Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Villaägarna kan förlora 30 miljoner kronor

fredag 6 oktober 2017 09:54

Skatteverket har nyligen meddelat två fastighetsägare utmed Gåshagaleden att deras taxeringsvärden sänkts, därför att deras hus är bullerstörda. Fram till mitten av 2015 låg s.k. tyst asfalt på vägen vilket sänkte ljudnivåerna. 38 fastighetsägare utmed vägen anser sig bullerstörda, Lidingö stad säger att det bara gäller 2. Om taxeringsvärdet för alla 38 fastigheter sänks kan det röra sig om totalt cirka 30 miljoner kronor. Det boende vill ha någon form av bullerskydd. Det skriver Jonas Persson, som representerar de boende utmed Gåshagaleden i denna debattartikel.

En nybyggd bred väg på sydöstra Lidingö, Gåshagaleden, fastställdes vara kraftigt bullerutsatt redan innan den byggdes, med beslut om bullerplank och sen löpande fram till 2010, enligt staden regler. Bullret var nu juridiskt sanktionerat och tekniska nämnden beslöt om bullerskydd (tyst asfalt) och bullret sänktes till mindre än hälften, med 7 dB(A). De boende och staden var mycket nöjda. 2015 bestämde en tjänsteman på förvaltningen plötsligt att bullerskyddet bara skulle tas bort - utan samråd med de boende och utan beslut i samma nämnd som beslutat tidigare. Ingen stor kostnad men omfattande förlust för de boende.

Auktoriserade mätningar och utredningar av de boende visade att 38 fastigheter stördes kraftigt av bullret men staden tyckte att det gällde 2 fastigheter, där man kunde få byta fönster (för ca 30 000 kr). Nu kommer Skatteverket med besked till respektive aktuell fastighet - "Taxeringsvärdet sänks med 780 000 kr. Justeringsanledning buller".

Det blir minst 1 mkr i marknadsvärde för 20 fastigheter samt bedömt 0,5 mkr för 20 övriga fastigheter, alltså totalt 30 mkr, som en enskild tjänsteman lurade villaägarna på genom att återställa bullret. Beslutet har också sanktionerats av politikerna (moderater).

Det är inte bara den ekonomiska förlusten som gör ont. Det är givetvis även upplevelsen av att utsättas för allt brus löpande och vetskapen av att detta påverkar våra barn negativt. Samt vetskapen av att detta skulle ha kunnat undvikits, dels genom rationella beslut från kommunen och dels genom att flera boende, som nyligen flyttat in, hade kunnat förvärvat en annan fastighet om de hade haft vetskap om detta. I med att den tysta asfalten låg när bostaden köptes, så gjorde den effekt. Ingenstans gick det att ta del av information om att asfalten inte skulle ligga kvar under hösten 2015. Även många andra argument mot att ta bort bullerskyddet framförs nu av samtliga berörda.

Så blir det när en kommun tror att man är en maktfullkomlig myndighet och kan glömma medborgarna som "ändå ingenting förstår" (enligt en tidigare nämndledamot). Men om man i stället inser att man är i servicebranschen där de boende betalar skatt för all service skulle man i stället uppskatta medborgarnas synpunkter och krav. Och villaägarna på Lidingö är välorganiserade sedan snart 60 år och kräver envist dialog och samråd - för att spara tid och pengar och undvika de misstag från politikerna som nu blivit en följetong här.

Nu vill villaägarna snarast ha tillbaka bullerskyddet i någon form. Det har idag beräknats till en engångsinvestering på 3,5 mkr för att vinna tillbaka 30 mkr åt dem, som väljer kommunledning nästa år.

Gemensamt från boende vid Gåshagaleden genom
Jonas Persson

Dela Debatt: Villaägarna kan förlora 30 miljoner kronor

Kommentarer

Jonas Persson 2017-10-12 12:21

Christer Åkerhielm(Tekniska nämndens ordförande) (Modererad av Lidingösidan)

När tog någon sist 1,3 MSEK från din privata ekonomi utan att du reagerade?

Och när 2-3dubblades sist bullret i din bostad utan att du tog notis om det eller reagerade?

Det är detta denna frågar handlar om! Jag kräver svar på detta i tillägg till Peter Åsens frågor och jag tycker med fördel att du svarar här inför dina väljare. Var specifik i ditt svar så alla förstår

/Jonas

Peter Åsén 2017-10-11 16:37

Hej Christer,

Jag kan träffa dig för att diskutera vilken bulleråtgärd som kan vara relevant i egenskap som boende. Förslagsvis medverkar även Alf Lundberg i egenskap av Lidingövillor. Vidare bör en lösning diskuteras med någon med har gedigen erfarenhet av trafikfrågor, vilket ni redan har i nämnden genom Göran Tegnér. Men det är steg 2.

Jag anser det ändå nödvändigt att du besvara nedan frågor och kommentarer i detta forum så att även personer som inte deltar på vårt möte får nödvändig förstahandsinformation från dig då denna kommunikation inte har fungerat tidigare och att jag inte har någon rapporteringsskyldighet.

Mötets agenda är givetvis att vi diskuterar möjliga åtgärder som ersätter den tysta asfalten, som ska ligga på vägen idag, och inte varför en bulleråtgärd inte är på plats.

Detta är en ickefråga givet fastigheternas historik och de fattade besluten. Från din nämnds nuvarande regleringar (er sekreterare är ombedd att skicka mig de tidigare reglerna men har inte återkommit i frågan, förändringar kan ju ha skett) står det i att:


Nämnden ska besluta i kommunfullmäktiges ställe i ärenden som rör nämndens förvaltningsorganisation, inom de riktlinjer som fullmäktige fastställer. Sådana beslut ska snarast redovisas till fullmäktige genom protokoll eller andra lämpliga dokument.
Delegeringen gäller dock inte beträffande ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

19 §
Handlingar av större vikt ska för nämndens räkning undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller av annan anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

I den skrivelsen som har inkommit till oss boende (inte direkt utan genom ombud) står det att ”Tekniska förvaltningen har i uppdrag av tekniska nämnden att genomföra det underhåll av Lidingös vägar som är nödvändig. Detta ingår som en löpande del av vår verksamhet och är i sig inget som kräver ett särskilt beslut. Tekniska förvaltningen har ingen möjlighet att samråda inför de underhållsåtagander som genomförs på våra vägar”.

Detta visar tydligt på att tyst asfalt ska ligga på vägen givet att beslut inte sker enligt paragraf 4 och 19. Det är även anmärkningsvärt att Skatteverket fått kännedom om det ökade bullret. Hur har det skett?

Med vänlig hälsning,

Peter

Christer Åkerhielm 2017-10-10 18:43

Jag träffar gärna er boende vid Gåshagaleden för att diskutera olika lösningar på bullerproblematiken. Vi kan då även ge svar på Peter Åsens alla följdfrågor. Vill ni det? Jag bjöd in till träff senast i torsdag (Peter Å, Alf L m fl) - inget svar.

Christer Åkerhielm (M) Ordförande i Teknik och fastighetsnämnden.

Peter Åsén 2017-10-10 13:57

Hej Christer,

Jag blir så otroligt förvånad över ditt svar så jag måste återkomma med mina synpunkter omgående, see kommentarer till din text, du får gärna komma med synpunkter till mina svar så att jag får en bättre bild om dina värderingar och din politik:

Christer:
Bullerproblem är något som staden och politikerna i majoriteten tar på stort allvar. Lidingö har 258 bullerstörda fastigheter, och det finns redan sedan många år tillbaka möjlighet att få ekonomiskt stöd för bullersänkande åtgärder. Att vägar skapar buller det kan ingen politiker ändra på. Men om vi kan hitta nya bra sätt att minska störningarna är vi självklart öppna för det, och gärna i samarbete med de boende som berörs. Det måste dock framhållas att möjligheterna att skapa särskilda lösningar för enskilda fastighetsägare är begränsade. Det finns enligt lag en likabehandlingsprincip som innebär att vi som politiker måste behandla alla kommuninnevånare likartat.

Kommentar:
Hur kan en ledning med ledordet hälsans ö besluta sig för en åtgärd som uppenbarligen är en försämring. Allt talar för att situationen var bättre med tyst asfallt, både samhällekonomisk och hälsomässigt. Se Göran Tegnérs tidigare skrivelser, vidare så finns det givetvis mängder med andra lösnignar, likt ett bullerplank, vilket vi boende har framför som en möjlig lösning. Kostnaden är dessutom låga 150-200 k per år. Något som talar för denna lösning både ur ett ekonomiskt och häloperspektiv. Lösningen är inte ingen åtgärd, lösningen är sänkt buller.

Christer:
Försöket med tyst asfalt på Gåshagaleden har pågått under en längre tid 2010–2015. Försöket utvärderades av trafik och bullerexperter, tjänstemän och politiker i Tekniska nämnden (2016-11-09). Resultatet blev att man var ense om att inte fortsätta med tyst asfalt. Huvudskälen för var detta var:

Kommentar, från vilket protokoll läser du att det var ett test? Var det inte Skanska som utvärderade testet? Det finns andra experter med annan åsikt.... Vart finns beslut om att asfalten skulle tas bort (från nämnden???)

Christer:
1. Effekten av tyst asfalt är störst vid hastigheter över 60 km/t. Vid lägre hastigheter än 60 km/t är det ljudet från motorerna som stör mest. Hastighetsbegränsningen på Gåshagaleden har under försökstiden sänkts till 60 km/t vilket innebär att den tysta asfaltens effekt minskat.

Kommentar: Anser du själv att folk kör i max 60 på denna led? Jag med många andra, en majoritet, har en annan uppfattning. Denna uppfattning finns även i nämnden.

Christer:
2. De fastigheter som är bullerstörda enligt stadens gränsvärden är få och de kan erhålla ekonomiskt stöd för andra bullerdämpande åtgärder.

Kommentar: Anser du att nya fönster är en fullgod åtgärd. Ur en hälsoaspekt så kan jag meddela att varken mitt barn, min fru eller jag sover gott om natten. Vi kan inte ha öppet fönster pga buller, vidare kan vi inte sova sommartid på grund av värmen (om fönstret inte är uppet, men då kommer bruset). Vidare bortser Staden från regler om att buller om över 70 db enbart får förekomma 3 ggr per natt, på denna sträcka är detta mer förekommande då även tung trafik går på leden. Vad hände med hälsans Ö?

Christer:
3. Stadens skattepengar skall användas effektivt. Den höga årliga kostnaden om över 1 miljon kr gör att det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta med den tysta asfalten.

Kommentar: Det finns flera åtgärder vilket vi har listat genom skrivelser och vilket ni själva borde ta i beaktan med tanke på er proffesion. Ett bullerplank kan hantera detta till låg kostnad.
En konstig spaning är att Moderaterna valde att testa denna lösning trots vetskapen om kostnaden, varför????

Christer:
Det är inte sant som påståtts att staden och ansvariga politiker inte svarar på skrivelser. Både tjänstemän och jag personligen har svarat ett flertal gånger. Jag har även personligen motiverat beslutet om att inte fortsätta med den tysta asfalten för berörda fastighetsägare genom deras representanter Jonas Person, Alf Lundberg, Olle Lindstrand, och Maud Brännström.

Kommentar:
Det tog 6 månader för ert förra svar. Det tog 12 månader för att ordna ett möte med Olof Minati. Ingen dialog pågick när asfalten togs bort...

Christer:
Jag är alltid öppen för att lyssna på synpunkter, och villig att försöka hitta lösningar tillsammans med berörda kommuninnevånare. Det är dock inte möjligt som ansvarsfull politiker att i alla lägen se till att det fattas beslut som tillfredsställer samtliga intressegrupper på vår ö. Jag förstår att de boende utmed Gåshagaleden inte är nöjda med att den tysta asfalten försvinner. Men skulle vi satsa lika mycket som den tysta asfalten kostar för övriga bullerstörda på ön skulle behöver vi höja skatten med 85 öre! Det är inte rimligt och definitivt inte Moderat politik.

Kommentar: Det finns beslut för bullerdämpande åtgärd sedan 1976. Frågan har varit uppe i över 40 års tid. Varför har du låst dig vid tyst asfalt? Det är en bulleråtgärd som önskas. Vi har tidigare listat tyst asfalt, plank, fartkamera, avsmalnande väg. Fler åtgärder finns säkert, från det kan du själv räkna på kostnaden.

Christer:
Gåshagaleden har funnits i över 35 år. Att värdet av en fastighet är beroende av läget kan väl inte ha kommit som en överraskning för de som äger hus utmed leden. De allra flesta har köpt sina hus fullt medvetna om trafiken. Att kräva att samtliga skattebetalare på ön ska vara med och betala en kommunal åtgärd som ska höja eller förhindra sänkning av fastighetsvärden för boende utmed Gåshagaleden är inte rimligt.

Kommentar: Det är givet att ett sådant viktigt beslut som detta påverkar prisbilden. Därmed, är det rimligt att det inte ska företrädas av kommunens tjänstemän utan av invånarna genom nämnden. Vidare trodde jag aldrig att det skulle bli värre när vi köpte vår fastighet. Nivån var givetvis i överkant redan 2015. Men som sagt, med ledordet hälsans ö har jag svårt att förstå varför en politiker väljer att göra saken sämre... Vidare gick det inte att ta del av någon dokumentation om att tyst asfalt låg på prov från beslutsmaterial. Asfalten låg dessutom på övertid.

Christer:
Moderaterna, LP och KD tar ansvar för att hushålla med våra skattepengar. Det är ansvarslöst av oppositionspolitiker att ge sken av att vara för tyst asfalt. Så lät det minsann inte när utvärderingen presenterades för nämnden. Då var det inget parti som tyckte att tyst asfalt var en ekonomiskt acceptabel lösning!

Kommentar: Återigen, hade du talat med de boende så bör du inse att det är en bulleråtgärd som sänker nivån i likhet, gärna mer, med tyst asfalt som önskas. Detta innebär 7-3 db. Vilket upplevs som 1/3 eller hälften av dagens brus. Återigen, de ynka 3 db som den slitna asfalten åstadkom uppleves som hälften av dagens ljudkuliss. Att den inte gav effekt, trots 50-180 km/h får du bevisa genom ett praktiskt exempel för att jag ska köpa in på det.

Avslutningsvis: Lidingövillor stödjer en öppen lösning i frågan.
(Modererad av Lidingösidan)

MVH

Peter

Jonas Persson 2017-10-10 12:36

Christer,

Ingen av oss boende ramar in frågan med tyst asfalt - vi vill ha bullerbekämpning!!!! Du som så aktivt lyssnar på medborgarna - hur har du kunnat missa den helt centrala detaljen - har du överhuvudtaget satt dig in i något av detta?!? Det är som att kommunicera med Sovjetunionen och värre - inte en siffra stämmer någonsin någonstans?! Inte ens grundfrågan om buller och 55dB som länsstyrelsen bekräftar från jurister når tydligen fram.. vad är detta?!

Jonas Persson 2017-10-10 12:16

Christer,

Vi som skriver och noterar ditt svar här ovan häpnar, vad företräder du? Dig själv ditt jäv eller någon som inte bryr sig. Investeringen är 3,2-3,5 MSEK och de antal skattebetalare som tillkommit på Gåshaga är hundratals - menar du seriöst att detta är en ekonomisk fråga för kommunen? Menar du seriöst att du ska skattehöjningen för detta faktum, tror du vi är idioter? Detta belopp är mindre än er slaskpost för ev tillkommande kostnader på området och ärendet är nu snart 40 år gammalt - skäms du inte eller, altenstivt, vill du att vi boende ska förpassa dig till listan över politiker och myndighetsutövare som gjort bort sig utöver alla gränser? Du får väl välja?! För min familj är en nedskrivning av värderån vårt hem med 1,3 miljoner massor - för dig verkar det som om det kvittar. Jag skulle med glädje drabba dig med dessa problem och jag har min fulla frihet att driva detta hela vägen in absurdum! and I Will!!! Du ock din hälsas ö är direkt ohälsosam!!

Christer Åkerhielm 2017-10-10 00:35

Bullerproblem är något som staden och politikerna i majoriteten tar på stort allvar. Lidingö har 258 bullerstörda fastigheter, och det finns redan sedan många år tillbaka möjlighet att få ekonomiskt stöd för bullersänkande åtgärder. Att vägar skapar buller det kan ingen politiker ändra på. Men om vi kan hitta nya bra sätt att minska störningarna är vi självklart öppna för det, och gärna i samarbete med de boende som berörs. Det måste dock framhållas att möjligheterna att skapa särskilda lösningar för enskilda fastighetsägare är begränsade. Det finns enligt lag en likabehandlingsprincip som innebär att vi som politiker måste behandla alla kommuninnevånare likartat.

Försöket med tyst asfalt på Gåshagaleden har pågått under en längre tid 2010–2015. Försöket utvärderades av trafik och bullerexperter, tjänstemän och politiker i Tekniska nämnden (2016-11-09). Resultatet blev att man var ense om att inte fortsätta med tyst asfalt. Huvudskälen för var detta var:

1. Effekten av tyst asfalt är störst vid hastigheter över 60 km/t. Vid lägre hastigheter än 60 km/t är det ljudet från motorerna som stör mest. Hastighetsbegränsningen på Gåshagaleden har under försökstiden sänkts till 60 km/t vilket innebär att den tysta asfaltens effekt minskat.
2. De fastigheter som är bullerstörda enligt stadens gränsvärden är få och de kan erhålla ekonomiskt stöd för andra bullerdämpande åtgärder.
3. Stadens skattepengar skall användas effektivt. Den höga årliga kostnaden om över 1 miljon kr gör att det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta med den tysta asfalten.

Det är inte sant som påståtts att staden och ansvariga politiker inte svarar på skrivelser. Både tjänstemän och jag personligen har svarat ett flertal gånger. Jag har även personligen motiverat beslutet om att inte fortsätta med den tysta asfalten för berörda fastighetsägare genom deras representanter Jonas Person, Alf Lundberg, Olle Lindstrand, och Maud Brännström.

Jag är alltid öppen för att lyssna på synpunkter, och villig att försöka hitta lösningar tillsammans med berörda kommuninnevånare. Det är dock inte möjligt som ansvarsfull politiker att i alla lägen se till att det fattas beslut som tillfredsställer samtliga intressegrupper på vår ö. Jag förstår att de boende utmed Gåshagaleden inte är nöjda med att den tysta asfalten försvinner. Men skulle vi satsa lika mycket som den tysta asfalten kostar för övriga bullerstörda på ön skulle behöver vi höja skatten med 85 öre! Det är inte rimligt och definitivt inte Moderat politik.

Gåshagaleden har funnits i över 35 år. Att värdet av en fastighet är beroende av läget kan väl inte ha kommit som en överraskning för de som äger hus utmed leden. De allra flesta har köpt sina hus fullt medvetna om trafiken. Att kräva att samtliga skattebetalare på ön ska vara med och betala en kommunal åtgärd som ska höja eller förhindra sänkning av fastighetsvärden för boende utmed Gåshagaleden är inte rimligt.

Moderaterna, LP och KD tar ansvar för att hushålla med våra skattepengar. Det är ansvarslöst av oppositionspolitiker att ge sken av att vara för tyst asfalt. Så lät det minsann inte när utvärderingen presenterades för nämnden. Då var det inget parti som tyckte att tyst asfalt var en ekonomiskt acceptabel lösning!

Christer Åkerhielm (M) ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2017-10-09 17:08

Den styrande majoriteten på ”Hälsans ö” - struntar i de boendes välbefinnande med hänvisning till att endast två fastigheter är drabbade och kan söka bidrag för åtgärder. Detta är en arrogant attityd mot hälsoaspekten. På vilket sätt menar majoriteten att de potentiella köparna av husen utefter Gåshagleden som uppfattar bullret som störande har fel?

Sofi Landström 2017-10-09 04:03

Det är knappt ett år kvar till kommunalval. Med tanke på hur Moderaterna har skött frågan vill jag uppmana alla berörda att inte rösta på Moderaterna, som investerade i en snabbcykelväg längs Norra Kungsvägen som ingen hade efterfrågat. De kostnader för att bygga för att sedan ta bort cykelbanan torde ha kunnat finansierat väsentligt många meter bullerplank som de facto oerhört många sedan länge har efterfrågat. Så utnyttja era demokratiska rättigheter i september 2018.

Patrik Gille-Johnson 2017-10-08 22:20

Har jag verkligen förstått rätt? Har detta skett i Lidingö stad?:

-Behov av bullerdämpande åtgärder krävs längs en sträcka av Gåshagaleden
-Beslut om sådan åtgärd fattas i demokratisk ordning i tekniska nämnden
-Åtgärden utförs och de berörda prisar den
-En TJÄNSTEMAN går sedan förbi nämnden och beslutar på eget bevåg att åtgärden ska upphävas, uppenbarligen till avsevärt förfång för de drabbade, som vare sig har informerats eller fått komma till tals?

Som medborgare och väljare tar man sig för pannan och undrar hur kommunen styrs? Och hur det kommer sig att bara Liberalerna reagerar när tjänstemännen går bakom ryggen på nämnden och upphäver dess beslut? Här måste en hund ligga begraven - kan det vara så att det här är ett bekvämt sätt för icke-liberala politiker att slippa ta ansvar för ett impopulärt beslut genom att skylla på tjänstemän? Låt mig då påminna dessa politiker om att ni är ytterst ansvariga likafullt. Det innebär också att ni på ett tydligt sätt för medborgarna ska kunna motivera varför ni inte vill se bullerdämpande åtgärder längs Gåshagaleden.

Linda Neal 2017-10-08 22:05

Vi är fler boende längs Gåshagaleden som känner oss mycket besvikna och förvånade över hur det här ärendet har hanterats av Lidingö Stad. Vi köpte vår fastighet när det låg tyst asfalt på leden och det var den miljön som påverkade våra beslut. Idag har asfalten ersatts och vem som helst kan höra skillnaden - det hjälper tyvärr inte att trafikhastigheten sänkts. Bullernivån är för hög. Vi hoppas verkligen att få snar information om att man tar klokare beslut i det här ärendet. Med vänlig hälsning, Linda Neal (boende på Katrinelundsvägen, vid Gåshagaleden)

Maarten Merckx 2017-10-07 12:59

De starka argument som Jonas Persson och Liberalerna ger från var sin sida, bör få gehör hos de styrande M-kommunpolitiker. Man upprörs när man läser att information inte behandlas och beslutsvägar inte respekteras.

Jonas skriver åt alla boende kring Gåshagaleden och det inkluderar även att antal fastigheter i Brevik och Högberga eftersom de också drabbas. Tyvärr tar villaföreningen inte ställning i frågan. (Modererad av Lidingösidan).

Förutom tyst asfalt är nedsatt hastighet en annan enkel åtgärd, som fler andra M-styrda kommuner har tillämpat på ännu rakare och bredare vägar. Nedsatt hastighet skulle dessutom möjliggöra en antal mindre rondeller vid de olika korsningar, vör att öka trafiksäkerheten. Och som holländare undrar jag varför inte leden utnyttjas till en fin cykelled.

Eller hur är det med hälsans ö?

Maarten Merckx
Boende i Brevik, vid Gåshagaleden

Alf Lundberg, ordförande i Lidingövillor Villaägareföreningar i Samverkan 2017-10-07 12:59

Som representant för ett stort antal villaägareföreningar på ön, representerande 1/4-del av invånarna, blir jag mycket oroad av att beslut fattas i en annars demokratisk kommun, där 30 mkr utan förvarning tas från de boende genom ett tjänstemannabeslut. Beslutet borde nu först och främst ogiltigförklaras på grund av de omfattade konsekvenserna.

Tekniska nämnden beslutade alltså 2010 att:
1. Boende utefter Gåshagaleden var utsatta för tillräckligt buller för bullerdämpande åtgärder på en sträcka av 800 m
2. Åtgärder skulle vidtas (tyst asfalt)
Åtgärderna fick enligt både de boende och staden mycket god effekt. Andra åtgärder - bättre eller billigare - kan naturligtvis beslutas (pkt 2). Men beslutet enligt pkt 1 gäller naturligtvis fortfarande - bullret kvarstår med
- ännu mer trafik än då
- större och tyngre bilar
- utökad tung trafik till Gåshagas företag
- i stort sett oförändrad hastighet, ca 70 km/t trots 60-skyltar enligt de boendes mätningar

Det största misstaget staden har gjort här är (förutom brist på nämndbeslut) att inte samråda med de boende (villaföreningarna i Brevik och Killinge) före beslut! Då hade man sluppit den omfattande debatt som kommit efteråt och nu eskalerar. För mer än 10 år sedan enades kommunstyrelsens ledning med Lidingövillor (då också på förekommen anledning) om större öppenhet från staden med dialog/samråd i förväg med berörda medborgare och lättillgängliga kompletta protokoll på stadens hemsida. Vi vädjar nu igen om samma sak i viktiga ärenden!

Bullret utefter Södra och Norra huvudlederna har idag blivit en kärnfråga för medborgarna. Vi ser det vid den inventering av trafikfrågor hos föreningarna vi gör ca två ggr per år och behandlar tillsammans med staden. Mycket litet görs idag av staden för att minska bullereffekterna. Uppskattningsvis 50-100 tkr/år betalas för byte till tystare fönster. En obetydlig kostnad när det handlar om miljontals kr i värdeminskning för de boende och dokumenterade hälsorisker av bullret på den ekonomiskt starka Hälsans ö.
Bullerbekämpning måste till som en viktig post i stadens budget. Begränsade kostnader kan göra stor NYTTA !

Alf Lundberg, ordf. Lidingövillor

Göran Tegnér (L) och Jesper Ingre (L) 2017-10-06 22:18

Mycket väsen kring den tysta asfalten utan hörbara resultat

Ja, vem bestämmer i Lidingö kommun? Tjänstemännen på Tekniska kontoret eller vi politiker? Den 14 april 2008 bestämde vi i Tekniska nämnden att Södra Kungsvägen skulle få tyst asfalt. När vi bestämde detta trodde vi att vi bestämde att de boende i Käppala skulle få en mindre bullrande väg tills vidare... Men tjänstemännen bestämde förra året utan någon politisk behandling i nämnden att det nu skulle räcka, varpå man upphörde med den tysta asfalten.

Den 9 november 2016 hade vi Teknisk nämnd. Då fick nämnden muntlig information om Gåshagaleden och om den borttagna tysta asfalten. Tjänstemännen vidhöll att det inte behövdes någon tyst asfalt där. Vid detta sammanträde krävde jag och Liberalerna att detta ärende skulle tas upp som ett beslutsärende. Det var endast vi Liberaler som krävde detta. Nämndens ordförande, Christer Åkerhielm, avslutade debatten med de lovande orden:
”...jag tar detta till mitt hjärta”.
Men frågan togs inte upp till beslut.

Vi Liberaler tar detta med bullerproblem till våra hjärtan och hjärnor. Vi anser:
• att försöket med ”tyst asfalt” avbröts på ett felaktigt sätt då Tekniska nämnden som beslutade om införandet inte hördes;
• att långvarigt buller förorsakar allvarliga hälsoproblem redan från 52 dB(A);
• att tyst asfalt är en dyrbar metod och att Lidingö stad bör eftersträva mer kostnadseffektiva åtgärder. En sådan åtgärd kan vara reflekterande bullerplank till en kostnad av ca 3,5 Mkr i engångskostnad. Årskostnaden beräknas bli 200.000 kronor. Samhällsnyttan blir då tre gånger högre än kostnaden;
• att kostnaden för ett ca 800 meter långt bullerplank, ca 3,5 Mkr, skall tas upp i årets budget och finansieras inom ramen för Teknik- och fastighetsnämndens investeringsbudget. Utrymme finns då utfallet av investeringar åren 2015 – 2017 i årsgenomsnitt bara uppgår till 66 % av budgeterade medel (27 Mkr per år);
• att ett sjufaldigande av trafikmängderna – som blev följden när Gåshagaleden byggdes 1981 – är att anse som en väsentlig ombyggnad. Att bullersituationen härmed har förvärrats torde vara obestridligt. De boende utmed Gåshagaleden lär, enligt uppgifter från Lidingö stadsarkiv, vid slutet av 1970-talet ha blivit erbjudna att bullerskärmar och fönsterbyten kunde ske på 11 då befintliga fastigheter på Gåshagavägen. Man utgick då från gällande beräkningsmodell från 1979 med en bullernivå på 55 respektive 60 dB(A) per årsdygn. Därefter kom 2008 års beslut om tyst asfalt i Tekniska nämnden. Gränsen 55 dB(A) åberopas även i gällande översiktsplan;
• att den omfattande värdesänkningen på berörda fastigheter på grund av vägtrafikbuller, inte är acceptabel.
Sammanfattningsvis anser vi Liberaler att kostnadseffektiva bullerdämpande åtgärder snarast bör genomföras till gagn för fastighetsägarna längs Gåshagaleden.

Göran Tegnér (L) gruppledare, och Jesper Ingre (L) ersättare i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google