Väder Lidingö

Lidingö torsdag 7 december 2023 v. 49

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Konsekvenser av Lidingöbanan genom Lidingö Centrum

fredag 1 juni 2018 21:48

Lidingö stad har nyligen skickat sitt svar till Landstinget om sin syn på kollektivtrafiken på Lidingö i det s.k. Yttrande över trafikförändringsremiss 2018-2019.

Ett önskemål från Lidingö stad är att tillsammans med Landstinget göra en konsekvensanalys av en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö Centrum. På det senaste mötet, som Företagarna på Lidingö ordnat med politikerna närvarande, framgick att samtliga partier står bakom en omdragning av Lidingöbanan via centrum.

Majoritetens önskemål om en konsekvensanalys är positivt, men förvånande mot bakgrund av tidigare tveksamhet i denna fråga och tagna beslut kring den nya bron, som påverkar möjligheterna att lägga om Lidingöbanan.

Flera konsekvenser av en omdragning av Lidingöbanan via centrum är redan nu uppenbara och har under flera år diskuterats på Lidingösidan. De viktigaste är följande:

1. Lidingö Centrum blir en trafiknod, där all kollektivtrafik samlas. Tvärförbindelser mellan norra och södra Lidingö löses permanent med omstigning i centrum mellan bussarna och Lidingöbanan. Bristen i tvärförbindelserna framhölls av Lidingöbor och företagare på politikermötet. Med Lidingöbanan genom centrum får även södra Lidingö direktförbindelse till centrum. Centrum kan utvecklas för att bli öns naturliga mötesplats.

2. Den låga bron mot Lidingö innebär att kostnaden för att lägga om Lidingöbanan ökar med 200-300 mkr för att bygga en tunnel till centrum för spårtrafiken (jämfört med en hög broanslutning till Lidingö, där spåren kan läggas på ytan).

3. En tunnel för spåren mot centrum innebär att en hållplats i Torsvik blir mycket svårtillgänglig. Istället för en hållplats på den planerade överdäckningen vid Torsviks Torg hamnar hållplatsen nere i berget vid tunneln. En hållplats i detta läge ger dålig nytta för resenärerna. Denna trafiklösning riskerar att en hållplats vid Torsviks Torg inte byggs.

4. Genom majoritetens beslut att påbörja byggande av den låga bron, har möjligheterna för att genomföra en omdragning av Lidingöbanan minskat väsentligt, eftersom finansiering nu krävs för upp till 50 % högre byggkostnad. Denna merkostnad måste bäras av Lidingö stad, då Landstinget redan har begränsade möjligheter till delfinansiering.

Slutsatsen blir att majoriteten är nu positiva till en omdragning av Lidingöbanan, och vill utreda konsekvenser tillsammans med Landstinget. Tyvärr han man redan fattat beslut om en låg bro, som förmodligen i praktiken omöjliggör projektet. Dessutom har Landstinget just meddelat att planeringen av Ropsten skjuts upp, vilket gör anslutningen till terminalerna i Ropsten osäker. Broprojektet har kommit i otakt med planeringen i Ropsten och Spårväg City.

Som skattebetalare i både Landstinget och Lidingö stad kan man kräva att våra pengar används på bästa sätt för att ge Lidingöborna bra kommunikationer. Utvecklingen hittills är oacceptabel och oroväckande.

Hans Lefvert
Ordf. Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Dela Insändare/Debatt. Konsekvenser av Lidingöbanan genom Lidingö Centrum

Kommentarer

Hans Lefvert 2018-06-12 09:16

Svar till kommunalråden

Som framgår av artikeln är det positivt att majoriteten vill utreda konsekvenserna av Lidingöbanan genom Lidingö C. Det har hela oppositionen krävt under lång tid, det har varit en nödvändighet sedan planeringen av bron började. Det är då det är viktigt att belysa alla alternativ för att få fram den bästa trafiklösningen.
Den nya bron ska hålla i 120 år och ge framtida möjligheter för utveckling av Lidingös näringsliv,service och kommunikationer för Lidingöborna. Det är därför avgörande att planeringen är framåtsyftande och robust. Majoriteren har avvisar förslag till utredning av framtida trafikbehov med motiveringen att detta inte behövs!

Lidingö stad har planerat nya bron som om den är oberoende av utbyggnad av Lidingö C Torsvik,när den i själva verket är en integrerad del av stadsutvecklingen. Det är när Lidingö C Torsvik byggs ut som Lidingöbanan genom centrum behövs, inte om 20 år.

Det som förvånar är att majoriteten nu vill utreda konsekvenserna, när bron redan är fastställd på ofullständigt beslutsunderlag.

Visst är det fysiskt möjligt att bygga Lidingöbanan via centrum från den låga bron, men konsekvenserna av detta är inte heller utredda. Några uppenbara konsekvenser nämns i artikeln.

Lars Hedberg 2018-06-09 10:40

Hans Lefvert: Din förenklade beskrivning av den önskade högbron stämmer inte, framförallt inte med tanke på din slutkommentar. Och de utredningar du lite slarvig hänvisar till, och jag har minne av att jag läste dessa runt 2014, var lika förenklade då som nu.

Det som normalt sett missas i en hel del av dessa argumenteringar kring högbro är hur hög själva brokonstruktionen krävs, alltså själva brons totala tjocklek alltså. Ett bra exempel är bron mellan Alvik och Stora Essingen som började spricka pga vikten från tvärbanan bara något år efter den började nyttjas och fick byggas om för extremt dyra pengar. Kombinera det med fri farbar höjd, ta Avfarten från Nya Lidingöbron ned mot Norra Kungsvägen - där har vi den höjden som gäller alltså. Kombinera dessa två, och man inser rätt snabbt att behovet av att dra bron mycket högre, och med värre lutning, kommer som ett brev på posten (förutsatt att posten kommer fram då ;-).

Kostnadsmässigt så är det ju också så att denna omdragning av Södra Lidingöbanan alltid kommer vara massivt dyrare, då det kräver att Södra Kungsvägen mer eller mindre skall försvinna till förmån för Södra Lidingöbanan. Speciellt under själva ombyggnadstiden - vart skall alla bilar ta vägen? bussar? lastbilar och transporter till byggnationen?

Norra Lidingöbanan ger möjligheter för framtiden, som en omdragning av Södra Lidingöbanan inte kan möta.

Sanningen verkar vara:
- Ingen, eller extremt få, på Södra Lidingö vill ens åka via Centrum
- Boende på norra Lidingö behöver bättre kommunikationer
- Mark finns i praktiken redan avsatt för norra dragningen eftersom Norra Lidingöbanans gamla dragning helt enkelt går på mark som idag antingen inte används, eller används väldigt lite (tänker främst på Lejonvägen och Islinge Hamnväg)
- Med Norra Lidingöbanan så medges mycket smarta och effektiva byten för de som kommer med bil till infartsparkeringar vid Norra sidan

Jag ser helt enkelt en jättedyr omdragning av Södra Lidingöbanan mot Norra Lidingöbanans potential att lösa just Norra Lidingö OCH tvärkommunikationen (om det nu är prioriterat - inget tyder på det genom den omdragning du försöker genomföra) via Hersby Skola, Lidingö Ridskola och om man vill Skärsätra skola / Kottla anslutning - det ger MERVÄRDEN om man tar den investeringen.

Omdragning av Södra Lidingöbanan löser inget av ovanstående, utan medför bara utgifter både i pengar och tid. Och framförallt, någon lösning på TVÄRkommunikationen är det INTE.

Anders Bergstedt 2018-06-08 09:41

Kommunalrådens svar visar att satsningen på Lidingöbanan och den låga tågbron är en verkligt kortsynt nödlösning.
Att dra om Lidingöbanan åt ena eller andra hållet eller att spränga en tunnel kommer att bli lika dyrt som om Lidingöpolitikerna varit framsynta och eniga och satsat på en tunnelbanebro.Att försöka vältra över kostnaderna på varandra är patetiskt !

Då hade man kunnat bredda "diket" och dra spårvägen från Baggeby längs Södra Kungsvägen.Kanske hade detta lett till att våra motståndare ändrat sig och dragit fram tunnelbanan till Stadshuset med omstigning från Lidingöbanan ! Jag efterlyser sunt förnuft och samarbete !

Anna Rheyneuclaudes (M), Birgitta Sköld (LP), Carl-Johan Schiller (KD) 2018-06-07 23:12

Inte märkligt att önska utreda en omdragning av Lidingöbanan

Hans Lefvert skriver i artikeln på Lidingösidan att han är förvånad över att alla partier är för en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum och att majoriteten önskar en konsekvensutredning av en dylik omdragning.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för den nya Lilla Lidingöbron 2016. Därefter fattade kommunstyrelsen 2017 ett investeringsbeslut. För närvarande pågår upphandling av en entreprenör. Det innebär att det i nuläget inte finns några konkreta planer på en omdragning av Lidingöbanan. Men det utesluter inte att så sker i framtiden. Skulle man fatta beslut i framtiden om att dra om Lidingöbanan via centrum går det att göra även med en låg bro. De utredningar som gjorts tidigare visar att det kan ske ytförlagt eller genom en tunnel. Den nya bron kommer inte att behöva byggas om för att klara någon av de lösningarna. Om en omdragning skulle ske måste emellertid de olika lösningarna utredas vidare, liksom fortsättningen för en bana genom centrum. Att förespråka att man önskar utreda en omdragning av Lidingöbanan kan knappast anses vara kontroversiellt. Även under Sverigeförhandlingen diskusterades en omdragning av Lidingöbanan, där Lidingö framförde vikten av att göra en ordentlig utredning av de möjliga alternativen och nå en kostnadseffektiv lösning.

Det kan synas märkligt att Lefvert förvånas över att majoriteten önskar en konsekvensanalys av en omdragning givet den här bakgrunden. För majoriteten är det ett sätt att fortsätta att ha alla handlingsalternativ öppna inför framtiden, samtidigt som det skulle ge en bättre uppfattning om de totala kostnaderna och investeringsutgifterna. Om en analys genomförs måste givetvis de olika alternativen och slutsatserna nogsamt vägas och utvärderas mot andra framtida kollektivtrafikklösningar och den presenterade investeringsvolymen.

Anna Rheyneuclaudes (M) kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP) kommunalråd
Carl-Johan Schiller (KD) kommunalråd

Hans Lefvert 2018-06-07 00:09

Svar till Lars Hedberg

Ditt förslag med Lidingöbanan till norra Lidingö via centrum löser inte brister i kollektivtrafiken med direktförbindelse till centrum från södra ön och tvärkommunikationer mellan södra och norra Lidingö.

En hög bro mot Lidingö behöver inte gå över bilbron som beskrivs i din kommentar. Bron går i samma sträckning mot Lidingö som den låga bron, bredvid och norr om den gamla Lidingöbron, och svänger in över bilrampen från norra Kungsvägen, där denna är låg och möter avfarten från bilbron mot norra Kungsvägen. Avfarten passerar under bilbron strax före.
Den nya bron landar bredvid bilbron på samma höjd.
Lidingöbanan och gång-och cykeltrafiken fortsätter intill bilbron på ytan fram till den planerade överdäckningen vid Torsviks Torg, där en ny hållplats för Lidingöbanan placeras.

Därför kan nya bron göras lika hög som bilbron mot Lidingö med max 2 % lutning.

Detta har visats i Lidingö Stads tidigare utredningar.

Karin Wallgren 2018-06-06 18:03

Jag instämmer med Mikael Olofsson i nästan allt. Alla bussar går via centrum och må så förbli. Att lägga om Lidingöbanan via centrum är ett mycket dåligt förslag. Ska alla och envar på ön nu tvingas in till centrum? Ja, ’The more the merrier', heter det ju. Handlarna vill nog ha det så och de är förvisso en maktfaktor att räkna med, men hoppas innerligen att det inte är de som styr.

Lidingöbanan fick en känga i Mikael Olofssons inlägg och lite oförtjänt tycker jag nog. Har alltid åkt med Lidingöbanan så länge jag kan minnas. När t.ex. så gott som allt stått stilla i stockholmsregionen under snörika vintrar, så nog har allmänheten fått höra ”… men Lidingöbanan kör som vanligt”. Nu har vi en fint upprustad lidingöbana med nya vagnar. Att det råder trängsel under rusningstrafik löser man inte genom att lägga om Lidingöbanan via centrum. Sätt in fler vagnar då och komplettera med utökad busstrafik. Det är retfullt med inställda tåg och bussar men än mer retfullt om man inte får information, vilket händer. Jag har tänkt mer än en gång att orsaken till förseningar och inställda tåg ibland kan vara brist på personal. Det är lätt att tänka så när man t.ex. en tidig luciamorgon på väg till jobbet får höra att orsaken ska vara vagnfel.

Råder det brist på personal eller inte? Jag åker ofta med Närtrafiken och häromdagen hörde jag en av våra populära serviceinriktade busschaufförer beklaga sig för en passagerare att han inte får vara kvar. Han är nära pensionsåldern, vad jag vet, och har tydligen en halvtidstjänst, men nu kräver bussbolaget att tjänsten ska vara en heltid. Jag, och kvinnan som han talade med blev riktigt indignerade. Jag tänker: det måste vara ganska så lätt att plussa en halvtid med en annan halvtid och så får man en heltid. 50+50= just det. Om bara den goda viljan finns vill säga. (Ja jag vet att det tillkommer lite extra kostnader med halvtid ...) Det är då inget att hurra för om man på chefsnivå inte är lyhörd för anställdas behov utan hellre stirrar sig blind på statistik och lönsamhet. Som sagt, mycket hänger på den goda viljan. Den goda viljan och på ömsesidig flexibilitet.

Mikael Olofsson 2018-06-06 10:48

Som skattebetalare är jag glad om Landstinget lägger pengarna på sjukvården för att kapa ner vårdköerna istället för slösa pengar på att lösa något som redan fungerar.

Rälsbunden trafik är väldigt mycket single point of failure vilket bussar inte är och Lidingöbanan har ju haft iaf 2 signalfel med förseningar som följd på mindre än 2 veckor.

I stort sett samtliga busslinjer går redan via centrum. Jag ser heller inte hur boende på norra ön gagnas av en dragning via centrum.

De på södra ön som pendlar dagligen är inte intresserade av en förlängning (multipliceras med 10) av restiden över huvud taget.

Det verkar för mig som att det främst är företagarna som önskar denna omdragning.

Lars Hedberg 2018-06-04 20:47

Udda - jag trodde denna fråga var avslutad, men så icke.

Om man drar en bro som höjer sig till körbanan alltid glömt att Norra Kungsvägen ansluter en bra bit UT på "Nya Lidingöbron" - dvs stigningen blir 3,5% istf uttalade 2% - och det är massivt. Jag som gillar att cykla klarar det säkert, och så elcyklisterna, men tveksam lösning - till på köpet måste alltså hela denna "lilla Lidingöbro" då alltså med marginal för höga lastbilar passera ÖVER nuvarande Lidingöbro - det blir en MASSIV puckel det, skulle tro ca 10 meter högre än nuvarande bro, och då är inte luftledningar och belysningsstolpar medräknade.

Således, om man skall avvika från nuvarande lågbro så får vi en massiv högbro - vill majoriteten ha en sådan puckelbro?

Sedan undrar jag varför man måste dra OM nuvarande södra linjedragning - varför i hela friden går det inte att använda befintlig rälsbädd på Norra Kungsvägen och antagligen finns den kvar under asfalten på Lejonvägen. Perfekt dragning vore antagligen Islinge Hamnväg, infartsparkering kan anläggas vid f.d. grustaget, eller Islinge hamnplan (gott om asfalt), vidare Norra Kungsgatan (förslagsvis en liten bro över spårvägen för biltrafiken - använd höjdförhållandena rätt denna gång) och upp på den sträcka där språvagnen gick en gång i tiden, vidare Lejonvägen till Centrum. Man kan faktiskt nöja sig med detta som start.

Den som sedan vill kan antingen dra spårvägen vidare till Rudboda, eller vara kreativ och dra den via Vasavägen förbi Hersby Skola, Ridhuset och vidare bort - kanske ansluta mot Södra Lidingöbanan vid Kottla - vad vet jag.

Men poängen är att ingen politiker verkar våga räkna ut att just dragningen över Islinge faktiskt är det absolut billigaste sättet att få spårvagn till Lidingö Centrum.

Karin Wallgren 2018-06-04 16:16

Det är mycket fokus på centrumfrågan i dessa dagar. Men Lidingö har inget naturligt centrum, eller heter det kanske stadskärna. Det är inget nytt förslag men det vore kanske att föredra om varje stadsdel hade ett eget subcentrum. När allt kommer omkring så är Lidingö just en Ö och hela denna ö går ju inte att stöpa om rent topografiskt. Och allt detta tal om "centrumlivet". Är det inte så att att alla som dras till attraktioner där till slut kommer att söka sig till andra sidan bron. Mycket ska ha mer, heter det.
Tiden går fort. Jag ser verkligen fram mot 2022 då Lilla Lidingöbron ska stå klar. Önskar verkligen kommunen lycka till med upphandlingen.

Henrik Åkermark 2018-06-04 13:06

För att få ett lättillgängligt och levande centrum för alla måste det naturligtvis vara lättillgängligt.
Det gäller oavsett om du kommer med bil, cykel, kollektivtrafik eller gående.
Philip Hallberg skrev en bra debattartikel förra veckan om hur ett sådant centrum borde se ut. Kan vi skapa ett centrum som uppfyller de kriterierna har vi något som attraherar och lever vidare i många årtionden.
Och då inställer sig frågan hur löser vi tillgängligheten?
Tunnelbanan kan vi räkna bort och då återstår andra alternativ inklusive Lidingöbanan och inte minst parkeringsutrymmen för de som vill komma med bil.
Svårigheten med Lidingöbanan sträckning till centrum är inte enkelt. De glättiga bilder med tågen som samsades med lekande barn i vårt nya centrum som vi såg inför förra valet är väl inget vi önskar förverkligas.
En dragning som föreslås ibland utefter och över Södra Kungsvägen riskerar att skapa total trafikkaos när bilarna trängs undan. (Skärsätrakorsningen är tillräckligt besvärlig)
Frågan är om det innebär orimligt höga kostnader att dra banan i tunnel från säg under Millesgården till "under" centrum och ut på bron.
Kombineras detta med en stor parkeringsgrotta under jord skapas mycket utrymme för verksamhet ovan jord och ett levande centrum på riktigt.
Dyrt, inte nödvändigtvis. Sprängmassorna kan utnyttjas till utfyllnad vid brofästet för att skapa ny och värdefull tomtmark. Delar, inte korttids, av parkeringen avgiftsbeläggs.
Jag har full förståelse för att de finns andra som tycker annorlunda men jag är beredd att argumentera för detta eller snarlikt förslag för att vi skall kunna skapa ett levande attraktivt centrum inte bara i närtid utan också om 25 och 50 år.
Låt oss tänka fritt och långsiktigt!

Henrik Åkermark
M-kandidat ill kommunfullmäktige

Hans Lefvert 2018-06-04 12:52

Svar till kommentarer

Det är ca 300 m längre för Lidingöbanan via centrum/Torsvik än nuvarande sträckning. Antal hållplatser blir samma som nu, vilket innebär att restiden ökar med ca ½ minut. Spårvagnen går på egen bana, planskilt vid korsningar, och påverkar inte trafiken på Södra Kungsvägen.

Den låga bron lutar upp från Ropsten ca 2 % (1m höjdskillnad på 50m) för att sedan luta ner mot Lidingö (puckelbro). Om bron istället fortsätter uppåt 3-4 m med samma lutning, 2 %, kommer man upp till bilbrons höjd. Bron kan sedan följa denna till Lidingö. Lidingöbanan kan gå på ytan till Torsviks Torg istället för i en tunnel.
Med denna brohöjd blir det ingen ytterligare restriktion för båttrafiken under broarna vid Lidingösidan och cyklister till centrala och södra Lidingö slipper de branta backarna upp till Torsvik och Baggeby.

Utformningen av tillkommande bebyggelse i Torsvik och Lidingö Centrum är en fråga som Lidingö Stad äger och beslutar om. Landstinget har betalt Lidingöbanans upprustning för ca 1 miljard och Lidingö Stad betalar ca 700 miljoner för en ny bro. Det gäller nu att förvalta denna satsning på bästa sätt för en utveckling av Lidingö C/Torsvik och bra kommunikationer på Lidingö. Med den planerade Spårväg City kan kommunikationerna förbättras ytterligare, om Lidingöbanan blir tillgänglig för flera.

Peder Sjögreen 2018-06-04 08:03

Ett centrum som inte lätt går att nå från sin omgivnings alla delar är ju inget centrum. Antingen beslutar man om fungerande kommunikationer dit, eller bestämmer man sig för
att överge ambitionerna och låta andra orter ta hand om handel etc, bli en kranskommun. Välj själv hur du vill ha det.

Karin Wallgren 2018-06-02 18:09

Det är oroväckande att Lilla Lidingöbron återigen kan vara i farozonen. Ända sedan en ny tågbro först började debatteras för några år sedan har mycket hänt men beslut har ändå fattats på kommunal nivå att Lilla Lidingöbron ska vara låg, dubbelspårig ca 7m och ej öppningsbar. Skissen som arkitektfirman presenterade över hur bron skulle komma att gestaltas verkade ju tilltalande, ja rent av vacker. Återstod nu bara upphandlingen. Klartecken hade ju redan getts från Mark- och Miljödomstolen om broplanerna.

Men si då börjar man åter från olika håll reagera. Det kostar... Med en högbro som på andra håll i stockholmsregionen kan... Underförstått att med en högbro är grunden lagd för en större koncentration av nybyggnation i både Torsvik och i centrum. Och med tätare centrumbebyggelse följer nog förr eller senare som ett brev på posten, en T-bana. Något som alltför många Lidingöbor förfasar sig över. Men Lidingö får säkert positiv respons från Landstinget för nu har vi ju visat vår goda vilja. Det lönar sig säkert.

Observera att "majoriteten står eniga" får vi veta från referat från mötet mellan Näringsliv och representanter för de politiska partierna om att Lidingöbanan ska dras om via Centrum. Ska allt behöva gå stick i stäv med medborgarnas önskemål? Hur smart är det inte att i elfte timmen förlägga ett möte som det som ägde rum nyligen i Ansgarskyrkan och lite kuppartat försöka riva upp redan fattat beslut? Eller var huvudlinjerna i mötet informellt avklarat ledamöter emellan sedan länge och mötet bara pro forma?

There is something rotten in the state tyvärr … tänker man som medborgare och skattebetalare.

Och ingen orkar ta tag i den gamla, sorgliga och nästan över en natt borttrollade Norra Lidingöbanans linje 20. Kunde inte den få återuppstå?

John Pedersen 2018-06-02 15:15

Bra Karin Wallgren. Jag vill inte heller åka en omväg. När jag tar tåget till stan. Bor i Baggeby. Ren idioti att dra tåget via centrum. Dyrt och tar plats på Södra Kungsvägen mellan Preem och OKQ8. Vart ska trafiken ta vägen? Och det är inte så att det blir mindre trafik när Kommunen bygger i AGA området!

Anders Diedrichs 2018-06-02 11:32

Det finns väl inget som hindrar att man tar fram ett alternativt broförslag med en bro som börjar lågt i Ropsten och går i en lång backe upp till Torsvik. Då behövs ingen tunnel. Om man oroar sig för att det blir för brant så kan man studera Tvärbanan mellan Alvik och Stora Essingen, som är betydligt brantare än en hög Lidingöbro skulle behöva bli. Och där verkar det fungera både för tåg, gående och cyklister. En sådan bro skulle bli mindre brant än vad Torsviksbacken är idag. För eventuellt oroade cyklister så finns det ju elcyklar idag. De med vanliga cyklar uppskattar nog den lilla extra motionen.
Jag vet inte var Karin Wallgren bor, men jag tror nog att många på Södra Ön ser en poäng i att Lidingöbanan dras via centrum.

Karin Wallgren 2018-06-02 03:17

Oroväckande insändare. Vilka väljare vill Egentligen att Lidingöbanan dras om via Centrum? VEM jag än talar med säger de en och samma sak "Nej jag vill då inte att Lidingöbanan går via Centrum".
Skulle vanliga medborgare som färdas med Lidingöbanan tvingas till en omväg via Centrum pga önskemål från någon Villaägareförening och handlarna på ön? Detta får bara inte ske! Försök inte tvinga medborgarna till något vi inte vill ha.
Beslutet om en Lågbro är ett helt Rätt fattat beslut. Tack!
Landstinget kan istället sätta fart på beslutet om Spårväg City nu så att det blir en ihopkoppling med Lidingöbanan.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google