Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Förnyelse av Högsätra

torsdag 7 juni 2018 14:50

Vi vill göra Högsätra till en mer attraktiv och tilltalande stadsdel. Genom att ersätta den storskaliga sjukhusbyggnaden och parkeringsdäcket med mer uppbrutna bostadskvarter får området en mer småskalig känsla. Majoriteten har nu lagt fram ett förslag till planprogram för Högsätra som godkändes av kommunstyrelsen i veckan.

Vi vill värna de befintliga gröna inslagen i området och de uppskattade naturmiljöerna, och föreslår därför att ny bebyggelse i princip enbart sker på parkeringsplatser och där sjukhusbyggnaden idag står. Vi vill gärna se en breddning av bostadsutbudet i området, med bland annat fler större lägenheter och stadsradhus för att attrahera en bredare publik. Vi tror att det är viktigt att inte bara tillskapa ny bebyggelse, utan även förbättra befintliga miljöer, och ser därför positivt på att bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 får möjlighet att exteriört rusta upp och ge ett nytt ansikte åt de s.k. gula husen.

Lika viktigt är att vi nu kan börja detaljplanera det nya idrottsområdet som kommer att ge Lidingöborna möjlighet till rekreation och idrott. Vi ser fram emot ett nära samarbete med idrottsföreningarna och Lidingöborna för att skapa goda förutsättningar för ett bra idrottsområde.

Tidigare har det talats om över 700 nya bostäder, men vi moderater vill försäkra oss om att den tillkommande bebyggelsen inte bygger vidare på den befintliga storskaliga bebyggelsen och majoriteten har därför enats om ett förslag som mer troligt kommer att landa kring 450 bostäder. Vi noterade att Liberalerna och Centern tillsammans med de rödgröna ville fortsätta med det storskaliga tidigare förslaget. Vi moderater vill att Lidingö skall vara en grön ö med en småstadskänsla. Lidingö skall förbli unikt.


Lidingömoderaterna genom
Fredrik Vinstock, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Daniel Källenfors, kandidat till ny ordförande för kommunstyrelsen

Dela Insändare/Debatt. Förnyelse av Högsätra

Kommentarer

Gustaf Odhelius 2018-06-14 14:58

Tilläggas kan att
om Planförslaget för Högsätra antas i sin nuvarande form ger det en fingervisning om vad som kan/kommer hända i Lidingö Centrum / Torsvik. Skall ett så klumpigt intrång i en befintlig boendemiljö praktiseras även där?
Det är stor skillnad att exploatera ett ur bostadsperspektiv jungfruligt område som Dalenum med stora avstånd till närliggande bostadsområde och ett redan etablerat som det i Högsätra.
I Högsätra och Centrum/Torsvik borde i rimlighetens namn befintlig bebyggelse vara den som sätter ramarna.
Att som i Planförslaget trycka upp nya huskroppar så tätt intill befintliga och med totalt annorlunda arkitektur blir ett totalt vidrigt ingrepp. Det är dessutom helt onödigt om Högsätravägen får ligga kvar i nuvarande läge. Antalet lägenheter borde kunna vara detsamma. För en skicklig arkitekt skall det inte vara så svårt.

Gustaf Odhelius 2018-06-09 13:04

Som boende i Högsätra har jag följt arbetet med Planprogram för Högsätra från dess inledning med Dialogen. Slutresultatet som nu Kommunstyrelsen antagit är dock inte imponerande med tanke på all den tid och kraft som lagts ner. Det är ändå glädjande att kvarteret Värmen har tagits bort.

På sid 38 i Samrådsredogörelse beslutsunderlaget hänvisas till att kommentarer inkommit från HSB Brf Kantarellen 11. Fram till datum för kommentarer till Samrådet fanns inga kommentarer från föreningen, endast från medlemmar varav någon från styrelsen. Enligt föreningens stadgar, §46, har inte styrelsen mandat att besluta ändring i fastigheten av det slag som Planprogrammet föreslår.

Samtidigt med Dialogen pågick en intensiv debatt om utveckling av föreningens fastighet genom att stycka av mark. I denna process framkom tydligt och klart att närgången bebyggelse med all rätt väcker mycket upprörda känslor framför allt från det stora antal som direkt berörs. Detta känner Miljö och stadsbyggnadskontoret väl till eftersom det färgade Dialogen. Att Planprogrammet ändå tryckt upp ny bebyggelse så tätt inpå befintliga huskroppar visar en mycket arrogant sida från ansvariga för Lidingös stadsplaneringen.
Styrelsen som är den aktivt drivande i frågan har aldrig lyckats få ett beslut i en stämma till de förslag som lagts fram vare sig egna eller av Planprogrammet för Högsätra. God tid fanns inom ramen för samrådet men nyttjades inte.
Ett uttalande i föreningens namn i denna fråga måste vila på ett protokollfört beslut i en stämma. Allt annat är enskilda medlemmars åsikt även om man sitter i föreningens styrelse.

Planförslaget för Högsätra föreslår fastighetsbildningar över befintliga tomtgränser. I HSB BRF Kantarellen, Årsredovisning 2017, kapitel Fastigheten framgår villkoren på vilken grund ombildning skett av fastigheten Kantarellen 11 till bostadsrätt. Texten lyder
”Föreningen köpte samtliga aktier i Carellen Fastighets AB som ägde fastigheten Kantarellen 11 för 545 960 800 kr. Carellen Fastigheter AB sälde fastigheten till föreningen för bokfört värde 54 137 000 kr. Förvärvet är redovisat i enlighet med alternativ 2 i RedU 9, vilket innebär att övervärdet för aktierna förts direkt ill fastigheten.
Fastigheten har ett redovisat anskaffningsvärde som överstiger det skattemässiga värdet. Föreningen har i och med det en uppskjuten skatteskuld. Om föreningen skulle sälja fastigheten uppstår en skatt. Då föreningen inte har för avsikt att sälja fastigheten värderas den uppskjutna skatteskulden till 0 kr.”
Lidingös politiker bör inte medverka till nya fastighetsbildningar över befintliga tomtgränser förrän HSB Brf Kantarellen 11 rett ut eventuella skattemässiga effekter när delar av fastighetens mark avyttras. Uppdatera gärna befintlig detaljplan inom föreningens tomtgränser men håll alla andra planer utanför.

Kommunfullmäktige borde återföra ärendet till Miljö- och stadsbyggnadskontoret med uppdrag att omarbeta det som kallas Kärnan. Det är inga stora ändringar som behövs för att få en stadsbyggnad som harmonierar med befintliga bostadskvarter, en ny bebyggelse som utgår från den befintliga.
Respektera avstånd till befintliga huskroppar.
Förleds inte till att tolka det odefinierade begreppet “småskalighet” som liktydigt med låga hushöjder. Tänk in de nya kvarteren i sitt sammanhang. Högsätras sexvåningshus är omgivet av Skärsätra, Larsberg och Bodal alla med väl synliga profiler. Närliggande Dalenum har fem till sju våningar och på väg mot 22.
Låt nya kvarter ärva Kantarellens trafikseparering, 40 år före sin tid!
Undvik kitsch!

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-06-07 23:00

Nja om man ska hålla sig till sanningen så yrkade Liberalerna återremiss.

Skälen till återremissen är att majoritetens förslag kraftigt försämrat projektets ekonomi. Med majoritetens förslag riskerar utvecklingen av Högsätra att, liksom det av tjänstemännen på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen sågade Moderata förslaget till utveckling av Lidingö centrum, bli ett ekonomiskt riskprojekt som kan stå Lidingös skattebetalare dyrt. Det vill vi undvika.

M, LP och KD:s förslag ger heller inget ekonomiskt utrymme att utveckla idrotts- och aktivitetsområdet med de lokaler som Lidingös föreningar så väl behöver. Dessutom ges ingen möjlighet att finansiera byggandet av Hälsans hus trots att man ska riva det gamla sjukhuset och bygga bostäder på marken.

Kort sagt finns det många anledningar till varför Liberalerna i kommunstyrelsen yrkade på återremiss på majoritetens förslag.

Patrik Buddgård (C) 2018-06-07 14:58

Skulle vara klädsamt om Moderaterna höll sig till sanningen då Centerpartiet inte deltog i beslutet. Vi återkommer med vårt ställningstagande i Kommunfullmäktige eftersom vi bara hade haft en vecka på oss inför Kommunstyrelsen att analysera de förändringar majoriteten tagit två år på sig att göra.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google