Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Sverigeförhandlingen och demokratin

torsdag 24 mars 2016 11:10

Sverigeförhandlingen är en betydligt större förändring av centrala Lidingö än bebyggelsen i Centrum/Torsvik. På vilket sätt kommer kommunledningen låta lidingöborna få inflytande över den framtida utformningen av centrala Lidingö? Informationsmöten är naturligtvis inte tillräckligt. Det frågar lidingöbon Johan Appelberg i nedanstående debattartikel.

Oavsett om Sverigeförhandlingen kommer att leda till t-bana till Centrum eller till att Lidingöbanan dras genom Centrum eller bådadera, kommer denna trafikomvandling tillsammans med en avsevärd bostadsutbyggnad att helt omforma centrala Lidingö.

I början av februari i år inbjöds Lidingö stad att ingå i Sverigeförhandlingen (SF). I förberedelsearbetet hade staden framfört två spåralternativ; t-bana till Centrum och/eller att Lidingöbanan skulle dras via Centrum. SF:s bud var t-bana till Lidingö Centrum och att staden åtar sig att bygga 5.900 bostäder. För närvarande pågår diskussioner mellan parterna, där också Stockholms stad och landstinget ingår. Ett avtal ska träffas senast i slutet av 2017. SF kommer därefter att redovisa förhandlingsresultaten till regeringen. Under våren 2018 kommer riksdagen att fatta beslut.

Avtalet mellan staten/SF, Lidingö stad, Stockholms stad och Stockholms läns landsting – som alltså ska träffas ungefär ett år före nästa val – kommer att binda upp Lidingö för mycket lång tid framöver.

Lagstiftningen tillförsäkrar medborgarna rätt och möjlighet att påverka beslut som fattas av det allmänna. I kommunvalet väljer vi dem som ska företräda oss i på det lokala planet. I och med att ett avtal om Sverigeförhandlingen ska träffas redan 2017 får Lidingöborna ingen möjlighet att via valsedeln påverka detta avtal. (I valet 2014 var SF inte aktuell. Nuvarande kommunfullmäktige är därför vald utan hänsyn till Sverigeförhandlingen och dess konsekvenser.)

Plan- och bygglagen (PBL) ger allmänheten betydande möjligheter att påverka den fysiska planeringen, dvs. hur mark- och vattenområden ska användas. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Här ges inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och vägledning för hur områden ska användas. Ett förslag till översiktsplan ska ställas ut för allmänheten, dvs. allmänheten ska få lämna synpunkter. Översiktsplanen är inte bindande. Gällande översiktsplan för Lidingö kommun fastställdes 2012.

Staden anser att den gällande översiktsplanen inrymmer frågan om spårtrafik till Centrum (t-bana eller Lidingöbanan) och bostadsutbyggnaden. Det är därför inte aktuellt med en ny eller ändrad översiktsplan, om vilken Lidingöborna skulle kunna få yttra sig.

I en detaljplan regleras närmare hur ett visst mark- eller vattenområde får användas. Ett förslag till detaljplan ska ställas ut och berörda får lämna synpunkter. Inför arbetet med detaljplan kan ett planprogram utarbetas och plansamråd hållas. Även i detta sammanhang ska berörda få yttra sig. Detaljplaner för ett i grunden förändrat centrala Lidingö kommer först om flera år. Lidingöborna kommer därför inte heller få yttra sig över detaljplaner innan ett avtal om SF har träffats. Av tidsskäl kommer staden knappast heller att kunna utarbeta ett planprogram och hålla ett plansamråd för förändringen.

Lidingöborna kommer alltså inte att få de möjligheter att påverka den stora förändringen av centrala Lidingö som vallagstiftningen och PBL vill tillförsäkra medborgarna.

I förberedelserna inför beslutet om Centrum/Torsvik uttalade staden 2013 i en informationsbroschyr: ”Medborgarna ska alltid ha möjlighet att tycka till när stora förändringar görs i en kommun./----/ Förslagen för hur Centrum/Torsvik skulle kunna utvecklas är relativt omfattande. Därför vill vi att så många Lidingöbor som möjligt ska tycka till.” Staden ställde ut fem framtidsbilder för Lidingöbornas synpunkter. Detta resulterade i omfattande synpunkter. Sverigeförhandlingen är en betydligt större förändring av centrala Lidingö än bebyggelsen i Centrum/Torsvik 2013-14.

Det är ont om tid. Om ungefär ett och ett halvt år ska ett avtal träffas. När avtalet väl är underskrivet kan Lidingöborna inte längre påverka, mer än i marginalen. De stora och avgörande frågorna är då redan avgjorda. På vilket sätt kommer kommunledningen låta Lidingöborna få inflytande över den framtida utformningen av centrala Lidingö? Informationsmöten är naturligtvis inte tillräckligt.

Sverigeförhandlingen riskerar att bli ett demokratiskt problem för Lidingöborna.

Johan Appelberg
Jur kand

Dela Debatt: Sverigeförhandlingen och demokratin

Kommentarer

Allan Ekström 2016-03-25 11:33

Först önskar jag Johan Appelberg välkommen till den politiska spelplan som den ovärderliga lidingosidan utgör. Det är alltid uppfriskande med nya förmågor.

Johan Appelberg gör sin entré genom en analys av det politiska läge som uppstått genom Sverigeförhandlingen, en övervägd och skicklig analys
- som uppmärksammar den påtagliga omvandling av vår ös karaktär som tillkomsten av en tunnelbana kommer att utgöra
- och som pekar på den föreliggande risken att Lidingöborna förmenas rätten att säga sin mening i allmänna val.

Flera inlägg som gjorts i denna fråga vittnar just om den påtagliga oro och rädsla som kommit till uttryck inför den pågående Sverigeförhandlingen för Lidingös del.

Artikeln förtjänar att begrundas i demokratins namn.

Instämmer helt med föregående inlägg.

Anders Diedrichs 2016-03-24 21:50

För Lidingöborna handlar Sverigeförhandlingen om hur Lidingö skall utvecklas både på övergripande nivå och detaljplanenivå. Som Johan Appelberg påpekar har Lidingös politiker, i samtliga partier, inte fått något mandat att ta beslut om i denna för framtiden avgörande fråga, eftersom den inte fanns på agendan i förra valet. Det borde därför vara en självklarhet att hela frågan flyttas till efter nästa val eller att Lidingöborna får ta ställning till partiernas förslag vid en extra omröstning.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google