Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt. Lidingö stad - ta chansen att nu göra rätt

måndag 15 oktober 2018 19:27

LILLA LIDINGÖBRON. Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron, citeras på Lidingösidan i fredags den 12 oktober sägandes att det är "olyckligt" att Urban Nouveau överklagat till förvaltningsrätten. Vad som är olyckligt är snarare att Lidingö stad gjort fel från början. Nu finns det chans för kommunen att göra rätt.

Kriterierna för anbud stämmer inte överens med de värden fackverksbron har. Det är också direkt stötande att man så fullständigt kört över de sakkunnigas yttranden i processen; Länsstyrelsens, Skönhetsrådet och Stockholms läns museums. Alla experter på kulturvärden har unisont kritiserat frånvaron av de dokumenterade värdena, då planen gjordes.

Ska kommuner verkligen ha planmonopol och så stor självbestämmanderätt som man har i dag krävs det också en motprestation i form av större kunskap och ansvar. Att de kulturhistoriska värdena helt och hållet har sopats under mattan som i det här fallet, trots den värdebeskrivning som fanns, är helt enkelt inte acceptabelt. Även om PBL spelat ut sin roll efter att detaljplanen har vunnit laga kraft så kan kommunen faktiskt avstå från att fullfölja planen när det nu står klart att beslutet var baserat på ett underlag som faktiskt inte var fullständigt och därmed missvisande.

Vad någon borde göra med tanke på det som kommit till uttryck, bl.a. i det Jan Werner sa om Urban Nouveaus överklagande, är att granska de kalkyler som lagts fram. Även brons tillståndsbeskrivning. Hela beslutsprocessen angående vägval forcerades ju fram och andra idéer - och även den vädjan om att inte hasta fram ett beslut som fördes fram av åhörarna på informationsmötet 2012 - struntade man blankt i. Det får en att undra över varför det skulle gå så fort. Var kalkylerna friserade? Varför fanns det inte utrymme för diskussion? Bör man dra andra slutsatser av den tekniska beskrivningen än den som marknadsfördes?

"En av plan- och bygglagens huvudpoänger är att ta hänsyn till och göra avvägningar mellan olika intressen. Dessa kan vara såväl allmänna som enskilda. Med allmänna intressen menas kommunens eller invånarnas intressen, dels nu men också för kommande generationer. Infrastruktur, bostadsförsörjning, natur- och kulturvärden är exempel på allmänna intressen ”.

Vad som är anmärkningsvärt – förutom att man underlåtit att ens diskutera kulturvärdena i principbeslutet 2012 som innebar rivning av gamla bron (varken muntligt på infomötet 2012 eller i underlaget som presenterades då) eller i det principbeslut som klubbades i kommunfullmäktige 27 november 2012 – är att man plötsligt i detaljplanen för Lilla Lidingöbron 2015-12-30 under rubriken "Kulturmiljö" på sid 15 skriver:
"(...) Kommunfullmäktige beslutade 2012 att staden ska bygga en ny bro istället för att reparera den gamla. Ställningstagandet är resultatet av en avvägning mellan intressena kulturmiljö, kommunikationer och ekonomi. Inför beslutet togs en kulturhistorisk värdebeskrivning för Gamla Lidingöbron fram. Bedömningen i värdebeskrivningen, som baserar sig på bedömningskriterierna i den dåvarande Vägverkets nationella plan för bevarandevärda broar, är att Gamla Lidingöbron har höga kulturhistoriska värden sett ur lokalt, regionalt och nationellt perspektiv (...)".

Man skriver alltså att man har gjort en avvägning kring kulturmiljöfrågan i samband med beslutet och för det tagit fram en kulturhistorisk värdebeskrivning. Vad som är ren lögn i detta är ju att man varken diskuterade - eller ens hade med den beställda värdebeskrivningen i beslutsunderlaget!

Så, att i senare dokument hävda det, på grund av att man fått skarp kritik från Länsstyrelsen med flera, ändrar ju inte det faktum att man aldrig tog upp det och att beslutet därför har fattats på ett ofullständigt underlag. Därmed är det helt följdriktigt att kritisera och överklaga upphandlingsprocessen och hur Urban Nouveaus bevarandealternativ har bemötts. Ett förslag som faktiskt skulle spara både pengar, miljö och kulturvärden. De har även en innovativ lösning för spår- och cykeltrafiken.

Ansvariga bakom ovan citerade påstående i detaljplanen från 2015-12-30 är Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron och planchef Per Wilhelmsson. Samma påstående som gjordes i detaljplanen 2015 (se ovan) hade man även skrivit på sid 5 i samrådsredogörelsen för Detaljplan för Lilla Lidingöbron. Det är lika lite sanningsenligt där.

De ansvariga för detaljplanen hade inte ens bemött eller överhuvudtaget svarat på det som Stockholms läns museum skrivit utan hänvisade bara till det svar de givit Länsstyrelsen. Men det Stockholms läns museum specifikt efterlyste var att kommunen skulle ta fram alternativa bevarandeförslag:
"Stockholms läns museum anser att Gamla Lidingöbrons kulturhistoriska värde inte tillräckligt redovisats i samrådsförslaget utan önskar att en utredning, som presenterar alternativ till att riva Gamla Lidingöbron, och där brons kulturhistoriska värden togs till vara och anpassades till eventuella nya krav".

Jag hörde talas om förslaget först i samband med att Mitt i intervjuade mig och blev glatt överraskad. Hellre det än rivning. Låt därför Urban Nouveau göra en offentlig presentation så att lidingöborna får ta del av förslaget. Det är dags att Lidingö stad ger Urban Nouveau och deras partners den respekt de förtjänar.

Annika Lundvall
Byggnadsantikvarieprogrammet,
Uppsala Universitet, Campus Gotland

PS. Länsstyrelsen har upprepade gånger beskrivit varför Gamla Lidingöbron bör bevaras men det är kanske för långt att kopiera in här, så jag tar bara med sista avslutande stycket:
"(...) Länsstyrelsen delar inte uppfattningen att Gamla Lidingöbron endast har ett visst kulturhistoriskt värde utan anser att bron har ett stort kultur- och teknikhistoriskt värde. Den höj- och sänkbara broklaffen med en tung motvikt av betong liknar Danviksbron men Lidingöbron har därtill det stora bågspannet i stålkonstruktion vilket gör den unik i länet. Länsstyrelsen förordar därför att ytterligare ansträngningar görs för att bevara bron."

Dela Debatt. Lidingö stad - ta chansen att nu göra rätt

Kommentarer

Jonas Persson 2018-11-01 13:43

Är detta inte bara ett nytt exempel på denna torgförda lyhördhet? Frågan är hur just begreppet lyhördhet kommer att överleva och förknippas med Lidingömoderaterna framgent - det är väl iofs bara de själva som kan fylla på dess innebörd vad jag vet.

M Lidingö har, likt sossarna på riksplanet, arbetat in en kultur av kommunbärande parti och som kunnat leva ohotade - det ger maktfullkomlighet och att kulturen år efter år byggts upp kring att man historiskt inte behövt ta hänsyn till andra idéer utan kunnat köra på med både hörselkåpor och skygglappar på. I princip alla de företrädare som varit med över minst två/tre val är uppfödda och skolade i denna kultur.

Det är bra att Daniel Källenfors vill ändra på det men det är för mig obegripligt att han inte byter ut hela laget och seriöst städar ut den gamla falangen(de flyttas nu runt ser vi tecken på) - han har nu chansen att "walk the talk" och få oss kommunmedborgare med sig igen. Den andra varianten på samma tema är att han förlorar ytterligare och att det stolta begreppet lyhördhet kommer runga som ett skämt från Gamla Lidingöbrons fäste och till både Elfviks udde och Gåshaga

Anders Bergstedt 2018-10-17 16:06

Annika ! Detta bevisar bara att demokrati inte längre fungerar. 51 procent kör över 49 procent. Sedan byter något parti sida och förkastar det den andra sidan åstadkommit eller planerar ! Så kan vi inte hålla på ! Det är ju detta som är orsak till att folk slutar att bry sej och bara ser till sitt eget.

Här på Lidingö har politiker och tjänstemän gjort så många dumheter. Jag skall bara nämna Lidingöbanan, gymnasierna,(modererad av Lidingösidan) och snabbcykelbanan. Det blev för dyrt att återställa den färdigställda biten utför Källängsbacken och folk har nu gett upp. (Modererad av Lidingösidan). Nu fortsätter ni att driva splittringspolitik som bara försenar och förstör förtroendet.

Vad spelar det för roll om nu någon domstol kommer fram till att fel begåtts ? Ta lärdom av brottmålsprocesserna ! Alla tror att domstolarna skipar rättvisa. Så är det inte alls. De tillämpar bara juridik. Därför innebär det också att många drabbade känner sig svikna av samhället. Nu är det media och sociala medier som försöker skipa rättvisa. De tog ställning för kvinnan vid gruppvåldtäkten i Fittja. Nu vågar inte Fritz överklaga. Opinionen fällde också kulturpersonligheten liksom domstolen. Där är inte sista ordet sagt men det kommer aldrig att skapa någon rättvisa. Inte heller att Timell blev frikänd !

Lägg ner vapnen och försök att få samhället att fungera. Det är nog allas önskan. Det är viktigare än att få rätt !

Annika Lundvall 2018-10-17 13:08

Stockholms stads högsta politiker är nu Moderaternas Anna König Jerlmyr. Stockholmspoddens Kristian Lönner intervjuar henne 17 oktober om förhandlingarna efter valnatten. Hon säger att politiker måste kunna erkänna att beslut man tagit inte blivit helt rätt, backa, göra rätt och lyssna på kritiken.
Det gäller även Lidingö Stad.

Kristian: Moderaterna var med att rösta igenom Nobelcenter på Blasieholmen 2016. Nu är beskedet att Blasieholmen är fel plats. Varför är platsen fel?
Anna: – Ja det är en plats som ändå har väckt mycket kritik. Vi vet ju inte ens om den här domen nu kommer att överklagas om det blir prövningstillstånd eller inte. Men vi är beredda att hitta en alternativ plats.
Kristian: – Ni har lyssnat på kritikerna?
Anna: – Ja vi har lyssnat på kritikerna och vi menar på att då får vi titta på en alternativ placering i Stockholm (...) Det här är viktigt att det sker i dialog med stiftelsen, att de också är med på detta, det finns ju
finansiärer - det här är inte något som finansieras av Stockholmsstad i första hand - och därför är det så viktigt nu att få med sig både finansiärerna och Nobelstiftelsen i detta.
Kristian: – Den här utredningen, den att komma fram till Blasieholmen, säger Jan Valeskog som var stadsbyggnadsborgarråd tidigare har kostat mellan 60-70 miljoner kronor. Hur mycket kan man riva upp av demokratiskt fattat beslut, tycker du, i den här typen av frågor?
Anna: – Jamen i det här läget så är det viktigare för oss att vi får ett Nobelcenter på plats än själva platsen. Det viktigaste är verksamheten. Ibland måste politiker också kunna erkänna att det inte blev helt rätt, utan kanske Stockholmarna hade rätt i den kritik som de ändå har framfört att det är rimligt att hitta en ny plats.

Annsofi Gråmunke 2018-10-16 15:29

Att det saknas auktoriteter?
Ett samhälle byggt på auktoritet brukar likställas med diktaturer och andra mindre demokratiska statsformer. I ett demokratiskt samhälle kan naturligtvis beslut ifrågasättas om de inte har gjorts på ett korrekt sätt, det brukar kallas en demokratisk rättighet inte förföljelse. Sedan att kulturvärden inte brukar ha plats på agendan är väl tyvärr ingen nyhet.

Fredrik Kronberg 2018-10-16 13:58

De politiska beslut som steg för steg lett fram till villkoren för den upphandling som nu genomförts har, såvitt jag vet, inte överklagats. I ett sådant överklagande hade den diskussion som nu uppstått hört hemma. Upphandlingen speglar på ett korrekt sätt fattade och lagakraftvunna politiska beslut. Alltså saknar detta överklagande relevans.

Karin Wallgren 2018-10-16 13:43

Så talar Sunda Förnuftet = Anders Bergstedt och Henrik Schutz. Det måste bli ett slut på denna obegripliga rundgång i debatten som leder ingen vart utan bara förhalar. Sätt igång och bygg bron. Ner med spaden i jorden nu.

Anders Bergstedt 2018-10-16 12:17

Annika nu räcker det ! Detta är ren terror och blockerar allt. Politiker och tjänstemän kan snart inte åstadkomma någonting. Titta på rikspolitiken men det är inte bättre här ! Jag kan räkna upp massor av misstag som våra Lidingöpolitiker har gjort- och gör men det får vi leva med !

Vi har precis läst Anna Dahlbergs ledare i Expressen där hon fastslår att kaoset i samhället beror på att det inte finns några auktoriteter längre. Man kan ge sej på blåljuspersonal, politiker, tjänstemän sociala, journalister, sjukvård och skola och blockera via sociala medier !

Lägg ner och se till att man nu kan börja bygga bron. Alla kan väl nå enighet om min käpphäst att nu direkt bygga INFARTSPARKERING på udden norr om brogrenen eller på grässträngen vid infarten till planen. Önskedrömmen är att sedan bygga badhuset där. Vad som än byggs kommer det att behövas parkeringsplatser och under dessa tre byggnadsår är det suveränt att kunna parkera där och promenera till Ropsten !

Henrik Schütz 2018-10-16 11:51

Om nu den gamla bron är så unik som det påstås är det naturligtvis uteslutet att bygga om den på det vis som nu föreslås. Bron blir vid den föreslagna ombyggnaden förvanskad till oigenkännlighet, och mister därmed i princip allt kulturhistoriskt värde.

Latrs Aronsson 2018-10-16 03:29

Jag startat en facebookgrupp och en namninsamling för att Bevara gamla Lidingöbron.
https://www.skrivunder.com/bevara_gamla_lidingo_bron

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google