Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Insändare/Debatt. Vi vill bygga en simhall för alla Lidingöbors behov

söndag 17 juni 2018 18:33

Moderaterna har fattat ett inriktningsbeslut att bygga en ny simhall i Dalénum som är cirka 4,5 ggr större än Gångsätrabadet. Den nya hallen kommer att ge mycket stor tillgänglighet för simskola, vattenlek, pensionärssimning, babysim, och för allmänhetens motionssimning.

Vi vill bygga en stor bassäng, 25x25 meter, med 10 banor, vilket ska jämföras med den bassäng som finns idag som är 25 meter och har 4 banor. Det kommer även att finnas ett familjebad där barn och unga som vill leka inte riskerar att kollidera med simmare. Dessutom kommer vi att bygga en mindre träningsbassäng för de som behöver extra värme och höj- och sänkbart golv.

Det kommer att finnas stora möjligheter för Lidingös simklubb att utveckla sin verksamhet med en bassäng som är 25 meter lång och har 10 banor, även om viss träning och tävling som kräver en 50-metersbassäng medför att man måste lämna ön. Den utredning som staden har gjort visar att de planerade ytorna kommer ge gott om plats för föreningarna och Lidingöborna.

Att bygga en ny simhall innebär att vi låser oss för en stor fast kostnad i uppemot 40 år, en kostnad som i sämre tider riskerar att ge undanträngningseffekter för andra idrotter och verksamheter. Det är därför viktigt att vi bygger en hall för de långsiktiga behov som finns och att vi varken överinvesterar eller underinvesterar.

Kostnaderna för badet hamnar till största del på skatten och drabbar därmed även de som inte använder badet. Det är därför ett särskilt stort ansvar att fatta ett balanserat beslut, som tar hänsyn till nuvarande och framtida behov och samtidigt hushållar med Lidingöbornas pengar.

Det finns politiker som i valtider vill "var den goda fen", som tycker att Lidingöborna är "värda" en stor 50-metersbassäng. En ökning av bassänglängden från 25 till 50 meter innebär att investeringskostnaden ökar med cirka 46 mkr och den årliga kostnaden för skattebetalarna ökar med cirka 3,4 mkr per år, vilket är ett betydande belopp att satsa på en fritidsverksamhet.

Vissa politiker har underkänt kostnadskalkylen och menar att Lidingö kan bygga billigare än andra kommuner. Andra har underkänt behovsanalysen. Det går naturligtvis att föra resonemang kring detta, men att utan nya fakta underkänna en seriös utredning och basera stora investeringsbeslut på lösryckta och overifierade antaganden, är inte ett seriöst förhållningsätt.

Vi är nöjda med att alla som bor på Lidingö ska få mycket bättre möjligheter att simma, bada och motionera. Vi är glada att vi nu är redo att fatta ett beslut som innebär att Lidingöborna kan få en fin simhall med gott om plats för såväl nuvarande som framtida behov.

Daniel Källenfors (M)
Hans Barje (M)
Ulf Geijer (M)

Dela Insändare/Debatt. Vi vill bygga en simhall för alla Lidingöbors behov

Kommentarer

Mattias Yrgård Lerfors 2018-06-23 10:25

Vad roligt att det har kommit så många kommentarer från bland annat politiker. Vill återigen lägga upp mina frågor som ingen svarat på. Varmt välkomna med svar så vi kan få förståelse för den ekonomiska kalkylen samt om det inte finns något annat ställe att bygga simhallen så det finns mer utrymme för t ex en fotbollsplan.

Hur ser kalkylen ut för inträde, vad kommer ett besök att kosta?
Vad blir skillnaden per besök om en 50 metersanläggning byggs istället?

Finns det inget annat ställe som simhallen kan byggas på?
I så fall får man ju både simhall och fotbollsplan. En simhall kunde t ex byggas på den tomma ytan nära brofästet vid norra Kungsvägen.

Hans Barje 2018-06-20 12:54

Stefan,
jag var med på mötet med Simhallsrådet och min bild var att flertalet föreningar; Pensionärernas Riksorganisation PRO, Föreningen Utvecklingsstörda Barn & Ungdom FUB, Lidingö Ortopedmedicinska Team, Lidingö Triathlon, Aktiv Ungdom, Friluftfrämjandet, Lidingö Gymnastikskola & Lidingö International Gymnastics Club och Föreningen Hjärt&Lung framförde önskemål på mer vattenyta, fler badtider och mindre trängsel, men inget tydligt krav på 50 meter.
Den enda förenings som framförde 50 meter var simklubben.

Jag är övertygade om att en ny simhall, 4,5 ggr större än idag, kommer räcka för alla Lidingöbors behov, inkl simklubben.

Vi är även måna om att stödja övriga idrottsföreningar på Lidingö och anser därför att en investering i 50 meter blir fel prioritering och en risk för undanträngning.

Vi gillar Lidingö Simklubb och hoppas att er verksamheten kommer utvecklas väl i vår nya bassäng, 25x25 meter.

Hans Barje (M)

Stefan Gyllberg, ordförande Lidingö Simklubb 2018-06-19 21:34

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så pågår en förändring av tävlandet mot mer 50-bassängtävlande över hela året i samband med att det finns fler tillgängliga 50-bassänger vilket också är Svenska Simförbundets ambition för att höja svensk simnings internationella konkurrenskraft. Det gäller även innesäsongen med ökad tillgång till 50-bassänger. Ett bevis för detta är Stockholms Simförbunds tävlingskalender för 2018 där det för perioden februari till juli är åtta 50-banetävlingar i innebassänger. I vårt närområde (Eskilstuna, Västerås och Uppsala) är det ytterligare tre innetävlingar i 50-bassäng under samma period. Den förändring som nu är på gång med fler 50-banetävlingar över hela året för simmare från 12/13-årsåldern och uppåt i åldrarna innebär att 25-banetävlingarna successivt tappar i betydelse.

När det gäller världscupen så har intresset bland de aktiva simmarna avtagit för de 25-tävlingar som fortfarande hålls då man i första hand prioriterar 50-tävlingar. Ett resultat av den förändringen är bla att den internationella tävlingen Stockholm Swim Open i Eriksdalsbadet sedan två år tillbaka är en 50-banetävling och inte som tidigare när den var en World Cup-tävling i 25-bassängen. (Kommentar från mig som fd styrelsemedlem i Simklubben Neptun, numera styrelsemedlem/ordförande i Lidingö Simklubb och styrelsemedlem i Stockholms Simförbund, aktiv tävlingsfunktionär och utbildare av tävlingsfunktionärer. Nu har vi klarlagt våra simengagemang så då var det klart).

Nog om tävling då det inte är det och Lidingö Simklubb som ensamt driver önskemålet om en 50-bassäng och tillräckligt med bassängyta för olika ändamål i samklang med allmänheten och skolsim. Ulf Geijer var tyvärr inte med på det möte vi i det Simhallsrådet hade med Daniel Källenfors, Hans Barje och Birgitta Sköld så informationen har kanske inte gått fram att Simhallsrådet representerar 10 olika organisationer från olika intressegrupper och åldrar på Lidingö som framför önskemål om den utökade bassängyta som en större bassäng skulle ge. Representerade i Simhallsrådet är Pensionärernas Riksorganisation PRO, Föreningen Utvecklingsstörda Barn&Ungdom FUB, Lidingö Ortopedmedicinska Team, Lidingö Triathlon, Aktiv Ungdom, Friluftfrämjandet, Lidingö Simklubb, Lidingö Gymnastikskola & Lidingö International Gymnastics Club, Föreningen Hjärt&Lung Lidingö, tre privata simskolor aktiva på Lidingö. Sammantaget representerar dessa organisationer ca 5.000 lidingöbor så att hävda att Simklubben driver bassängfrågan i ett egensyfte är helt felaktigt.

Men det är bra att vi fått igång en diskussion som förhoppningsvis kan övergå till ett mer konstruktivt samarbete och dialog mellan beslutsfattare och användare/intressenter så att vi gemensamt kan nå fram till ett beslut om en ny simhall som är tillfredställande och tillgodoser alla parters behov så långt det är möjligt. Ett första steg kan förhoppningsvis vara att Simhallsrådet får ta del av den utredning som gjorts under våren och som ligger till grund för det beslut som nu är på väg att fattas. Utredningen har av någon anledning inte varit tillgänglig för några andra än den innersta kärnan av beslutsfattare och det är möjligtvis av den anledningen som det finns uppfattningar utanför beslutsgruppen att kostnadskalkyl och behovsanalys inte är tillräckligt belysta. Ett första steg att undanröja eventuella missuppfattningar är att ge Simhallrådet och andra intressenter tillgång till utredningen så vi utgår från samma plattform när vi förhoppningsvis kan föra diskussionen mer konstruktivt vidare.

Åke Grafström 2018-06-19 17:24

Mycket märkliga argument om tävlingsprogram. Innesäsongen präglas av tävling i kortbana och utomhussäsongen i långbana. Jmf Världscupen som går i kortbanor. Simklubben borde oxå vara medveten om att 50-metersbanor oftast avdelas till 2 25-metersbanor. Bara det tyder på att behovet av långbana är begränsat. Därför är det en klar fördel som kommunen nu föreslår att man bygger bassäng med 10 banor och 25 meter. Då kan allmänhet och simklubb samsas om bassängen betydligt bättre än i en bassäng som den i Sollentuna med 7 banor. I det fallet fick Tureberg 5 à 6 banor och allmänheten 1 eller 2. Då uppstod kvirr mellan klubb och allmänhet.
Nästa fråga man ställer sig är när Lidingö Simsällskap har för avsikt att komma in i tävlings-kalendern med sin 50-metersbana. Jag tror att stockholmsregionen är väl tillgodosedd med 50-metersbassänger. (Kommentar från en f.d. ordförande i Turebergs simsektion)

Ulf Geijer 2018-06-19 13:19

Stefan Gyllberg vill naturligtvis att simklubben ska få en 50 meter lång bassäng och det är helt legitimt att ordföranden för Lidingö Simklubb argumenterar för sin sak. Som politiker med ansvar för stadens ekonomi måste man dock väga olika behov mot varandra och fatta ekonomiskt rimliga beslut.

För att få ordning på den här diskussionen behöver vi nog först gå igenom fakta. Dagens bassäng i Gångsätrahallen är 25 meter lång och har 4 banor (ytan är 200 kvm). Den bassäng vi Moderater vill bygga är 25 meter och har 10 banor (ytan är 625 kvm). Den bassäng Centern har argumenterat för är 50 meter och har 8 banor (ytan är 1 000 kvm). Stefan Gyllberg vill ha 50 meter och 10 banor (ytan är 1 250 kvm). Det ingår också i utredningens förslag att, oavsett storleken på huvudbassängen, bygga såväl en familjebassäng åför mera lekbetonade aktiviteter samt en bassäng med varmare vatten och höj- och sänkbart golv, för personer med särskilda behov. Bara dessa två bassänger är, med en sammanlagd yta om närmare 250 kvm, större än dagens bad i Gångsätra.

Då återstår frågorna om vilket behov det är som skall mötas och till vilken kostnad detta kan ske. Den utredning som staden låtit göra visar att kapacitetsbehovet, såväl nu som under överskådlig tid, mer än väl täcks av en samlad vattenyta som är 430 % större än dagens, vilket är vad Moderaternas föreslår. Centern hävdar att det krävs en yta som är 630 % större och Lidingö Simklubb anser att det behövs en som är 740 % större än den som finns idag.

Jämfört med det alternativ vi Moderater förordar, innebär Centerns förslag att investeringskostnaden blir ca 46 mkr högre och att kostnaden per år ökar med ca 3,4 mkr. Motsvarande siffror för simklubbens förslag är ca 55 mkr högre investeringskostnad och ca 4,4 mkr i ökad årlig kostnad.

Givet att det saknas stöd för antagandet att det av kapacitetsskäl skulle vara motiverat att bygga en 50-metersbassäng (även bassäng som är 25 x 25 meter kan delas av på olika sätt för att låta olika verksamheter pågå parallellt) kan vi inte se att önskemålet om en lång bassäng skulle vara försvarbart gentemot övriga Lidingöbor som ju får betala den extra kostnaden via skattsedeln.

Moderaterna vill ge Lidingönorna möjlighet till en aktiv fritid och vill också ge idrottslivet på ön goda förutsättningar att verka. Viljan att investera upp emot 275 mkr i en ny simhall är ett av många uttryck för detta. Vår önskan är att skapa bra betingelser för såväl Lidingö Simklubb som för andra föreningar som behöver tillgång till en modern simhall. Min uppfattning är att Moderaternas förslag är en balanserad avvägning mellan vad vi behöver och vad det får kosta och att det uppfyller de rimliga krav Lidingöborna kan ställa på en ny badanläggning.

Ulf Geijer (M)

Stefan Gyllberg, ordförande Lidingö Simklubb 2018-06-18 23:11

Eftersom de flesta simhallarna i landet byggdes under 60- och 70-talen då 25m-bassänger var norm i Sverige så är det inte underligt att de flesta tävlingarna historiskt sett har genomförts i sådana bassänger. När dessa gamla simhallar nu ska ersättas så sker det på många orter med att man bygger 50m-bassänger för att möta det kraftigt ökade intresset för simning som motions- och rehabform för alla åldrar. Det senaste kommunicerade beslutet om att bygga 50-bassäng är dagens (18 juni) pressrelease från Växjö kommun. Dessutom kan man då också möta den förändring som sker inom tävlingssimningen där framtidsinriktningen är att det blir fler och fler 50-bassängtävlingar i takt med att tillgången på 50-bassänger ökar. Det ökade antalet 50m-tävlingar framgår med all tydlighet när man tittar i tävlingskalendrarna för landets sju simdistrikt så att hänvisa till gammal tävlingshistorik ger inte en korrekt bild av hur framtiden ser ut och det är väl för den vi ska bygga här på Lidingö.
Tävlingsverksamheten är bara en lite del av vad en 50m-bassäng ger för möjligheter. De väsentliga argumenten för en 50m-bassäng är att den kan delas av för att flera olika aktiviter, föreningar och allmänheten ska kunna vara samtidigt i bassängen utan att någon grupp behöver stängas ute pga brist på bassängyta. Det kan även arrangeras en 25-banetävling i en del av bassängen emedan den andra delen fortfarande kan användas för allmänheten som där kan simma 25-längder, dvs badet behöver inte stängas när det är tävling vilket blir ett måste om det byggs en 25-bassäng.
Med en delbar 50x25-bassäng blir flexibiliteten hög att samtidigt kunna simma 50-längder i några banor samtidigt som 25-längder kan simmas av dem som föredrar att simma i kortare längder.
Skillnaden med en simhallsinvestering jämfört med många andra idrottsanläggningar är att en simhall vänder sig till kommunens invånare i alla åldersgrupper från babysim till motionssim för pensionärer samt även är en förträfflig rehabiliteringsform och fysisk aktivitet vid lika former av fysisk nedsättning eller handikapp. Mot bakgrund av detta är det inte korrekt att ställa en simhallsinvestering mot andra idrotter som tex fotboll, ishockey eller gymnastik eftersom dessa har helt andra intressentgrupper i mer begränsade åldersspann.
Förutom Växjö som nämndes ovan så har eller ska de gamla bassängerna ersättas med 50-bassänger i tex Kungsbacka, Säffle, Täby, Järfälla, Linköping, Eskilstuna, Umeå, Västerås, Kalmar och Malmö. Diskussioner om att bygga 50-bassänger pågår på flera håll runt om i landet och där kan exempelvis nämnas Motala och Södertälje så vi är inte ensamma på Lidingö med önskemål om en 50-bassäng.

Erik Centerlind (Ordförande MUF Lidingö) 2018-06-18 11:38

Vi i Moderata Ungdomsförbundet på Lidingö stödjer detta beslut fullt ut.

Det är viktigt att vi får till stånd en ny simhall på ön, med större kapacitet, då fler Lidingöungdomar förtjänar att ges möjligheten att lära sig simma nära hemmet på ön. Samtidigt får vi som författarna skriver inte glömma att vi har flera idrotter på ön som förtjänar stöd från staden, upprätthållandet av ett brett utbud av föreningar är väsentligt ifall Lidingöborna ska få forma sina egna liv och välja sina egna intressen. Det skulle vara mycket tråkigt ifall en stor 50 meters simhall, likt Centerns förslag, skulle byggas och riskera stödet till andra och mindre idrotter, pga den högre investeringskostnaden och den högre driftkostnader, i en tid då skatteunderlaget riskerar att minska.

För Lidingös ungdomar är en 25 x 25 meters simbassäng rätt väg att gå, framförallt eftersom att det ger simskolorna på ön en möjlighet att växa.

Marianne Alin 2018-06-18 10:20

Mycket bra att det blir en stor simhall. Modigt att stå upp för skattebetalarna och föreslå 25 meter istället för som populisterna utan ekonomisk sinne, kräva 50 meter.
Om man vill ha 50 meter, ja då får man själv gå in och sponsra den extrema lyxbassägen, varje år. Som det är nu så finns ingen koppling mellan de som kräver och hur mycket de kan betala. Och vi vanliga motionssimmare tycker det är tryggare med 25 meters längder och inte maratonlängder på 50 eftersom det känns nästan som man ska drunkna innan man når fram.
Hoppas det blir ett trevlig kafé också.

Johan Andersson 2018-06-18 09:57

Lysande förslag Mattias.
En simhall vid brofästet kan bli ett fint landmärke för ön. Dessutom löser det det andra problemet som politikerna inte vill ta tag i - pendlarparkering vid brofästet. En simhall behöver en parkering och antagligen kompletterar behoven varandra - dagtid mestadels infartsparkering och kväll/helgtid mestadels simhallsparkering.
En moderat (ursäkta ordvalet) p-avgift kan även hjälpa till med (om inte investeringen, så åtminstone) driftskostnaden för en 50m bassäng.
Och då får vi samtidigt en fotbollsplan i Dalénum. De 4 miljonerna JM vill ge borde ju kompensera för cykelmotorvägsfiaskot.
Återstår då frågan vad vi tillfälligt gör med de tomma spårvagnshallarna...?

Jan Holmström 2018-06-18 09:52

Bra beslut som är väl underbyggt! Härligt med ansvarsfulla politiker i dessa tider!

Valentin Bart 2018-06-18 08:51

Två frågor: vad är framtidsplanen för den nuvarande simhallen? Vad kommer det att kosta att bada i den nya?

Mattias Yrgård Lerfors 2018-06-17 23:17

Bra att det händer saker! Dock några frågor och kommentarer nedan som jag hoppas någon kan svara på.

Hur ser kalkylen ut för inträde, vad kommer ett besök att kosta? Vad blir skillnaden per besök om en 50 metersanläggning byggs istället?

2010 beslutades det att JM skulle betala 7 miljoner till Lidingö stad för byggandet av en fotbollsplan. Summan har nu sänkts till 4 miljoner, ändå en ansenlig summa. Lidingö Stad kommer i morgon 18 juni att besluta sig för att tacka nej till dessa 4 miljoner från JM och inte bygga en fotbollsplan då simhallen kommer ta den ytan i anspråk.

Finns det inget annat ställe som simhallen kan byggas på? I så fall får man ju både simhall och fotbollsplan. En simhall kunde t ex byggas på den tomma ytan nära brofästet vid norra Kungsvägen.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google