Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: 2014 ökade centrala stabskostnaderna kraftigt

torsdag 9 april 2015 19:07

Vi undrar vad våra fyra kommunalråd tänker göra för att bromsa den kraftiga ökningen av kostnaderna för centrala stabsfunktioner framöver. Besparingar inom administration står som ett fokusområde inom majoritetsprogrammet. Hur ska ni konkret uppnå detta mål? Det frågar Anders Wennberg och Johan Mähler i detta öppna brev till Lidingös fyra kommunalråd.

Öppet brev till kommunalråden Anna R Kihlman (M), Hans Barje (M), Carl-Johan Schiller (KD) och Birgitta Sköld (LP).

I september förra året skrev vi ett debattinlägg här på Lidingösidan där vi visade att kostnaderna för de centrala stabsfunktionerna samt för miljö & stadsbyggnadskontoret under åren 2005-2013 ökade kraftigt. Vi visade då, att om kostnaderna för miljö & stadsbyggnadskontoret och centrala stabsfunktioner från 2005-2013 hade vuxit i samma takt som Lidingös totala budget, skulle de årliga kostnaderna varit 28 miljoner lägre. Om kostnaderna för dessa stabsfunktioner istället följt KPI hade kostnaderna idag varit 41 miljoner kronor lägre.

Arbetsutkastet för Lidingö stads årsredovisning för 2014 har precis offentliggjorts på kommunens hemsida. Sorgligt nog kan vi konstatera att stabskostnaderna återigen ökat kraftigt och betydligt snabbare än budgeten i övrigt.

Kostnaderna för stadsledningskontoret och konsult & servicekontoret ökade ifjol med 12%. Nettokostnaderna (kostnader minus verksamhetens intäkter exkl. bidrag) ökade med hela 23%. Här verkar dock finnas en engångseffekt från ett återbetalt stadsbidrag på 5,8 MSEK ("under året har en återbetalning på 5,8 mnkr gjorts till kunderna") som bör justeras för. Men även efter en sådan justering ökade kostnaderna med 9% och nettokostnaderna med 15%.

Illustration: Anders Wennberg och Johan MählerIllustration: Anders Wennberg och Johan Mähler

Miljö & stadsbyggnadskontoret hade en bättre kostnadsutveckling 2014. Kostnaderna ökade med 0,5% och nettokostnaderna minskade med 2,4%. Dock togs cirka 4 MSEK av ”kostnader” för Torsvik/Centrum-planen utanför resultaträkningen, och aktiverades istället som ”Exploateringsfastigheter”.

Lägger man ihop kostnaderna för stadsledningskontoret, konsult & Servicekontoret samt miljö & stadsbyggnadskontoret ökade kostnaderna med 7,5% och nettokostnaderna med 9,4% (även efter justering för den negativa engångseffekten på 5,8 MSEK).

Tabellen på sidan 18, ”Driftsredovisning utifrån verksamheterna, oberoende av nämnderna”, har helt andra siffror, men även de visar mycket kraftig ökning av kostnaderna för centrala stabs- och servicefunktioner (+29%) (här kanske någon tjänsteman kan förklara skillnaderna mellan tabell på sidan 18 och de på sidorna 29 och 31?).

Stadsledningskontoret ökade antalet anställda från 17 till 18, konsult & servicekontoret ökade från 82 till 90 medan miljö & stadsbyggnadskontoret var oförändrat 49 anställda. Framförallt konsult & servicekontoret verkar alltså ha nyanställt kraftigt ifjol.

Siffrorna vi redogör för ovan är givetvis bakåtblickande och härrör till tiden då Paul Lindquist var kommunstyrelsens ordförande. I ett framåtblickande perspektiv undrar vi vad våra fyra kommunalråd tänker göra för att bromsa den kraftiga ökningen av kostnaderna för centrala stabsfunktioner framöver? Hur frigör vi pengar från administration till exempelvis skolan, kultur & fritid eller omsorg. Besparingar inom administration står som ett fokusområde inom majoritetsprogrammet. Hur ska ni konkret uppnå detta mål?

Anders Wennberg och Johan Mähler

PS: Hur kunde stadsbyggnadskontoret få "Väl Godkänt" på målet "Tydlig information och god dialog med Lidingöborna" efter fusket med sammanställningen av samrådet samt beräkningen av grönytorna?

Den preliminära årsredovisningen har skickats till kommunstyrelsen och kan hittas här: http://www.lidingo.se/lexportlet/binary/Årsredovisning%20.pdf?id=%7bFCFE-AC1A-0CA2-6939-DD13-A101%7d

Dela Debatt: 2014 ökade centrala stabskostnaderna kraftigt

Kommentarer

Anders Wennberg 2015-04-17 15:26

Tack Daniel och Carl-Johan, det råder inget tvivel på att KD och Moderaternas ordförande ser att få bukt med växande stabskostnader som en prioriterad fråga. Även Birgittas svar tidigare tyder på att LP delar den meningen, tack Birgitta. Era svar tyder på att ni håller med om att det finns ett problem, det är ett bra första steg för att åtgärda det. Det gör mig glad.

Men Hans Barjes svar (som ju faktiskt även Carl-Johan och Birgitta skrivit under på) gör mig orolig. Hans plockar fram historiska siffror som inte hänger ihop med artikeln, han jämför med 2001 trots att det varit många organisatoriska förändringar sedan dess. Men han väljer att inte kommentera förändringarna under 2014 som artikeln egentligen handlar om. Barje säger att det ”inte finns något orsakssamband som säger att en växande kommun blir mindre effektiv”, men avstår att kommentera varför Centrala Stabskostnader växer mer än dubbelt så snabbt som budgeten i övrigt. Barje skriver att det är ”svårt att dra slutsatser från historiska siffror”, och skriver vidare att ”dra slutsatsen att staden ökat på den centrala ledningen kan vara både rätt eller fel” – det låter som om Barje tycker att man inte kan läsa årsredovisningen för att förstå verksamhetens utveckling!

För att kunna ta tag i ett problem, så måste man förstå och erkänna problemet. Den känslan får man av Daniels, Carl-Johan och Birgittas kommentarer, men högst tveksamt om man får den från Barjes kommentar. Jag skulle uppskatta om Hans och Anna kunde förtydliga vad de egentligen tycker i frågan.

Barje skriver att åtgärder mot växande stabskostnader kommer i budgetarbetet för 2016, men varför vänta så länge? Kan man inte införa snabbare åtgärder, tex anställningsstopp på staber redan idag? Jag inser att omorganisationen av Socialnämnden och Äldre / handikappnämnden är ett arbete som påbörjats redan nu, men räcker det för att vända stabskostnaderna redan i år? Här behövs Barjes erfarenheter från näringslivet, låt oss få se lite mer av dem!

Jag ser fram emot förtydligande från Hans eller Anna.

Centern gick till val på denna fråga och drev den i sin budget. Men nu är det tyst från C, har partiet gått i ide efter att Kent slutar? De verkar åtminstone väldigt sömniga just nu…

Henry Duhs 2015-04-17 15:14

Även jag kan med viss frustration notera att stabskostnaderna fortsätter att växa så snabbt, klart snabbare än övriga budgeten, vilket är bekymmersamt och allvarligt.

Själv har jag har nära anhöriga i behov av vård och omsorg, helt klart märker jag här sparkraven. Det senaste halvåret har jag frapperats över det stora antalet funktioner med tillhörande personal som handlagt mina anhörigas olika ärenden. Ibland kan det kännas som om det råder brist på samordning och kommunikation samt vattentäta skott mellan funktionerna inom förvaltningarna. Tänk om det kunde sparas mer på stabskostnaderna istället, då skulle det allokeras resurser där pengarna gör mer nytta.

Jag har till exempel vid några tillfällen ringt och sökt biståndsbedömarnas kundtjänst. Då det varit samtal före mig i kön har jag valt alternativet att få bli uppringd när det blir min tur. Hitintills har ingen någonsin ringt upp, utan har fått försöka igen nästa dag. Om detta hade varit ett privat företag som agerat på samma sätt hade det varit borta från marknaden fortare än kvickt.

Vidare tycks svaren på Anders och Johans artikel besvara något helt annat än vad artikeln egentligen belyser. Den tar upp växande stabskostnader ifjol, men svaret från kommunalrådet svarar på något annat.

Vad är egentligen planen? Och varför måste ni vänta tills nästa år för att börja spara? Det är väl inget att vänta på. Ryck i handbromsen och sätt ner foten. Här borde erfarenheten och kunskaper från näringslivet som delar av kommunledningen troligen har komma väl till pass.

Från universitets kurser i nationalekonomi kommer jag så väl ihåg uttrycket att ingen ekonomi i världen kan fungera om man endast tvättar varandras skjortor. Det är lika sant idag.

Sammanfattningsvis bör produktiviteten höjas och antalet byråkrater reduceras.

Daniel Källenfors 2015-04-17 09:09

Anders Wennbergs och Johans Mählers artikel är mycket intressant och lyfter en hel del intressanta frågor. Artikeln lyfter i mina ögon även en bredare fråga dvs det besvärande faktum att Lidingö har ett skattetryck som är ca 1 kr mer än Täby, Solna och Danderyd. Det motsvarar ca 145 mkr extra skatt för Lidingöborna och det är oklart vilken extra kvalitet i kommunal service som detta ger oss.

Med tanke på regeringens extra Robin Hood skatt är frågan kring kommunens funktionssätt och politikernas prioriteringer ännu mer i fokus. Det är mycket glädjande att majoriteten redan har tagit initiv till en översyn av verksamheten.

Carl-Johan Schiller 2015-04-15 09:48

Hej Johan och Anders!

Först och främst tack för att ni belyser ett viktigt fokusområde för Lidingö stad under den nuvarande mandatperioden. Precis som det står i vårt gemensamma svar från kommunalråden är effektivisering ett högt prioriterat område för hela majoriteten.

Vi kristdemokrater gick till val på mindre overheadkostnader och mer fokus på verksamheterna. De sänkta kommunalrådsarvodena, som vi drev igenom, var startskottet på det arbetet.

Det är givetvis inte hållbart att ålägga verksamheterna med krav på effektiviseringar men inte vara beredd att effektivisera i stadshuset.

Carl-Johan Schiller
Gruppledare, KD Lidingö

Anders Wennberg 2015-04-14 20:35

Hej Hans,

Som du säger har det varit många organisatoriska förändringar sedan 2001, därför valde vi 2005 som startdatum för vår graf (lite stabilare organisation sedan dess). Ditt svar börjar ett annat år.

Men framförallt handlar artikeln om ÅR före 2014 och vilka trender vi såg då. Jag har läst nötterna, tabellerna och kommentarerna, och förutom den extra ordinära posten på SEK 5,8 M som vi justerat för så går det inte att hitta förklaringar till varför de Centrala Stabskostnaderna växte så mycket snabbare än budgeten som helhet.

Beroende på hur man justerar, så växte ifjol de Centrala Stabskostnaderna 2-5 gånger snabbare än budgeten i övrigt. Det är svårt att tolka på något annat sätt än att Centrala staber prioriterades 2014 på övrig verksamhets bekostnad.

Men detta är givetvis historik och det gläder mig att den nya majoriteten prioriterar att banta stabskostnaderna. Jag antar atr vi kommer få se tuffa besparingsprogram och anställningsstopp på staben. Jag har sett att skolan och barnomsorgen levt med tuffa sparkrav, hoppas verkligen att 2016 blir sparkraven mycket tuffare för staberna än för verksamheten!

Jon Jonsson 2015-04-14 20:09

Riktigt bra analys Anders och Johan. Det här är svart på vitt. Ser med spanning fram emot svaret fran Kihlman och Barje. Hade det varit en aktie hade den gått ned 10 % varje dag tills de kom med ett svar.

Hans Barje 2015-04-14 16:27

Majoriteten har tydligt deklarerat att vi ska se över stadens verksamheter för att på så sätt belysa och säkerställa att vi använder våra skatteintäkter så effektivt som möjligt. Som en naturlig del i detta arbete ingår att se över hur staden är organiserad, inklusive antalet anställda på olika förvaltningar och centrala funktioner. Detta arbete påbörjas nu i samband med budgetarbete för 2016, där nya budgetdirektiv till förvaltningar och staber kommer att presenteras i juni. Här kommer vår ambition för kommande år tydligt visas.

Tyvärr är det svårt att ur historiska siffror alltid dra rätt slutsats om antalet personer och hur deras arbetssituation ser ut.

Några exempel: Antalet årsanställda i staden var 2243 personer 2001 och 2247 personer år 2014, 14 stycken fler på 13 år. Stadsbyggnadskontoret hade år 2001 30 anställda och Miljö-och skyddshälsokontoret 10 anställda, totalt 40 stycken anställda, men idag har Miljö-och stadsbyggnadskontoret 49 anställda, 9 stycken fler.

Skatteintäkterna var 2001 1.553 Mkr och 2014 2.469 Mkr, en ökning med 916 mkr. Befolkningen på Lidingö år 2001 var enligt SCB 40 895 och år 2014 var den 45 465. Med dessa enkla jämförelser vill vi visa att det skett förändringar under de senaste 13 åren och att det faktum att Lidingös befolkning växt med drygt 11 procent innebär att stadens verksamhet mätt både som antalet anställda och i omsättning vuxit.

Att som Wennberg och Mähler dra slutsatsen att staden har blivit mindre kostnadseffektiv eller ökat på den centrala ledningen kan både vara rätt eller fel, men det finns inget enkelt orsakssamband som säger att en växande kommun blir mindre effektiv.

Stadens verksamheterna har också markant förändrats sedan 2001 med bland annat fler externa huvudmän och uppdrag som övergått i privat verksamhet, samtidigt har nya arbetsuppgifter, lagkrav och policys från statsmakten tillkommit som ställt ökade krav på kommunens verksamheter, ökade ambitioner och förväntningar från politiker och medborgare avseende utredningar, snabb hantering av exempelvis bygglov, verksamhet- och kvalitetsuppföljning med mera.

Majoriteten har tydligt framfört i sina partiprogram och i majoritetsöverenskommelsen att vi vill se över stadens verksamheter. Det arbetet har redan påbörjats och där ett steg inledningsvis har varit lägre ersättningar till oss kommunalråd och en sammanslagning av Socialnämnden med Äldre-och handikappnämnden till en ny förvaltning Omsorg- och socialförvaltningen. Sammanslagning gjordes primärt för att öka kvaliteten i verksamheten och se till att inga personer hamnar mellan stolarna i de ofta känsliga ärenden som det handlar om, men på sikt kan det leda till mer verksamhet på befintlig budget.

Anna R Kihlman (M), Hans Barje (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD)

Filip Svanberg 2015-04-14 15:49

Tack för intressant debattartikel. Det är ju synnerligen angeläget att värna varje skattekrona. Kan det vara så att transaktionskostnaden, d v s kostnaden för att allokera skattekronan ut i avsedd verksamhet är hög? Tror att det är bra att kontinuerligt se över adminstrationskostnader och leverantörskostnader och hålla dem låga.

Vi vill väl alla att skattepengarna ska i så hög utsträckning som möjligt gå till bra service och verksamhet för kommuninnevånarna. Vore intressant att se hur mycket Lidingö kommuns administrations- och stabsfunktioner kostar jämfört andra kommuner. Även hur vår kommuns generella kostnadsökningar per innevånare utvecklat sig de senaste åren jämfört andra kommuner. Bedrivs det någon sådan studie och verksamhetsutvärdering i kommunens stabsfunktioner?

Hoppas det blir en uppföljning på denna debattartikel med lite svar och klargöranden från kommunens ledning.

Anders Wennberg 2015-04-13 21:33

Oj långt svar. Men Gabor, har du läst artikeln? Det står redan i början av artikeln att:

Om kostnaderna för Miljö & Stadsbyggnad och Centrala Stabsfunktioner hade vuxit i samma takt som Lidingös övriga budget så hade de varit SEK 28 M lägre idag.

På Lidingö har de Centrala stabskostnaderna ofta vuxit med mer än 10% per år, flera år i rad. Det är för mycket, klart mer än lönetillväxten och ev ökat servicebehov. Det tror jag tom du Gabor förstår!

Frigör istället utrymme till skola, kultur, fritid osv

Gabor Sebastiani 2015-04-13 20:19

Anders Wennberg, jag vet inte hur insatt du är i ekonomi, men en kostnadskurva som du presterat kommer alltid att peka uppåt för alla verksamheter i alla tider. Undantaget är verksamheter som krymper eller verksamheter som inte levererar någon tjänst eller produkt (lotteri är bra exempel på det sistnämnda).
Eftersom Lidingö Stad har en positiv löneutveckling och kollektivavtalsenliga löner så kommer kostnaderna alltid att öka. Inom kommunal verksamhet är personalkostnad en betydande del av de totala kostnaderna.
Att din graf är stigande saknar relevans om du inte jämför den med något annat. Att jämföra den med "om kostnadsbilden stått still i tio år" är helt poänglöst.

Om vi tar ett steg fram och konstaterar att kostnaderna för att producera tjänster ökar snabbare än kostnaderna för att producera produkter inom verkstadsindustrin så börjar vi närma oss eftergymnasial nivå inom ekonomi. Utmaningen med att tjänstesektorns effektivitetsökning inte håller tillverkningsindustrins takt är att vi lägger allt mindre pengar på varor och allt mer på tjänster, såväl privat som offentligt producerade.

Lägg nu sist på fenomenet att vårt bidrag till de offentligt producerade tjänsterna beräknas som en procentsats av våra löner så kan vi konstatera att intäkterna till det offentliga alltid ökar mindre än den genomsnittliga löneutvecklingen inom skatteområdet.

Slutsatsen är att alla skatter går mot 100%.
Nu var det inte jag som kom på detta och han som gjorde det belönades med Riksbankens pris till Alfred Nobels minne.

Vad man gör åt det bör man snarare fråga forskare än folkvalda lekmän. En lösning där Lidingö är ledande är avgiftsfinansierad verksamhet. Nu medger inte lagen och andra nationella tvångsmekanismer (som skatteutjämningssystemet) att man avgiftsbelägger alla verksamheter för att få en nolltillväxt av kostnaderna. Du hittar både exempel som bibliotek och exempel som dagisavgifter där regelverket begränsar det kommunala självstyret.

Ett steg i rätt riktning vore ökat kommunalt självstyre vad gäller beslut om avgifter. Mindre aggressivt utjämningssystem mellan kommunerna skulle naturligtvis gynna Lidingö.

Hur ser du på lösningen? Ska man sänka kommunalanställdas löner? Leverera mindre kommunal service? Eller höja skatten? Att sänka politikerarvoden är bara populistiskt röstfiske. Lite på samma sätt som att tro att nya finanskriser undviks genom förbud av vinstdelningsprogram.

Anders Wennberg 2015-04-11 08:30

Tack Birgitta,

Det är bra att LP bevakar frågan och sänkningen av Kommunalrådslönerna är tacksamt.

Men som Ulrika skriver behövs det nog rejäla tag, ett effektiviseringsprogram, anställningsstopp eller liknande. Jag är väldigt nyfiken på vad Anna säger, dels i egenskap av KSO och därmed ytterst ansvarig, dels eftersom hon varit med som Kommunalråd tidigare och därmed att bygga upp dessa kostnader.

Anna, vad kan rent konkret göras för att vända trenden?

Anders

Ulrika Sandell 2015-04-10 22:30

Bra skrivet. Det här tror jag inte kan klaras genom att "tänka till lite extra" ungefär, det behövs ett effektiviseringsprogram eller dylikt.

Birgitta Sköld 2015-04-10 16:57

Att minska kostnaderna för administration och staber anser Lidingöpartiet
vara mycket angeläget. Vi började med att driva igenom en sänkning av kommunalrådslönerna med ca 10 procent. Nu inför kommande budgetarbete så kommer Lidingöpartiet att bevaka denna fråga.
Birgitta Sköld
Lidingöpartiet

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google