Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. "Utöka Lidingös hälsoarbete, motverka psykisk ohälsa"

måndag 6 augusti 2018 14:08

Lidingö Stad jobbar kontinuerligt för att vara en kommun där hälsan står i fokus. Grundpelarna för att öka Lidingöbornas hälsa ska enligt Lidingö Stad vara motion, hälsosam mat och ett brett utbud av mötesplatser. Kommunen satsar även på att optimera möjligheterna till friluftsliv och lyfter vikten av närhet till grönområden. Dessa faktorer är givetvis otroligt viktiga för människors hälsa och välbefinnande.

Efter en dryg vecka med Europride i Stockholm blir det tydligt att Lidingö har missat en avgörande faktor för människors välbefinnande, nämligen den psykiska hälsan. Vad har detta att göra med Europride? Jo, det är tyvärr så att hbtq-personer är överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa. Unga hbtq-personer mår sämre än andra ungdomar och har lågt förtroende för samhällets institutioner p.g.a. att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skriver följande på sin hemsida:

”Unga hbtq-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre. Till exempel har var femte ung homo- och bisexuell person angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående”

”Var femte, 19 procent, av 16–25-åringarna i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel som bland unga heterosexuella.”

”Bland de unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt.”

Om Lidingö Stad har en genuin vilja att vara en kommun där hälsan står i fokus är det hög tid att satsa på trygghet, inkludering och psykiskt stöd till hbtq-personer. Transpersoner och icke-binära ska kunna känna sig trygga i vår kommun. Det innebär bl.a. att de ska kunna vistas på offentliga plaster, i skolor och i andra sammanhang utan att behöva anpassa sitt könsuttryck till de rådande normerna, för att på så sätt slippa diskriminering och kränkningar. För att uppnå den nivån av trygghet, tolerans och acceptans behöver kommunen arbeta aktivt. Lidingös skolor skulle kunna vara en stor tillgång i arbetet för att stärka den psykiska hälsan, tryggheten och inkluderingen för unga hbtq-personer. Även Lidingös idrottsföreningar och kulturskolor skulle kunna uppmuntras att bidra till detta.

Vidare berörs hela Lidingös befolkning av psykisk ohälsa i olika former. De flesta människor drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa i någon grad. Många människor lider av ångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet, utmattning och inte minst av stark prestationsångest. Barn och ungas psykiska ohälsa har ökat kraftigt de senaste tio åren. Omkring 10% av barn (10-17 år) och unga män (18-24 år) och 15% av unga kvinnor har någon form av psykisk ohälsa enligt en relativt färsk rapport från Socialstyrelsen.

Ur ett jämställdhetsperspektiv kan man se att ojämställdhet i hemarbetet och i parrelationen påverkar både kvinnors och mäns psykiska hälsa negativt. Att kvinnorna ofta tar huvudansvaret i hemarbetet bidrar till stress, sömnproblem och andra psykiska besvär. Även ojämställdhet på arbetsplatsen påverkar kvinnors psykiska hälsa negativt.

För att göra Lidingö stads hälsoarbete komplett behövs ordentliga satsningar för att stärka människors psykiska välbefinnande. Även inom detta område kan skolor, idrottsföreningar och kulturskolor göra stor skillnad genom lägga en långsiktig grund för framtida generationer.

Sammanfattningsvis är det av stor vikt att Lidingös hälsoarbete utökas till att innehålla arbete för att stärka Lidingöbornas psykiska välmående. Ett extra stort fokus bör då läggas på ohälsa hos hbtq-personer och ohälsa relaterad till ojämställdhet. Med cirka 1 månad kvar till valet hoppas jag att Lidingös politiska partier tar det här på allvar och sätter som mål att komplettera Lidingös hälsoarbete med åtgärder som motverkar psykisk ohälsa.

Nathalie Rohlén

Dela Insändare/Debatt. "Utöka Lidingös hälsoarbete, motverka psykisk ohälsa"

Kommentarer

Birgitta Sköld, ordförande omsorgs- och socialnämnden (LP) 2018-08-08 14:16

Psykisk hälsa är en viktig grund i stadens hälsoarbete.

Insändarskribenten Nathalie Rohlén pekar i sitt inlägg på vikten av att satsa på den psykiska hälsan i Lidingös hälsoarbete. Vi delar till fullo den uppfattningen och staden genomför just nu ett genomgripande arbete som ska främja den psykiska hälsan hos alla Lidingöbor på kort och lång sikt. I Lidingö stad har vi visionen om Lidingö som hälsans ö; här ska man må bra oavsett om man bor, arbetar eller vistas på ön. En förutsättning för att uppnå visionen är, som insändarskribenten påpekar, en satsning på alla dimensioner av hälsa, det vill säga förutom fysiskt även psykiskt och socialt välbefinnande.

För att kunna arbeta långsiktigt och målinriktat med psykisk hälsa har Lidingö stad under senare år arbetat fram strategiska handlingsplaner. Dessa syftar till att främja psykisk hälsa hos alla Lidingöbor och delas upp i en plan för barn och unga, samt en plan för vuxna.
Arbetet är omfattande och representanter från socialtjänsten, förskola, grundskola, gymnasieskola, elevhälsan, ungdomsmottagning och fritidsverksamheter har alla varit med i arbetet med planerna.

Här beskrivs en rad satsningar med lång- och kortsiktiga mål, aktiviteter, indikatorer och ansvariga för att säkerställa att aktiviteter inom varje område genomförs och följs upp. Nästa viktiga steg är nu att genomföra planerna.

Hbtq-frågorna står högt på stadens agenda. Som exempel på sådant som i dag genomförs är verksamheten Iris som sedan ett antal år bedriver sitt arbete med hbtq-frågor i fokus lokaliserade på fritidsgården Zenit. I skolan finns en stödgrupp, Rainbow warriors, för hbtq-personer och i Hersby gymnasium finns även en hbtq-kommitté till stöd för elever.

Ökad kunskap är en nyckelfaktor, i höst kommer staden att hålla föreläsningar tillsammans med RFSL som vänder sig både till stadens personal och till allmänheten. Syftet med föreläsningarna är att öka kompetens att bemöta hbtq-personer och att skapa förutsättningar för trygghet, acceptans och tolerans.

Birgitta Sköld, ordförande omsorgs- och socialnämnden (LP)

Sofia Hallström 2018-08-07 15:28

Bra inlägg! Vi är helt på samma linje och har inskrivet i vårt valprogram för Miljöpartiet i Lidingö att vi vill se kommunen ta krafttag i arbetet med psykisk ohälsa. Precis som dig, har vi också luppen riktad mot HBTQ-personer och den statistiskt ökade risken för psykisk ohälsa inom gruppen. Därför vill vi se en HBTQ-certifiering av alla kommunens verksamheter som berör människor – från ungdomsgårdar och skolor, till barnmorskemottagningar och äldreboenden.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google