Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Försäljningen av Lidingös Energiverk - en förlustaffär!

onsdag 4 mars 2015 11:29

Vill vi verkligen göra flera sådana förlustaffärer, frågar Jan-Erik Nowacki och Göran Tegnér, Folkpartiet, i denna debattartikel med tanke på majoritetens planer att sälja Lidingöhem.

Majoriteten i Lidingö vill sälja Lidingöhem för att håva in pengar till andra ändamål än till bostäder. År 1998 sålde Lidingö stad sitt Energiverk för 600 Mkr. Men den försäljningen av Lidingö Energiverk var en veritabel förlustaffär. Den har kostat Lidingös invånare cirka 3 miljarder kronor. Kostnaden för Lidingös invånare har uppskattningsvis varit 4 gånger högre än intäkterna från affären!

När Lidingö drev sitt eget energiverk var elkostnaderna låga, men när Fortum tog över driften började elkostnaderna att stiga. Vi har gjort en kalkyl för ett typiskt småhus på Lidingö med faktiskt observerade data för åren 1988 - 2014. Kalkylen visar att merkostnaden per år har stigit med cirka 2.200 kr på grund av försäljningen av Energiverket.

Vi tar hansyn till att energiförbrukningen är lägre för dem som bor i lägenheter jämfört med i villa. Enligt Energiverket förbrukade man i snitt cirka 24 500 kWh för hushållsel och fjärrvärme per småhus och cirka 13 275 kWh per lägenhet i flerbostadshus i Lidingö. Vi har även korrigerat för att vårt typiska småhus förbrukade cirka 9 % mer el än det genomsnittliga småhuset. Av Lidingös cirka 21 500 hushåll bor 64 % i lägenheter i flerbostadshus, vilka således har en lägre energikonsumtion jämfört med de småhusboende.

Kalkylen visar att merkostnaden med Fortum som energileverantör uppgår till cirka 1 400 kr per person och år, jämfört med när Lidingö hade kvar sitt eget Energiverk. Och med 45 465 invånare blir merkostnaden cirka 64 Mkr per år. När Lidingös befolkning successivt ökar, växer även merkostnaden över tiden.

Den totala merkostnaden över en 60-årsperiod och med 2 % real kalkylränta blir 2,88 miljarder kronor. Merkostnaden för fjärrvärmen är förmodligen mycket större än vad beräkningen ovan antyder, så en ”försiktig” uppskattning är att merkostnaden blir minst 3 miljarder kronor.

Lidingös invånare förlorade 4 kronor på varje krona som staden tjänade. Vill vi verkligen göra flera sådana förlustaffärer?

Jan-Erik Nowacki och Göran Tegnér, Folkpartiet.

Illustration över Jan-Erik Nowackis energiförbrukning, se hans kommentar i fältet nedan.Illustration över Jan-Erik Nowackis energiförbrukning, se hans kommentar i fältet nedan.

Dela Debatt: Försäljningen av Lidingös Energiverk - en förlustaffär!

Kommentarer

Jan-Erik Nowacki 2015-03-10 13:04

Jag instämmer med Göran och avslutar för mind del.
Jan-Erik

Göran Tegnér, ledamot (FP) i Tekn. Nämnden 2015-03-09 22:16

Staffan, jag har respekt för din åsikt i bostadsfrågan. Och även om vi har diametralt olika uppfattningar i de båda sakfrågorna - Lidingöhem och Energiverket - så ber jag att få tacka för en god och understundom – saklig debatt!

Staffan Anderberg 2015-03-09 13:49

Göran, jag tycker inte att detta långa resonemang påverkar min uppfattning om att det kunde vara intressant att utreda konsekvenserna av en utförsäljning av Lidingöhem AB, en affär, som jag själv inte har någon uppfattning om.
Tycker inte heller att det finns skäl att utropa försäljningen av Lidingö Energi för 18 år sedan som en förlustaffär.
Därmed avslutar jag för min del denna något märkliga debatttråd.

Göran Tegnér 2015-03-09 12:10

Staffan Anderberg

Det är intressant att läsa finansdepartementets rapport: ”Exploatering eller reglering av naturliga monopol, med exemplet fjärrvärme”.

Där sägs redan i sammanfattningen:
”Fjärrvärme når användarna genom ett nätverk av rör där hetvatten transporteras från värmekällan. Den fasta kostnaden för nätverket innebär sjunkande genomsnittskostnader över ett stort produktionsintervall, och produktionskostnaden blir därför lägst om det endast finns ett nätverk i ett område. Dessa stordrifts- fördelar i produktionen gör fjärrvärme till ett bra exempel på ett naturligt monopol. Både teorin och praktiken utgår från att priserna kommer att vara ineffektivt höga i ett oreglerat monopol, och att naturliga monopol därför bör vara prisreglerade.

Fjärrvärme är dock inte prisreglerat i Sverige, tvärtom av- reglerades prissättningen på fjärrvärme i samband med elmarknads- reformen år 1996. Istället ska kommunala företag som bedriver distribution av fjärrvärme göra detta ”på affärsmässig grund”. Många kommuner har sålt den tidigare kommunägda fjärrvärme- producenten till en icke-kommunal ägare.

I rapporten görs en empirisk undersökning av effekten av ägande på fjärrvärmepriser i Sveriges kommuner för perioden 2000- 2009. Den empiriska analysen pekar på att ägandet av fjärrvärmeleverantören spelar roll för priserna. En del av dessa skillnader kan förklaras av skillnader mellan kommunerna, men en signifikant prisskillnad om 3-4 procent kvarstår. Data pekar även mot att det är när en större ägare övertar verksamheten som priserna stiger. Detta ger visst stöd för hypotesen att en stor ägare prioriterar vinster medan en lokal ägare accepterar lägre vinst för att kunna hålla låga priser”.

Och det är precis detta som har inträffat på Lidingö, och det är detta som vi har visat empiriskt med vårt exempel. Vår kalkyl verifieras således av denna statliga utredning såsom gällande generellt i hela Sverige. Kommunal försäljning av infrastruktur fördyrar för medborgarna!

Staffan Anderberg 2015-03-08 11:50

Har inte några problem med att bli klandrad på, för åtgärder under min tid som kommunstyrelsens ordförande. Dock är det stötande att jämföra bevekelsegrunder för en kommun att äga och driva ett energibolag och att äga ett bostadsbestånd. Det är som att jämföra äpplen med cyklar.
Energiförsörjning är en högteknologisk verksamhet, som ständigt utvecklas och är föremål för olika typer av regleringar. Det kräver en professionell styrning och klarar sig inte i längden med styrning från ett gäng fritidspolitiker.
Lidingöhem är ett bostadsföretag, som har ägts av staden väldigt länge och som inte har bedrivit någon expansiv verksamhet. Det har gått bra att styra via de ägardirektiv som staden utfärdat. Därmed inte sagt att det inte kan vara en bra tanke att sälja Lidingöhem AB, men det har jag ingen uppfattning om. Tycker att man bör göra en seriös utredning av frågan.

Jan-Erik Nowacki 2015-03-08 04:18

Nätförsäljningen låg i tiden - men Lidingöhem??

Jag vill egentligen inte klandra Staffan Anderberg för försäljningen av el- och fjärrvärmenät. På den tiden hävdade diverse ekonomkonsulter unisont att alla kommuner borde sälja allt. Den riskfria börs-räntan skulle bli jättehög på pengarna. Vi var också inne i en ny tid när börsen ständigt skulle gå upp. Rör och ledningar beskrevs däremot som någonting oerhört riskfyllt och svårt, som kommunen inte hade någon kompetens att ta hand om. Problemet är att nu är vi där igen - nu är det bostäder som inte kommunen kan klara av! Lite absurt egentligen – varför klarade kommunen till och med av att bygga näten och bostäderna? Har man verkligen blivit så korkade i kommunen att man inte ens förmår förvalta det man förmått bygga?

Det som stöter mig mest är att man samlar in medel för ett ändamål och från ett kollektiv av människor (el- och fjärrvärmeförbrukare) och sen skänker man pengarna till ett annat kollektiv - skattebetalarna. De som har betalat för näten tjänar ungefär som ett genomsnitt av Lidingös befolkning – de som får den största nyttan av försäljningen är de rikaste. När det gäller Lidingöhem är det förmodligen ännu skevare – de som bor där och som samlat ihop pengarna är förmodligen till och med fattigare än den genomsnittlige lidingöbon – men de som får den största nyttan är återigen de rikaste. Lidingö har 106 000 kr i skillnad mellan medianinkomst och medelinkomst. I riket är motsvarande siffra 23 000 kr http://vertikals.se/charlotta/2014/04/02/har-ar-inkomstskillnaderna-storst-del-3/ .

Att koppla ihop vitt skilda frågor, som att näten måste säljas för att staten skall kunna betala de anställdas pensioner eller att Lidingöhem måste säljas för att bygga ett badhus t ex är att slå blå dunster i ögonen på medborgarna. Allt skall ställas mot en höjd eller sänkt kommunalskatt.

Göran Tegnér, ledamot (FP) i Tekn. Nämnden 2015-03-07 09:59

Patrik Björklund skriver och raljerar till synes fyndigt:
”Göran /Jan-Erik med ditt tankesätt borde Lidingöstad haft kommunala mataffärer, bilverkstäder, fabriker, frisörer etc. Då skulle kommuninnevånarna spara massor av pengar”.

Patrik, du kanske har missat grundkursen i nationalekonomi, där man lär sig att känna igen s.k. ”Naturliga monopol”.

Wikipedia definierar naturliga monopol som: ”Ett naturligt monopol uppstår i branscher med mycket stora initiala investerings- och kapitalkostnader för att komma in på marknaden. Ofta är kundunderlaget för litet för att mer än en aktör kan verka på marknaden då det krävs ett monopolists stordriftsfördelar för att få lönsamhet. Nationalekonomerna beskriver det som en bransch där kostnaden för produkten sjunker för ökat antal kunder så det blir billigast för kunderna om endast en aktör levererar produkten.

Det kan handla om allmän infrastruktur som vattenverk och elproduktion, eftersom det är dyrt att bygga vatten-, gas-, el-, och telefonledningar, vilket medför att det är resursslöseri för en potentiell konkurrent att göra de investeringar som krävs för att ta sig in på monopolistens marknad.

Och Investopedia förtydligar: ”Elindustrin är ett bra exempel på ett naturligt monopol. Kostnaderna för att etablera en produktion av el och leverera den till varje hushåll kan vara mycket stora. Denna kapitalkostnad avskräcker ofta möjliga konkurrenter.

Dessutom kan samhället tjäna på att ha naturliga monopol eftersom det kan vara ekonomiskt ineffektivt att ha flera företag som verkar i en sådan industri”.

Så - bäste Patrik – Det är skillnad mellan naturliga monopol och en vanlig fri konkurrensmarknad som mataffärer, bilverkstäder, fabriker, frisörer etc., som du har missat och som gör att din putslustiga jämförelse faller som ett korthus.

Patrik Björklund 2015-03-06 17:14

Staffan jag håller till 120% med dig att spekulera i energibolag 20 år tillbaka är absurt, ni gjorde rätt att sälja Lidingöenergi. Hade Lidingöenergi ägt ett eget kärnkraftverk eller ett miljövänligare vattenkraftverk hade det varit en helt annan situation. Lidingöenergi försökte köpa och sälja till bästa pris samt att tjäna pengar till kommunalkassan, det finns det mänder av privata aktörer som gör det med mycket små marginaler, så det är inte säkert att Era kalkylerna stämmer överhuvud taget.

Göran /Jan-Erik med ditt tankesätt borde Lidingöstad haft kommunala mataffärer, bilverkstäder, fabriker, frisörer etc. Då skulle komuninnevånarna spara massor av pengar.

Jan-Erik Nowacki 2015-03-05 23:20

Man har ifrågasatt Göran Tegnérs och mina beräkningsmetoder. Bifogar en illustration som beskriver min familjs fasta elkostnader och nätkostnader sen 1982. (Eftersom man inte kan visa bilder bland kommentarerna visas bilden istället längst ned i samband med artikeln).

Jag har svårt att tro att ökningen inte beror på försäljningen. Jag har också försökt beräkna med EI-statistik men ”elområdena” har ändrats. Om någon annan, t.ex. Fortum, vill korrigera beräkningen är jag naturligtvis intresserad.

Med vänlig hälsning
Jan-Erik Nowacki

Anders Håkansson 2015-03-05 21:51

Staffan Anderberg, vad vann Lidingö stad på försäljningen av Energibolagen?
Fick vi utbyggd service i äldreomsorgen?
Fick vi bättre barnomsorg och skolor?
Miljövänliga och energieffektiva lokaler för kommunal verksamhet?
Ett Lidingövallen med 400m banor?
Nya idrottsanläggningar hallar för föreningslivet?
Bättre vägar och cykelvägar?
Vad satsade ni pengarna på?
Eller blev det bara låg skatt som resultat av försäljningen av våra gemensamma egendomar?
Nu Staffan Anderberg vill ditt parti sälja ytterligare delar av gemensamma egendomar Lidingöhem.
Det går en klar skiljelinje mellan att äga för att påverka för att ta ansvar i verksamheter eller delar av samhället som, där Moderaterna nya eller gamla inte vill äga, inte vill ta ansvar för det är en ideologisk skillnad mot (S).
Det finns et antal kommuner nära oss som bedriver både energibolag, nätbolag och eller fastighetsbolag i olika inriktningar. Det fungerar och det finns insyn och påverkansmöjligheter politiskt.
Men det vill inte Ny-gamla Moderaterna med LP och KD, någon annan ska ta ansvar för byggande, bostadspolitik, socialpolitik.
Aktivera Lidingöhem som fastighetsbolag, bygg nya hyresrätter!
Så Staffan Anderberg, vad vann Lidingöborna på er försäljning av energibolagen? Ja, förutom låg skatt?
/Anders Håkansson (S)

Staffan Anderberg 2015-03-05 18:59

Från början var Lidingö Energi ett kommunalt bolag som sålde el och som även skötte distributionen d.v.s. hade hand om ledningssystemet och fjärrvärmen. När elmarknaden släpptes fri ombildades Lidingö Energi till två bolag, ett som ägnade sig åt att sälja el och ett som mot betalning skötte elnät och fjärrvärme.
Det stod tidigt klart att försäljning av el inte kunde förbli i kommunal regi. Det var ju en helt fri marknad där man kunde välja elleverantör på egen hand. Lidingö stad till exempel valde att inte köpa el av sitt eget försäljningsbolag. Det var helt självklart att staden måste frånhända sig försäljningsbolaget. Det var i stort alla överens om. Sedan är det riktigt att marknaden inte utnyttjades på ett förväntat sätt. Folk gjorde inte aktiva val av leverantörer helt enkelt. Än i dag är det många som inte gjort det och de har höga elkostnader.
Det stod också klart att drift och utveckling av Lidingös elnät var en verksamhet, som skulle kräva högt teknologiskt kunnande och stora investeringar, alltså en verksamhet som var föga lämpad för kommunal drift. Det blev därför en majoritet för en försäljning även av nätbolaget.
Hur det hade gått om staden behållit nätbolaget står skrivet i stjärnorna. Men att en sådan verksamhet i längden skulle blivit framgångsrikt, styrt av en styrelse med lite olika sammansättning under åren, men alltid av fritidspolitiker d.v.s. glada amatörer är osannolikt. Bolaget var mycket välskött före försäljningen och det blev ett bra pris. Det fanns en övergångsperiod med vissa regleringar av nätavgifter och avgifter för fjärrvärme.
Varje jämförelse mellan försäljningen av Lidingö Energi och en eventuell försäljning av Lidingöhem är fullständigt irrelevant.

Henry Duhs 2015-03-05 17:11

Till Staffans försvar kan nämnas att avregleringen av den svenska energimarknaden inte blev som det var tänkt. Priserna sjönk inte på grund av förväntade konkurrensen. Det kanske fanns med i någon kalkyl att lönsamheten skulle kanske minska för Lidingö Energi vid en avreglrering. Det blev inte så och således värdet och vinsterna för energibolagen ökade, något som Lidingös skattebetalare har gått miste om.

För fastighetsbolag som Lidingöhem råder något andra förutsättningar än energibolag. Är dock något sålt så är det och möjligheten att påverka blir mycket reducerad.

Hans, jo jag känner till platsen. Att det idag är en hårdgjord parkeringsyta betyder inte att det alltid kommer vara så. Är det någon som avser förändra området är det fastighetsägaren. Det är nu i vart fall inte Lidingöhem.

Bo Jonsson 2015-03-04 22:58

Staffan! Varför sålde du vårt energiverk? Vem blev du påverkad av?

Staffan Anderberg 2015-03-04 22:07

Nowacki/Tegnér brukar ju ha ganska seriösa inlägg. Men denna gång har den politiska ambitionen att hitta motiv för att inte sälja Lidingöhem varit så starka att ni har tillgripit beräkningsmetoder som är helt osäkra och spekulativa. Min invändning har inget att göra med att jag var ansvarig då. Skulle varit lika kritisk mot era "beräkningar" ändå. Försäljningen av Lidingö Energi är något jag absolut inte ångrar.
Vill man ifrågasätta försäljning av Lidingöhem AB, finns det betydligt bättre argument att tillgripa.

Göran Tegnér, ledamot (FP) i Tekn. Nämnden 2015-03-04 20:41

Svar till Staffan Anderberg:

Det ärt klart att Du inte gillar vår kalkyl, eftersom Du var ansvarig för denna "EL-ändiga" affär.

Observera att vi har räknat försiktigt och inte ens tagit med förlusterna på fjärrvärmesidan". Vår kalkyl ligger därför med en betydande sannolikhet på den säkra sidan.

Vår devis är att: "Det är bättre att räkna ungefär rätt än exakt fel".

Hans Davidsson 2015-03-04 20:25

Till Henry Duhs angående den s.k. exploateringen av mark vid försäljningen av Högsätra. Har du överhuvudtaget sett området? Vet du var detta eventuella nybygge är tänkt? Svar- På föreningens mark som idag används till parkering. Där tvättstugan är belagen. Det handlar alltså inte om att Brf. Kantarellen har fått en massa mark av kommunen som vi sedan kan sälja. LidingöHem lämnade mycket av fastigheterna i ganska dåligt skick. Garagens bärande armering var sönderrostad trots att lade ett nytt tätskikt år 2002 ca. Detta gjordes mycket bristfälligt. Hissar blev inte renoverade. Visserligen fick vi en viss rabatt för att detta inte har gjorts. Men kostnaderna idag för att åtgärda detta är mycket högre.
Jag är också angelägen om att behålla LidingöHem. Men måste finnas en kompetent ledning för detta. Det finns inte idag.
Vi som bor i området var mycket trötta på att Lidingöhem inte skötte vårt område utan lät det förfalla, samtidigt som hyreshöjning efter hyreshöjning kom. Vinsten hamnade i Lidingöhems kassa som sedan Lidingö stad tog hand om. Skattebetalarnas pengar säger man. Men det var våra pengar som skulle gå till underhåll av fastighet m.m. som man tog.
Så jag förstår inte dina påståenden om vi som nu äger Brf Kantarellen inte ska få göra vad vi vill med vår lilla markkplätt. Men vi vet ju inget om det blir något bygge. Lidingö stad är ju de som bestämmer om bygglov osv.

Hans Davidsson

Staffan Anderberg 2015-03-04 15:16

Det finns säkert skäl att ifrågasätta en försäljning av Lidingöhem, men att använda försäljningen av Lidingö Energi som argument är inte relevant. Den kalkyl som Nowacki och Tegner använder är alldeles för osäker för att framstå som seriös.
Det har gått arton år sedan försäljningen gjordes och mycket har hänt sedan dess i fråga om teknikutveckling, miljökrav och marknadsutveckling. Att spekulera i hur det nu hade varit för Lidingöborna om staden hade behållit Lidingö Energi är ytterst vanskligt och låter sig inte göras med så här enkla framräkningar. Då gör man debatten om Lidingöhem en otjänst.
Som dåvarande ordförande för kommunstyrelsen var jag ansvarig för försäljningen. Nu i efterhand har jag ingen möjlighet att bevisa det ena eller det andra. Det går naturligtvis att spekulera i hur Lidingö stad skulle ha klarat utveckling och drift av Lidingö Energi under alla dessa år, men att på det här enkla sättet räkna fram det faktiska utfallet närmar sig nonsens.
Skall man ifrågasätta en försäljning av Lidingöhem, finns det betydligt starkare argument än de som Nowacki/Tegnér kommer med.

Henry Duhs 2015-03-04 12:03

Instämmer till fullo med Göran och Jan-Erik.

Lidingö behöver Lidingöhem och Lidingöhem behövs vara kvar i kommunal ägo.

Dock behöver Lidingöhem en ledning och en styrelse med kompetens och tydligare ägardirektiv. Så är inte fallet idag. Det framgår om inte annat med full tydlighet av den mindre genomtänkta försäljningen av Högsätra där stora framtida exploateringsvärden lämnades med i försäljningen.

Ett barn kunde ha räknat ut att det borde ha varit bäst att först avstycka de delar som Lidingö stad framgent själv kunnat utveckla eller sälja dessa som en separat enhet.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google