Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Staden svarar inte på skrivelser

lördag 9 september 2017 00:01

De boende på båda sidor om Gåshagaleden skickade i mitten på februari en skrivelse till teknik- och fastighetsnämnden i Lidingö. Handlingarna registrerades inte förrän avsändaren stötte på. Ännu efter sex månader är skrivelsen obesvarad. Den handlar om att omkring 40 personer utsätts för mer buller än gällande gränsvärden. Är bullerbekämpning viktigt för staden och medborgarna eller är buller ett s.k. särintresse? Det frågar Jonas Carsten Persson, som är kontaktman för de boende på båda sidor om Gåshagaleden, i denna debattartikel.

Vi boende på båda sidor om Gåshagaleden, tillsammans med villaföreningen Killinge-Gåshaga, skickade den 18 februari en skrivelse med bilagor ställd till Teknik- och fastighetsnämnden i Lidingö stad. Det märkliga är att man inte brydde sig om att registrera handlingen förrän efter vår påstötning och att man nu sex månader senare ännu inte besvarat skrivelsen! Skrivelsen är viktig och visar på att minst 38 av de boende vid leden utsätts för mer buller än gällande gränsvärden. Bl.a. detta resulterade i att tekniska nämnden 2010 beslutade att lägga tyst asfalt på en lång sträcka på leden med mycket god effekt. Fem år senare asfalterade förvaltningen utan beslut i nämnden eller samråd med de boende över den tysta asfalten och bullret ökade till det dubbla. Flera köpte sin "tysta" fastighet under tiden och känner sig nu ordentligt lurade.

Varför vill förtroendevalda (i nämnden) inte ge svar till sina väljare?

Säkert vill man tysta invånare som vill veta VARFÖR. Är detta en ny "diktatorisk" inriktning från stadens ledning, kan man undra. Nämndens ledning har nämligen också enligt uppgift uttalat att "om nämnden låter bli att ta upp ett ärende så går det inte att överklaga". Det innebär ju att tjänstemännen i stället får "bära hundhuvudet"! Märklig demokrati! Nämnder är ju till för att fatta välavvägda beslut för sina invånare - inte emot dem. Det innebär naturligtvis att nämnddeltagarna skall kunna ge sina synpunkter och att detta protokollförs. På stadens hemsida saknas helt sådana aktuella protokoll rån teknik-och fastighetsnämnden, medan övriga nämnder visar protokoll med kompletta anteckningar.

Samma sak påpekades av stadens villaägareföreningar för ca 10 år sedan och då beslutade dåvarande kommunstyrelsens ordförande att fullständiga protokoll från tekniska nämnden snarast skulle visas på hemsidan. Detta är annars ett brott mot "offentlighetsprincipen" enligt svensk lag. Samtidigt beslutades man att "samråd" med berörda var en mycket viktig princip. Man kan fråga sig om det var bättre förr. Vi boende har i vilket fall förlorat förtroendet för våra styrande politiker, som verkar strunta i sina väljare. Tunga representanter för oppositionspartierna uppvaktar nu de boende för att få lyssna och agera för de boende (enligt insänd sympatilista över 180 namn).

Är bullerbekämpning viktigt för staden och medborgarna? Det var det för några år sedan då man godkände kraftfulla åtgärder på Gåshagaleden och det är det då staden i sitt planprogram skriver att vid buller "tyst asfalt eller bullerskärmar skall utredas" och bullret "stoppas vid bullerkällan". Samtidigt skrevs i tidningarna en hel del om politikernas positiva inställning till tyst asfalt som kunde användas på flera bullerutsatta vägsträckor.

Idag har plötsligt inställningen ändrats till att bulleråtgärder bara är dyra. Men buller anses av forskare idag vara en viktig orsak till dålig psykiskt hälsa - ett viktigt budskap för de styrande på Hälsans ö. Och omfattande, störande buller finns utefter hela Södra (och även Norra) huvudleden.

Vad bör de ansvariga göra? De bör sluta betrakta bullret som ett "särintresse". Det är viktigare att åtgärda än att bygga dyra vägbulor och införa vägspärrar i oändlighet. Och det behöver inte kosta så mycket. Bullerskärmar är inte så dyra att bygga och är egentligen en engångskostnad. Och starta omedelbart ett samråd med de boende, gärna också med villaägareföreningarna och med berörda politiker. Börja någonstans och visa de boende att det fungerar.

Eller, förlora vårt förtroende helt!

Jonas Carsten Persson
Kontaktman för de boende på båda sidor om Gåshagaleden

Arkivbild från 2010 när den tysta asfalten lades på.Arkivbild från 2010 när den tysta asfalten lades på.

Dela Debatt: Staden svarar inte på skrivelser

Kommentarer

Jonas Persson 2017-09-18 15:07

Hej Olof och Johan,

Först till dig Olof: Då jag sänt mail med förslag kring din inbjudan utan svar drar jag mig till minnes att det endast är här du och kommunen svarar så - kolla din mail när du får tid och svara på förslaget:-)

Sen Johan: Du har ju alldeles rätt - klart att detta sedan länge lämnat stadiet då det kunde hållas resonemang om detta, och annat kring förvaltningen, bakom det offentliga ljuset - intresset för den sak vi driver är väl snart all time high!

/Jonas

Fredrik Wesslund 2017-09-14 23:02

Näset har upplevt en lång tystnad efter problemen med cykelbanor och reduceringen av parkeringsplatser. 1000 personer skriver under ett medborgarförslag och tvingar fram en kommunikation. Är det verkligen det som ska behövas ?

Svaret löd sedan:
Regleringar och förändringar som vi har genomfört vill vi behålla för att se hur de faller ut på längre sikt.

Sedan avslutar man det hela med:
Vi medger att dialogen med er boende på Näset kunde ha varit bättre inför de förändringar som genomfördes, samt statistik som talar om att vi nu på Näset ligger under parkeringsnormen vid nybyggnation.

Är detta ett värdigt svar till en tredjedel av de boende på Näset som skrev under?

Ilskan har nu mer gått över till en besvikelse på majoriteten och skrivbordsprodukter som klubbas igenom i rasande takt.

Är man nu så bekväm i majoritetsrollen att skattebetalare, grannar, vänner och kollegors åsikter inte respekteras ?

Fredrik Wesslund (C)

Johan Andersson 2017-09-14 16:46

Olof,

Dessvärre har det tåget redan gått när du valde att svara i detta forum. Det är nu av allmänintresse att Jonas frågor besvaras för allmänheten då vi är många som är mer än tillräckligt upprörda över det makalösa slöseriet i staden i allmänhet och i din förvaltning Olof, i synnerhet.
Att försöka ducka från ansvar och dra ärenden i långbänk fungerar inte längre.
Redovisa nu sakligt på Gåshagaledsbornas frågor så att vi får ett avslut.

Olof Minati 2017-09-14 14:34

Hej Jonas!
Jag mejlar dig vårt svar daterat 22 februari och tycker precis som du att vi bör föra den här dialogen utanför detta forum. Jag träffar dig gärna och har via mejl föreslagit ett personligt möte.

Jonas Persson 2017-09-14 10:11

Olof Minati,

Du har vad jag vet svarat mig på en tidigare debattartikel här med "ett försök till svar" och det vet du - det försöket till svar innehåller inte svar på mer än av dig valda delar av frågan som innefattade förslag på åtgärder och även förslag på finansiering samt hur detta ärende smugit sig på de boende sedan 1980 etc - det är inte heller svar mot de två ärendenummer ni har på er föreslagna väg för att inkomma med klagomål via Lidingö stad som jag skrivit - inte heller andras mm mm

Det svar som du refererar till av den 22/2 har INTE kommit och nu är det nog 5:e gången jag skriver det - tidigare bla till Christer Åkerhielm - vår skrivelse av 18/2 skall dock vara registrerad hos er långt senare

Jag anser inte att detta är platsen att, återigen, i runda ordalag svara(tycker du det är här ni/du driver förvaltningen Olof?) - vi kräver era beslutsunderlag(igen), förklaringen på varför beslutet om att lägga tyst asfalt var fel(igen) och konsekvenserna av detta felbeslut i så fall och om någon ska avgå pga av denna uppenbart kostsamma fadäs(sanningen är ju att det var ett klokt beslut som vann gehör och stoppade stormen av kritik), vi kräver svar på det Göran Tegner beskriver som en nytta med 3% - har Göran Tegner fel som väl får ses som en av regionens mest kunniga på detta område anlitad överallt kring dessa frågor mm mm - det är så många ställen ni duckar och visar ert ointresse för en fråga som berör 200 personer ute hos oss och vi är fly förbannade om det undgått dig och er - både av sakskäl som av hanteringsskäl - har du missat den detaljen?

Jag får besked om att staden måste hantera pengar varsamt och drar mig till minnes cykelbanan på Norra kungsvägen(och massor till bla kommenterat här) - det magplasket i sig hade finansierat bullerplank runt hela ön om jag får hjälpa er med ert ekonomiska sinne - allt betalat av oss boende. Kan ni inte inse att ni missköter er uppgift?

Ni ska uppvisa hela ert beslutsunderlag, visa varför beslutet för 5-6 år sedan var fel, ni ska förklara varför vi inte informerades om att initiativet skulle upphöra och vad som är god förvaltningsmässighet i det, ni ska bemöta nyttan med 3%(är det inte märkligt att något som ger mervärde i godkända modeller röstas ned), ni ska dessutom förklara varför vi ska acceptera detta med de fakta som finns - det behövs inte mer inputs - det behövs en åtgärd

Sen, om ni upplever detta besvärande nu....

/Jonas, talesperson för de boende vid Gåshagaleden

Olof Minati 2017-09-13 17:11

Hej Jonas!

Jag vill här bemöta dina synpunkter på vår hantering av ärendet:

1. I början av november 2016 inkom en skrivelse till tekniska förvaltningen med ett krav på att återställa tyst asfalt på Gåshagaleden. Denna skrivelse besvarade vi i början av december.

2. I mitten av december fick vi ett brevsvar, där boende vid Gåshagaleden uttryckte att de inte var nöjda med det svar vi gett och att det var ofullständigt. Detta brev besvarade vi i januari 2017 och förtydligade de punkter som boende vid Gåshagaleden inte ansåg att vi besvarat.

3. Den 19 februari kom en skrivelse in till teknik- och fastighetsförvaltningen från boende vid Gåshagaleden. Den besvarades med en skrivelse, daterad 22 februari och undertecknad Christer Åkerhielm, ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

4. Den 30 juni 2017 registrerade vi ett kundtjänstärende i vårt ärendehanteringssystem från dig, Jonas Carsten Persson, där du uttrycker att du är missnöjd med stadens hantering av detta ärende. Den 24 juli skriver jag ett svar till dig, där jag bland annat hänvisar till tidigare svar.

5. Du återkommer den 25 juli och är missnöjd över denna hantering och de tidigare svar staden gett. Jag skriver till dig den 26 juli med förtydligande förklaringar om hur staden tänker och agerar i detta ärende.

6. Den 14 augusti skriver du ett debattinlägg på här på Lidingösidan där du uttrycker missnöje över denna ärendehantering. Jag besvarar ditt inlägg i kommentarsfältet den 15 augusti.

Jag har förståelse för att ni på Gåshagaleden upplever problem med er bullermiljö, men staden måste tillämpa en likabehandlingsprincip och tillämpa samma regler för alla Lidingöbor över hela ön. Detta innefattar även hur staden utreder och problembeskriver vilket trafikbuller som uppstår på olika platser. Vårt sätt att arbeta, planera och begränsa trafikbuller är reglerat i stadens handlingsplan mot trafikbuller (antagen i kommunfullmäktige år 2013).

Olof Minati
Enhetschef, teknik- och fastighetsförvaltningen

Carl-Johan Schiller 2017-09-12 17:05

Staffan, det verkar onekligen finnas rutiner som inte fungerar. Med mitt svar menar jag att min ambition är att följa upp vad som inte fungerar kring rutinerna samt hur det här ärendet har hanterats.

För mig är det viktigt att rutinerna fungerar OCH att varje skrivelse som kommer in får ett svar.

Carl-Johan Schiller

Jonas Persson 2017-09-12 15:36

Hej Carl-Johan,

Tack för din delaktighet. Sanningen så här långt är ju som står ovan antingen tystnad eller att vissa påstår sig ha svarat på en inlaga 18/2 och att det svaret skulle kommit 22/2.. Jag fick till och med kommentaren att "det vore klädsamt om jag erkände ett svar 22/2" trots att inget svar kommit. Det enda som hänt med det ärendet är att det tydligen registrerades 18/4.

Ser fram emot fortsatt dialog(och svar) kring detta ärende där beslutsgrunden ju faktiskt redan finns så vi behöver inte utreda mer utan bara sätta en lösning på plats

Med vänlig hälsning Jonas

Staffan Anderberg 2017-09-12 14:51

Om ett enskilt kommunalråd åtar sig att följa upp inkomna skriftliga frågor, är det mycket avslöjande för hur administrationen fungerar nu för tiden.
Min bostadsrättsförening tillskrev staden för något år sedan, i ett ärende om parkeringsövervakningen. Vi fick svar, men i svaret stod det bl.a. "vi gör vårat bästa". Att en myndighet kan uttrycka sig så, är häpnadsväckande.
Vad ett kommunalråd bör försöka göra är att höja kvaliteten på administrationen inte att själv börja följa upp enstaka skrivelser!

Carl-Johan Schiller 2017-09-12 12:51

Hej Jonas!

Mitt namn är Carl-Johan Schiller och är kommunalråd på Lidingö för Kd.

Givetvis ska Lidingö stad alltid ge svar på de frågor som ni medborgare och uppdragsgivare ställer. Jag ska följa upp era frågor och se till att ni får svar.

Carl-Johan Schiller (kd)

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google