlson, dagligvaror, restauranger och kultur - en levande småstadskärna. Ett levande centrum är ett tryggt centrum. Om det behövs kan vi tänka oss att bygga ett och annat lite högre hus om det smälter in i miljön.


Centrum som kommunikationsnod - alla trafikslag samverkar på ett smart sätt
Tunnelbana till centrum i tunnel under jord med uppgångar både i Centrum och Torsvik knyts samman med Lidingöbanan i centrum. Med omläggning av busstrafiken och med matarbussar som går hela tiden och över hela ön med tätare förbindelser undviker vi bussterminaler i Centrum. En bra och säker uppställningsplats med tak för cyklar kommer att innebära att färre tar bil till Centrum och det blir även lättare för många att gå.

Viktigt är att det också finns tvärkommunikationer mellan olika delar av ön. Säkra och ljusa garage under jord med smarta och moderna parkeringslöningar blir en viktig del i planeringen av den nya stadskärnan.

Vilken lidingöbro beor på vilken bana
Vilken bro som ska byggas beror på beslut om tunnelbana eller Lidingöbana och om Spårväg City kommer att byggas. Vi tycker dock att det är viktigt att det är en högre bro som kan släppa igenom sjötrafiken.

Lidingö Näringsliv vill utveckla Lidingö till Stockholms närmaste unika och levande småstad
Lidingö är en del av Stockholmsregionen, och vår omgivning står inte stilla. Oavsett om vi är privatpersoner, driver verksamhet eller är politiker, måste vi alla förhålla oss till denna utveckling och agera. Den stora bostadbrisen i Stockholmsområdet kan inte Lidingö ställa sig utanför, vi måste också ta vårt ansvar – och bostäder i Ropsten kommer att bli ett faktum där Lidingöbussarna har sin uppställningsplats i dag.

Sverigeförhandlingarna ger oss möjlighet att utveckla framtidens Lidingö på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Det är nu av största vikt att Lidingös politiker, i fortsatt nära dialog och samverkan med öns medborgare och näringsliv, utvecklar vårt Lidingö till en unik och levande småstad!

Lidingö den 10 mars 2016
Lidingö Näringsliv:
Katarina Palmstierna, ordförande Företagarna Lidingö
Johan Hjort, ordförande Lidingö Nyföretagarcentrum
Ann Nagel, ordförande Destination Lidingö
Anna Grånäs Jakobsson, ordförande Kvinnor & Företag
Gerre Versteegh, ordförande Handelskammaren Lidingö
Roland Rothman, ordförande Lidingö Centrumförening

Dela Debatt: Det behövs både mod och ansvar för att utveckla Lidingö

Kommentarer

gerre versteegh 2016-03-13 23:04

Det är just att ta sitt ansvar politikerna bör göra. De skall se framåt, förbereda Lidingö inför framtiden - staka ut vägen för att möta ett växande behov av såväl bostäder om effektiv kollektivtrafik!

Ulrika Levihn 2016-03-13 17:23

De senaste åren har jag upplevt att våra styrande politiker och tjänstemän på Lidingö helt missat att ta ansvar - så jag skulle välkomna att de börjar nu.

Då ska man komma ihåg att deras ansvar är gentemot Lidingöborna.

I vilket annat jobb kan du strunta i att värna om ditt ansvarsområde, till förmån för ett annat som ligger utanför din tjänst?

Det våra styrande politiker och tjänstemän hållit på med den senaste tiden hade i vilket annat jobb som helst varit tjänstefel.

Slutligen utmålas vi Lidingöbor av styrande politiker och tjänstemän alltid som ett miserabelt gäng, som lider av inte ha en tunnelbana, "outvecklade" grönområden med låga vistelsevärden, starkt plågade av brist på Åhléns och liknande affärer.
När sanningen är att de flesta trivs riktigt bra på Lidingö, precis som det är. Annars hade man väl inte bosatt sig här från början?
Sluta försöka hårdexploatera Lidingö under devisen att de stackars invånarna måste räddas.

Roland Rothman. 2016-03-13 13:07

Karin, förstår att du tycker företagare är konstiga.
Du beskriver företagare som ngn slags utomjordingar. Men de flesta som du beskriver som konspiratorisk sekt, är vanliga Lidingöbor.
Lidingöbor som ser att barn och barnbarn skall ha möjlighet att bo verka och leva i en trygg närmiljö.
Företagare= vanliga Lidingöbor som du. Fria att tycka och hoppas.

Katarina Palmstierna, Ordförande Företagarna på Lidingö och talesperson för Lidingö Näringsliv 2016-03-13 12:59

Vi vill rätta till vissa faktafel som kommit fram i kommentarerna hittills, som t.ex. att vi är uppbackade av Stockholm Handelskammare. Även om vi använt fakta vi fått på föredrag de hållit på Lidingö har vi inte haft några diskussioner med Stockholms Handelskammare eller blivit uppbackade på annat sätt. Och sak samma med SL - det är inte vår sak att förhandla med SL. Vi vill gärna veta varifrån dessa påståenden kommer.

Det frågas också om det är företagarna som styr och svaret på det är naturligtvis att det är de folkvalda som styr. Men naturligtvis har Näringslivet rätt att uttrycka sina åsikter som så många andra personer och organisationer gör.
Vi har vid ett flertal tillfällen blivit tillfrågade om vår ståndpunkt om näringslivsutvecklingen på ön och Sverigeförhandlingarna. Vi har under januari och februari träffat alla politiska partier på ön och informerat om var vi står och tagit del av var de olika partierna står. Vi har haft och har fortfarande mycket bra dialoger och samarbete med alla politiska partier och tjänstemän i staden; även om vi inte tycker lika i alla frågor respekterar vi varandras ståndpunkter.
Lidingös medborgare måste självklart säga sitt i denna viktiga fråga - även vi näringsidkare är medborgare på Lidingö!

Det nämns också ett ”hiskligt” busstorg. Det är inte sant. Det vill vi inte ha. Vad vi vill ha är ett grönt och levande småstadcentrum – med så mycket som möjligt av bilparkering och T-bana under jord och matarbussar. Bussuppställningsplats kan vara på annat ställe på ön, till exempel vid spårvägshallarna.

Det stämmer att vi är den 4:e folktätaste kommunen i Stockholms län med 1503 invånare per km2 land 2015. Sundbyberg, Solna och Stockholm City har omkring 4.000 - 5000 invånare. Långt under dessa tre ligger alltså Lidingö och andra närförorter såsom Danderyd, Nacka med mellan 1000 och 1500 – och då ligger ändå Lidingö närmare Stureplan än Sundbyberg, som är mest tätbefolkat.

Det finns också oro för att tunnelbana till ön skulle innebära massexploatering. Redan före Sverigeförhandlingen hade Lidingö konstaterat ett behov av fler bostäder. Vad vi nu diskuterar är bostadsnivån och alltså priset för att få tunnelbaneförbindelse till regionens arbetsmarknad, i ett läge där Stockholms Stad planerar utbyggnad av Ropsten som komplicerar denna kommunikation.

Vi har alltså ett politiskt tryck att förhålla oss till, och som bottnar i ett massivt bostadstryck på hela Stockholmsregionen. Detta tvingar också regeringen att agera genom Sverigeförhandlingen för att lösa bostadstrycket. Sverigeförhandlingen bud i dagsläget är 5 900 bostäder i utbyte mot tunnelbana ända till Lidingö C.

Vi i näringslivet ser ett behov av fler bostäder och företagslokaler på Lidingö, men den exakta nivån är en politisk fråga, som är central i Sverigeförhandlingen. Om 5 900 bostäder är priset för att få goda kommunikationer med fastlandet, är vi i Lidingö Näringsliv beredda acceptera det. Men kan våra skickliga politiker förhandla ner antalet lägenheter, t.ex. genom att räkna av de bostäder Stockholm kan bygga i Ropsten på den yta som idag nyttjas för Lidingös busshållplats – så inte oss emot! Vi vill ju inte betala ett högre pris än nödvändigt…

Gerre Versteegh 2016-03-13 11:37

Tunnelbana är vida överlägset all annan kollektivtrafik - långt mer effektiv än bussar eller tåg.
För väldigt många kommer en tunnelbana till centrum att innebära bättre livskvalitet och en enklare vardag. Att cykla, gå , åka buss eller bil till Lidingö Centrum för att sen nå T-Centralen på 10minuter.

Så många fler valmöjligheter vad gäller arbete, skola, att delta i andra aktiviteter eller kulturellt utbud! Jämför med Norra Länken - hur mycket betyder inte den för att förenkla vardagen och för ett attraktivare Lidingö!

Ulf Norhammar 2016-03-13 00:25

Om spårkommunikationer i länets fjärde mest tätbebyggda kommun.

Sverigeförhandlingen har på Lidingö dragit igång en intensiv diskussion - hittills ganska saklig och nyanserad. Betoningen ligger på T-bana och bostäder. Det var också det förhandlingssekreteraren Hans Rode uppehöll sig mest vid under företagarfrukosten den 11 mars. Men, och det framgår inte av Lidingösidans referat, han sa också att i hans uppdrag ingår i nytto/kostnadskalkylen inte bara att väga investeringskronor för T-bana mot antal nya bostäder utan också att ta hänsyn till en serie andra värden (plus som minus) av mer immateriell och svårkalkylerad karaktär.

Som konkreta exempel på sådana andra relevanta värden nämnde Hans Rode miljö- och naturpåverkan, sociala samhällsförändringar, restidsvinster och påverkan på mark- och fastighetsvärden. Det senare utvecklade han genom att säga att om följden av T-bana till Lidingö Centrum kan bedömas bli ökade fastighetsvärden så skall det innebära att stadens andel av spårinvesteringen måste bli större.

Samma princip har tidigare tillämpats i projekt Stockholms ström som ju innebär rivning och nedgrävning av äldre kraftledningar i Stor-Stockholm. Men principen stötte på svårigheter på just Lidingö. Staden och nätägaren kunde inte enas om vad frigjord mark i gammal kraftledningsgata var värd i kontanter och därför är ledningen från Högberga till Kyrkviken alltjämt en luftledning. Ingen vill betala en nedgrävning.

T-bana till Lidingö centrum påverkar självklart fastighetsvärdena på ön. Antagligen på hela ön - på vissa ställen uppåt och på andra nedåt. Att värdera den sammantagna effekten av detta, och hur ett ev. positivt netto skall överföras från fastighetsägare till kommun, liksom att väga in övriga mer immateriella värden blir inte enkelt för Lidingös förhandlare. Till bilden hör ju dessutom att Lidingö faktiskt är den fjärde mest tätbebodda kommunen i Stockholmsregionen – och femte tätaste i hela landet.

Ulf Norhammar

Bo Widerström 2016-03-12 22:09

Det känns bra att Lidingöpartiet och Moderaternas nya styrelse värnar om lidingöborna.

Vid nästa val får handlarna alliera sig med Socialdemokraterna som alltid vill bygga så mycket som möjligt.

Anders Wennberg 2016-03-12 22:08

Roland, det relevanta i kommentaren är att trafikstörningar kommer att under byggtiden påverka andeln i Centrum negativt, och om man skall bygga 1 600 lägenheter, T-Bana, bussterminal och infartsparkering så blir det en lång byggtid som kommer att påverka handeln i Centrum under tiden. Det tror jag faktiskt att du innerst inne förstår.

Jag är för utveckling med mer butiksyta och bostäder, men en balanserad sådan som de boende, handeln och annan infrastruktur (tex skolplatser) orkar med. Politikerna måste även ta hänsyn till det och våga se helheten. Mer är inte alltid bättre...

För övrigt håller jag med dig om att man bör hålla sig till fakta! Kan tex Anna Rheyneuclaudes Kihlman berätta om de nuvarande planerna verkligen är 5 600 lägenheter? Eller var det bara ett hypotetiskt förhandlingsbud?

Karin Wallgren 2016-03-12 19:44

Är det Företagarna som styr på Lidingö? Av många inlägg i debatten skulle man kunna tro så är fallet. Företagarna, uppbackade av Stockholms Handelskammare och i viss mån av andra intressenter såsom SL, skyr knappast några ansträngningar för att Lidingö ska få T-bana till centrum. Och med en T-bana åtföljande förtätning på 5- 6000 nya bostäder. Och en bussterminal med ett hiskeligt busstorg. Inte ens Lidingöbanan skulle få vara kvar i sin nuvarande sträckning utan förmodligen gå via centrum. Hur blir det sedan med den låga ej öppningsbara tågbron? Skulle den också få stryka på foten?

Sedan har vi allt tal från främst Företagarna och deras sympatisörer om att politikerna ska visa ansvar. Ska inte politikerna alltid visa ansvar? Mitt i denna debatt saknar jag en "mindre" men nog så viktig komponent: vad tycker öns alla fyrtiosextusen invånare?! Inte delar det stora flertalet Företagarnas uppfattning, det kan vi gott utgå från. Företagarnas kampanj när de adresserar våra folkvalda för att få igenom krav på T-bana till centrum är häpnadsväckande. Den har pågått praktiskt taget utan någon hänsyn till vad kommuninvånarna anser, ja man skulle tro att Lidingös kommuninvånare inte skulle veta sitt eget bästa och att vi rent av är omyndigförklarade. Men de lidingöbor som inte ställer upp på Företagarnas yrkande på T-bana till centrum har sina egna visioner.

De innefattar bland annat
att Lidingös karaktär av småstad och skärgårdsö bibehålles
att den låga ej öppningsbar tågbron byggs och
att Lidingöbanan kommer att kopplas samman med Spårväg City.

Kanske var det ett misstag att ta bort Norra Lidingöbanan. Undersök i så fall möjligheten att återuppbygga linje 20 som gick på norra ön men utan att röra linje 21 på södra ön, tack.

Roland rothman 2016-03-12 12:24

Anders Wennberg, handlarna säljer inget extra under Lidingöloppshelgen. Kanske beror det på att Lidingöbor tycker det är rörigt i trafiken eller så kanske man prioriterar att titta på Lidingöloppet.
Hursomhelst en helt irrelevant information med hänsyn tagen til huvudinlägget. Det är din personliga åsikt vilken jag respekterar, men enklare om vi håller oss till fakta.

Anders Wennberg 2016-03-12 08:36

Hmm,

Centrumhandlarna klagade i höstas på att businessen vat dålig under Lidingöloppshelgen pga trafikstörningar. Med tunnelbanebygge och så många lägenheter så lär det bli störningar under lång tid.

Ni skriver att det bara behövs byggas 300 fler lägenheter än vad som redan är planerat. Det är troligtvis falskt, jag tror inte majoritetsöverenskommelsen mellan LP, M och KD är på 5 600 st. Inte heller byggplaner som tagits i KF. Visst har man lämnat in svar till Sverigeförhandlingen om potentiellt upp till 5 600 lägenheter, men när blev det en plan? Vore intressant att höra vad representanter för majoriteten säger om det.

Att Lidingös karaktär kan behållas om antalet bostäder ökar med 30% är också fel, åtminstone karaktären i de områden som skall förtätas. Villaområden kanske inte ändrar karaktär, men att trycka in 1 600 bostäder, T-bana, infartsparkering och bussterminal i Torsvik/Centrum skulle dramatiskt ändra områdets karaktär. Jag förstår inte varför man inte kan vara ärlig med det? Kanske är det värt priset för att få T-Bana - det får väljarna avgöra - men det är hög tid att förespråkarna för T-Bana och massbyggnation på Lidingö blir ärliga i sin kommunikation!

Det är ju inte heller så att bygge av t.ex. 2 000 eller 3 000 inte är utveckling...

Sedan måste all infrastruktur hänga med! I de 5 framtidsbilderna behövde man tydligen inte bygga ut Torsviks Skola, trots att den redan är full - märkligt! Vad med simhall, kön till simskolan är jättelång. I framtidsvisionerna ville man bygga bort parkeringsplatser, hur bra är det för er business?

Jag säger ja till utveckling, mer butiker (men behövs verkligen Åhléns och Clas Ohlson?) och hundratals nya bostäder i mitt närområde - varför är en sådan balanserad utveckling inte "utveckling" enligt er som leder till att Lidingö bara blir en sovstad? Låter som skrämselpropaganda i mina öron...

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2016-03-12 01:36

Nej tack till företagarnas tunnelbana!

Företagarna på Lidingö, representerade av organisationen Lidingö Näringsliv, är naturligtvis fria att driva sina ståndpunkter. För oss politiker är det dock viktigt att ta ansvar och genomföra en konsekvent politik som inte innebär att ena mandatperioden spendera miljarder av skattepengar (om än huvudsakligen landstingspengar) på dyrbara investeringar och nästa mandatperiod begära statliga bidrag för kasta bort stora delar av dessa investeringar i en hastigt och ogenomtänkt ändrad politisk inriktning.

Precis som Lidingö Näringsliv säger måste vi politiker ha mod att ta ansvar för att utveckla Lidingö till Stockholms närmaste levande och unika småstad, eftersom de val vi nu gör som politiker blir avgörande för Lidingö under en lång tid framöver.

Just av den anledningen väljer Lidingöpartiet att även fortsatt driva den linje som vi redan inlett tillsammans med alla övriga partier på ön, nämligen satsningen på Lidingöbanan. Att utveckla den investeringen genom att dra Lidingöbanan via Lidingö centrum till Ropsten och vidare till Stockholms city är den enda förnuftiga åtgärden. Det tycker uppenbarligen Stockholms stad också eftersom de i sin folder Hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden på Stockholms stads hemsida framhåller att spårväg är en del av miljösatsningen i Norra Djurgårdsstaden http://bygg.stockholm.se/Web/Core/Pages/Special/ServiceGuideFile.aspx?source=constructionProjects&fileid=6f0300efae8148ac8bda108aff7bbbcd

Tunnelbana till Lidingö centrum är inte rätt val för småstaden Lidingö utan kommer på sikt att driva fram en massexploatering av ön och det vill Lidingöpartiet inte ha. Vi ser inte den trivsamma sovstaden som ett hot utan som en möjlighet för oss Lidingöbor att finna ro, grönska och vila i en i övrigt allt snabbare snurrande omvärld.

Förresten, varför skulle kursgårdarna på Elfvik eller i Högberga få fler besökare bara för att man får en tunnelbanestation i Lidingö centrum? Man måste ju ändå byta till buss eller spårvagn i centrum. Vi tror snarare att besöksnäringen - och Lidingöborna - gynnas av att man kan färdas i dagsljus ovan jord från Stockholms city till Lidingö istället för att tvingas ner i underjorden.

Lars H Ericsson
Ordf. i Lidingöpartiet

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google