Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Analyser, fakta och slutsatser saknas för Lidingös nya bro

tisdag 7 november 2017 20:22

Hur kan en ny spårbro beslutas innan det är avgjort om Spårväg City kommer att byggas? Var finns redovisningen av tidsvinsterna för cyklisterna? Kan Lidingöbanan dras upp till Torsviks torg utan att förstöra Lidingös entré? Finns avtal med Stockholms stad om hur bron ska utformas på den planerade kajen i Ropsten? Varför har inte Lidingö stad redovisat en analys av möjligheter till finansiering av Lidingöbanan via centrum, när flera möjligheter finns? Dessa frågor och fler ställer Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV) genom sin ordförande Hans Lefvert i denna debattartikel.

Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV) har tagit del av underlaget till senaste mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott om information inför kommande investeringsbeslut för den nya bron. Tyvärr är underlaget undermåligt och saknar avgörande analyser, fakta och slutsatser om hur en framtidsinriktad bro ska utformas.

Möjlig dragning av Lidingöbanan till Torsvik. Illustration: Lidingö stadMöjlig dragning av Lidingöbanan till Torsvik. Illustration: Lidingö stad

Vi frågar oss:
Hur kan
spårbron, som en del av infrastrukturen till spårvägen för Lidingö och eventuellt även Spårväg City beslutas innan det är avgjort om Spårväg City kommer att byggas?

Hur kan en ny låg bro mot Lidingö byggas, när 2/3 av cykeltrafiken missgynnas med branta backar upp till Torsvik/Centrum och Baggeby? Var finns redovisningen av tidsvinster för cyklister, där även de oundvikliga backarna är inräknade?

Hur kan Lidingöbanan dras upp till Torsviks torg utan att förstöra Lidingös entré? Kommer Lidingöbanan genom centrum någonsin kunna byggas eftersom den alternativa tunneln blir mycket dyr och saknar möjlighet till hållplats i Torsvik?

Hur kan investeringsbeslut tas innan avtal finns med Stockholm stad om hur bron ska utformas på den planerade kajen och hållplatsen i Ropsten lokaliserats?

Varför har inte Lidingö stad redovisat en analys av möjligheter till finansiering av Lidingöbanan via centrum, när flera möjligheter finns?

Våra synpunkter:
* Nya bron har en lutning på 1.8 %. Majoriteten har i debatten och i kommunfullmäktige framställt en hög bro mot Lidingö med 2 % lutning som omöjlig för cyklister. I inriktningsbeslutet var en gräns satt för lutningen på bron till 2 % som är en acceptabel lutning för gång- och cykeltrafiken. Nuvarande förslag är sämre för cykeltrafiken än den gamla bron. De som cyklar till norra ön ska först upp och ner på bron. De som ska till centrala och södra delar av ön ska först upp och ner på bron för att sedan ta sig upp för de branta backarna mot Torsvik och Baggeby. En hög bro mot Lidingö med lutning 2 %, innebär att flertalet cyklister äntligen slipper de branta backarna och skulle ge tidsvinster för hela resan för merparten cyklister. Detta kan enkelt visas i en ny beräkning av samhällsekonomin, där inte bara cyklingen på bron inräknas som i tidigare beräkning i inriktningsbeslutet, utan också de oundvikliga backarna på Lidingösidan.

* Möjligheten att från den låga bron komma upp till Torsviks torg, vid en omdragning av Lidingöbanan via Torsvik/Lidingö C, visas nu av Lidingö stad för första gången med en genomarbetad skiss över den första delen genom Flaggberget, som funnits i ett år utan att presenteras! Maxlutningen blir 5 %, men för att detta ska vara möjligt krävs att spåren läggs på en bro som börjar vid bilbron och går fram längs stranden till Flaggberget mycket nära villabebyggelsen och seniorbostäderna. Spåren fortsätter genom Flaggberget i ett djupt bergdike, som kommer att totalt förstöra landskapet och närmiljön. Här måste staden redovisa sektioner som tydliggör förhållandena längs passagen. Spåren fortsätter sedan på Islinge Hamnväg som blockeras för biltrafiken och infarterna till bostadshusen.

Konsekvenser av bron utmed stranden och den djupa skärningen för stads- och landskapsbilden vid Lidingös viktigaste område, infarten, blir betydande. Kostnader för genomförande och konsekvenser för trafiken i området har inte utretts. Hur detta kan accepteras som ett genomförbart förslag är svårt att förstå mot bakgrund av våldsamma protester från lidingöborna, när bebyggelse av Flaggberget och Torsvik diskuterades för några år sedan i planprogrammet. Detta kommer aldrig att kunna genomföras! Lidingö stad borde snarast visa lidingöborna hur man har tänkt dra Lidingöbanan upp till Torsviks torg. Detta är ju själva förutsättningen för Lidingöbanan genom centrum!

Alternativet att dra spårvägen i tunnel hela vägen från stranden upp till i höjd med stadshuset, innebär förutom en stor kostnad, att en hållplats i Torsvik troligen omöjliggörs.

* Om Lidingöbanan genom Lidingö C inte går att genomföra på ett acceptabelt sätt från den låga bron kommer Lidingö inte kunna utnyttja potentialen av satsningen på Lidingöbanan/Spårväg City för utveckling av Lidingö. Man är beredd att satsa 647 mkr på en ny bro som inte är flexibel inför framtiden. Lidingö stads agerande verkar handlingsförlamat och faktaresistent. Risken är betydande att Lidingö målar in sig ett hörn och får leva med en bro som varken är optimal för cyklister eller flexibel för utveckling av spårtrafiken. Tyvärr är detta ett långsiktigt beslut som kommer att påverka lidingöbornas resor och möjligheter till service i framtiden.

* Den nya bron ska i Ropsten landa på en kaj, som byggs cirka 60 meter utanför den befintliga strandlinjen, där nya bostäder ska byggas. Bostäderna riskerar att bli mycket dyra att bygga eftersom marken måste skapas ute i Värtan och extra kostnader för kajen måste täckas. Vi bevittnar nu en vikande marknad, där lyxbostäder blir allt svårare att sälja. Fastighetsbolag specialiserade på denna nisch börjar få stora problem. Att i detta läge ta ett investeringsbeslut utan ett avtal med Stockholm stad om hur strandområdet gestaltar sig innebär en avsevärd risk. Vem ansvarar för att bron kommer fram till Ropsten och inte slutar ute i vattnet där entreprenadgränsen går idag, om inget avtal finns med Stockholm?

* Lidingö stad bör avvakta med investeringsbeslutet tills avtal med Stockholm stad och Landstingets utredning av spårtrafiken finns på plats. Utan dessa underlag är det inte möjligt att i investeringsbeslutet ta hänsyn till den faktiska planeringen i Ropsten och den framtida spårtrafiklösningen i regionen. Lidingö målar in sig i ett hörn! Varför så bråttom när nu den gamla brons skick utvärderas ytterligare och underhållsplaner tas fram till 2025? Avtalet med Landstinget har inget krav på sluttid för den nya bron annat än tidigast 2022. Använd tiden till att ta fram gediget underlag för investeringsbeslutet.

Lidingö den 26 oktober 2017
Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)
Hans Lefvert
Ordförande

Dela Debatt: Analyser, fakta och slutsatser saknas för Lidingös nya bro

Kommentarer

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2017-11-16 14:40

Svar till Stefan Hållberg:
Din fråga om vem skulle komma på att bygga Lidingöbanan utmed Torsviksstranden idag är berättigad. När banan byggdes för ca 100 år sedan för arbetarna vid AGA fanns det inget Lidingö Centrum.

Svaret på Din fråga är att Du kan rösta på oss Liberaler. Vi liberaler har i flera år drivit och medverkat till att flera trafikfrågor nu genomför(t)s:
1. Lidingöbanan är upprustad med nya vagnar, fler dubbelspår och upprustade stationer.
2. Dubbelspår på Lidingöbron – nytt avtal med landstinget.
3. Tätare turer på Lidingöbanan från AGA i rusningstid – 2 nya vagnar köps in. Ett L-krav sedan år 2010! Ett första steg, mer behövs!
4. Pendlarparkeringar vid Vallen och vid Bodal; den i Bodal fördubblas, som vi krävde.

Detta vill vi göra framöver:
1. Spårväg City bör dras fram till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan.
2. Tvärresandet i lågtrafik behöver förbättras.
3. Lidingöbanans bytespunkt i Ropsten behöver kortare gångavstånd - inte längre.
4. Stomlinje nr 6 bör förlängas från Ropsten till Lidingö Centrum och till Rudboda.
5. Separat busskörfält utmed delar av Norra Kungsvägen vid framtida behov.
6. Danderydsbussen - expressbuss från Lidingö till Danderyds sjukhus via Norra Länken.
7. Självkörande buss-skyttel mellan Bodals hpl/pendlar-P och Lidingö Centrum; och på sikt även förlängd till Ropsten.
8. Nattstopp på bussarna för tryggare hemfärd på natten.
9. Bullerplank utmed Gåshagaleden som ger frihet från skadligt buller.
10. En allsidig utredning om framtidens trafik och bebyggelse i stadens centrala delar – bl.a. om bättre koppling mellan Södra ön och Centrum med olika trafikslag.

Brobeslutet som togs i kommunstyrelsen måndags (den 13 nov) verkar medföra att gångavståndet mellan Lidingöbanan och tunnelbanan i Ropsten förlängs med 75 meter. Hur det blir för bussresenärerna är det ingen som vet just nu. Vi ville få klarhet i detta innan brobeslutet.

Tidigare har vi diskuterat både spårtaxi, gondolbana och dubbeldäckad bro mellan Lidingö Centrum och Ropsten, men inte fått gehör för några av dessa idéer.

Stefan Hållberg 2017-11-15 20:24

Om Lidingöbanan byggdes idag, hur många skulle då komma på tanken att bygga den längs vattnet istället för via Torsvik och Centrum?
Nej, gör nu rätt för både tågresenärer och cyklister som gärna vill ha en mer genomtänkt trafiklösning de kommande hundra åren.
Vem ska man rösta på 2018 för detta?

Hans Lefvert 2017-11-15 17:46

Kommentar till Mikael Olofsson och Karin Wallgren

Med dubbelspår för Lidingöbanan genom Centrum kan trafiken på Lidingöbanan utökas i förhållande till idag, vilket innebär att betydligt fler resenärer kan åka med Lidingöbanan om fler vagnar sätts in. I framtiden behövs både fler bussar och Lidingöbanan i centrum för att klara trafikbehovet. Det räcker inte med enbart bussar. Detta är visat i den prognos som gjorts av Göran Tegnér, trafikanalytiker i Teknik-och fastighetsnämnden och även Landstinget nyligen i deras rapport om dubbelspår på bron. Lidingösidan har i flera tidigare artiklar visat detta. Ta till er av denna information!

Det är viktigare att passagerare kan nyttja spårvagnen i centrum och Torsviks Torg där trafikbehovet finns istället för att vinna sekunder in mot stan. Utmed stranden efter Baggeby hållplats är det inte många som når Lidingöbanan. Varför har vi satsat på spårvagnen och en ny dubbelspårig bro om vi inte utnyttjar dess fulla potential för en bra kollektivtrafik på Lidingö?

Den något längre restiden via centrum 30-40 sekunder är baserad på att resan är ca 300 m längre. Antal hållplatser är oförändrat.

Karin Wallgren 2017-11-10 13:30

Instämmer Mikael Olofsson. Svårt förvisso för många att inse vad som gäller är en låg dubbelspårig tågbro och absolut inte några omvägar via centrum. Sätt in fler tågvagnar och även bussar där de behövs.

Anders Stensmo 2017-11-10 10:44

Skrämmande om beslut om spårvägsbro tas med nu tillgängligt underlag.
Beslutet att bygga bron med två spår innebar att kostnaderna för Lidingö stad ökade med ett antal hundratusenlappar.
Om jag förstår rätt finns inte kostnaden för breddning från Brofästet och till Baggeby med, alternativt från Brofästet till Torsvik torg.
Lite bakgrund:
Lidingö tidning hade i september 2005 en artikel om att förlägga spårvägen till vägbron.
Förra kommunalstyrelseordföranden tyckte att förslaget vore värt att analysera.
Inget hände förrän Tekniska förvaltningen, Arne Noaksson, i november 2006 författade en PM på en sida där man konstaterade att "Kostnaden blir sannolikt högre än att bygga en ny bro".
Märkligt att denna PM inte registrerades förrän sent 2007 och då som TF2007:629.
Håller helt med Hans L att det inte finns tillräckligt underlag för att ta beslut om upphandling.

Mikael Olofsson 2017-11-10 09:11

Hans Lefvert: Att tvärförbindelserna kunde vara bättre är vi överens om.

Att restiden endast skulle förlängas med 30-40 sekunder tror jag är en glädjekalkyl av rang. Dessutom måste ju denna multipliceras med 10 för att bli relevant för pendlare (2 gånger per dag, 5 dagar i veckan).

Lidingöbanan är redan idag överfull i rusningstrafiken eftersom utlovat antal avgångar (såvitt jag förstår) inte hålls eftersom man kör med färre vagnar än det var sagt från början. Ska vi då knöka in ännu flera resenärer så minskar incitamentet att åka med packad-sill-expressen och restiden ökar ytterligare då av/påstigningen tar längre tid med flera resenärer.

Busstrafiken skulle däremot kunna förbättras.

Anders Odéen 2017-11-09 12:50

Jag vill se en utredning där man undersöker möjligheterna att använda gamla sträckningen för spårvagnslinje 20, dvs från bron (den "nya" planerade – OBS inte "lilla"). Borde finns både möjligheter och mark. Skulle det då mot förmodan finnas vilja och lite kreativa idéer så misstänker jag att T-bana till Centrum inte behöver vara så helt omöjligt... Men då krävs det att våra politiker testar något nytt – att våga!

Henry Duhs 2017-11-09 12:18

Nu åker jag inte med Lidingöbana dagligen då jag idag bor på norra Lidingö. Tidigare har bott i Brevik och väl införstådd med hur kollektivtrafiken fungerar på södra ön.

Om jag inte är helt felunderrättad är det idag redan ganska trångt på Lidingöbanan i rusningstrafik. Jag kan inte se att boende på norra Lidingö skulle ha någon fördel att byta från buss till Lidingöbanan i centrum om en omdragning skulle bli aktuell. Om resan dessutom skulle fortsätta vidare från Ropsten med tunnelbanan är det knappast att aktuellt behovet finns att byta till Lidingöbanan i centrum.

Den dagen tunnelbanan kommer till Lidingö centrum kan möjligen det bli aktuellt med Lidingöbanan till centrum. Men med tanke på att Spårväg city kanske inte kommer förverkligas torde det nog inte vara så dumt att överväga att återuppta förhandlingarna om en förlängning av tunnelbanan till Lidingö.

Trots allt bor här idag cirka 45 000 invånare som kunde ha en bättre kollektivtrafik och kunna göras mindre beroende av bilen som pendlingsverktyg.

Hans Lefvert 2017-11-09 08:46

Mikael Olofsson

Du tycker att kollektivtrafiken på Lidingö är bra som den är, när halva befolkningen på ön måste byta för att komma till centrum och tvärförbindelserna är usla med flera byten mellan södra och norra ön. Du är inte beredd att förlänga resan till stan med 30-40 sekunder genom att Lidingöbanan går via centrum. Och du blundar för de redan nu överfulla bussarna i centrum/Torsvik i rusningstrafiken.

Nu finns tillfälle att göra kollektivtrafiken attraktiv och tillgänglig, när man satsar stort på Lidingöbanan och den nya bron. Då ska vi naturligtvis använda den möjlighet som finns för att lösa detta långsiktigt.

Mikael Olofsson 2017-11-08 10:43

Det går att åka buss till och från Centrum redan idag. Faktum är att flertalet busslinjer trafikerar Centrum och det går att ansluta till Lidingöbanan via buss bl a i Ropsten och Kottla.

Finns ingen anledning att dra även Lidingöbanan via Centrum när man dessutom nyss rustat upp banan i befintlig sträckning och samtidigt förlänga restiden för alla som åker Lidingöbanan.

Bo Widerström 2017-11-08 01:28

Jag har samma uppfattning idag då Lidingö stads förmåga att hantera dessa oerhört viktiga frågor/beslut verkar vara mycket begränsad.

"Bo Widerström 2016-12-15 23:59

Lidingö stad borde engagera Hans Lefvert son teknisk rådgivare i dessa viktiga framtidsfrågor.

Att bygga en låg bro med en anslutning till Lidingö på samma sätt som den gamla bron vore en katastrof och kapitalförstöring för lidingöborna."

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google