Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Återställ marken eller betala 350 000 kronor

måndag 5 december 2016 00:01

VILLA SÖDERÅS. Söderås ägare VSQ Property AB har nu fått ett föreläggande om vite på 350 000 kronor från Lidingös miljö- och stadsbyggnadskontor, ifall inte marken återställs inom fastigheten. Allt ska vara gjort senast sex månader efter beslutet vunnit laga kraft, alltså den 27 juni 2017, om det inte överklagas.

Den 18 augusti i år skrev Lidingösidan om ett tidigare vitesbeslut. I september 2014 tog ordföranden i miljö- och stadsbyggnadsnämnden ett beslut "på delegation" om att marken framför Söderås skulle återställas till 2012 års nivåer, annars skulle ägarna få betala vite. VSQ Property AB överklagade beslutet eftersom ett vite endast kan beslutas av en nämnd, inte enbart dess ordförande. Men två år senare, i augusti i år, låg ärendet åter på nämndens bord efter att Mark- och miljödomstolens, MMD, behandling och instämmande i överklagandet från Söderås ägare.

Så nu är ett nytt beslut taget, enligt de lagregler som gäller i 11 kap 20 och 37 §§ plan- och bygglagen.

När nämnden tidigare begärt en förklaring om varför markutfyllnaden skett har svaret från VSQ Property AB varit att man gjort bedömningen att något marklov inte krävdes för det man redan utfört på fastigheten. Och ifall VSQ Property AB ansökt om marklov skulle det, enligt bolagets uppfattning, ändå ha erhållits. Därför anser ägarna att inget fel har begåtts och att förändringen av marken inte krävde något tillstånd.

Ägarna har också sagt att deras avsikt med markåtgärderna var att försköna och samtidigt återställa fastigheten i det skick den hade vid seklets början (1912) respektive 1976.

Trots att ägarna anser att det inte behövs något lov för att genomföra markåtgärderna har de ändå skickat in en ansökan den 17 oktober 2016. Men kontoret är kallsinnigt till denna ansökan eftersom något lov inte kan ges i efterhand för de åtgärder som i sin helhet redan är utförda.

Förutom vitet på 350 000 kronor har staden även beslutat att ta ut en byggsanktionsavgift på 53 635 kronor för markuppfyllnaden.

Dela Återställ marken eller betala 350 000 kronor

Kommentarer

Agneta Tarandi, Bygglovchef Lidingö stad 2016-12-09 16:23

Här är den senaste informationen från staden om ärendet Villa Söderås:

Jordvallarna kring Villa Söderås kräver marklov samt att marken återställs.

De upp till två meter höga jordvallar som har byggts kring Villa Söderås kräver marklov och ska tas bort, enligt ett beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Om jordvallarna fortfarande finns kvar sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft ska fastighetsägaren betala ett vite på 350.000 kr och återställa marken till hur den såg ut från början. Om vitet betalas men marken inte har återställts inom sex månader så kan nämnden besluta om antingen ett nytt vitesbelopp, besluta om ett löpande vite eller begära hjälp av kronofogdemyndigheten att ta bort jordvallarna på fastighetsägarens bekostnad.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har nyligen fått in en marklovsansökan från Villa Söderås och denna handläggs nu. Det här ärendet hanteras som ett nytt separat ärende och kommer tidigast att tas upp för beslut vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde i januari.

Fastighetsägaren vill att tiden de har på sig för att ta bort jordvallarna förlängs från tre till tolv månader efter att beslutet vunnit laga kraft. Detta för att ha tid att planera, handla upp och genomföra arbetena under våren och sommaren. Nämnden gick med på att förlänga tiden från tre månader till sex månader med hänsyn till årstiden; för att kunna återställa tomten när det inte är tjäle i marken.

En kommun ska behandla medborgarna i kommunen objektivt och rättvist vid myndighetsbehandlande uppgifter, enligt likställighetsprincipen i kommunallagen. Det betyder till exempel att kommunen ska behandla den här fastighetsägaren som vilken annan fastighetsägare som helst, vilket även var grunden för stadens beslut i ärendet Villa Söderås.

Läs mer på lidingo.se: http://www.lidingo.se/toppmeny/byggabomiljo/aktuellt/nyheterforbyggabomiljo/jordvallarnavidvillasoderasskatasbort.5.3b592e2c15873c7f8c4ed67.html

Rickard Karlsson (KD) 2016-12-08 17:01

Så här ska artikeln och beslutet läsas, om jag är korrekt informerad: Om marken återställs innan 27 juni slipper ägaren betala vite. Om marken inte är återställd till det datumet är ägaren skyldig att betala vite OCH återställa marken. Om ägaren vägrar återställa marken kan staden låta göra det och skicka räkningen till ägaren. Ägaren kan inte köpa sig ur situationen.

Man kan tycka att vitesbeloppet är lågt, men makthavare får inte godtyckligt hitta på hur höga vitesbelopp hur som helst bara för att man ogillar något, och det ska vi nog som medborgare vara tacksamma för.

Med detta sagt sällar jag mig till kören som fördömer ägarens lagstridiga agerande. Det är lymmelaktigt, på ren svenska, och det ska bekämpas med alla till buds stående legala medel. Och känner man en sådan här gång att man önskar en starkare rättsstat så kan jag tipsa om att lägga en röst på KD i riksdagsvalet 2018.

John Ellington 2016-12-08 16:09

Bäste Andreas.
Om nu ägaren till fastigheten är så suspekt som du antyder är det väl ytterst viktigt att kommunen hanterar ärendet på ett professionellt sätt. Det har de inte gjort i det här fallet utan förtjänar den kritik som jag ger. Som skattebetalare har jag rätt att kräva mer av dessa politiker och tjänstemän som jag, du och alla på ön avlönar. Jag försvarar inte på något sätt den nuvarande ägaren av villa Söderås handlande.

Björn Hellerstedt 2016-12-08 07:52

Vilket reapris dom fick det till. Drygt 400k är väl en struntsumma. Hur korkad får man vara? Vem f. har satt den summan?

Andreas Bengtsson 2016-12-07 12:15

John, problemet här handlar om nuvarande ägare. Att du försöker vända på det och påstå att kommunen är boven och det stora problemet är rätt udda och att göra det lätt för sig. Om du enkelt lyckats snoka fram offentliga handlingar över kommunens agerande beror på att kommunen, till skillnad från Söderåsens nuvarande ägare, är transparant och har ärliga uppsåt. Den viktigaste uppgiften är att nagelfara den som verkligen felar och medvetet bryter mot alla regler och nonchalerar den svenska rättvisan. Vi vet alla vem det är. Så börja granska denne man ordentligt i stället!! Men det är du säkert för rädd för. Bättre att hoppa på kommunen för lite lättköpta poäng.

(Modererad av Lidingösidan)

John Ellington 2016-12-06 17:58

Bäste Andreas.
Det första vitesbeslutet togs i september 2014 på ett felaktigt sätt vilket ledde till att ärendet åter var tillbaks hos kommunen nu två år senare därför att nämnden och dess ordförande inte visste hur ett vitesbelut skall fattas. Kommunen har dessutom en egen stadsjurist som borde veta formaliteterna. Jag vidhåller att detta är ett tydligt bevis på inkompetens hos kommunen. Att sedan sätta ett vite på endast 350 000 är alldeles för lågt för att ha någon verkan utan visat bara på ytterligare inkompetens.

Andreas Bengtsson 2016-12-06 12:43

John, du kanske är medveten om att det är privat mark. Från trovärdiga källor sägs det att han bor på Söderås sedan en tid. Att som du skuldbelägga kommunen blir i detta sammanhang ytterst larvigt. Det är lagstiftningen som är för svag för att kunna hantera dessa typer.

(Modererad av Lidingösidan)

Åke Andersson 2016-12-06 10:14

Här kommer man att köpa sig ur problemet, sannolikt vad ägaren med advokater hela tiden kalkylerat med, nu till facilt pris

Anders Jensson 2016-12-05 11:20

Finns det någon på stadsbyggnadskontoret som kan redogöra för varför de får sex månader på sig den här gången när de förra gången för över ett år sedan bara fick tre månader???

Jan Sjöberg, Lidingösidan 2016-12-05 10:49

Jag skriver i artikeln vad som förväntas hända, inte vad som ska hända ifall fastighetsägaren inte följer stadens anvisning. Men svaret på frågan är att staden kan ge fastighetsägaren ett nytt föreläggande om ingen rättelse sker och även till ett högre belopp. Alternativt kan staden låta någon utföra åtgärden på fastighetsägarens bekostnad om beslutet vunnit laga kraft och ingen rättelse skett inom fastställd tid.

Michael ten Siethoff 2016-12-05 09:00

Betyder detta beslut verkligen att ingen återställning av marken behöver göras, om vitet på 350 000 kr betalas? I så fall kan man ju köpa sig rättigheter. Vitet är en droppe i havet för ägarna. Jag hoppas att vi inte har ett samhälle, där man kan bete sig hur som helst om man bara har tillräckligt med pengar! Det måste finnas kraftfullare åtgärder för att förhindra ett sådant beteende!

Kommentera

Fler artiklar från Ekonomi

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google