Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 juni 2024 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Friheten måste försvaras - även för Lidingös fastighetsägare

söndag 27 maj 2018 16:11

Lidingös styrande majoritet – M, LP och KD – inskränker alltmer på Lidingö fastighetsägares principiella rätt att få bestämma och förfoga över sina fastigheter. I Lidingös miljö- och stadsbyggnadsnämnd (MSN) säger majoriteten gång på gång nej till bygglov som fastighetsägare har haft rätt att få.

För Liberalerna är frågan om lidingöbornas frihet alltid viktig, men särskilt när friheten hotas och begränsas godtyckligt. Majoriteten använder nu byggnadsnämnden till att, efter eget och skönsmässigt tyckande, begränsa fastighetsägares lagstadgade rätt till bygglov. Det är helt oacceptabelt och Liberalerna kräver att Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraternas maktfullkomlighet får ett stopp.

Myndighetsnämnden, MSN, utövar makt över enskild. Med detta följer att stort och viktigt ansvar. Maktutövningen sker under lagarna. Det är inte ledamöternas personliga tyckande, som avgör om ett bygglov ska beviljas.

En ledamot kan tycka att huset är snyggt, eller hellre se en annan kulör, eller en ny farstukvist istället för ett nytt badrum. Men när ledamoten inte äger byggnaden finns gränser för hur långt detta välvilliga intresse får sträcka sig. Fastighetsägaren vet bäst hur byggnaden ska användas utifrån sina behov och detaljplaner, liksom lagrum, talar om när bygglovet ska beviljas. Följer förslaget detaljplanen, dvs är planenligt, då är lagen tydlig - bygglov ska beviljas.

Majoriteten väljer ändå, gång på gång, att vägra bygglov till planenliga ansökningar. En fastighetsägare fick inte byta ut byggnadens vita fönsterbågar och inte heller ändra den mörka takkanten till en ljusare kulör. Majoriteten ville ”sätta ner foten”, avslog ansökan och hänvisade till att byggnaden låg i ett kulturhistoriskt värdefullt område. Sanningen är att vare sig området, eller aktuell byggnad, är kulturhistoriskt värdefull. Tvärtom, husen i området varierar stort med olika färger och material. Länsstyrelsen gav självfallet fastighetsägaren rätt och tillrättavisade nämnden.

En familj kontaktade nämnden inför sitt husköp, för att undersöka om det fanns en kulturhistorisk märkning av huset och fick beskedet att ingen märkning fanns. Familjen visste att de behövde göra några anpassningar. När familjen ansökte om bygglov för att byta villans fönster från vitt trä till vit aluminium, blev det nej från M, LP och KD. Majoritetens ansåg huset vara kulturhistoriskt värdefullt – trots att någon sådan märkning inte finns!

För Liberalerna är de bebyggelsevärden som följer av ”kulturhistorisk värdefull” alldeles för viktiga för att missbrukas. När M, LP och KD nekar bygglov – trots att en miljö inte är utpekad som kulturhistorisk värdefull – urholkas tilltron till nämndens myndighetsutövning. Dessutom hindras fastighetsägare från att använda sig av sin lagliga rätt att bestämma över sin fastighet och tvingas strida för denna rätt genom tidskrävande överklagandeprocesser.

Det är oacceptabelt när nämndens majoritet bortser från lagrum, detaljplaner, sedan länge etablerad rättspraxis, de egna tjänstemännens expertis och dessutom också de överprövade instansernas beslut. I ett aktuellt ärende vägrar majoriteten en fastighetsägare bygglov för ett helt planenligt förslag. Inte bara en gång, utan två gånger! Först genom sitt avslagsbeslut och sedan genom att nämnden valde att överklaga länsstyrelsens beslut, som gav den sökande rätt. Nu tvingas lidingöfamiljen strida vidare i Mark- och miljödomstolen för att få bygga enligt sin byggrätt. Varför använder majoriteten sin politiska makt till att jaga enskilda fastighetsägare på Lidingö?

Liberalerna kommer fortsätta att strida för lidingöbornas rättigheter och möjligheter att i så stor utsträckning som möjligt fritt få utforma sina liv. I detta ingår fastighetsägarnas rätt att använda sin fastighet enligt gällande lag. Frihet är att snabbt, enkelt och rättssäkert få sitt bygglov när bygget är lagenligt!

Suzanne Liljegren, ledamot (L) Lidingö miljö- och stadsbyggnadsnämnd
Hedwig Kastenholm, ersättare (L) Lidingö miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Göran Tegnér, ledamot (L) Lidingö kommunfullmäktige

Dela Insändare/Debatt. Friheten måste försvaras - även för Lidingös fastighetsägare

Kommentarer

Suzanne Liljegren 2018-05-29 16:39

I Sverige gäller svensk lag - även för Lidingös fastighetsägare. Alla medborgare ska behandlas lika, inte minst vid myndighetsutövning. Nämnden ska pröva en bygglovsansökan utifrån de lagar som gäller. Om ansökan är planenlig ska bygglov beviljas. I den prövning som sker ingår eventuell beslutad kulturmärkning. Däremot ingår inte att enskilda ledamöter nekar bygglov för att man, som Fredrik Vinstock skriver, subjektivt anser att något är kulturhistoriskt värdefullt.

De fall som vi beskriver är verkliga fall som drabbat vanliga lidingöfamiljer. I det aktuella fallet har såväl tjänstemännens experter som överprövande myndighet gett fastighetsägaren rätt. Trots det nekar nämndens styrande majoritet fastighetsägarens lagstadgade rätt till bygglov. Det borde för en myndighetsnämnd vara väl känt vad lagrum, förarbeten, lagkommentarer och, framförallt, aktuell rättspraxis anger vad gäller utrymmet för subjektiva tolkningar vid myndighetsutövning.

Domstolarna har i ett flertal rättsfall tydligt angett vad hindersprövningen gällande utformningsfrågor kan omfatta. Om man betänker att domstolarna anger att ett sfäriskt hus, en ”mini-globen”, ryms inom anpassningskravet i ett sammanhang med villabebyggelse, så ter sig majoritetens ambition att förhindra en viss utformning av fönsterspröjs, färgsättning av vindskivor, mindre takkupor, som väl långtgående. Det är heller inte särskilt rimligt att nämnden, på enskildas bekostnad, anser det som sin prioriterade uppgift att bidra till rättsutvecklingen inom ett område där det redan finns omfattande rättspraxis.

Den styrande majoriteten visar att man inte är beredd att behandla alla lidingöbor lika utan anser att subjektiva uppfattningar från enskilda ledamöter som inte har lagstöd, ska avgöra om ett bygglov ska ges. Det är inte något som vare sig gagnar Lidingös utveckling eller enskilda fastighetsägare. Liberalerna känner lidingöborna som kloka personer som vill och kan utveckla sina fastigheter och dessutom göra detta med hänsyn till omgivningen. Det har gått utmärkt de senaste 100 åren, utan nuvarande majoritetens detaljstyrning, vilket gett Lidingö dess fina och varierande karaktär.

Liberalerna anser att förmågan att värna det som är Lidingös faktiska kulturvärden, går väl att förena med värnandet av fastighetsägarnas vilja och omsorg att utveckla sina fastigheter. Att, som majoriteten, använda begreppet ”kulturhistoriskt värdefull” om var och varannan byggnad för att på sätt hindra all utveckling som förenklar och möjliggör för lidingöborna – det är att missbruka sitt myndighetsmandat på bekostnad av enskilda.

Vi upprepar: Fastighetsägarna har rätt att använda sin fastighet enligt gällande lag. Liberal frihet är att snabbt, enkelt och rättssäkert få sitt bygglov beviljat när bygget är lagenligt!

Göran Grahn 2018-05-28 14:28

Liberalernas utspel kan bara ses som ett led i sin allmänt byggvänliga politik. I Sverige har vi en ordning där myndighetsutövningen syftar till att fastigheter bebyggs på ett sätt som harmoniserar med omgivningen. Lidingöpartiet har alltid arbetat för att bevara den öppna trädgårdsstaden och att förhindra vidlyftiga och brutala byggnader som förstör vår unika miljö. Vi är också glada åt att övriga partier i majoriteten nu delar vårt synsätt. Detta är särskilt viktigt i en stad som Lidingö där fastigheterna betingar stort ekonomiskt värde.

Liberalerna har de senast åren profilerat sig som bygg- och exploateringspartiet där det skall vara fritt fram att bygga mycket och stort. När Liberalerna satt i majoriteten fanns det ofta en restriktiv hållning där man gärna ville begränsa och sätta ner foten, särskilt när det gällde förslag i klassisk stil.

Det är nog Liberalernas dilemma i många frågor att å ena sidan släppa allt fritt och å andra sidan vara ett förmyndar- och slå på fingrarnaparti.

Göran Grahn, Lidingöpartiet
Vice ordförande Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Fredrik Vinstock 2018-05-28 10:35

Susanne,

Det är naturligtvis frestande att - när man är i opposition och inte behöver ta ansvar - komma med grundlösa påhopp enbart i syfte att försöka ta billiga politiska poäng inför valrörelsen. Jag är dock övertygad om att Lidingöborna förväntar sig lite mer, både i form av ansvarstagande och sakkunskap hos de politiker de väljer som sina företrädare.

Du har rätt i att en stor del av de ärenden som Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden handlägger innebär myndighetsutövning, och att utrymmet för politiskt tyckande då är begränsat jämfört med andra typer av ärenden. Jag förstår dock inte varför du - mot bättre vetande - hävdar att bygglov ska beviljas bara för att ansökan är detaljplaneenlig? Att bygglov inte beviljas i strid mot gällande plan (utom i vissa särskilda fall, t ex om det är fråga om mindre avvikelse och särskilda skäl föreligger) är väl tämligen uppenbart, men att bygglovet överensstämmer med detaljplanen är enbart ett nödvändigt villkor, inte ett tillräckligt sådant. Nämnden har även att pröva ett antal allmänna bestämmelser i plan- och bygglagen (bland annat huruvida byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och omfattas av förvansknings- eller rivningsförbud). I denna prövning kan det naturligtvis finnas vissa subjektiva inslag beroende på vad var och en anser är skyddsvärt, men nämnden stödjer sig på de inventeringar som har gjorts över Lidingös bebyggelse och sakkunnigutlåtande från tjänstemän och expertis inom området.

Utan att gå in på enskilda ärenden så är det naturligtvis så att nämnden i varje enskilt fall prövar förutsättningarna för bygglovet. Om nämnden bedömer att ett bygglov inte ska beviljas så avslås det. Att nämnden i vissa enstaka fall väljer att överklaga Länsstyrelsens beslut beror på att man vill få en viss sakfråga prövad i högre rätt, för att se hur en viss bestämmelse egentligen bör tolkas. Det är helt i linje med hur det svenska rättssystemet är tänkt att fungera, och borde inte uppröra någon.

Det pågår för närvarande ett arbete med att färdigställa det nya kulturmiljöprogrammet, där samtlig bebyggelse på Lidingö har inventerats. När detta väl är antaget (vilket vi hoppas ska kunna ske under det närmaste året) så kommer det att finnas ett ännu bättre och tydligare underlag som visar vilka områden och byggnader som anses kulturhistoriskt värdefulla, och vilka egenskaper hos dessa områden och byggnader som staden avser att skydda.

Från majoritetens sida fortsätter vi vårt arbete med att ta ansvar för att Lidingös bebyggelse utvecklas på ett ansvarsfullt och trevligt sätt, till gagn för såväl enskilda fastighetsägare, deras grannar som nuvarande och kommande generationer av Lidingöbor.

Fredrik Vinstock
Ordförande (M) Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google