Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Spårväg City behövs – hela vägen till Ropsten

onsdag 8 juni 2016 10:12

"Många talar gärna väl om Spårväg City och sammankopplingen med Lidingöbanan - men en spårväg byggs inte med vackra ord. Det krävs tydliga ställningstaganden inte minst från Stockholms och Lidingös sida för att landstinget ska kunna prioritera och förverkliga utbyggnaden". Det skriver fyra liberaler i neddanstående debattartikel.

Välfungerande kollektivtrafik är viktig för alla stockholmare – allra mest om man har tänkt sig att flytta in i någon av vår regions alla nya stadsdelar och bostadsområden som idag inte har kollektivtrafik. För oss i Stockholm och Lidingö finns en viktig gemensam satsning: Spårväg City, hela vägen från Centralen till Ropsten. Nu har viktiga steg tagits mot att kunna bygga spårvägen som är och förblir en prioriterad satsning för Liberalerna.

Snabb, kapacitetsstark och attraktiv är kraven vi ställer på vår nya kollektivtrafik. Den ska vara ett alternativ till bilen, ha hög framkomlighet i gaturummet, och locka nya resenärer. Det är en beskrivning som passar bra in på modern stadsspårväg, som den vi vill bygga från City till Stockholms nya stadsdel Norra Djurgårdsstaden. Den miljö- och klimatfokuserade nya stadsdelen ska självklart ha en spårbunden, grön kollektivtrafiklösning. Spårvägen behövs också när vi bygger stad i Frihamnen. Ropsten kommer inte längre att kunna vara Lidingöbornas resenav och utan Spårväg City kommer dessutom situationen i Ropsten och på röda linjen bli ohållbar med alla nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden.

Utbyggnaden av Spårväg City möjliggör en direktkoppling med spår från Lidingö till city. Det ger två möjliga spårvägar att ta sig in till innerstaden och skapar möjligheter att utveckla fler områden och bygga fler bostäder längs Lidingöbanans sträckning på södra Lidingö.

Mycket talar för behovet av Spårväg City - men framför allt Socialdemokraterna i landstinget och Stockholms stad är hårda motståndare. Om de får sin vilja fram innebär det betydande svårigheter för boende i befintliga och nya bostäder på norra Djurgården och Lidingö - och försämringar för miljön och klimatet.

I landstinget har Alliansens slutit en överenskommelse med Miljöpartiet om taxesystem och trafiksatsningar. Den säkerställer Spårväg Citys utbyggnad till Centralen i ena riktningen. Sträckan till Norra Djurgårdsstaden finns inte med i innevarande planperiod, men förlängning till Lindarängsvägen ska nu utredas för att klarlägga markförhållanden, stationslägen och finansiering.

För oss liberaler är en utbyggnad till Lindarängsvägen ett steg mot den slutliga utbyggnaden hela vägen till Ropsten där Spårväg City enligt planerna ska knytas ihop med Lidingöbanan. En stor gemensam spårvagnsdepå har redan byggts i Aga på Lidingö för att inrymma båda lokalbanornas tågstall. Men då måste också tågvagnarna komma dit. Lidingö stad förbereder nu också bygget av en ny Lidingöbro för spårtrafiken samt deltar i Sverigeförhandlingarna angående en eventuell förlängning av tunnelbanan till Lidingö centrum men för att fatta beslut måste besked om Spårväg Citys framtid bli tydlig.

Många talar gärna väl om Spårväg City och sammankopplingen med Lidingöbanan - men en spårväg byggs inte med vackra ord. Det krävs tydliga ställningstaganden inte minst från Stockholms och Lidingös sida för att landstinget ska kunna prioritera och förverkliga utbyggnaden.

Norra Djurgårdsstaden byggs just nu. Frihamnen blir nästa stadsdel att utvecklas. På Lidingö planeras för nya bostäder bl.a. i Lidingö centrum, Högsätra och Larsberg. För oss liberaler är det självklart att Spårväg Citys förlängning finns med i de kommande trafikplanerna.

Anna Starbrink (L), landstingsråd
Sara Svanström (L), vice ordförande landstingets trafiknämnd
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd Stockholm
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd Lidingö

Dela Debatt: Spårväg City behövs – hela vägen till Ropsten

Kommentarer

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-06-12 13:57

Heja Liberalerna!

Bra att ni tar ställning i både landsting, Stockholms stad och Lidingö stad för Spårväg city och dess ihopkopplingen med Lidingöbanan! Ni är det första rikspartiet som tydligt visar en enad front i alla tre lägren! Mycket bra! Hoppas nu att övriga Allianspartier följer efter så att miljardinvesteringar i Aga kommer till nytta och inte blir Lidingös största fiasko! Vi kommunalpolitiker har ett stort ansvar för att via landstinget driva Spårväg city i hamn efter att vi välvilligt har upplåtit mark för jättebygget i Aga.

Efter de senaste turerna i Sverigeförhandlingen framstår tunnelbana till ön som än mer orimligt än tidigare, när Sverigeförhandlingen nu kräver 8 000 nya bostäder inom en radie av 1 kilometer från den nya tunnelbanestationen. Tänk er åtta Dalénumområden med 1 000 lägenheter i varje ovanpå nuvarande Lidingö centrum! Alla borde begripa att det ska vi inte ha!

Lidingöpartiet kan tänka sig en viss förtätning spridd längs hela Lidingöbanan om vi får ihopkopplingen med Spårväg city och Lidingöbanan omdragen via Lidingö centrum, men aldrig i närheten av de siffror som nämns för tunnelbana. Vår välgrundade utgångspunkt (byggd på Sverigeförhandlingens egna siffror för Spårväg syd) är att spårväg kostar mellan en fjärdedel och en tredjedel av vad tunnelbana kostar att bygga. Något är grovt felaktigt när det gäller de tidigare presenterade siffrorna på vad det skulle kosta att dra om Lidingöbanan via Lidingö centrum. Alternativt är kostnadsuppgifterna för Spårväg syd helt fel. Men det är mindre troligt eftersom kostnaderna för att bygga Spårväg syd stämmer ganska väl med vad Sverigeförhandlingen räknat med för att bygga spårväg i Malmö och Lund.

Odd Holstensson 2016-06-10 15:57

Glöm inte heller att det är bråttom om man skall få till dubbelspåret över nya Lidingöbron. Som det är ju så planeras det för enkelspår och dessutom utan möjlighet till expansion till dubbelspår i framtiden, och det på en bro som är tänkt att stå i kanske 70 år eller så.

Klart att den nya bebyggelsen vid Gasverket skall ha spårväg, men inte till Centralen nödvändigtvis. Bättre är då en sträckning från Ropsten via Gasverket, Östra Station och till Odenplan, en sträcka som idag saknar en direkt spårförbindelse utan byte. Odenplan blir nämligen snart en stor knutpunkt för kollektivtrafiken i Stockholms innerstad. Om man är riktigt visionär så kan denna linje byggas vidare ner till Karolinska och därför även trafikförsörja nya Karolinska Sjukhuset och den nya stadsdelen vid Norra Station. Allt detta kan finansieras så det blir över genom att helt enkelt lägga ner planerna på en MOS-expressen.

Göran Tegnér (L) 2016-06-10 13:35

Svar till Robert Hellesen Hans Lefvert

Spårväg City
Ni skriver att jag ”försöker med siffror leda i bevis att man hellre sitter kvar på en spårvagn in till stan än byter till T-bana”. Det var inte riktigt så jag skrev. Jag skrev att: ”…den upplevda restiden /blir/ likvärdig mellan tunnelbana och Spårväg City in till Stockholms City”.

Detta är dock i själva verket dock en viss understatement. Det är inte så att 4 minuters bytestid äts upp av den längre restiden med spårvägen till City. En bytestid värderas 2,5 högre per tidsenhet än åktid, d.v.s. till 10 minuter. Tillkommer ett bytesmotstånd på 5 minuter. Summa 15 minuter, vilket är mycket mer än den längre åktiden med spårväg. Ett trafiksystem som erbjuder två alternativa resvägar och som betjänar olika delområden på vägen till city är dessutom mer attraktivt än en enda linje.

Tunnelbanan
För Robert Hellesen Hans Lefvert är tunnelbanan ”den självklara lösningen på hela problemet… och att spårvägen leds om så att den landar i centrum med ett bekvämt och snabbt byte mellan trafikslagen”.

Visst det är rent tekniskt en elegant lösning, om man i förväg vet att Spårväg City aldrig kommer att fullföljas till Ropsten. Men detta vet vi ingalunda idag – det är oklart om och när Spårväg City förlängs och kopplas ihop med Lidingöbanan. Tunnelbana plus Lidingöbana i Lidingö Centrum är också helt självklart för alla dem som slipper betala kalaset i form av ett antal hundratals miljoner kronor och i ett stort antal tusental (f.n. 8.000) nya lägenheter inom 1 km radie från tunnelbanestationen.

För oss andra som känner ansvar för hela Lidingös befolkning vad avser både den framtida trafikförsörjningen, för bostadsbyggandet och för stadens ekonomi är frågan inte lika enkel och självklar. Delvis på grund av att vi ännu ej vet hela ”prislappen”.

Vi liberaler har - än så länge - varken sagt definitiv ja eller nej till tunnelbana och ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Vi ser stora både för- och nackdelar med olika trafiklösningar, som vi f.n. överväger. Ni hävdar att vi: ”…levererar ju inte ens antydan till hur problemet ska lösas”.

Jag kan försäkra er att ni har fel på denna punkt. Vi överväger f.n. ett antal förslag på hur både trafik och bebyggelse kan anordnas på ett bästa sätt för Lidingöborna, och vi lovar att återkomma i sinom tid med mer genomtänkta förslag både för kollektivtrafiken och för bebyggelsen.

John Pedersen 2016-06-09 20:10

Ja du Robert Hellesen. Varför dra L-Ö Tåget via Centrum? Ska man till Centrum så tar man bussen! Och ska man bytta till T- Banan gör man det i Ropsten. Ditt argument håller inte. Det kommer att kosta 100 tals miljoner att flytta L-Ö Tåget. Och nu har dom byggt nytt på sträckan! Nej om man ska göra som du säger ska det nog bli en T station till på ön. Ja en till Baggeby-Bodal.Då kan folk bytta till Tunnelbana på ön. Ja jag tänkte att man bygger en station mellan Baggebybron och Bodals station. Och sen tar man bort Baggeby Station. Vid Baggeby Station kan man bygga bostäder. Den stora sluttningen vid Baggebybron används inte av någon idag! Sen så kan man flytta PREEM ner på ängen också. Ja då blir det plats vid korsningen mellan Baggebybron och Mosstorp. Då kan man bygga en ny fin rondell där. Ja det har ju varit prat om detta länge nog nu. Och huset vid Mosstorpsvägen 2 flyttar man till Preem tomten. Eller löser in. Då kan man bygga bostäder på Preem tomten Herserudsvägen 85 blir det då.

Ulrika Levihn 2016-06-09 17:40

Stockholm har väl satt i system att planera bostäder på platser där infrastruktur idag finns, och så är det upp till den som driver infrastrukturen att säga ifrån? Det blir helt fel i detta läge att påstå att Ropsten försvinner. Fortum t.ex. har väl knäppt Stockholm på näsan ett antal gånger i den här typen av frågor.

Att Stockholm gärna bygger bostäder där om Lidingö självmant upplåter mark för nya Ropsten på Lidingö är en annan grej - och det är just den fällan som nu ett antal skribenter försöker lura in oss i.

Robert Hellesen Hans Lefvert 2016-06-09 15:38

Liberaler från Landstinget, Stockholm och förvånansvärt nog även Lidingö argumenterar för att spårvägen till den nya Djurgårdsstaden måste byggas ut. Det är förståeligt att man i Stockholm vill ha kommunikationer till de nya stadsdelarna och även förståeligt att man från Landstingets sida vill komma åt att utnyttja den redan byggda depån i Aga. Men hur kan man från Lidingös sida argumentera på detta vis? Man är med och konstaterar att Ropsten inte kommer att kunna vara Lidingöbornas resenav i framtiden. Men tala då om var det ska vara! Man levererar ju inte ens antydan till hur problemet ska lösas. Som det nu är kommer snart infartsparkeringen att vara borta helt och att med bil hämta upp resande i Ropsten i högtrafiktid kostar redan 70 kronor i trängselavgift. Det ska till bra stora skygglappar för att så hålla fast vid en lösning som utvecklingen har kört förbi.

Den självklara lösningen på hela problemet är tunnelbana till Lidingö centrum och att spårvägen leds om så att den landar i centrum med ett bekvämt och snabbt byte mellan trafikslagen.

Hur kan man från Liberalernas sida säga att denna lösning innebär betydande svårigheter för boende på Lidingö? Man säger till och med att det blir försämringar för miljön och klimatet!!

Göran, du försöker med siffror leda i bevis att man hellre sitter kvar på en spårvagn in till stan än byter till T-bana, men de fem minuter du talar om äter den betydligt snabbare tunnelbanan upp i ett nafs. Dessutom ligger målpunkterna för resande från Lidingö spritt över regionen, så byta till tunnelbana gör man förr eller senare ändå. Varför vänta tills man är framme vid centralen?Dessutom är det nog så att de som reser till Lidingö inte alla bor på Östermalm.

Nej, satsa på den kapacitetsstarka, bekväma lösning som nu möjliggörs med hjälp av tunnelbanan.

Göran Tegnér (L), Ledamot i Tekniska Nämnden 2016-06-08 23:17

Spårväg City behövs både för Lidingö och för Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden ska bebyggas med 12.000 bostäder, d.v.s. ca 28.000 boende och 35.000 arbetsplatser fram till år 2038. Detta är en rejäl medelstor svensk stad. Landstingets nyss publicerade resvaneundersökning visar att man gör 2,5 resor per invånare och dag; och ca 41 % reser kollektivt, varav ca 10 % under morgonens mest belastade timme. Detta ger ca 1.450 kollektivresor per timme och riktning enbart för de boende. Tillkommer en efterfrågan på resor för att trafikförsörja arbetsplatserna. Grovt räknat kan det handla om minst 900 resor ytterligare, d.v.s. sammanlagt ca 2.350 resor per timme och riktning.

Om dessa ska transporteras med en stombuss med 45 sittplatser och med 70 ståplatser (varav SL räknar med att 30 % utnyttjas), då måste man köra en buss per 1,7:e minut om området ska trafikeras med en busslinje. Alla som vet något om busstrafik vet att då blir det ”konvojkörning”, d.v.s. bussarna klumpar ihop sig och hamnar i vägen för varandra. Det blir då kaos.

Med en 40 meter lång spårvagn (som på Lidingöbanan) räcker det om man kör en vagn var 3,7:e minut. Helst borde SL köpa två parkopplade 30 meters spårvagnar till varje tågsätt. Då skulle det räcka att köra spårvägstågen med 6 minuters turtäthet.

Slutsatsen är att spårväg City kommer att behövas för de boende och arbetande i Norra Djurgårdsstaden.

Svar till Calle Bergström

Du har rätt i att en spårvägsresa Gåshaga Sergels Torg tar längre (kalender)tid än en bytesresa med Lidingöbanan plus bytet till tunnelbanan i Ropsten. Men resenärerna avskyr byten. Bytet i Ropsten medför både extra gångtid och väntetid, vilka värderas ca 2,5 gånger mer obekvämt än åktid i fordonet, och dessutom värderas ett byte som 5 minuter extra restid. Härutöver beräknas gångavståndet komma att förlängas rejält i Ropsten när man ska bygga bostäder där.

Med hänsyn till hur resenärer upplever restidens olika delar blir den upplevda restiden likvärdig mellan tunnelbana och Spårväg City in till Stockholms City. Spårväg City trafikerar dessutom andra delar av östra Östermalm än tunnelbanan, inklusive denna helt nya stad – Norra Djurgårdsstaden.

Den röda tunnelbanelinjen kommer också att bli överlastad av påstigande i Ropsten från alla nya invånare i Norra Djurgårdsstaden. Att alla Lidingöbor som stiger på tunnelbanan i Ropsten (om den inte förlängs till Lidingö Centrum) då skulle få stå på grund av trängsel, är ett ytterligare skäl till att Spårväg City behövs.

Slutsatsen är att Spårväg City kommer att behövas även för Lidingöborna.

Calle Bergström 2016-06-08 22:05

Ser inte heller någon stor fördel med långsam spårvagn mot snabb tunnelbana. För de som vill ta sig längst med den planerade sträckan fungerar 76:an idag alledes utmärkt. Alltid sittplats och hög turtäthet veckans alla dagar, trots turister påväg till färjorna. Bussen har även möjlighet att ta sig fram snabbare och fungerar även trots evenemang som stoppar trafik längst med Strandvägen genom att ha möjlighet att ta andra vägar.

Känns mer som att det vill byggas pga den sits landstinget har satt sig i.

Anders Jensson 2016-06-08 20:38

Bo, du som är en trogen läsare av Lidingösidan kan ju inte ha missat att all mark runt Ropsten kommer att bebyggas. Se t.ex http://lidingosidan.se/politik/stadsplanering/detaljplan-for-kolkajen/?q=Ropsten
Vi Lidingöbor ska vara glada att inte Stockholms stad har exploaterat denna värdefulla mark tidigare. Det är självklart att de inte kan ta ansvar för att upplåta mark för Lidingöbornas pendlare. Vi måste såklart se till att det finns ett trafiknav inom våra kommungränsen. Där kan T-bana till centrum eller Spårvagn City vara några alternativ, men det är viktigt att Lidingös politiker snabbt kommer vidare för Ropsten som nav kommer att försvinna.

Göran Grahn 2016-06-08 16:42

Det är glädjande att konstatera att (L) är villiga att satsa på att färdigställa och nyttiggöra den redan påbörjade investeringen Spårväg City/Lidingöbanan. I Lidingöpolitiken har dock (L) hittills mest talat om tunnelbana till Lidingö Centrum. Därför är det bra att man nu vill verka för att Lidingö Stad följer beslutet av ett enigt Kommunfullmäktige 2009 att satsa på Lidingöbanan och sammankoppling med Spårväg City. Om man dessutom kan åstadkomma en omdragning av banan via Lidingö Centrum blir det möjligt att knyta ihop öns tätt befolkade delar med snabb, bekväm och miljövänlig kollektivtrafik som även skapar en ny kapacitetsstark länk till innerstaden.

Bo Widerström 2016-06-08 16:03

Ni skriver att “Ropsten kommer inte längre att kunna vara Lidingöbornas resenav”. Var anser ni att Lidingöbornas resnav/bytesstation skall ligga?

Det är endast en liten del av lidingöborna och då i huvudsak boende på södra ön som använder Lidingöbanan för resor till Ropsten. Där byter de flesta till den snabba T-banan.

De flesta lidingöborna bor efter en busslinje som effektivt tar dem till T-banan i Ropsten.

Menar ni att Stockholms stad och SL, emot lidingöbornas vilja, kommer att omöjliggöra byte i Ropsten mellan Lidingöbanan och lidingöbussarna till T-banan och bussar mot Stockholm? Visa ett dokument som styrker att så kommer att ske och i så fall från vilket datum.

Det är bara att inse att det är tveksamt om Spårväg City kommer att byggas. T. ex.Stockholms Handelskammare som värnar om Stockholms utveckling är kritiska mot Spårväg City.

De som byggt den stora fula AGA-depån utan att vetat om Spårväg City kommer att byggas har varit aningslösa och förorsakat skattebetalarna stor skada.

Anja Nordenson 2016-06-08 14:06

Spårvagnar är farliga då de har lång bromssträcka och på grund av detta skadas många människor av spårvagnar i Göteborg hela tiden, detta läser vi inte om i rikstidningar.

I helgen avled en 45 årig man då han blev påkörd av en spårvagn när han skulle gå till Ullevi på konsert. Mycket tragiskt.

Nu har det bestämts att Spårvagn city skall byggas till centralen - låt det stanna vid detta. När den nya generationen stockholmspolitiker (efter spårvagnsivrare som Christer G. Wennerholm, som för övrigt undrar varför han inte är efterfrågad längre?) tar över, hoppas jag att de åter endast låter sträckan Centralen - Djurgården köras med de gamla vagnarna som ett pittoreskt inslag i stadsbilden under sommartid för turister.

De gånger jag är i stan kvällstid och tittar in i spårvagnar till/från Djurgården är de tommma, endast biljettkonduktören åker med.

Bygg om en av spårvagnshallarna vid Dalénum och låt det bli en ny simhall, vilket är efterfrågat av många på Lidingöbor.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google